Договір про заставу прав на промислову власність

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ДОГОВІР TC «ДОГОВІР «

про заставу прав на промислову власність TC «про заставу прав на промислову власність «

м. ____________ «____ «___________ 199 ___ р.

ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: ____________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

У відповідності до Даного Договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов’язань за договором у п. 2.1 (далі за текстом — «основний договір ») отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов’язання, забезпеченого заставою за Даним Договором — договір від «____ «__________ 19___ р. № ______.

2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає __________________________

______________________________________________________________________________.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає _______________________

______________________________________________________________________________.

2.3. Предметом основного договору є _________________________________________

______________________________________________________________________________.

2.4. Термін виконання зобов’язання, забезпеченого Даним Договором: _____________

______________________________________________________________________________.

3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ

Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:

3.1. ______________________________________________________________________.

3.2. _____________________________________________________________________.

3.3. ______________________________________________________________________.

Усього: __________________________________________________________________.

4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (СКЛАД ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА)

4.1. Предметом застави є наступна промислова власність:

4.1.1. Найменування: право використання та розпорядження на _______________________

<

I

2

<

I

2

_______________________________________________________________.

(ноу-хау, товарний знак, авторські права, ліцензію, патент та ін.)

(далі за текстом — «промислова власність »).

4.1.2. Характеристика: __________________________________________________________.

4.1.3. Зміст: ___________________________________________________________________.

4.2. Узгоджена за Даним Договором вартість заставленої промислової власності: ____

_______________________________________________________________________________.

4.3. Вищевказана промислова власність належить ЗАСТАВНИКУ на праві _________, у відповідності до ______________________________________________________________.

(договору, авторства та ін.)

5. ПРАВА ЗАСТАВНИКА ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТАВЛЕНИМ МАЙНОМ

5.1. ЗАСТАВНИК має наступні права з розпорядження заставленою промисловою власністю: ____________________________________________________________________.

5.2. Наступна застава заставленого об'єкта нерухомості _________________________

______________________________________________________________________________.

(допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, не допускається)

6. ПРАВА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

6.1. У випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов’язань за п. 2 Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право отримати задоволення за рахунок заставленої промислової власності.

6.2. У відповідності до п. 6.1 Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ отримує наступні права щодо використання промислової власності: ___________________________ ______________________________________________________________________________.

6.3. Порядок використання промислової власності після звернення стягнення на предмет застави ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ визначає самостійно.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

7.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою