Договір про заставу валютних коштів

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ДОГОВІР TC «ДОГОВІР «

про заставу валютних коштів TC «про заставу валютних коштів «

м. ____________ «____ «___________ 199 ___ р.

ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: ____________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

У відповідності до Даного Договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов’язань за договором у п. 2.1 (далі за текстом — «основний договір ») отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов’язання, забезпеченого заставою за Даним Договором — договір № ______ від «____ «__________ 19___ р.

2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає __________________________

______________________________________________________________________________.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає _______________________

______________________________________________________________________________.

2.3. Предметом основного договору є _________________________________________

______________________________________________________________________________.

2.4. Термін виконання зобов’язання, забезпеченого Даним Договором: _____________

______________________________________________________________________________.

3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ

Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:

3.1. ______________________________________________________________________.

3.2. ______________________________________________________________________.

3.3. ______________________________________________________________________.

Усього: __________________________________________________________________.

4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (СКЛАД ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА)

4.1. Предметом застави є наступні валютні цінності:

4.1.1. Найменування валюти, що заставляється: ____________________________________.

x02DC

x02DC

______________________________________.

4.1.3. Узгоджений за Даним Договором курс (ціна) валюти, що заставляється: __________.

4.1.4. Імовірні якісні зміни товару: _______________________________________________.

4.2. Предметом застави не є валютні кошти, отримані ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ від використання майна, вказаного у п. 4.1 Даного Договору.

4.3. Валюта належить ЗАСТАВНИКУ на праві _____________ та відноситься до валютних коштів останнього, що залишилися після обов’язкового продажу валютної виручки у відповідності до чинного законодавства.

4.4. Заставлене майно передається у володіння ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ в наступному порядку:

4.4.1. Валютні кошти перераховуються ЗАСТАВНИКОМ на валютний рахунок ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

4.4.2. Термін перерахування: _________________________________________________ з моменту ____________________________________________________________________.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТАВНИКА

5.1. ЗАСТАВНИК має наступні права з розпорядження заставленим майном: _______ ______________________________________________________________________________.

5.2. Наступна застава заставленого майна _____________________________________

______________________________________________________________________________.

(допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, не допускається)

5.3. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ повинен у строк ___________ після виконання зобов’язань ЗАСТАВНИКА за основним договором повернути заставлені валютні кошти останнього.

6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ

6.1. Якщо основне зобов’язання не буде виконане належним чином, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право використати заставлену валюту з метою погашення боргу ЗАСТАВНИКА за основним договором.

6.2. Обіг на валютні кошти здійснюється за курсом не нижче існуючого на цей момент обігу.

6.3. Валютні кошти, що залишились, повертаються шляхом їх перерахування на валютний рахунок ЗАСТАВНИКА.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

7.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою