Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги (16.05. 2002)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0648 Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги (16. 05. 2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т, А Н О В А

від 16 травня 2002 р. N 648

Київ

Про затвердження Положення про технічний

паспорт земельної ділянки, яка виставляється

на земельні торги

Відповідно до статті 136 Земельного кодексу України (2768−14) Кабінет Міністрів України п о с т, а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги (додається).

2. Державному комітетові по земельних ресурсах розробити і затвердити в місячний термін інструкцію про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги.

Прем «єр-міністр України А. КІНАХ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 травня 2002 р. N 648

ПОЛОЖЕННЯ

про технічний паспорт земельної ділянки,

яка виставляється на земельні торги

1. Це Положення встановлює механізм складання технічного паспорта земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, визначеної для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) суб «єктам підприємницької діяльності під забудову (далі - технічний паспорт).

2. Технічний паспорт складається згідно з додатком місцевим державним органом земельних ресурсів на замовлення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження відповідних земель.

3. Видатки, пов «язані із складанням технічного паспорта на земельну ділянку, а також технічної документації, що додається до паспорта, провадяться за рахунок коштів відповідного бюджету.

4. У технічному паспорті відображаються відомості про:

а) розмір земельної ділянки;

б) місце розташування (адреса);

в) належність до державної або комунальної власності;

г) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну;

|) природний і господарський стан земельної ділянки;

д) цільове призначення земельної ділянки.

5. Технічна документація складається з чотирьох книг:

книга 1: 1) кадастровий план земельної ділянки; 2) акт погодження суміжних меж; 3) копії інших документів, використаних для складання технічного паспорта;

книга 2: 1) експертні висновки та розрахунки; 2) відомості про обчислення площ та абриси прив «язки межових знаків до пунктів геодезичної мережі; 3) журнали геодезичних вимірювань; 4) каталоги координат поворотних точок зовнішньої межі тощо;

книга 3: 1) проект відведення земельної ділянки; 2) технічний звіт про перенесення меж земельної ділянки в натуру;

книга 4 — звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

6. Для складання технічного паспорта використовуються дані державного земельного кадастру, матеріали землевпорядної та містобудівної документації, результати інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних, грунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань, дані державного реєстру земель, звіту про експертну грошову оцінку, інших документів.

7. Технічний паспорт складається відповідно до інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, затвердженої Держкомземом.

8. Технічний паспорт є офіційним документом, що використовується організатором торгів для підготовки повідомлення про кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги.

Додаток

до Положення про технічний паспорт

земельної ділянки, яка виставляється на

земельні торги

___________________________________________________

(найменування державного органу земельних ресурсів)

_____________________________________

(кадастровий номер земельної ділянки)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги,

та її місце розташування

__________________________________________________________

(назва населеного пункту, району)

200_ рік

I. Відомості про розмір земельної ділянки

1. Площа земельної ділянки _________________________ гектарів (кв. метрів)

2. Конфігурація та довжина сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, опис меж земельної ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де обмежується господарська діяльність, меж частин земельної ділянки, які містять обмеження (обтяження) щодо використання землі, визначені на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження суміжних меж ______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

II. Відомості про місце розташування земельної ділянки

1. Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту:

а) відстань:

від межі населеного пункту __________________________________

від центру населеного пункту ________________________________

б) наявні шляхи сполучення __________________________________

в) плановані шляхи сполучення _______________________________

г) розташування земельної ділянки відносно приміської зони __________________________________________________________________

|) розташування земельної ділянки відносно рекреаційних територій і об «єктів природно-заповідного фонду, історико-культурних та оздоровчих об «єктів _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

д) ступінь техногенного забруднення прилеглої до земельної ділянки території ________________________________________________ __________________________________________________________________

(у разі негативного впливу забруднення на стан ділянки)

е) наявність зовнішніх інженерних мереж та умови їх використання:

водопостачання ______________________________________________

B*

,

x20AC

'

«

'

«

x3700 $x2438×4800 $x6467×375BLx1C00 каналізації _________________________________________________

енергозабезпечення __________________________________________

2. Розташування земельної ділянки в межах населеного пункту:

а) адреса земельної ділянки _________________________________ __________________________________________________________________

б) адміністративний статус населеного пункту, чисельність населення ________________________________________________________

в) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста ________________________________________________

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення ______________________________________________________

|) розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей населеного пункту ____________________________________ __________________________________________________________________

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть використовуватися для транспортування сировини та готової продукції ________________________________________________

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного пункту ________________________________________________

(сельбищна, промислова, рекреаційна, оздоровча, __________________________________________________________________ заповідна територія, регулювання забудови, історичного ландшафту, __________________________________________________________________

охоронні зони території, об «єкти природно-заповідного фонду, __________________________________________________________________

санітарно-захисні зони промислових об «єктів, водоохоронні зони)

є) розташування земельної ділянки відносно об «єктів перевищення допустимого рівня шуму _______________________________

(специфічне промислове __________________________________________________________________

виробництво, залізниця, автомагістраль, аеропорт тощо)

III. Відомості про належність земельної ділянки до державної чи комунальної власності

1. Статус земельної ділянки _________________________________ __________________________________________________________________

2. Найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження відповідних земель _______________________________________________ __________________________________________________________________

3. Відомості про право власності на земельну ділянку ________ __________________________________________________________________

4. Дані про державну реєстрацію:

а) встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельної ділянки __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

б) земельних сервітутів _____________________________________

5. Наявність погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельної ділянки іноземній юридичній особі ______________________

IV. Відомості про грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки __________________________________________ гривень

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки __________________________________________________________ гривень

3. Стартова ціна ____________________________________ гривень

V. Відомості про природний і господарський стан земельної ділянки

1. Фактичне використання земельної ділянки __________________ __________________________________________________________________

2. Ступінь техногенного забруднення _________________________

3. Інженерно-геологічні умови:

а) несуча спроможність грунтів ______________________________

б) глибина залягання грунтових вод __________________________

в) періодичність затоплення поверхневими водами _____________

г) заболоченість території __________________________________

|) прояви небезпечних геологічних явищ (зсуви, карст, сель тощо) ____________________________________________________________

д) наявність територій на земельній ділянці, порушених гірськими виробками ______________________________________________ __________________________________________________________________

4. Загальна характеристика інженерного облаштування земельної ділянки:

а) водоводів ________________________________________________

б) дощової каналізації ______________________________________

в) побутової каналізації ____________________________________

г) промислової каналізації __________________________________

|) локальних очисних споруд _________________________________

д) дренажної системи ________________________________________

е) газопроводу ______________________________________________

є) тепломережі ______________________________________________

ж) електромережі ____________________________________________

з) телефонної мережі ________________________________________

VI. Відомості про цільове призначення земельної ділянки

Категорія земель ____________________________________________

Установлене цільове призначення земельної ділянки ___________ ____________________________________________________ та можливість зміни цільового призначення і дозволеного функціонального використання земельної ділянки ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Технічний паспорт земельної ділянки:

Склав

___________________ __________________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ __________ 200__ р.

Перевірив

___________________ __________________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ __________ 200__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________ __________________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ __________ 200__ р.

МП

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою