Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06. 2002)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0764 Деякі питання Національної телекомпанії України (04. 06. 2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т, А Н О В А

від 4 червня 2002 р. N 764

Київ

Деякі питання Національної телекомпанії України

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р. N 91 (91/2002) «Про надання Національній телекомпанії України статусу національного закладу «Кабінет Міністрів України п о с т, а н о в л я є:

1. Затвердити Статут Національної телекомпанії України (додається).

2. Установити, що рухоме і нерухоме майно, вартість якого відображена в балансі Національної телекомпанії України станом на 30 квітня 2002 р., закріплюється за нею на праві повного господарського відання.

3. Міністерству фінансів та Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення під час формування проектів Державного бюджету України на 2003 і наступні роки передбачати асигнування на забезпечення діяльності Національної телекомпанії України окремою бюджетною програмою.

Прем «єр-міністр України А. КІНАХ

Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 червня 2002 р. N 754

СТАТУТ

Національної телекомпанії України

Загальні положення

1. Національна телекомпанія України (далі - Телекомпанія) є державною телеорганізацією, яка веде мовлення на загальнонаціональних телевізійних каналах. Телекомпанія утворена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 р. N 129 (129−95-п) і підзвітна Президентові України та Верховній Раді України.

Указом Президента України від 2 лютого 2002 р. N 91 (91/2002) Телекомпанії, враховуючи її роль у забезпеченні державної інформаційної політики, відродженні і розвитку національно-культурних традицій українського народу, надано статус національного закладу.

2. Діяльність Телекомпанії з питань поширення офіційної інформації про найважливіші події та суспільні економічні процеси у державі координується Держкомінформом.

3. Контроль за додержанням Телекомпанією вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

4. Телекомпанія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), Законами України «Про телебачення і радіомовлення «(3759−12), «Про інформацію «(2657−12), «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації «(539/97-ВР), «Про підприємства в Україні «(887−12), іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Держкомінформу та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, прийнятими у межах їх компетенції, іншими актами законодавства, а також цим Статутом.

5. Телекомпанія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, власні логотипи, емблеми та інші вихідні дані.

6. Телекомпанія має відокремлене майно, може набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов «язки та бути позивачем або відповідачем у суді.

7. Повне найменування Телекомпанії українською мовою — Національна телекомпанія України, англійською мовою — National Television Company of Ukraine, скорочене українською мовою — НТКУ, англійською мовою — NTCU.

Адреса Телекомпанії: 4 119, м. Київ, вул. Мельникова, 42.

Головна мета діяльності та основні завдання

і функції Телекомпанії

8. Головною метою діяльності Телекомпанії є забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань, а також розроблення і реалізація програмної політики, що відповідає національним інтересам України, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції та забезпечення входження України у світовий інформаційний простір.

9. Діяльність Телекомпанії провадиться на принципах компетентності, об «єктивності та достовірності інформації, гарантування права кожного громадянина на доступ до неї, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного і політичного плюралізму, дотримання її працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

Телекомпанія провадить свою діяльність шляхом отримання, збирання, оброблення, підготовки, створення, використання, зберігання інформації та здійснення телетрансляції на загальнонаціональних каналах мовлення на всю територію України та зарубіжні країни.

10. Відповідно до мети і принципів діяльності основними завданнями Телекомпанії є:

1) оперативне інформування телеглядачів про суспільно-політичні, інші події в Україні та за кордоном, про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров «ю населення;

2) розповсюдження офіційних повідомлень про найважливіші події політичного та економічного життя, суспільні процеси в Україні та за кордоном;

3) висвітлення діяльності Президента України, зокрема церемонії складення присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради України; транслювання звернень Президента України з посланнями до народу та з щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, екстрених виступів Глави держави, інформування про участь Президента України в офіційних заходах, що проводяться в державі, ведення переговорів та укладення міжнародних договорів України; репортажі про офіційні візити Президента України в інші країни, прийоми делегацій та посадових осіб з інших держав, про участь Президента України у пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях Кабінету Міністрів України, робочих нарадах з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про видані Президентом України укази і розпорядження, його робочі поїздки по країні та інше;

4) транслювання відкриття першого засідання сесії Верховної Ради України нового скликання, висвітлення пленарних засідань Верховної Ради України, інформування про прийняті нею законодавчі акти та інші рішення, заяви, офіційні повідомлення Верховної Ради України, а також транслювання екстрених офіційних виступів Голови Верховної Ради України з питань державного життя, виступів народних депутатів з питань їх депутатської діяльності, висвітлення інших питань діяльності Верховної Ради України у порядку і формах, визначених постановою Верховної Ради України на кожну поточну сесію;

5) висвітлення в установленому порядку відкриття першого засідання новосформованого Кабінету Міністрів України, інших засідань Кабінету Міністрів України, на яких розглядаються питання, що належать до його конституційних повноважень, а також інформування про прийняті постанови, розпорядження та заяви Кабінету Міністрів України і виступи Прем «єр-міністра України; висвітлення ходу нарад з соціально-економічних та регіональних питань, візитів офіційних урядових делегацій України за кордон, перебування в Україні офіційних іноземних урядових делегацій, проведення загальнодержавних і міжнародних заходів, організація яких покладається на Кабінет Міністрів України;

6) висвітлення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду, важливих фактів діяльності органів місцевого самоврядування;

7) надання у встановленому законодавством порядку ефірного часу для ведення передвиборної агітації;

8) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художньо-мистецьких, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;

9) сприяння зміцненню міжнародних зв «язків України, зростанню її авторитету в світі.

Права та обов «язки Телекомпанії

11. Для виконання своїх основних завдань і функцій Телекомпанія має право:

1) використовувати в установленому порядку загальнонаціональні канали мовлення;

2) отримувати у першочерговому порядку послуги зв «язку із забезпечення телемовлення, наявні технічні засоби мовлення і передачі сигналів;

3) за погодженням з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами управління політичних партій та інших об «єднань громадян акредитувати при них (при їх прес-службах) свої творчі групи, окремих працівників;

4) планувати свою діяльність, визначати власну програмну політику, а також стратегію, умови та основні напрями розвитку Телекомпанії відповідно до кон «юнктури ринку продукції, товарів, робіт і послуг та економічної ситуації;

5) створювати власні програми, передачі, фільми та іншу інформаційну продукцію з належними їй авторськими правами, дозволяти їх транслювання (ретранслювання) іншим юридичним і фізичним особам в Україні та за кордоном, в установленому порядку використовувати програми, передачі, фільми та іншу продукцію телеорганізацій, а також об «єкти права інтелектуальної власності;

6) відтворювати та тиражувати зроблені Телекомпанією програми, передачі, фільми, записи музичних і літературно-драматичних творів, культурно-масових і спортивних заходів, організовувати виробництво, прокат і продаж касет із записами аудіовізуальної та іншої інформаційної продукції;

7) організовувати і проводити фестивалі і конкурси, в тому числі з визначення кращих оригінальних культурно-просвітницьких передач;

8) створювати в установленому порядку свої філіали, представництва, кореспондентські пункти та інші структурні підрозділи як на території України, так і за кордоном;

9) виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, видавати газети, журнали, інформаційні бюлетені, книги, відеогазети, створювати телепрограми на замовлення, відповідно до законодавства провадити рекламну діяльність та надавати платні послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених законодавством, — за фіксованими цінами;

10) залучати до роботи в установленому порядку провідних українських та іноземних фахівців, визначати форми і розміри оплати їх праці та послуг, утворювати творчі колективи, в тому числі тимчасові;

11) засновувати для розвитку своєї матеріально-технічної бази підприємства і організації, що забезпечують виробництво телепередач, програм, фільмів та іншої аудіовізуальної продукції і доведення їх до споживачів, створювати (придбавати, будувати) технічні засоби розповсюдження телепрограм (передавачі, супутникові, кабельні, радіолінійні мережі зв «язку та інші засоби);

12) отримувати у порядку, передбаченому законодавством, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності необхідну інформацію для провадження своєї статутної діяльності;

13) провадити відповідно до законодавства зовнішньоекономічну діяльність, брати участь у роботі міжнародних організацій з питань діяльності телебачення і радіомовлення.

12. Телекомпанія зобов «язана:

1) розповсюджувати об «єктивну інформацію, з повагою ставитися до національної гідності, своєрідності і культури всіх народів;

2) виконувати в установленому порядку державні замовлення;

3) додержуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телемовлення, а також стандартів та норм технічної якості телепрограм;

4) не створювати перешкод у передаванні та прийманні програм інших телерадіоорганізацій, функціонуванні ліній зв «язку;

B*

x3700 $x2438×4800 $x6467x4F0E@x1C00ання, а також ліцензійних умов та антимонопольних обмежень;

6) зберігати у таємниці відповідно до законодавства відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені, не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, за винятком випадків, коли ця інформація є суспільне необхідною;

7) не розповсюджувати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або упереджують рішення суду;

8) не розголошувати у своїх програмах відомості, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, не допускати транслювання програм і передач, що містять заклики до насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропагують війну, насильство і жорстокість, розпалюють расову, національну та релігійну ворожнечу, поширюють порнографію, іншу інформація, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини;

9) додержуватися встановленої квоти демонстрування фільмів, передач, програм національного виробництва, не допускати демонстрування на каналах мовлення фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, поза встановлений для цього час та без обов «язкового попередження про ці обмеження у програмах телепередач і перед початком демонстрування цих фільмів;

10) забезпечувати ведення соціального телемовлення, адаптувати з цією метою програми і передачі для глядачів з вадами слуху;

11) забезпечувати вільний доступ до розкладу мовлення Телекомпанії і безкоштовне його використання для фізичних та юридичних осіб, які мають у цьому виробничу потребу.

13. Телекомпанія здійснює інші функції і повноваження, передбачені законодавством у сфері телебачення і радіомовлення.

Органи управління Телекомпанії

14. Управління Телекомпанією здійснює її президент, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку.

15. Президент Телекомпанії:

1) здійснює поточне управління (керівництво) Телекомпанією забезпечує виконання завдань, покладених на неї законодавством та цим Статутом;

2) визначає програмну політику Телекомпанії та несе відповідальність за її реалізацію;

3) організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Телекомпанії, а також забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за нею державного майна;

4) є повноважним представником Телекомпанії, діє без довіреності від її імені, представляє її на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

5) визначає структуру Телекомпанії, приймає рішення про утворення структурних підрозділів, затверджує положення про них, штатний розпис та кошторис Телекомпанії, забезпечує його виконання;

6) користується правом розпорядження майном та коштами Телекомпанії відповідно до законодавства, укладає угоди та договори, видає довіреності, відкриває в установленому порядку рахунки в установах банків;

7) підписує колективний договір від імені адміністрації Телекомпанії;

8) призначає та звільняє працівників Телекомпанії, визначає на умовах, передбачених законодавством, форму та систему оплати праці працівників Телекомпанії та інших осіб, що залучаються до роботи, в установленому порядку вирішує питання щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності;

9) у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов «язкові для всіх підрозділів та працівників Телекомпанії, організовує та забезпечує їх виконання.

16. Президент Телекомпанії самостійно вирішує усі інші питання діяльності Телекомпанії (за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції загальних зборів трудового колективу) якщо інше не передбачено законодавством.

17. Загальний контроль за діяльністю Телекомпанії здійснює наглядова рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

18. Наглядова рада Телекомпанії у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом.

19. Наглядова рада Телекомпанії відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку Телекомпанії;

2) сприяє у виконанні Телекомпанією її статутних завдань, зокрема щодо оперативного інформування телеглядачів про загальнодержавні, міжнародні громадсько-політичні та культурні заходи, про надзвичайні події і ситуації, розповсюдження офіційних повідомлень, роз «яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

3) аналізує діяльність Телекомпанії, готує та подає на розгляд Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання питань діяльності Телекомпанії, виконання нею державного замовлення на інформаційні послуги;

4) сприяє налагодженню співробітництва Телекомпанії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями України та іноземних держав;

5) заслуховує інформацію керівництва Телекомпанії з питань виконання нею статутних завдань та приймає відповідні рішення;

6) сприяє кадровому забезпеченню Телекомпанії;

7) контролює в межах своєї компетенції здійснення Телекомпанією функцій з управління майном;

8) сприяє стабільному фінансовому забезпеченню діяльності Телекомпанії та контролює у межах своїх повноважень використання нею бюджетних коштів;

9) одержує в установленому порядку від президента Телекомпанії, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали, пов «язані із забезпеченням діяльності Телекомпанії;

10) виконує інші функції відповідно до законодавства з метою сприяння діяльності Телекомпанії.

20. Наглядова рада Телекомпанії організовує свою діяльність згідно із регламентом, який затверджує її голова.

Трудовий колектив Телекомпанії

21. Трудовий колектив Телекомпанії становлять усі працівники, які беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (угоди, контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

22. Повноваження трудового колективу Телекомпанії реалізуються загальними зборами (конференцією) та через виборний орган, який представляє інтереси трудового колективу, — раду трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу Телекомпанії проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

23. Члени ради трудового колективу Телекомпанії обираються таємним голосуванням на загальних зборах (конференції) трудового колективу терміном на 3 роки не менш як двома третинами присутніх на зборах. Кількісний склад ради трудового колективу визначається загальними зборами (конференцією).

24. Трудовий колектив Телекомпанії:

розглядає і схвалює проект колективного договору та уповноважує раду трудового колективу Телекомпанії на його підписання;

заслуховує інформацію про виконання колективного договору;

бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні високопродуктивної праці працівників Телекомпанії;

бере участь у вирішенні питань щодо соціального розвитку Телекомпанії;

розглядає інші питання відповідно до законодавства.

25. Телекомпанія встановлює технічно обгрунтовані норми праці своїх працівників з урахуванням вимог законодавства.

26. Форма та система оплати праці працівників Телекомпанії, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до Кодексу законів про працю України (322−08), Законів України «Про оплату праці «(108/95-ВР), «Про телебачення і радіомовлення «(3759−12), «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів «(540/97-ВР), інших нормативно-правових актів.

Телекомпанія має право у межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України, та власних коштів установлювати відповідно до законодавства підвищені посадові оклади та інші заохочувальні виплати своїм працівникам.

Майно та фінансово-господарська

діяльність Телекомпанії

27. Майно Телекомпанії становлять основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображена у балансі Телекомпанії.

28. Майно Телекомпанії є державною власністю та закріплено за нею на праві повного господарського відання. Телекомпанія володіє, використовує та розпоряджається цим майном відповідно до законодавства та мети своєї діяльності і завдань, передбачених цим Статутом.

29. Майно Телекомпанії формується за рахунок:

1) коштів Державного бюджету України;

2) державного майна, переданого Телекомпанії засновником;

3) майна (рухомого і нерухомого), матеріальних цінностей та інших об «єктів, придбаних за кошти Телекомпанії або набутих нею в інший спосіб в установленому законодавством порядку;

4) доходів, отриманих від розповсюдження або реалізації виробленої Телекомпанією інформаційної продукції, прокату телефільмів, платних спектаклів, концертів, організованих безпосередньо нею, а також інших видів надходжень від господарської діяльності, в тому числі валютної виручки, отриманої від зовнішньоекономічної діяльності;

5) кредитів, отриманих в установленому порядку;

6) добровільних або благодійних внесків і пожертвувань фізичних і юридичних осіб, спонсорських внесків, а також іноземних інвестицій, здійснених відповідно до законодавства;

7) інших незаборонених законодавством надходжень.

30. Телекомпанія має право відповідно до законодавства надавати в оренду або користування майно, матеріально-технічні засоби, інші матеріальні цінності, самостійно розпоряджатися продукцією, яку виробляє, доходами від господарської діяльності, а також майном, придбаним за рахунок цих доходів.

31. Відчуження майна, що є державною власністю та закріплене за Телекомпанією, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

32. Телекомпанія може утворювати в установленому порядку фонди, призначені для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності - фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд та інші.

33. Телекомпанія використовує надані їй земельні ділянки, природні ресурси, додержується вимог щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища.

34. Телекомпанія користується встановленими законодавством пільгами щодо орендної плати, плати за землю, за послуги зв «язку, а також щодо податкового, митного, валютного і тарифного регулювання та іншими формами державної економічної підтримки.

35. Телекомпанія веде бухгалтерський оперативний облік, здійснює бухгалтерську та статистичну звітність згідно із законодавством. Президент Телекомпанії та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.

Ліквідація і реорганізація Телекомпанії

36. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Телекомпанії здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Про припинення діяльності Телекомпанії у встановленому порядку повідомляється Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення для внесення відповідних змін до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

37. Ліквідація Телекомпанії здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються відповідно до законодавства.

38. Ліквідація Телекомпанії вважається завершеною, а Телекомпанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою