Договір на брокерське обслуговування

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Договір

на брокерське обслуговування

м. Київ «» __ «» ________ 19__ р.

_______________________________________________________________________________ (назва підприємства, організації, установи)

назване у подальшому БРОКЕР, в особі ____________________________________________

(посада, прізвище, ім «я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _________________________________________

(посада, прізвище, ім «я, по батькові)

названий (е) у подальшому Клієнт, в особі ____________________________ що діє на підставі _______________________________________ з другої сторони, уклали цей Договір про подане нижче.

І. Предмет Договору

1.1. Клієнт доручає, а Брокер бере на себе зобов «язання репрезентувати інтереси Клієнта як його брокер по здійсненню всіх видів угод на Київській універсальній товарній Біржі, керуючись Правилами біржової торгівлі, прийнятими на ній.

1.2. Брокер за дорученням Клієнта надає йому послуги, передбачені відповідними дорученнями до цього Договору, згідно з переліком послуг, перелічених у додатку до Договору.

2. Порядок взаємодії сторін

2.1. Протягом дії Договору Клієнт направляє Брокерові Доручення, в яких доручає Брокерові купити або продати товар, що йому належить. З цього моменту Брокер набуває прав розпорядника товару.

2.2. Виконавши доручення, Брокер зобов «язаний у триденний термін повідомити про це Клієнта, після чого Клієнт зобов’язаний у триденний термін виплатити Брокерові належну за Договором суму.

2.3. Підставою вважати угоду здійсненою і такою, що закінчилася, є офіційна реєстрація її на Біржі. Документом, що підтверджує здійснення угоди, є лише біржовий контракт.

2.4. Розрахунки за товар по здійсненій на біржі угоді покупець і продавець виконують безпосередньо між собою.

2.5. Доручення Клієнта і Звіти (повідомлення) Брокера підписуються, скріплюються печаткою і є юридичною підставою для здійснення біржових операцій.

3. Умови розрахунків

3.1. Розрахунки з Брокером виконуються за укладеними біржовими контрактами у розмірах, передбачених відповідними дорученнями до цього Договору.

3.2. Послуги ________ оплачуються у розмірі _______крб. кожна.

3.3. У випадку, якщо Брокер купив (продав) товар за ціною, нижчою (вищою) від передбаченої у дорученні Клієнта, останній має виплатити Брокерові додатково 50 (п «ятдесят) відсотків від різниці у сумі угоди, отриманої в результаті зниження (підвищення) ціни.

x

Ae

6

^

x1100xBB84×1200×6864×0101×3100 $x8460″

x0300×0224×8411"x6412×0168×2431×6000xBB84×6100×0224

3.5. Оплата роботи Брокера може бути здійснена у такій формі:

3.5.1. Виставлення Клієнтові рахунку на інкасо;

3.5.2. При наявності коштів Клієнта на рахунку Брокера — списанням з них відповідної суми;

3.5.3. Платіжним дорученням Клієнта.

3.6. Клієнт, у випадку затримання ним платежів по оплаті роботи Брокера, виплачує Брокерові штраф у розмірі 0,2% від суми, зазначеної у п.З.1 і 3.2 договору за кожен день затримання.

4. Зобов «язання сторін

4.1. Клієнт бере на себе такі зобов «язання:

4.1.1. Дотримувати умови постачання товару і оплати за нього по біржових контрактах.

4.1.2. Своєчасно оплачувати роботу Брокера у розмірі і формах, передбачених цим Договором.

4.1.3. Надавати гарантії оплати (наявності) товару, які можуть бути таких видів:

4.1.3.1. Для Клієнта-покупця:

внесення на рахунки Брокера внеску у розмірі _________ відсотків від суми угоди, який є заставою;

надання банківської гарантії (оригінал).

4.1.3.2. Для Клієнта-продавця: надання посвідченої складської розписки; виплата штрафних санкцій за непостачання товару за контрактом.

Наявність і вид гарантії мають бути відображені у Дорученні Клієнта.

4.2. Брокер бере на себе такі зобов «язання:

4.2.1. Приймати до виконання доручення Клієнта.

4.2.2. Надавати Клієнтові необхідну інформацію.

4.2.3. Негайно повідомити Клієнта про настання обставин, що можуть призвести до порушення його інтересів.

4.3. Брокер не несе відповідальності за невиконання контрагентом Клієнта своїх зобов «язань по угоді, якщо інше не передбачено окремим документом, підписаним представниками сторін.

5. Особливі умови

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Порядок розгляду суперечок

6.1. Сторони домовились розв «язувати суперечки при посередництві арбітражної комісії Київської універсальної товарної Біржі.

6.2. Усі інші суперечки між сторонами розглядаються згідно з діючим законодавством.

7. Порядок дії договору

Цей Договір вступає в силу з дня його підписання і закінчує свою дію «» __ «» ________ 19__ р.

8. Юридичні адреси сторін

Брокер: ______________________________________________ Клієнт: _______________________________________________

Брокер ___________ Клієнт___________

Печатка Печатка

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою