Організація обліку праці та її оплати

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1.5 Утримання з заробітної плати.

З нарахованої заробітної плати проводяться утримання.

Вони можуть бути:

1. Обов"язковими, передбачені законодавчими актами:

а) прибутковий податок;

б)відрахування в пенсійний фонд;

в)збір, по страхуванню на випадок безробіття;

г)по виконавчих листах.

2. Необов"язкові, які проводяться тільки за письмовою згодою робітника:

а)профсоюзні внески;

б)страхові вклади по особистому страхуванню;

в)плата за комунальні послуги;

г)погашення недостачі.

Основний вид утримань-прибутковий податок. Підставою для утримання являються слідуючі нормативні акти:

1. Закон України «Про оплату праці»

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян»

3. Інструкція про прибутковий податок з громадян.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, отриманні як в натуральній формі, так і в грошовій. Доходи отриманні в натуральній формі, зараховуються в загальний оподатковуваний дохід за календарний рік по ринкових цінах.В сукупний оподатковуванний дохід, отриманний громадянами в пеоіод, за який здійснюється опдаткування не включаються: допоги по державному соціальному страхуванню (допомога по вагітності і пологах, одноразова допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною-інвалідом, допомога на дітей до 16 років, допомога на поховання,

суми отриманих аліментів, компенсаційні випати в грошовій і натуральній формі і т. і.)

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, яка не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого він отриман, розміра мінімальної заробітної плати. Сукупний оподатковуваний дохід додатково зменшується на суму, яка не перевищує за кожний місяць встановленого розміру мінімальної місячної заробітної плати на кожного робітника віком до 16 років, якщо місячний совокупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру десяти мінімальних заробітних плат.

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується до десяти неоподатковуваних мінімумів для громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1-ї та 2-ї категорії; зменшується до п"яти неоподатковуваних мінімумів громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи до 3-ї та 4-ї категорії та ін.

Діючи ставки прибуткового податку слідуючи:

Місячний сукупний оподатковуваний дохід Ставки податку

До 17 грн Не оподдатковується

18−85грн 10% з суми, що перевищує 17грн

86−170грн 6,80+15% з суми, що перервищуе 85грн

171−1020грн 19,55+20% з суми, що перевищує 170грн

1021−1700грн 189,55+30% з суми, що перевищує

1020грн

При роботі по сумісництву утримання прибуткового податку складають 20% від суми доходу.

Фізичним особам, працюючих на умовах трудового договіру,і фізичним особам, які виконують роботи відповідно до цивільно-правових договорів, встановлені такі ставки збору до Пенсійного фонду:

1%-від об"єкта оподаткування-сукупного оподатковуваного доходу, що обчислюється відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний доход не перевищує 150грн.

2%-від об"єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищуе 150грн.

Від нарахування збору до Пенсійного фонду звільняються виплати, які входять до фонду оплати праці, але виключені із сукупного оподатковуваного доходу. До таких виплат відносяться:

-суми матеріальної допомоги в межах 12-ти неоподаткованих мінімумівдоходів громадян на рік;

-суми плати за утримання і навчання дітей у виховних закладах навчальної загальної професійної освіти, а також у державних вищих навчальних закладах, розміщених на території України, за рахунок фізичних і юридичних осіб;

-вартість путівок на лікування, відпочинок і в дитячі оздоровчі табори, крім туристичних і міжнародних.

По страхуванню на випадок безробіття проводяться утримання від нарахованої заробітної плати в розмірі-0,5%.

Утримання по виконавчих листах здійснюються в розмірах і порядку, встановленому законом чи по рішенню судових органів.

Бухгалтерія по виконавчому листу утримує і виплачує чи переводить в 3-денний строк зі дня утримання аліменти особі, вказаній у виконавчому листі.

Утримання аліментів проводиться з сум доходу, які належатьособі, яка виплачує аліменти, після утримання з цього доходу податків.

Доставка грошових переводів особі, яка отримує аліменти через відділ зв"язку, проводиться за рахунок платника аліментів. Для цього розраховуеться поштовий збір.

Утримання аліментів проводиться із всіх видів заробітка і додаткового заохочення як по основному місцю роботи, так і роботи по сумісництву, в тому числі із:

-основної заробітної плати, всіх видів доплат і надбавок до неї;

-грошових інатуральних премій;

-заробітної плати яка зберігається на час відпустки, а також отриманої при звільнені компенсаційній відпусці;

-плата за понаднормову роботу, за роботу у святкові, неробочі і вихідні дні;

-премії за ітогами роботи за рік, одноразових премій, надбавок за вислугу років;

-допомоги з державного соцстрахування, а також допомоги по тимчасовій непрацездатності

-та ін.

Утримання аліментів не проводиться із слідуючих виплат:

-вихідної допомоги при звільненні;

-одноразових премій;

-компенсацій при відрядженні;

-допомоги на поховання;

-допомоги багатодітним і самотнім матерям;

-дотацій за обіди;

-вартості путівок в санаторії за рахунок фонду споживання та інших видів доходів.

За бажанням працівника з нарахованої заробітної плати, за вирахуванням нарахованої суми допомоги за дні непрацездатності можуть утримуватись профсоюзні взноси-1%.

Утримання із заробітної плати для відшкодуваня збитків організації проводиться у випадку порушення внутрішнього розпорядку, договору про матеріальну відповідальність в межах третьої частини тарифної ставки по письмовій заяві працівника.

Страхові внески по договорах особистого страхування утримують по письмовому дорученню працівників. Відповідні суми із заробітної плати бухгалтерія перераховує на рахунок страхових компаній.

Із нарахованої заробітної плати також утримуються:

-раніше отриманний аванс;

-виявлені в результаті проведених перевірок і самоперевірок, надлишки виплачених сум за попередній період;

-підзвітні суми, які не повернуті своечасно;

-інші утримання.

Загальний розмір тримань не повинен перевищувати 20% суми яка належить робітнику. При утриманні і деяких інших сум, які вказані в законі, розмір утримань може скласти 50% заробітної плати.

Для обліку утримань і виплати заробітної плати використовується така кореспонденція рахунків:

Зміст господарських операцій Дебет Кредит

1 2 3

1. Утримання прибуткового податку 70/1 68

2. Утримання зборів в Пенсійний фонд, по страхуванню на випадок безробіття 70/1 68

1 2 3

3. Утримання взносів по особистому страхуванню громадян 70/1 64/2

4. Утримання підзвітних сум, які не повернуті своєчасно 70/1 71

5. Утримання нестач 70/1 72

6. Утримання по виконавчих листах 70/1 76/1

7. Утримання за комунальні послуги і перерахування на рахунки ощадбанку 70/1 76/3

8. Виплати з каси підприємства:

а)належної заробітної плати працівникам підприємства 70/1 50

б)депонованої заробітної плати 70/2 50

1.3 Облік у відділі кадрів

Кадрова служба представляє собою самостійний підрозділ, який безпосередньо підпорядковуеться керівнику підприємства чи його заступнику по кадрах.

Управління персоналом і діяльність кадрових служб регламентують організаційні документи, якими являються структура і штатна чисельність, штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, положення про кадрову службу, посадові інсрукції робітників, колективний договір.

У відповідності зі статутом підприємства розробляється його структура і визначається його штатна чисельність, які закріплюються в документі"Структура і штатна чисельність".В цьому документі зафіксовані всі структурні підрозділи підприємства, а також посади, які вводяться і кількість штатних одиниць по кожній з посад.

Посадовий і чисельний склад підприємства з визначенням фонду заробітної плати закріплюється у штатному розкладі. Він включає перелік посад, дані про кількість штатних одиниць, посадових окладів, надбавок і місячний фонд заробітної плати. Штатний розклад узгоджується з головним бухгалтером, затверджується керівником підприємства.

Організація роботи підприємства, внутрішньооб"єктний режим, взаємні обов"язки робітників і адміністрації, надання відпусток, відрядження робітників та інші питання викладаються у правилах внутрішнього розпорядку. Цей документ після узгодження з радою трудового колективу, візує юрист і затвердуе керівник підприємства.

На підприємствах, в структуру яких входять декілька підрозділів ,

розробляються положення про структурний підрозділ для кожного з них. У положенні визначається правовий статус, завдання, функції, права та обов"язки підрозділу.

Правове положення робітників підприємства регламентується посадовою інструкцією, яка встановлює функції, права, обов"язки і відповідальність посадових осіб.

Заключення колективного договору підприємствами передбачено діючим законодавством. Положення колективного договору направляються на захист соціально-економічних інтересів як робітників, так і власників підприємства.

Кадрова документація включае широке коло документів, які містять дані про робітників підприємства і діяльності самої кадрової служби.

К розпоряджувальним документам по особистому складу відносяться накази (розпорядження)керівника підприємства:

-про прийом, перевод та звільнення працівників;

-про заохочення;

-про зміни, які стосуються особи робітника (зміна призвища, найменування посади, заміщення посади за штатним розкладщм та ін.)

У приказі про приймання на роботу вказуються умови прийому, якщо робітник приймається: на тимчасову роботу, по переводу, по сумісництву, з випробувальним терміном (його тривалість). Обов"язково вказується встановлений розмір оплати праці(оклад, тарифна ставка).

При переводі на іншу роботу чи посаду в наказі вказується попередня посада (робота), а також нова посада і підрозділ (місце роботи), причина переводу, умови оплати праці.

При звільнені вказується причина звільнення згідно статті КЗпП.

При наданні відпустки в наказі визначається вид відпустки,її тривалість, дата початку і закінчення.

Після тексту розпоряджувальної частини в наказі робиться помітка на письмову основу даної розпоряджувальної дії(заява, докладна чи пояснювальна записка) чи на статтю КЗпП, відповідну причині звільнення.

Проект наказу у випадках необхідності узгоджуеться з відповідними посадовими особами. Завізований проект наказу подається на підпис керівнику.

Всі накази та розпорядження після підпису рееструються у книзі регістрації наказів.

До основних документів по обліку кадрів належать:

-особова картка;

-особова справа (заводиться на керівників, спеціалістів і матеріально відповідальних осіб).

Іншими обліковими документами являються штатно-посадова книга, алфавітна книга, книга обліку трудових книжок, книга обліку руху трудових книжок, графік відпусток, книга обліку відпусток.

На всіх робітників і службовців, прийнятих на роботу заводяться особові картки, які необхідні для аналізу складу і руху кадрів.

Особові картки заповнюються на основі опросу робітника та відповідних документів: паспорту, трудоваої книжки, документів про освіту, военого квитку. Заповнюється особова картка робітником відділу кадрів в одному екземплярі, від руки чи на друкарській машинці. Всі записи формулюються повністю, без скорочень.

Розділ 1 «Загальні дані"заносяться біографічні і облікові данв робітника:

-призвіще,ім"я, по-батькові;

-рік, місяць, число народження;

-місце народження;

-сімейний стан;

-домашня адреса;

-серія і номер паспорту, найменування організації, яка видала паспорт,і дата його видачи.

Розділ 2 особової картки «Дані про військовій облік"заповнюються на військовозобов"язаних і призивників.

Перший запис в розділі 3 проводиться при оформленні робітника на роботу у відповідності з наказом. В подальшому тут вказуються переводи на іншу роботу, зміна посади, кваліфікації, розмру посадового окладу.

В розділ 4 заносяться всі види відпусток-основного, додаткового, без збереження заробітної плати-з вказанням виду відпустки, за який період вона надається, дати початку і дати закінчення з поміткою на номер і дату наказу

про надання відпустки.

В розділі 5 «Додаткові дані"записуються дані, які відсутні в інших облікових документах.

Особові картки на робітників апарату управління нумеруються відповідно номерам у штатно-посадовій книзі.

Після звільнення робітника його особова картка зберігається в кадровій службі 2 роки, потім передаєтьсядо архіву підприємства, де зберігається 73 роки.

Особові справи на підприємствах можуть відкриватись на всіх робтників підприємства, але в основному їх заводять на керівників, спеціалістів, матеріально відповідальних осіб.

Склад документів, які знаходяться в особій справі таковий:

-внутрішній опис документів;

-особовий листок по обліку кадрів;

-автобіографія;

-копії документів про освіту;

-заява про прийом на роботу чи трудовий контракт;

-копія наказу про прийом на роботу;

-доповнення до особового листка по обліку кадрів.

У внутрішньому описі вказуються порядкові номера документів справи,їх індекси, заголовки, дати.

Особовий листок по обліку кадрів містить в собі біографічні дані про робітника, його освіту, виконуювану роботу с початку трудової діяльності, сімейний стан та ін.

Особовий листок заповнюється від руки самим робітником при прийнятті на роботу. При заповненні особового листка робітник повинен давати повні відповіді, не допускаючи скорочень, виправлень, у відповідності з записами у паспорті, трудовій книжці, військовому білеті, документах про освіту.

Автобіографія складає короткий опис в хронологічній послідовності основних етапів життя і діяльності даної особи. Особливу увагу при складанні автобіографії треба приділити питанням, які не знайшли детального відображенгня в особовому листку по обліку кадрів.

При формуванні особової справи до неї поміщують завірені у встановленому порядку копії:

-документу про освіту;

-документу про затвердження в посаді;

-приказу про прийняття на роботу.

Робітники кадрових служб зобов"язані слідкувати за станом ведення особових справ і своєчасно вносити змінення в облікрві дані робітника, які відображуються в доповненні до особового листку по обліку кадрів.

2.3 Облік у відділі кадрів на підприємстві

«Кіровоградагропроект»

Кадрова служба на підприємстві «Кіровоградагропроект"представляє собою відокремлений відділ, який безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

Управління персоналом і сама діяльність кадрового відділу регламентується організаційними документами, якими являються:

-структура і штатна чисельність;

-штатний розклад;

-правила внутрішнього розпорядку;

-посадові інструкції робітників.

Структура і штатна чисельність визначається у відповідності із статутом підприємства.

Посадовий і чисельний склад підприємства з визначенням фонду заробітної плати закріплюються у штатному розкладі. До нього включаються кількість штатних одиниць по відділах і взагалі, перелік посад, суми посадових окладів і надбавок.

Штатний розклад на підприємстві переглядається кожного року і до нього вносяться відповідні зміни та доповнення.

Організація роботи підприємства, внутрішньооб"єктний режим, взаємні обов"язки робітників і адміністрації, надання відпусток, відрядження робітників та інші питання викладаються у правилах внутрішнього розпорядку.

Кадрова документація включае документи, які містять дані про робітників підприємства і діяльність кадрового відділу.

До розпоряджувальних документів включаються накази (розпорядження):

-про прийом, перевод та звільнення правцівників;

-про зміни, які стосуються особи робітника.

Наказ на прийняття на роботу містить в собі дані про умови прийому, якщо робітник приймається на: тимчасову роботу, по переводу, по сумісництву, з випробувальним терміном (його тривалість).В цьому документі обов"язково вказується розмір оплати праці згідно штатного розкладу. (див. дод. № 1)

в обов"язки начальника відділу кадрів входить також ведення обліку надходження лікарняних листів, записок на надання відпустки (див. дод. № 2) та своєчасна передача їх до бухгалтерії.

Кожному робітнику присвоюється табельний номер, а в трудовій книжці робиться відмітка про його зарахування.

На кожного працівника у відділі кадрів заводиться особова картка, в якій вказуються анкетні данні про робітника:

-призвіще,ім"я, по-батькові;

-рік, місяць, число народження;

-місце народження;

-домашня адреса;

-серія і номер паспорту, найменування організації, яка видала паспорт,

і дата його видачі.

Також в особовій картці містяться дані про військовий облік, в тому випадку, якщо працівник військовозобов"язаний чи призивник; заносяться дані про види відпусток.

Особова справа на підприємстві"Кіровоградагропроект"відкриваються на всіх робітників.

Склад документів, які знаходяться в особовій справі таковий:

-особовий листок, в якому містяться біографічні дані про працівника, його освіту, роботу, яку він виконував з початку трудової діяльності та інше;

-автобіографія-короткий опис в хронологічній послідовності основних

етапів життя;

-копії документів про освіту, завірені нотаріально;

-заява та копія наказу на прийом на роботу.

Особовий листок, автобіографія заповнюється самим робітником від руки

при прийнятті на роботу.

При звільненні працівника підприємства друкується наказ з обов"язковим вказанням статті згідно КЗпП України, по якій звільняється даний працівник. (див. дод. № 3).

Начальник відділу кадрів суворо слідкує за станом ведення особових справ на підприємстві, якщо потрібно вносить відповідні зміни до них.

1. Організація обліку праці та її оплати

1. 1Нормативно-методичнi засади

Облiк розрахункiв по оплатi працi працiвникiв та службовцiв

регламентується слiдуючими нормативними документами:

1. Законом України вiд 24. 03. 95. № 108/95-ВР «Про оплату працi «

в редакцiї Закону України вiд 06. 02. 97р. № 50/97-ВР, зi змiнами i

доповненнями;

2. Закон України «Про оподаткування прибутку пiдприємств «в

редакцiї вiд 22. 05. 97р. зi змiнами i доповненнями;

3. Закон України"Про підприємства в Україні" від 27. 03. 91р. ;

4. Типовим положенням по плануванню, облiку i калькулюванню

продукцiї(робiт, послуг) у прмисловостi, затвердженим постановою

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26. 04. 96р. № 473;

5. Закон України вiд 15. 11. 96р. № 504/96-ВР «Про вiдпустки »;

6. «Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi

в Українi ", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 03. 04. 93 № 250 зi змiнами та доповненнями;

7. Правила застосування Закону України «Про оподаткування

прибутку пiдлриємств ", затверженi постановою Верховної Ради

України вiд 27. 06. 95р. № 247-ВР;

8. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про прибутковий податок з

громадян «вiд 26. 12. 92р. № 13−92,ВВР, 1993р,№ 10,ст 77 зi змiнами та

доповненнями;

9. Указ президента України про збiльшення неоподатковуваного

мiмiмуму та ставки прогресивного оподаткування доходiв громадян

вiд 13. 09. 94р. № 519/94 зi змiнами та доповненнями;

10. Закон України «Про збiр на обов «язкове державне пенсiйне

страхування «вiд 26. 06. 97р. № 400 зi змiнами та доповненнями;

11. Закон України «Про збiр на державне соцiальне страхування «

№ 402 вiд 26. 06. 97р. зi змiнами та доповненнями;

12. Наказ Мiнiстерства статистики України вiд 22. 05. 96р. № 144

" Про затвердження типових форм первинного облiку по розрахунках

з робiтниками та службовцями по заробiтнiй платi ";

13. Iнструкцiя зi статистики зробiтної плати, затверджена наказом

Мiнiстерства статистики України вiд 11. 12. 95р. № 323;

14. Порядок обчислення середньої заробiтної плати, затверджено

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08. 02. 95р. ;

15. Закон України «Про зайнятiсть населення «вiд 01. 03. 91р. № 803-хii. ;

16. Кодекс законiв про працю в Українi вiд 10. 12. 71р№ 322-/iii,

зi змiнами;

17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 03. 04. 93р. № 244

" Про перелiк товарiв, якi недозволено виплачувати заробiтну плату

натурою зi змiнами та доповненнями ";

18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 13. 07. 98р.№ 1064

" Про встановлення максимальноi величини фактичних витрат

суб «єктiв господарювання на оплату працi робiтникiв, суми

оподатковуваного доходу, сукупного оподатковуваного доходу,

з яких взимаються збори в соцiальнi фонди «зi змiнами та

доповненнями.

Закон України «Про оплату працi «визначає економiчнi, правовi та

органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв, якi перебувають у

трудових вiдносинах, на пiдставi трудового договору з

пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та

господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного

й договiрного регулювання оплати працi i спрямований на

забезпеченні вiдтворювальної i стимулюючої функцiй заробiтної плати.

Згiдно статтi 1 Закону заробiтна плата-це винагорода, обчислена,

як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором власник

або уповноважений ним орган виплачує працiвниковi за виконану

ним роботу.

Розмiр заробiтної плати залежить вiд складностi та умов

виконуваної роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника,

результатiв його працi та господарської дiяльностi пiдприємства.

Стаття 2 Закону визначає структуру заробiтної плати.

Основна заробiтна плата-це винагорода за виконану роботу вiдповiдно

до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, обслуговування,

посадовi обов «язки). Вона встановлюється в виглядi тарифних ставок

(окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та посадових окладiв

для службовцiв.

Додаткова заробiтна плата-це винагорода за працю понад встановленi

норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi.

Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати,

передбаченi чинним законодавством: премii пов «язанi з виконанням

виробничих завдань та функцiй.

Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них належать виплати

у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премii за спецiальними

системами i положеннями, компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi

виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства, або якi

провадяться понад встановленi зазначеними актами нормами.

Стаття 3 Закону регламентує поняття про мiнiмальну заробiтну плату,

що до неi не включається.

Згiдно статтi 4 Закону джерелом коштiв на оплату працi працiвникiв

госпрозрахункових пiдприємств є частина доходу та iншi кошти, одержанi

внаслiдок їх господарської дiяльностi.

Стаття 5 Закону визначає систему органiзацii оплати працi.

Суб «єктами органiзацii оплати працi є:

-органи державноi влади та мiсцевого самоврядування,

-власники, об «єднання власникiв або їх представницькi органи,

-професiйнi спiлки, об «єднання професiйних спiлок або їх

представницькi органи,

-працiвники.

Тарифна система оплати працi регламентується сттею 6 Закону.

Тарифна система оплати працi використовується для розподiлу робiт

залежно вiд їх складностi, а працiвникiв-залежно вiд їх

квалiфiкацiї та вiдповiдальностi за розрядами тарифної сiтки. Вона

є основою формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

Стаття 7 Закону визначає Законодавство про оплату працi.

Законодавство про оплату працi грунтується на Конституцiї України

i складається з Кодексу Законiв про Працю України, цього Закону,

Закону України «Про колективнi договори i угоди », Закону України «Про

пiдприємства в Українi та iнших актiв законодавства України.

Держава забезпечує регулювання оплати праці шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і постійно переглядається.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов"язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усих форм власності ігосподарювання та фізичних осіб.

Законом України від 25 грудня 1998р. № 366-ХІV"Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1999р. «встановлено, що з 1 січня поточного року мінімальна заробітна плата становить 74грн. на місяць.

Крім того, державою приймаються міри по створенню зацікавленості суб"єктів господарювання у збільшенні об"єму фонду

оплати праці. З 13. 07. 98р. вступила у силу постанова № 1064,якою введені максимальна величина фактичних витрат на оплату праці працівників по найму, а також суми оподатковуваного податком доходу, сукупного оподатковуваного податком доходу, з якого утримуються збори до Фонду соціального страхування (в тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення), Пенсійний фонд і фонд Чорнобиля (з 1 січня 1999 року зупинено нарахування до фонду Чорнобиля).

Максимальна величина, з якої взимаються податки і збори, встановлена в розмірі 1000грн. на одного робітника.

В Типовому положенні по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції(робіт, послуг) в промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26. 04. 96р. № 473,вIV розділі приведені всі статті калькуляції.

До елементу «витрати на оплату праці"відносяться: основна заробітна плата у відповідності з встановленими нормами праці по тарифним ставкам, окладам, розцінкам; додаткова заробітна плата-доплати, надбавки, премії за прцю поверх встановлених норм; заробітна плата за невідпрацьований на підприємстві час (оплата відпусток і інші виплати у відповідності із законодавством); витрати пов"язані з підготовкою і перерпідготовкою кадрів; виплати громадянам за виконання робіт (послуг) у відповідності з договорами цивільно-правового характеру і інші.

Потрібно зазначити що до 01. 07. 97р., користуючись Переліком витрат на оплату праці, наведених у додатку 10 до Правил застосування Закону України"Про оподаткування прибутку підприємств", затверджених постановою Верховної Ради України від 27. 06. 95р. № 247/95-ВР (далі Правила), підприємства мали можливість правильно визначити конкретні види витрат на оплату праці, які відносились на витрати виробництва, тобто маючи структуру заробітної плати відповідно до статті 2 Закону України «Про оплату праці», зі змінами і доповненнями і додаток № 10,можна було розподілити витрати на оплату праці по джерелах фінансування.

У теперишній час у зв"язку з відсутністю аналогічного документу існують деякі труднощі при відображенні витрат на оплату праці в бухгалтерському і податковому обліку.

Відповідно до пункту 5.6.1. статті 5 Законут України"Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22. 05. 97р. до складу валових витрат платника податків включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що знаходяться у трудових відносинах з таким платником податків (далі-працівники), які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (роббіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород і виплат за виконання роббббіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій і натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін.

Необхідно також звернути увагу, на те, що відповідно до пункту 5.3.9. статті 5 Закону України"Про оподаткування прибутку підприємств" до складу валових витрат не включаються витрати на виплату винагород або інших видів заохочень пов"язаним з таким платником податків фізичним або юридичним особам у випадку, якщо немає документальних доказів, що така виплата або заохочення були зроблені як компенсація за фактично надану послугу (відпрацьований час).

При наявності зазначених документальних доказів включенню до складу валових витрат підлягають фактичні суми виплат (заохочень). Для пов"язаних осіб ці виплати не можуть бути вищими за ціни розраховані за звичайними цінами.

Крім того, не включаються до складу валових витрат будь-які витрати, не підтвердженні відповідними розрахунковими, платіжними й

іншими документами, обов"язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку.

Необхідно звернути увагу на те, що відповідно до пункту 8.7.1. Закону України"Про оподаткування прибутку підприємств" по рахунках 03,33 платники податків мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати пов"язані з поліпшенням осноних фондів у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Витрати, які перевищують зазначену суму відносяться на збільшення балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об"єкта основних фондів групи 1)і підлягають амортизації за нормами передбаченими для відповідних основних фондів.

Згідно з п. 17.1 Типового положення з планування, обліку та калькулювання собівартості прдукції(робіт, послуг) у промисловості, витрати на оплату праці поділяються на основну і додаткову заробітну плату.

Відповідно до пункту 233 цього положення до витрат на оплату за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства,і інших цільових надходжень відносяться виплати в формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, комісійні й інші грошові і матеріальні виплати, не передбачені актами законодавства або понад встановлені вказаними актами норми.

Роз"яснення з цього питання Державна податкова адміністрація України дала в листі від 18. 02. 98р. № 1725/10/15−1117"Про оподаткування прибутку підприємств", зокрема зазначається, що питання віднесення на валові витрати винагород по підсумках роботи за рік врегульоване чинним законодавством, оскільки пунктом 5.6 статті 5 Закону № 334/94-ВР визначено, що до складу валових витрат платники податку включають

витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати і інших видів заохочень і виплат.

Отже, з"являється одна з багатьох відмінностей обліку витрат на виробництво від обліку валових витрат. Наприклад, у витрати на виробництво винагороди за підсумками роботи за рік не включаються, а у валові витрати включаються.

У зв"язку з тим, що на сьогоднішній день немає більш сучасного документу, аналогічного додатку № 10 до правил, підприємства в практичній діяльності керуються різними нормативними ізаконодавчими актами, що визначають види витрат на оплату праці при включенні їх до витрат виробництва і валових витрат.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 12. 97р. № 1427"Про затвердження Положення про порядок компенсації працівникам частини оплати праці у зв"язку з порушенням термінів її виплати"встановлено, що ця компенсація працівникам виплачується у випадку затримки на один і більше календарних місяців виплати заробітноі плати, нарахованої працівникам за період роботи починаючи з 01. 01. 98р., якщо індекс цін на споживчі товари і тарифи на послуги (далі-споживчі ціни)за цей період зріс більше ніж на один процент.

Пунктом 68 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03. 04. 93р. № 250,передбачено, що з метою рівномірного включення подальших витрат до витрат виробництва і обігу звітного періоду підприємство може створювати резерви на подальшу виплату відпусток робітників і виплату винагород за вислугу років, включаючи відрахування на державне соціальне страхування з ціх сум.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10. 10. 97р. № 7"Про затвердження Рекомендацій відносно порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці"встановлено як компенсація за

виконаний обсяг робіт, міру напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надання додаткової відпустки до 7 календарних днів у виконанні статті 8 Закону України"Про відпустки"

З 1 січня 1998р. набрала чинності також стаття7"Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці і її тривалість"Закону України «Про відпустки.

Відповідно до підпункту 5.4.2. Закону України"Про оподаткування прибутку підприємств" рзроблена постанова Кабінету Міністрів України від 24. 12. 97р. № 1461"Про розмір витрат платника податків на профєсійну підготовку і перепідготовку", згідно з яким платник податку на прибуток може включати до валових витрат виробництва і обіг звітного періоду витрати на професійну підготовку і перепідготовку за профілем такого платника фізичних осіб, які знаходяться у трудових відносинах з ним в Українських закладах освіти, за винятком фізичних осіб, пов"язаних з таким платником податків, у розмірі до 2% фонду оплати праці звітного періоду.

Згідно з пунктом 232 Типового положення по плануванню, обліку і калькулуванню собівартості продукції(робіт, послуг) у промисловості до витрат на оплату праці, які відшкодовуються за рахунок прибутків і збитків відносяться:

-витрати на анульовані виробничі замовлення і державні контракти;

-витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей і об"єктів за рішенням Кабінету Міністрів України, крім виплат відшкодованих за рахунок інших джерел;

-не компенсовані винними особами збитки від простоїв з внутрішньо-виробничих і інших причин, а також суми виплат працівникам за час простою;

-витрати, пов «язанi з попередженням або лiквiдацiєю наслiдкiв

стихiйного лиха;

-витрати на некомпенсованi збитки вiд пожеж, аврiй, iнших

надзвичайних подiй, викликаних екстремальними ситуацiями.

Є також витрати, якi включаються до елементiв «Витрати на

оплату працi ", зокрема:

1. Витрати громадянам за виконанням робiт (послуг)вiдповiдно до

угод громадсько-правового-характеру;

2. Виплата звiльненим працiвникам вихiдної допомоги i середнього

заробiтку;

3. Вартiсть безкоштовно наданих робiтникам комунальних послуг,

продуктiв харчування, витрати на оплату безкоштовно наданого

працiвникам житла (суми грошових компенсацiй за ненадання

безоплатного житла, комунальних послуг та iн.);

4. Вартiсть безоплатно наданих предметiв (форменний одяг,

обмундирування), якi залишаються в особистому користуваннi,

або сума пiльг у зв «язку з їх продажем за зниженими цiнами (крiм

засобiв iндивiдуального захисту, миючих засобiв, лiкувально-

профiлактичного харчування)

Необхiдно також вiдзначити, що згiдно з пiдпунктом 5.4.1 Закону

" Про оподаткування прибутку пiдприємств «до валових витрат

включаються видатки платника податку на забезпечення найманих

працiвникiв спецiальним одягом, взуттям, якi необхiднi для виконання

профєсiйних обов «язкiв, а також продуктами спецiального харчування

згiдно з перелiком, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв в Українi.

Розрахунок прибуткового податку, ставки, об «єкти оподаткування

визначенi Декретом Кабiнету Мiнiстрiв в Українi «Про прибутковий

податок з громадян «вiд 26 грудня 1992року № 13−92,ВВР,№ 10,ст77.

При визначенi сукупного оподаткованого враховуються доходи,

одержанi як в натуральнiй формi, так i в грошовiй.

Згiдно Указу Президента України про збiльшення неоподаткованого

мiнiмуму та ставки прогресивного податкування доходiв громадян

вiд 13 вересня 1994року № 519/94

Вiдповiдно до цього документу на сьогоднiшнiй день дiють ставки:

Місячний сукупний опдатковуваний доход (у неоподаткованих мінімумах) Ставки та розміри податку

з доходу в розмірі одного неоподаткованого мінімуму не оподатковується

з доходу в розмірі від одного неоподаткованого мімімуму+1крб. до5 неоподаткованих

мінімумів 10відсотків від суми доходу, що перевищує розмір одного неоподаткованого мінімуму

з доходу в розмірі від 5неоподаткованих мінімумів+1крб. до

10неоподаткованих мінімумів податок з доходу в розмірі 5 неопдаткованих мінімумів+15відсотків від суми, що перевищує доход у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів

з доходу в розмірі від 10 неоподаткованих мінімумів+1крб. до

60 неоподаткованих мінімумів податок з доходу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів+20відсотків від суми, що перевищує доход у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів

з доходу в розмірі від 60 неоподаткованих мінімумів+1крб. до 100 неоподаткованих мінімумів податок з доходу в розмірі 60 неоподаткованих мінімумів+30 відсотків від суми. що перевищує 60 неоподаткованих мінімумів

з доходу в розмірі понад 100 неоподткованих мінімумів податок з доходу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів+40відсотків від суми, що перевищує доход у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів

Згiдно статтi 2 Закону України «Про збiр на обов «язкове соцiальне

страхування «об «єктами оподаткування є:

-для платникiв збору, тобто пiдпрємств усіх форм власностi, фактичнi

витрати на оплату працi працiвникiв, якi включають витрати на

виплату основної i додаткової заробiтної плати та iнших видiв

заохочень i виплат виходячи iз тарифних ставок у виглядi премiй,

заохочень, у тому числi у натуральнiй формi, якi пiдлягають

оподаткуванню податком на прибуток фiзичних осiб. Для фiзичних

осiб об «єктом оподаткування є сума оподаткованого доходу.

Вiдповiдно до статтi 4п. 2−0,5вiдсоткiв вiд об «єкту

оподаткування, тiльки на збiр на обов «язкове соцiальне страхування

на випадок безробiття.

Вiдповiдними документами, що стосується збору на обов «язкове

державне пенсiйне страхування є:

-Закон України «Про збiр на обов «язкове державне пенсiйне

страхування «вiд 26. 06. 97р. № 400/97-ВР (зi змiнами i доповненнями,

внесними Законом України «Про збiр на обов «язкове державне

пенсiйне страхування вiд 22. 10. 98р. № 208-ХIV,(далi Закон);

-постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03. 11. 98р. № 1740,якою

встановлений «Порядок сплати збору на обов «язкове державне пенсiйне

страхування з окремих видiв господарських операцiй;

-лист Нацiонального Банку України вiд 09. 11. 98р. № 13−134/2062−8162,

яким зроблено роз «яснення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв

України вiд 03. 11. 98р. № 1740.

Цим Законом визначається порядок справляння i використання збору

на обов «язкове державне пенсiйне страхування.

Законом встановленi ставки збору на обов «язкове державне

пенсiйне страхування в Українi та об «єкт оподаткування.

Фiзичним особам, працюючим на умовах трудового договору, i

фiзичним особам, якi виконують роботи (послуги) вiдповiдно до

цивiльно-правових договорiв, у тому числi членам творчих спiлок,

творчим працiвникам, якi не є членами творчих спiлок тощо, встановленi

такi ставки збору:

-1%-вiд об «єкта оподаткування-сукупного оподаткованого доходу, що

обчислюється вiдповiдно до законодавства України, якщо сукупний

оподаткований доход не перевищує 150грн.

Вiдповiдно до Закону України «Про внесення змiн у Декрет Кабiнету

Мiнiстрiв України «Про прибутковий податок з громадян «вiд 13. 02. 98р.

№ 129/98 були внесенi змiни до статтi 5 цього Декрету-суми виплат,

якi не включаються до сукупного оподаткованого доходу.

Вiд нарахування збору до Пенсiйного фонду звiльняються виплати,

якi входять до фонду оплати працi, але виключенi iз сукупного

оподаткованого доходу. До таких виплат вiдносяться:

-суми матерiальної допомоги, включаючи вартiсть речових призiв,

подарункiв, якi надаються в iнших випадках, в межах дванадцяти

неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян на рiк;

-суми плати за утримання i навчання дiтей у дошкiльних виховних

закладах, закладах навчальної загальної професiйної освiти, а також

у державних вищих навчальних закладах, розмiщенних на територiї

України, за рахунок фiзичних i юридичних осiб;

-вартiсть путiвок на лiкування, вiдпочинок i в дитячи оздоровчi

табори, крiм туристичних i мiжнародних.

-2%-вiд об «єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний

доход перевищує 150грн.

Що стосується строкiв виплати заробiтної плати, то вiдповiдно

до статтi 24 Закону України «Про оплату працi «i статтi 115 Кодексу

законiв про працю України заробiтна плата виплачується

не рiдше як кожнi пiвмiсяця.

Порядок роботи сумiсникiв i оплата їх працi регламентується

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03. 04. 93р. № 245 «Про

роботу по сумiсництву працiвникiв державних пiдприємств, установ

i органiзацiй з доповненнями, внесеними постановою КМУ вiд

31. 08. 96р. № 1033.

Цими документами визначено, що працiвники, спецiалiсти i службовцi

днржавних пiдприємсив, установ i органiзацiй мають право працювати

по сумiсництву, тобто виконувати, крiм своєї основної, iншу роботу на

умовах трудового договору.

Бухгалтерський облiк оплати працi здiйснюється у вiдповiдностi

з «Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi

в Українi (зi змiнами i доповненнями, внесеними Кабiнетом Мiнiстрiв

Украiни, затверджене постановою КМУ вiд 3 квiтня 1993року № 250.

Iнструкцiю зi статистики заробiтної плати пiдготовлено для

складання статистичної звiтностi з працi всiма господарюючими

суб «єктами, незалежно вїд їх форми власностi.

Загальнi положення цiєї iнструкцiї визначають структуу заробiтної

плати, а саме, що таке основна, додаткова заробiтна плата та iншi

заохочувальнi виплати.

Другий роздiл має назву «Фонд оплати працi ». Тут викладено що

вiдноситься до фонду основної, додаткової заробiтної плати,

iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат.

У третьому роздiлi iнструкцiї дається порядок розрахунку

середньої заробiтної плати працiвникiв.

I п «ятий роздiл включає iнформацiю про iншi виплати, що не

входять до складу фонду оплати працi.

Бiльш повний i детальний розгляд питання середньої заробiтної

плати регламентує «Порядок обчислення середньої заробiтної плати»

№ 100.

Цей порядок застосовується у випадках:

а)надання працiвникам щорiчної та додаткової вiдпусток або

компенсацiйнi виплати за невикористану вiдпустку;

б)надання працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва,

вiдпусток у зв «язку з навчанням;

в)виконання працiвниками державних i громадських обов «язкiв у

робочий час;

г)переведення працiвникiв на iншу легшу нижчеоплачувану роботу

за станом здоров «я;

д)переведення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до

трьох рокiв, на iншу легшу роботу;

е)надання жiнкам додаткових перерв для годування дитини;

є)виплата вихiдної допомоги, збереження середньої заробiтної плати

вивiльненим працiвникам на встановлений чинним законодавством

перiод їх працевлаштування;

ж)службових вiдряджень;

з)вимушеного прогулу;

и)направлення працiвникiв на обстеження до медичних закладiв;

i)звiльнення працiвникiв-донорiв вiд роботи;

ї)залучення працiвникiв для виконання вiйськових обов «язкiв;

й)тимчасового переведення працiвника у разi виробничої потреби;

на iншу нижчеоплачувану роботу;

к)забезпечення допомогою у зв «язку з тимчасовою непрацездатнiстю

та допомогою по вагiтностi i родах;

л)iнших випадках, коли згiдно з чинним законодавством виплати

провадяться виходячи iз середньої плати.

В цьому документi визначенi виплати, що включаються в розрахунок

середньої заробiтної плати, а також наведен порядок розрахунку

виплат у всiх випадках збереження заробiтної плати та для

забезпечення допомогою у зв «язку з тимчасовою непрацездатнiстю.

Не менш важливий документ для складання статистичної звiтностi

це-Iнструкцiя зi статистики чисельностi працiвникiв, зайнятих у

народному господарствi України № 171.

Цiєю iнструкцiєю повиннi керуватися всi господарюючi суб «єкти

незалежно вiд форми власностi, якi використовують найману працю

(робочу силу).

Закон України «Про державну статистику «поширюється на всiх

юридичних осiб, розташованих на територiї України, а також на

юридичних осiб, що знаходяться за її межами i на всi розташованi

на територiї України структурнi одиницi, що не є юридичними особами

i головнi органiзацiї яких розташованi за її межами; на всiх

фiзичних осiб, якi прживають на територїї України, незалежно

вiд громадянства (стаття 2 Закону).

Звiтнiсть про кiлькiсний склад працiвникiв повиннi складати i

подавати всi пiдприемства, установи, органiзацiї.

1.2 Форми та системи оплати працi

Встановленi колективним договором форми i системи оплати працi

дозволяють регулювати розмiр заробiтної плати в залежностi вiд

складностi i умов виконаних робiт, професiйно-технiчних якостей

робiтника, результатiв його працi i господарської дiяльностi

пiдприємства.

Згiдно дiючого законодавства застосовуються слiдуючi системи

оплати працi: погодинна, вiдрядна, iндивiдуальна вiдрядна, колективна

вiдрядна, непряма вiдрядна, вiдрядно-прогресивна, акордна, вiдрядно-

премiальна.

Цi системи оплати працi вiдрiзняються одна вiд iншої показниками,

якi застосовуються для вимiру працi при визначеннi заробiтної плати.

Погодинна система оплати працi застосовується при нарахуваннi

заробiтної плати в залежностi вiд кiлькостi вiдпрацьованого часу

i встановленої тарифної ставки чи посадового окладу робiтника.

Вiдрядна система оплати працi застосовується у тому випадку, коли

заробiтна плата залежить вiд кiлькостi виготовленої продукцiї

i витраченого часу на її виготовлення, а також вiдрядних розцiнок,

норм часу i норм виробiтки.

В залежностi вiд органiзацiї працi вiдрядна оплата буває

iндивiдуальною i колективною. Якщо можливо точнiше визначити об «єм

виконаної кожним робiтником, то застосовується iндивiдуальна вiдрядна

оплата працi, а якщо, роботу виконують разом декiлька робiтникiв-

колективна оплата працi.

При колективнiй вiдряднiй оплатi працi заробiтна плата окремого

робiтника бригади визначається по кiлькостi вiдпрацьованого часу i

тарифної ставки робiтника.

Непряма вiдрядна оплата працi застосвується для оплати працi

допомiжних робiтникiв, заробiтна плата яких залежить вiд результатiв

працi обслуговуємих ними основних робiтникiв.

При вiдрядно-прогресивнiй оплатi працi заробiтна плата за

виготовлену продукцiю у межах норм нараховується за вiдрядними

розцiнками, а за продукцiю поверх норм-по прогресивно нарастаючих

розцiнках.

Акордна оплата працi заключається в тому, що для виконавця

(чи виконавцiв) заробiтна плата встановлюється за конкретну роботу

чи операцiю. У таких випадках визначається строк здачи роботи, а

фактично витрачений час не враховується.

Вiдрядно-премiювальна оплата працi-це вiдрядна оплата працi

пов «язана з премiюванням робiтникiв на основi розроблених на

пiдрпиємствi положень про премiювання.

Згiдно статтi 96 Кодексу Законiв про ПрацюУкраїни (КЗпПУ) основою

органiзацiї оплати працi являється тарифна система оплати працi. Вона

використовується для розподiлу робiт в залежностi вiд їх складностi ,

а робiтникiв-в залежностi вiд їх квалiфiкацiї.

При змiнi загальних умов працi порядок її оплати регулюється:

-стаття 103 КЗпПУ «Iнформування робiтникiв про введення нових чи

змiну дiючих умов оплати працi ", «Про новi чи змiненi дiючи умови

працi у бiк погiршення, власник чи уповноважений ним орган повинен

повiдомити робiтнику не пiзнiше нiж за два мiсяцi до їх впровадження

чи змiну";

-стаття 104 КЗпПУ «Оплата працi при виконаннi робiт рiзної

квалiфiкацiї;

-стаття 105 КЗпПУ «Оплата працi при сумiщеннi посад i виконаннi

обов «язкiв тимчасово вiдсутнього робiтника».

У вiдповiдностi з Законом України «Про пiдприємства в Українi «

кожне пiдприємство самостiйно встановлює форми, системи i розмiри

оплати працi, а також види трудових виплат (премiї, надбавки, доплати

i т.i.).

Тому на кожному пiдприємствi повиннi бути розробленi Положення про

оплату працi i штатний розклад. Вказанi вище документи можуть бути

змiненi впродовж мiсяця, року в залежностi вiд змiн умов працi i її

оплати.

У вiдповiдностi з Законом України «Про оплату працi «витрати на

оплату працi складаються з:

1)фонду основної заробiтної плати

2)фонду додаткової заробiтної плати

3)iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат

Основна заробiтна плата-це винагорода за виконану роботу вiдповiдно

до встановлених норм працi.

Додаткова заробiтна плата-це винагорода за працю понад встановленi

норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi.

Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати,

передбаченi чинним законодавством i премiї пов «язанi з виконанням

виробничих завдань i функцiй.

До iншiх заохочувальних та компенсацiйних виплат належать виплати у

формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними

системами i положеннями, компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi

виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства, або якi

провадяться понад встановленi зазначеними актами норми.

1.7 Форми виплат заробiтної плати.

На терiторiї України заробiтна плата робiтникам пiдприємств

виплачується в грошових знаках, якi мають законний оберт на

територiї України, чи банкiвськими чеками в пiдрядi, встановленому

Кабiнетом Мiнiстрiв України по згодi з Нацiональним Банком України.

I тiльки як виключення колективним договором може бути передбачена

часткова виплата заробiтної плати натурою в тих галузях чи по

тих професiях, де така виплата еквiвалентна вартостi оплати

працi в грошовому виразi,є звичайною чи бажаною для робiтникiв.

Така ситуацiя обумовлюється тяжким, а iнодi дуже тяжким

фiнансовим станом бiльшостi пiдприємств i низькою

платiжеспроможнiстю їх. Пiдприємства самi за реалiзовану свою

продукцiю отримують рзрахунок по бартеру. Тому дуже зручно

зменшувати заборгованiсть по оплатi працi виплатою не грошима,

а натуроплатою.

Пiд натуроплатою розумiється оплата працi товарами, продукцiєю,

наданням послуг, причому яка-небуть грошова компенсацiя вартостi

таких товарiв вiдсутня. Поскiльки розрахунок грошовими засобами

(повнiстю чи частково) вiдсутнiй-i натуроплата, i продаж робiтникам

прдукцiї чи товарiв в рахунок заробiтної плати, в тому числi по

знижених цiнах на пiльгових умовах, пiдпадають пiд визначення

бартерної операцiї, приведене Законом України «Про оподаткування

прибутку пiдприємств ", з однiєю особливiстю- обов «язковою участю

в неї робiтникiв пiдприємства.

Необхiдно пригадати, що в пупкті 1. 19 Закону України"Про оподаткування прибутку підприємств"бартер визначен як «господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) в якій-небудь формі, відмінної від грошової, включаючи будь-які види заліку і погашення взаїмної

заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів.

Статтєю 23 Закону України «Про оплату праці"від 24. 03. 95р. № 108/95-ВР передбачена можливість виплати заробітної плати натурою при певних умовах.

Перелік товарів, не дозволених до виплати заробітної плати натурою, затверджен Постановою КМУ від 03. 04. 93р. № 244.

Узв"язку з тим що в Законі «Про оплату праці» чітко вказано, що натурою може бути видана саме заробітна плата, при вирішенні питання про натуральні видачі на практиці необхідно керуватися Інструкцією по статистиці заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від 11. 12. 95р. № 323. Натурою можуть бути здійсненні будь-які виплати, передбачені п/п2.1. -2. 42Інструкції:основна і додаткова заробітна плата і включені до фонду оплати праці інші заохочувальні виплати.

У випадку індексації невиплачених грошових доходів з послідуючою виплатою їх в натуральній формі, сума натуроплати повинна відповідати розміру проіндексованого доходу. При затримці заробітної плати і послідуючим погашенням заборгованості, яка виникла продукцією чи товарами на такі виплати розповсюджується загальний механізм компенсації робітникам втрати частини заробітної плати у зв"язку з порушенням строків її виплати, затверджений Постановою КМУ від 20. 12. 97р. № 1427.

Загальні принципи оцінки натуроплати (які застововуються для цілей статистики, не на оподаткування) викладені в п1. 5Інструкції по статистиці заробітної плати: при натуральній формі оплати праці всі виплати в звіт підприємства по праці включаються суми, обчисленої виходячи із середньої ціни реалізації за звітний період.

Для оподаткування прибутку ключове значення має те, що натуроплата являє собою різновид бартеру. Тому у всіх питаннях, які

стосуються податку на прибуток, вартість наданих робітникам підприємства натуральних виплат необхідно оцінювати виходячи із загальних цін.

Датою збільшення валового доходу приздійсненні натуральних виплат в рахунок оплати праці є перше із дій цього бартеру: чи дата фактичного відпуску продукції(товарів) робітнику, чи дата нарахування заробітної плати. При цьому валовий дохід підприємства збільшується на вартість такої продукції чи товарів, розрахований виходячи із загальних цін.

Ніяких специфічних особливостей віднесення на валові витрати по оплаті праці в натуральній формі Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» не передбачено,і натуроплата включається ву склад валових витрат на тих же підставах, що і відповідні нарахування. Головне, щоб такі виплати проводились особам, які працюють на підрпиємстві по трудовим договорам.

База для оподаткування податком на додану вартість при натуральних виплатах в рахунок оплати праці фізичним особам, у відповідності з пунктом4. 2статті 4 Закону визначається «виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче загальних цін».

Як було зазначено вище натуроплата представляє собою специфічну форму доходів фізичних осіб.І підлягає оподаткуванню прибутковим податком в залежності від того, чи включаються в сукупний оподаткований доход працівника той вид виплат, який виплачується в натуральній формі. Тобто дія статті 5 Декрету КМУ від 26. 12. 92р. № 13−92"Про прибутковий податок з громадян" розповсюджується і на натуроплату.

При розрахунку прибуткового податку для оподаткування з натуроплати вартість товарів оцінюється виходячі із вільних (ринкових) цін, якщо інше не передбачено Декретом.

Інструкцією про прибутковий податок передбачено, що якщо виплати проводяться продукцією інших виробітників, то такі виплати оцінюються за цінами придбання.

Механіізм утримувань в Пенсійний фонд 1чи2% і в фонд Зайнятості 0,5% повністю відповідає механізму утримуванья прибуткового податку, тобто об"єктом оподаткування є сукупний оподаткований доход працівника. Що стосується строків сплати збору на обов"язкове державне пенсійне страхування, то у випадках здійснення виплат в натуральній формі нарахованні суми зборів повинні бути перераховані в Пенсійний ффонд на слідуючий день після фактичного здійснення таких виплат.

Конкретні строки сплати зборів на соцстрах і безробіття у випадках видачі натуроплати не передбачені. Але поскільки строки сплати всіх трьох зборів при виплатах у грошовій формі, встановлені відповідними Законами, співпадають повністю, до появи самостійної інструкції фонду соціального страхування і додаткових пояснень по Фонду Зайнятості"пенсійний"підхід може бути розповсюджен на строки сплати і інших зборів.

1. 4Облiк нарахування оплати працi.

Облiк працi i заробiтної плати є одним з найважливiших, складних

i трудомiсткiх участкiв роботи, що потребує точних i оперативних

даних, в яких вiдображаються змiни чисельностi працiвникiв, витрати робочого часу, категорiї працiвникiв, виробничих витрат та здiйснюється контроль за використанням трудових ресурсiв.

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi повинен забезпечити точний

розрахунок заробiтної плати кожного працiвника у вiдповiдностi з кiлькiстю i якiстю витраченої працi, дiючої форми i системи його оплати, правильний пiдрахунок утримань з заробiтної плати, контроль за використанням часу i виконанням норм виробництва працiвниками i насамкiнець забезпечити правильне нарахування i розподiл витрат по напрямках, зокрема вiдрахувань на спецiальне страхування i до Пенсiйного фонду України.

Облiк та контроль робочого часу на пiдприємствах здiйснюїться

за допомогою використання табеля.

Кожному працiвнику, якого приймають на роботу присвоюється

табельний номер, у трудовiй книжцi робиться вiдмiтка про зарахування

на роботу. Працiвники бухгалтерiї кожному робiтнику повиннi вiдкрити

особистий рахунок.

z

x00B8

ae

x0152

o

(

x0161

kd

kdc

kds

никiв та їх перебування на роботi ведеться або в цiлому по пiдприємству, або по кожному виробничому пiдроздiлу в спецiальному табелi облiку.

До табеля заносяться всi призвища працiвникiв незалежно вiд форми оплати працi. В ньому робляться вiдмiтки про випадки вiдхилень вiд нормального використання робочого часу.

По закiнченнi мiсяця в табелi по кожному працiвнику пiдраховують

загальний календарний фонд робочого часу, кiлькiсть неявок та фактично вiдпрацьований час.

Табель складається в одному екземплярi

табельщиком чи iншими особами, на яких покладено вести табельний облiк.

Пiсля того як оформлення табеля було закiнчено, вiн використовується для розрахунку заробiтної плати працiвникам пiдприємства.

У встановлений строк табель передається до бухгалтерiї.

Норми тривалостi робочого часу для рiзних категорiй працiвникiв

встановленi статтями 50 i 51 КЗпП України.

Нормальна тривалiсть робочого часу робiтникiв не може перевищувати

40 годин на тиждень.

Але зараз Уряд почав жорстоку боротьбу за своєчаснiсть виплати

заробiтної плати, тому маючи бажання, але часто-густо не маючi можливостi

виплачувати своєчасно заробiтну плату, українский директорат виробив власнi рецепти зниження сум заробiтної плати, що нараховується i виплачується.

Типовим для досягнення цiєї мети стало введення скороченого робочого

дня або робочого тижня, надання неоплачуваних вiдпусток.

Перед святковими i неробочими днями тривалiсть робочого часу робiтникiв, крiм вказаних у статтi 51 КЗпП України, скорочується на одну годину.

Для забезпечення правильного нарахування заробiтної плати необхiдно

точно враховувати випуск продукцiї чи об «єм робiт, виконаний кожним

робiтником.

В залежностi вiд технологiї i органiзацiї виробництва застосовуються

рiзнi системи облiку виробiтки продукцiї, виконаних робiт i надання послуг.

Облiк виробiтки робiтниками-вiдрядниками у промисловостi здiйснюється за типовими формами в залежностi вiд технологiчного процесу виробництва, системи органiзацiї i оплати працi в рапортах про виробiток,

маршрутних листах, у вiдомостях облiку виробiтку, нарядах i iнших

документах.

Роботи можуть виконуватись одним працiвником чи бригадою. На

багатьох пiдприємствах широко застосовують бригадний пiдряд, який

є основою облiку виробiтки.

Послiдовнiсть виконання об «єму робiт фiксується в iндивiдуальних

чи бригадних нарядах, якi здаються в бухгалтерiю.

Система облiку виробiтки по кiнцевiй операцiї передбачає облiк готових виробiв, прийнятих вiддiлом технiчного контролю.

Первинними документами про виробiток є рапорти виробiтки вiддiлу.

В них вказуються прiзвища, табельний номер працiвника, кiлькiсть

вiдпрацьованих годин. Заробiтна плата вираховується у вiдповiдностi

з дiючим законодавством i по iнших умовах чи показниках, якi мають

вiдношення до даного пiдприємства.

У кiнцi мiсяця данi табелiв пiдсумовують по кожному робiтнику,

а також по вiддiлах. Цi данi використовують для контролю за використанням втрат робочого часу.

При погодиннiй формi оплати працi заробiток працiвника залежить

вiд вiдпрацьованого ним часу.

Для нарахування заробiтної плати, яка пiдлягає виплатi кожному

робiтнику, розраховують заробiток за мiсяць i вiд цiєї суми вiднiмають

необхiднi утримання.

Розрахунок здiйснюють у розрахунково-платiжнiй вiдомостi, але

можуть використовуватись окремо платiжнi вiдомостi.

У розрахунково-платiжнiй вiдомостi у лiвiй її частинi по кожному робiтнику записують суми всiх видiв нарахованої оплати працi за її видами, у правiй -утримання за їх видами i суми до видачi.

А у платiжнiй вiдомостi у лiвiй частинi записанi прiзвища робiтникiв,

а у правiй-сума до видачi.

Платiжнi вiдомостi складають щомiсячно по кожному цеху, допомiжних

i підсобних пiдроздiлах або вiддiлах з групуванням прiзвищ робiтникiв

у розрiзi їх категорiй.

Групування зарплати у вiдомостях по цехах i iнших структурних

пiдроздiлах за категорiями робiтникiв i за видами заробiтної плати

сприяє оперативному складанню звiтностi по працi i заробiтної плати,

контролю за її використанням i розподiлом за напрямками витрат.

Нарахування заробiтної плати здiйснюється на основi вiдповiдних

первинних i групувальних документах.

Для нарахування основної заробiтної плати робiтникам з погодинною

оплатою працi необхiдно мати вiдомостi по посадових окладах, на основi

штатного розкладу ;а також данi табельного облiку вiдпрацьованого ними

часу за вiдповiдний перiод (мiсяць).

Для нарахування основної заробiтної плати робiтниками, якими

встановлена оплата працi, необхiдно мати об «єм їх виробiтки по вiдповiдних

розцiнках.

Методика нарахування заробiтнї плати спецiалiстам такова: необхiдно

при повному мiсяцi проставити спецiалiсту присвоєний йому оклад

у вiдповiдностi до зайнятої посади, а при неповному робочому

мiсяцi-оклад роздiлить на кiлькiсть робочих днiв в даному мiсяцi i

отриманий заробiток помножити на на кiлькiсть вiдпрацьованих

(у вiдповiдностi з табелем) робочих днiв.

Заробiтну плату робiтникiв по тарифу розраховують множенням

годинної тарифної ставки на кiлькiсть вiдпрацьованих годин у змiну.

Розподiл заробiтної плати при бригаднiй вiдряднiй системi

оплати працi здiйснюють пропорцiйно коефiцiєнто-годинам. Спочатку

визначають заробiток по тарифу. Для цього множать тарифнi ставки

вiдповiдного розряду на кiлькiсть вiдпрацьованих годин кожним

робiтником бригади. Потiм визначають коефiцiєнт приробiтку дiленням

вiдрядного мiсячного заробiтку всiеї бригади на загальний заробiток

по тарифу. Для визначення вiдрядного заробiтку кожного члену бригади

необхiдно заробiток по тарифу кожного члену бригади помножити на

коефiцiєнт приробiтку.

Понаднормова робота при вiдряднiй оплатi працi оплачується

в полуторному розмiрi за першi двi години i в подвiйному-за послiдуючий час тарифної ставки присвоєного розряду даному робiтнику.

Святковi i вихiднi днi визначенi у частинах першої i другої статтi 73КЗпП України.

Оплата працi в цi днi згiдно статтi 107КЗпП України здiйснюється

в подвiйному розмiрi:

-вiдрядникам-по подвiйних вiдрядних розцiнках;

-працiвникам, прця яких оплачується за погодинними чи добовими ставками,-в розмiрi подвiйної чи денної ставки;

-працiвникам, якi отримують мiсячний оклад,-в розмiрi одної погодинної чи денної ставки понад окладу, якщо робота у святковий чи вихiдний день проводилась у границях мiсячної норми робочого часу, i в розмiрi подвiйної погодинної чи денної ставки понад окладу, якщо робота проводилась з перевищенням мiсячної норми.

Оплата у вищезгаданому розмiрi проводиться за години, фактично

вiдпрацьованi у святковий i вихiдний день.

По бажанню працiвника, який працював у святковий i вихiдний день,

йому може бути надан iнший день вiдпочинку.

Оплата робiтникам за час, протчгом якого вони не працювали (виконання державних i громадських обов «язкiв, оплата пiльгових годин матерям по догляду за дитиною до одного року; оплата чергових вiдпусток, допомоги по тимчасовiй непрацездатностi тощо), здiйснюють

за даними довiдок-розрахункiв i iнших додаткових документiв, виходячи

iз середнього заробiтку.

Порядок розрахунку середнього заробiтної плати затверджен

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08. 02. 95р. № 100,зi

змiнами i доповненнями, затвердженими постановою КМУ вiд 16. 05. 95р. № 348 вiд 24. 02. 97р. № 185.

Перiод, за який розраховується середня заробiтна плата:

а)розрахунок середньої заробiтної плати для оплати часу щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв «язку з навчанням, творчої

вiдпустки, додаткової вiдпустки робiтникам, якi мають дiтей, чи для виплати компенсацiй за невикористану вiдпустку проводиться виходячи iз виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи, передуючих компенсацiї за невикористану вiдпустку.

Якщо робiтник працював на даному пiдприємствi менше року,

середнiй заробiток вираховується за фактичний час роботи,

тобто з першого числа слiдуючого мiсяця, коли робiтник був прийнят

на роботу, до першого числа мiсяця, в якому йому надається вiдпустка

чи виплачується компенсацiя за невикористану вiдпустку;

б)у iнших випадках збереження середньої заробiтної плати i забезпечення допомогою у зв «язку з тимчасовою непрацездатнiстю чи по вагiтностi i пологах середньомiсячна заробiтна плата розраховується виходячи iз виплат за попереднi два мiсяцi роботи.

Якщо робiтник працював менше нiж два календарних мiсяця,

середнiй заробiток розраховується виходячи iз виплат за фактично вiдпрацьований час. А якщо робiтник останнi два мiсяцi не працював,

то заробiтна плата береться за попереднi два мiсяцi роботи.

Виключається iз розрахункового прiоду при розрахунку середньої

заробiтка час, протягом якого у вiдповiдностi з дiючим законодавством

чи по iнших поважних причинах за робiтником не зберiгалася заробiтна

плата чи зберiгалась частково.

Для розрахунку середньої заробiтної плати у всiх випадках її

збереження i надання допомоги у зв «язку з тимчасовою непрацездатнiстю, по вагiтностi i пологах при визначеннi розмiру виплат включаються: основна заробiтна плата, доплати i надбавки за понаднормовi роботи i роботи в нiчний час, сумiсництво професiй iпосад, розширення зон обслуговування, виконання збiльшених об «ємiв робiт робiтниками з погодиною формою оплати, високi досягнення в роботi, умови працi, iнтенсивнiсть працi, керiвництво бригадою i т.i., виробничи премiї i премiї за економiю конкретних видiв палива, електроенергiїi теплової енергiї, винагорода за iтогами роботи за рiк i вислугу рокiв та iншi.

Щомiсячнi премiї включаються до того мiсяця, до якого вони належать, згiдно розрахункової вiдомостi по заробiтнiй платi.

Винагорода за iтогами роботи за рiк i за вислугу рокiв включаються у середнiй заробiток у сумi 1/12 частини винагород за попереднiй рiк.

При розрахунку середньої заробiтної плати для оплати щорiчних

вiдпусток, додаткової вiдпусткиу зв «язку з навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки робiтникам, якi мають дiтей чи компенсацiї за невикористанi вiдпустки, крiм вищезгаданих виплат за час, протягом якого робiтнику зберiгається середнiй заробiток, i допомога у зв «язку з тимчасовою непрацездатнiстю.

Порядок розрахунку виплат у всiх випадках збереження заробiтної

плати i для забезпечення допомогою у зв «язку з тимчасовою непрацездатнiстю проводиться виходячи iз середньоденної заробiтної плати.

Середня заробiтна плата для оплати часу вiдпустки i для виплати компенсацiй за невикористану вiдпустку розраховується за формулою:

А/Б*В,

де А-нарахована заробiтна плата за останнi дванадцять календарних

мiсяцiв, передуючих мiсяцю надання вiдпустки чи виплати компенсацiї.

Якщо робiтник пропрацював менше року, то нарахування сумуються з

першого числа мiсяця, який слiдує пiсля оформлення на роботу, до

першого числа мiсяця, в якому надається вiдпустка чи виплачується

компенсацiя;

Б-це кiлькiсть днiв, на якi повинен дiлитися сумарний заробiток.

Для цього iз 365 днiв вираховуються 12 святкових i вихiдних днiв, а також тi днi, коли робiтник на законих пiдставах не працював i при цьому заробiток за ним не зберiгався чи зберiгався частково. Якщо робiтник пропрацював на пiдприємствi менше року-беруться календарнi днi за час з першого числа мiсяця, слiдуючого пiсля оформлення на роботу, до першого числа мiсяця, в якому надається вiдпустка чи виплачується компенсацiя. I вже з них вираховується та кiлькiсть святкови днiв i вихiдних, якi припадали на цей перiод, i тi днi, коли робiтник на законних пiдставах не працював i при цьому

заробiток за ним не зберiгався чи зберiгався частково;

В-число календарних днiв вiдпустки.

У випадку яккщо робiтник за останнi дванадцять мiсяцiв чи менший

фактично вiдпрацбований перiод не мав заробiтної плати, то для

розрахунку необхiдно взяти встановлену йому тарифну ставку чи

посадовий оклад.

Розрахунок середньогодинної оплати праці розраховується шляхом ділення сум нараховано заробітної плати за два попередніх місяці на кількість відпрацьованих годин данним робітником.

В iснуючий час нормою життя стала ситуацiя, коли робiтник у

вiдповiдностi з частиною другою статтi 26 Закону «Про вiдпустки «

був у вiдпусцi за свiй рахунок у зв «язку з простоєм пiдприємства.

Але не дивлячись на це час такої вiдпустки повинен зараховуватись

у стаж роботи, який дає право на щорiчну основну вiдпустку.

При виплатi грошовоi компенсацiї необхiдно мати на увазi,

що тривалiсть наданих робiтнику щороку i додаткових вiдпусток

не повинна бути менше 24 календарних днiв. Тобто якщо робiтнику в цьому роцi полагається вiдпустка загальною тривалiстю 28 календарних днiв, то тiльки за 4 дня компенсацiю йому виплатять.

Якщо робiтник не використав таку вiдпустку за попереднiй рiк, то вiн

може отримати компенсацiю i за ту невикористану вiдпустку, але тiльки в

частинi, яка перевищує 24 календарнi днi.

Iснують перiоди, якi не входять у стаж роботи, яка дає право на

щорiчну основну вiдпустку. Таким перiодом є, наприклад, час відпустки без збереження заробітної плати по сімейних обставинах. Тут необхідно

відмітити, що відпустка зменшуватись не повинна-повинен збільшуватись

час, за який вона надається.

Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу.

Згідно пункту 3 постанови КМУ від 03. 04. 93р. № 245 і пункту 6 статті10"Порядок надання щорічних відпусток", Закону України"Про відпустки", введеного в дію Постановою Верховної Ради України від 15. 11. 96р.

№ 505/96-ВР, за бажанням працівника сумісника надається щорічна відпустка одночасно з відпусткою по основному місцю роботи. Згідно пункту 14 статті 25"Відпустка без збереження заробітної плати, яка надається працівнику в обов"язковому порядку"вищезгаданого Закону сумісникам в обов"язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки по основному місцю роботи. Оплата відпусток і виплата компенсації за невикористану відпустку здійснюються сумісникам у відповідності з вимогами діючого законодавства.

Первиннм документом для нарахування допомоги є лист непрацездатності.

Нарахування виплат, розрахованих із розрахунку середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, здійснюється шляхом множення середньоденного (годинного)заробітку на кількість робочих днів (годин), а у випадках передбачених діючим законодавством, календарних днів, які повинні бути оплачені по середньому заробітку. Середньоденна (годинна)заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьований протягом двух місяців роботи (календарні)дні на кількість робочих днів (годин), а у випадках, передбачених діючим законодавством, на кількість календарних днів за цей період.

При нарахуванні допомоги у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю по лікарняних листах необхідно враховувати, що вона не може перевищувати подвійну тарифну ставку, посадовий оклад (крім надання допомоги у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю у випадку виробничого травматизму, професійного захворювання, а також захворювання в результаті аварії на Чернобильській АЕС, віднесених к І та ІІ категорії, а також допомога по вагітності і пологах)

Виходячи із середньоденного заробітку визначається допомога за один день в залежності від встановленого заробітку у відсотках: робітникам зі стажем роботи до 5 років-60%, від 5 до8 років-80%, 8 і більше років-100%.

При роботі на умовах неповного тижня допомога по тимчасовій непрацедатності вираховується за робочи дні чи години, в які працівник повинен працювати згідно з графіком роботи підприємства.

Що стосується відпустки у зв"язку з вагітністю і пологах, вона надається на основі медичного заключення тривалістю 126 календарних днів (140 календарних днів-у випадку народження двох і більше дітей і у випадку ускладнення пологів). Допологова відпустка тривалістю 70 календарних днів і післяпологовий, починая з дня пологів,-56 днів (70-у випадку

ускладнення пологів чи народження двох і більше дітей). Відпустка надається жінці повністю, незалежно від кількості днів використаних до пологів.

У випадку надання жінці відпустки у зв"язку з вагітністю і пологами власник чи уповноважений ним орган зобов"язан по заяві жінки приєднати до неї щорічної і додаткової відпустки, незалежно від тривалості її роботи на даном підприємстві у поточному робочому році.

Згідно Порядку№ 100 розрахунок середньої заробітної плати проводиться за останні два календарних місяці. При розрахунку середньої заробітнї плати для забезпечення допомогою по вагітності і пологах не враховуються виплати, перераховані в пункті 4 Порядку № 100,в тому числі і виплати за час, протягом якого зберігається місячний заробіток (за час виконання державних і громадьких зобов"язань, щорічної основної і додаткової відпустки та інше) і допомоги у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю.

За бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною придосягненні ним віку трьох років з виплатою за цей період допомоги по державному соціальному страхуванню.

Працюючим жінкам, які мають дітей віком до полутора років, крім загального перериву на відпочинок,і харчування надаються додаткові перериви для годування дітей. Строки і порядок надання таких перерв встановлюються власником підприємства чи уповноваженим ним органом у відповідності з вимогами сттті 183 КЗпП.

Крім того забороняється відмовляти жінкам в прийомі на роботу і знижувати їм заробітну платню за мотивами, пов"язаними з вагітністю чи наявністю дітей віком до трьох років, а самотнім матерям-при наявності дитини віком до чотирнадцяти років чи дитини-інваліда.

При оплаті праці важливими об"єктами облікує:

-витрати на оплату праці:

-розрахунки по оплаті праці:

-розрахунки по обов"язковому страхуванню.

Витрати на оплату праці-це сума основної і додаткової заробітної плати, яка відноситься на витрати виробництва. Для обліку витрат по оплаті праці використовують рахунок 20 «Основне виробництво». Рахунок активний, калькуляційний,і вся сума нарахованої заробітної плати відноситься в дебет рахунків.В залежності від виду робіт джерела виплат можуть дебетуватися і в інші рахунки: 03,23,25,26,29,33,69,81,87.

Склад трудових витрат, які включаються в склад валових витрат при визначені оподаткованого прибутку, визначен пунктом 5.6 Закону України"Про ополаткування прибутку підприємств", зі змінами і доповненнями.

Витрати по оплаті праці-це стан розрахунків з робітниками по заробітній платі, заохочувальних і компенсаційних виплатах, облік, яких здійснюється по рахунку 70"Розрахунки по оплаті праці"Рахунок пасивно-активний, по кредиту відображається збільшення заборгованості по оплаті праці, по дебету-її зменшення.

Аналітичний облік розрахунків по оплаті праці здійснюється безпосередньо в розрахунково-платіжних відомостях з обліком конкретних робітників підприємства. Розрахунково-платіжна відомість являється основним аналітичним регістром.У відомості відображені всі види нарахувань заробітної плати робітника, а також утримання податків, раніше виданий аванс, суми заподіяної шкоди і таке інше.

Нарахування заробітної плати проводиться по кожному робітнику. Регістром аналітичного обліку являються також особові рахунки, відкриті на кожного робітника персонально. Особові рахунки мають інформацію про заробітну плату за попередні періоди протягом року, яка необхідна для нарахування середього заробітку робітника, для розрахунку відпустки, допомоги то тимчасовій непрацездатності і інше.

Аналітичний облік депонованої заробітної плати ведеться в реєстрах обліку депонованої заробітної плати.

На суму заробітної плати не отриманої протягом 3 днів, касир в розрахунково-платіжній відомості напроти прізвища особи, яка не отримала заробітну плату, ставить штамп чи пише"депоновано". На всі ці суми касир складає реєстр депонованої заробітної плати в двух екземплярах, один передається до бухгалтерії,інший-підшивається до звіту.

На основі даних регістрів аналітичного обліку оформлюється загальна сума заборгованості підприємства перед робітником, загальна сума утримань і виплат. Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці здійснюється на основному розрахунковому рахунку 70"Розрахунки по оплаті праці", який має 2 субрахунки:

-70/1-нарахована заробітна плата;

-70/2-депонована заробітна плата.

По кредиту 70/1 відображається нарахування заробітної плати робітникам підприємства за звітний період (місяць), на кредиті 70/2-своєчасно невиплачена заробітна плата. На дебеті рахунку 70 відображаються всі утримання, виплати. Кредитове сальдо рахунку 70 показує заборгованість підприємства перед робітниками на перше число слідуючого за звітним місяця.

По окремим працівникам може бути дебетове сальдо в тому випадку, якщо пр рахунків по оплаті праці являється журнал-ордер з дебетовою відомістю по рахунку 70"Розрахунки по оплаті праці"

Основою для заповнення журналу-ордеру по рахунку 70 являються місячні ітоги по розрахунково-платіжній відомості.

Основна кореспонденція рахунків:

1. Нарахування основної і додаткової заробітної плати за:

-фактично відпрацьований час по ставках і окладах;

-надбавки і доплати;

-роботу у святкові дні і нічний час;

-працю в понаднормовий час, за сумісництво професій:

Д 20 К 70/1

2. Нарахована заробітна плата за роботи, пов"язані з ремонтом основних засобів:

Д 03 К 70/1

3. Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності:

Д 69 К 70/1

4. Нарахування винагород за ітогами роботи за рік:

Д 87 К 70/1

5. Нарахування премій за рахунок коштів спеціальних фондів:

Д 87 К 70/1.

1. 6Формування фонду оплати працi.

Як було зазначено вище фонд оплати працi складається з основної, додаткової i стимулюючих i компенсацiйних виплат.

Згiдно iз iнструкцiєю зi статистики заробiтної плати № 323 вiд 21. 12. 1995р до фонду основної оплати працi включаються:

1. Заробiтна плата, нарахована за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, обслуговування, посадовi обов «язки, за вiдрядними розцiнками, тарифними ставками (окладами)робiтникiв та посадовими окладами, незалежно вiд форм i систем оплати працi, прийнятих на пiдприємствi;

2. Суми процентних чи компенсацiйних виплат в залежностi вiд об «ємiв

доходiв (прибутку), отриманих вiд реалiзацiї продукцiї(робiт, послуг),

у випадках, коли вони являються основною заробiтною платою;

3. Суми авторського гонорару робiтникам мистецтва, редакцiй газет i

журналiв, телеграфних агенств, видавництв, радiо, телебачення i iнших

пiдприємств i (чи) оплата працi, яка нараховується по розцiнках (ставках)

авторської винагороди, на данному пiдприємствi.

До фонду додаткової заробiтної плати входять:

1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладiв у

розмiрах, передбачених чинним законодавством:

-квалiфiкованим робiтникам, зайнятих на особливо вiдповiдальних

роботах, за високу квалiфiкацiйну майстернiсть;

-за класнiсть водiям автомобiлiв;

-за сумiщення професiй (посад), розширення зон обслуговування або збiльшення

обсягу виконуваних робiт;

-за роботу у важких, шкiдливих, особливо шкiдливих умовах;

2. Премiї робiтникам, керiвникам, спецiалiстам та iншим службовцям за

виробничи результати;

3. Оплата працi працiвникiв, якi не перебувають у штатi пiдприємства,

за виконання робiт згiдно з договорами цивiльно-правового характеру;

4. Оплата за працю у вихiднi та святковi (неробочи) днi, у понаднормовий

час за розцiнками, встановленими законодавством;

5. Виплати рiзницi в посадових окладах працiвникам за сумiщення посад;

6. Оплата щорiчних i додаткових вiдпусток вiдповiдно до законодавства,

грошових компенсацiй за невикористану вiдпустку;

7. Оплата робочого часу робiтникiв, якi залучаються до виконання державних

або громадських обов «язкiв, якщо цi обов «язки виконуються в робочий час

вiдповiдно до законодавства та iнше.

До iнших заохочувальних та компнесацiйних виплат належать:

1. матерiальна допомога;

2. винагорода за iтогами роботи за рiк;

3. винагорода (проценти, надбавки) за вислугу рокiв, стаж роботи (надбавки за

стаж роботи по спецiальностi на цьому пiдприємствi), не передбаченi

дiючим законодавством; та iнше.

Не входить до складу фонду оплати працi:

1)вихiдна допомога;

2)допомога по тимчасовiй непрацездатностi;

3)виплати польового забезпечення та iнше.

2. 4Облiк оплати працi на пiдприємствi «Кiровоградагропроект «

2.4. 1Нарахування основної заробітної плати

Облiк та контроль робочого часу здiйснюється за допомогою табеля, який

повинен бути належним чином оформлений.

Оперативний облiк явки i неявки працiвникiв та їх перебування на роботi

ведеться в «Кiровоградагропроектi «по кожному вiддiлу,їх керiвниками.

У табелi вiдмiчається кiлькiсть вiдпрацьованих годин кожним працiвником,

неявки на роботу (див. дод.№).

В кiнцi мiсяця керiвники окремих вiддiлiв пiдраховують загальний

календарний фонд робочого часу, час невиходiв на роботу та iнших втрат.

Iз загального календарного фонду вiднiмають усi втрати робочого часу i

отримують фактично вiдпрацьований час.

Через те, що на пiдприємствi встановлено трьох тижневий робочий тиждень,

необхiдно проконтролювати, чи не були випадки штучного завищення

вiдпрацьованого часу.

Якщо в деякому вiддiлi пiдприємства збiльшується загальний об «єм робiт, то керiвник цього вiддiлу (чи головний спецiалiст) повинен подати записку, в якiй зазначається кiлькiсть i прiзвища осiб, якi будуть працювати в четверг та п «ятницю (див. дод.№)i тiльки пiсля цього цi два дні для цього вiддiлу (чи для цих працiвникiв) вважаються робочими днями i оплачуються.

В кiнцi мiсяця даннi табелiв пiдсумовуються по кожному робiтнику, а також

по вiддiлах. I спочатку обов «язково табелi здаються до керiвника пiдприємства

на затвердження i пiсля цього здаються до бухгалтерiї бухгалтеру-економiсту.

Вiн їх ще раз ретельно перевiряє, якщо знаходить помилки, вiддає на доробку.

Потiм бухгалтер-економiст нараховує заробiтну плату ручним засобом у табелi, за фактично вiдпрацьований час.

Для цього необхiдно мати вiдомостi про посадовi оклади (на основi штатного

розкладу), а також данi табельного облiку вiдпрацьованого часу.

Якщо працiвник вiдпрацював повний мiсяць, включаючi четверг i п «ятницю

(згiдно предоставлених i узгоджених записок), то йому потрiбно проставити

посадовий оклад згiдно наказу по пiдприємству, вiдповiдно до зайнятої посади;

а при неповному робочому мiсяцi-оклад роздiлити на кiлькiсть робочих днiв

у даному робочому мiсяцi i отриману денну заробiтну плату помножити на

кiлькiсть вiдпрацьованих (згiдно з табелем) робочих днiв.

Цi данi про нараховану основну заробiтну плату передаються до планового вiддiлу на пiдприємствi для подальшого опрацювання їх.

Начальник планово-виробничого вiддiлу протягом мiсяця веде облiк надходження виручки на пiдприємство (по банку, бартеру) по кожному вiддiлу i в кiнцi мiсяця пiдраховує її.

Коли на кожний вiддiл вiдома виручка за мiсяць керiвник

планово-виробничого вiддiлу проводить розрахунок коштiв з виручки, якi

спрямовуються на витрати на оплату працi. Цей розрахунок робиться згідно прийнятих інструкцій в проектній галузі.

У секторах геодезiї, геологiї, газофікації та відділі комплексного проектування фонд оплати працi визначається за комплексними об «єктами i по самостiйним об «єктам, по нормативу на 1грн. реалiзованої i оплоченої науково технiчної продукцiї(виручки).

Визначений за нормативним методом фонд оплати працi використовується

виробничим пiдроздiлом на виплату основної заробiтної плати.

Оплата працi робiтникiв виробничих пiдроздiлiв проводиться у виглядi

посадових окладiв, тарифних ставок, доплат i надбавок за рахунок авансiв,

якi надiйшли, передоплат i заключних оплат вiд замовникiв.

У випадку невиконання об «єму робiт по виручцi i зменшеннi у зв «язку з цим

фонду оплати працi, робiтникам пiдроздiлу зменшуються чи вiдмiняються

повнiстю надбавки до посадових окладiв.

При отриманнi фонду оплати працi, який не дає можливостi робiтникам

пiдроздiлу виплатити встановленi посадовi оклади, виплата їм заробiтної плати

проводиться у вiдсотковому вiдношеннi вiд фактичної виручки.

У випадках повної вiдсутностi виручки в розрахунковому мiсяцi у пiдроздiлi,

робiтникам пiдроздiлу авансовано виплачують заробiтну плату, виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати пропорцiйно вiдпрацьованому часу.

Максимальний фонд заробiтної плати пiдроздiду i виконувачам виплачується ,

виходячи з кiнцевих результатiв роботи за звiтний перiод i дiючого штатного

розкладу.

У вiддiлi оплата працi кожного працiвника проводиться з врахуванням виконання доведеного йому об «ему робiт, дотримування строкiв їх виконання i якостi.

Спочатку треба з"ясувати як розраховується норматив на оплату праці з 1 грн виручки. Для цього необхідно скласти всі витрати (тобто собівартість)по відділу і у відсотковому значенні вивести норматив, який показує скільки процентів складають витрати на заробітну плату. Якщо, наприклад, це 28%, то це означає, що з однієї гривни виручки витрати на оплату праці складають 0,28 копійок.

Таким чином, коли начальник планово-виробничого відділу підрахував суму виручки на окремий відділ, наприклад, на відділ геодезії і вона склала 20 000гривень. Норматив за інструкцією 0,30 копійок з однієї гривні виручки. Розраховуємо фонд оплати праці на відділ геодезії:

20 000*0,30=6000грн. Це означає, що з 20 000гривень виручки на заробітну плату піде тільки 6000грн. Зараз, коли відома сума витрат на оплату праці

по відділу та фонд оплати праці за фактично відпрацьований час (згідно табеля), начальник планового відділу робить розрахунок коефіцієнту виручки.

Він проводиться слідуючим чином: наприклад, фонд оплати праці по табелю-3000грн., а згідно розрахунку з застосуванням нормативу на оплату праці-6000,тоді коефіцієнт виручки буде дорівнювати: Кв=6000/3000=2,0. Тобто, нарахування зароб єнт виручки)=180грн.З цього ми бачимо, що працівник фактично заробив подвійний оклад за фактично відпрацьований час.

Методика оплати працi головних iнженерiв проекта (ГIПiв) дещо вiдрiзняється вiд оплати працi робiтникiв виробничого пiдроздiлу. Оплата працi ГIПiв проводиться по нормативу заробiтної плати ГIП вiд суми

отриманої ними виручки.

Тут встановлений норматив у розмiрi 4% з однiєї гривни виручки (якщо сам добився оплати) i в розмiрi 3%(якщо iнший).

Засоби на виплату заробiтної плати ГIПам вiдраховуються виробничим пiдроздiлом з суми виручки, отриманної iнститутом у звiтному мiсяцi за реалiзацiю об «єктiв, якi проектувались при участi ГIПа.

Щомiсячна оплата працi ГIПiв проводиться на основi фактичного виконання виручки з врахуванням встановленого нормативу.

Наприклад, заказ ГIПа 7000грн, то згiдно нормативу на оплату працi, йому буде видiлено 7000*4%(якщо сам добився оплати чи 3%(якщо не сам))=280

Тобто нарахована основна заробiтна плата буде становити-280гривень.

Заключний розрахунок проводиться за iтогами роботи за квартал, рік.

Головним спецiалiстам, якi виконують функцiї ГIПа, оплачуїться до посадових

окладiв 4% з однiєї гривни виручки.

Робiтник може отримати заробiтну плату не тiльки за свiй виконаний заказ, але й за те, що вiн предоставив якiйсь iнший заказ. В цих випадках пишеться в договорi через кого заказ отриман. Виплата заробiтної плати робiтнику проводиться-2% вiд вартостi проектних робiт пiсля видачи об «єкту замовнику i 100% оплати його. Наприклад, якщо працiвник вiддiлу геодезiї знайшов заказ на суму 10 000грн. i пiсля його здачi, i обов «язково повної проплати нараховується заробiтна плата-10 000грн. *2%=200грн.

Оплата працi директора iнституту проводиться у вiдповiдностi з контрактом, заключеним з Мiнiстерством агропромислового комплексу i змiнами до нього.

Нарахування заробітної плати здійснюється тільки після наказу, який складає начальник планово-виробничого відділу і затверджує керівник підприємства (див. дод.№).В ньому читко визначені:

-коефіцієнти виручки по відділах;

-нарахована заробітна плата головних інженерів проекту;

-премії за розгрузочно-погрузочні роботи по окремим працівникам, які виконували ці роботи та інше.

Всі нарахування по заробітній платі проводяться автоматизовано. Ручним засобом вносяться до ком"ютеру данні про фактично відпрацьований час відповідно табелям обліку робочого часу по кожному табельному номеру працівників, оклади згідно штатного розкладу; премії, надбавки робітникам, яким вони надаються, коефіцієнт виручки по кожному відділу підприємства та нарахована заробітна плата головних інженерів проектів згідно наказу.

Облік нарахуваня основної заробітної плати ведеться на пасивно-активному рахунку 70"Розрахунки по оплаті праці". На підприємстві «Кіровоградагропроект» ведеться податковий облік за допомогою рахунків

18"Валові витрати"та 48"Валові доходи". Тому нарахування основної заробітної плати проводиться слідуючим чином:

-нарахована заробітна плата адміністративно-управлінському персоналу

Д 18 К 70

Д 26 К 18

-нарахована заробітна плата основним працівникам

Д 18 К 70

Д 20 К 18.

В перших числах наступного місяця за звітним на руки кожному працівнику видається розрахунок заробітної плати, де вказанні всі нарахування та утримання по їх видах (див. дод.№).

2.4.2 Нарахування додаткової оплати працi.

Згiдно iнструкцiї Iнституту «Кiровоградагропроект «по заробiтнiй платi ,

додаткова заробiтна плата включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйні виплати, передбаченi чинним законодавством, премiї, пов «язанi з виконанням i перевиконанням виробничих завдань, премiї робiтникам виробництва за економiю матерiальних ресурсiв i зниження собiвартостi проекта кошторисної докуменацiї, виплати рiзницi в заробiтнiй платi у випадку переводу на нижчеоплачувану роботу.

Надбавки i доплати до тарифних ставок в розмiрах, передбачених дiючим законодавом:

-висока професiйна майстернiсть;

-за iнтенсивнiсть працi робiтникiв (оперативне вирiшення питань);

-за класнiсть водiям автомобiлей, ненормований робочий день;

-за сумiсництво професiй, розширення зони обслуговування чи збiльшення

об «єму виконаних робiт;

-за роботу зi шкiдливими умовами працi операторам КММ i СКА;

Також до додаткової оплати працi включається:

1. оплата працi робiтникiв, якi не перебувають у штатi iнститiту,

за виконання робiт згiдно iз договорами цивiльно-правового характеру;

2. оплата щорiчних i додаткових вiдпусток, грошових компенсацiй за невикористану вiдпустку (при звiльненнi);

3. Оплата робочого часу робiтникiв, якi залучаються до виконання державних або громадських зобов «язань, якщо цi обов «язки виконуються в робочий час вiдповiдно до законодавства;

4. оплата за працю у вихiднi i святковi днi, у понаднормовий час за розцiнками

встановленими законодавством;

5. суми, якi виплачуються на перiод працевлаштування робiтникам, якi звiльненi

у зв «язку з скороченням чисельностi штату;

6. виплати рiзницi в окладах робiтникам при тимчасовому замiщеннi;

7. доплата до середнього заробiтку у випадках, передбачених законодавством;

8. вартiсть продукцiї, виданої у порядку натуральної оплати робiтникам у

вiдповiдностi з законодавством;

9. оплата робiтникам-донорам за днi обслідування, здачi кровi i вiдпочинку,

який надається пiсля кожного дня здачi кровi;

10. доплата за розгрузочнi-погрузочнi роботи згiдно предоставленого

документу про цi роботи.

На пiдприємствi «Кiровоградагропроект «встановленi i документально

пiдтвердженнi деякi види додаткової заробiтної плати по кожному робiтнику,

якому вони виплачуються, такі, як: за розширення зони обслуговування, за класнiсть водiям, за шкiдливi умови працi, за ненормований робочий день. Ці доплати встановлюються у вiдсотковому значеннi до нарахованої оплати працi.

За виконання окремих виробничих завдань окремим робiтникам iнституту виплачуються одноразовi заохочення.

Водiям iнституту встановлена доплата за ненормований робочий день в розмiрi 25% посадового окладу за вiдпрацьований час в польових умовах чи у випадку вiдрядження. Наприклад, якщо нарахована заробітна плата з врахуванням коефіцієнта виручки становить 120грн, то доплата за ненормований робочий день буде становити 120*25%=30. Загальний

розмір нарахованої заробітної плати становитиме 120грн. +30грн. =150грн.

Оплата за ненормований робочий день проводиться на пiдставi данних керiвника пiдроздiлу в табелi.

Премiї робiтникам, начальникам i спецiадiстам пiдроздiлiв виплачуються за виробничи результати звiтного перiоду. Розподiл мiж структурними

пiдроздiлами проводиться у вiдсотковому вiдношеннi по кiнцевому результату

їх роботи за вiдповiдний звiтний перiод.

Нарахування всіх видів додаткової заробітної, крім одноразових заохочень, за розгрузочно-погрузочні роботи здійснюються за рахунок собівартості.І відображаються наступними проводками:

Д 18 К 70

Д 20 К 70 -для основних робітників підрпиємства;

Д 18 К 70

Д 26 К 70-для працівників адміністративно-управлінського персоналу.

Всі інші види доплат нараховуються за рахунок фондів економічного стимулювання:

Д 87/1 К 70.

Розрахунок середньої заробітної плати на підприємстві «Кіровоградагропроект» здійснюється відповідно Постанови№ 100. Порядок обчислення середньої заробітної плати в інституті використовується у випадках:

а)наданням працівникам щорічної та додаткової відпусток або виплати їм компенсації за невикористану відпустку;

б)виконання працівниками державних і громадських обов"язків у робочий час;

в)переведення робітників на іншу леушу нижчеоплачувану роботу за станом здоров"я;

г)переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;

д)надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

є)службових відряджень;

е)залучення працівників до виконання військових обов"язків;

ж)виплата вихідної допомоги, збереження середньої заробітної плати вивільненим працівникам на встановленний чинним законодавством період їх працевлаштування;

з)забезпечення допомогою у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності і родах.

Підставою для нарахування відпустки є записка на надання відпустки (див. дод.№), яка передається до бухгалтерії із відділу кадрів.

Середня заробітна плата для оплати часу відпустки і для виплати компенсаціїї за невикористану відпустку розраховується наступним чином:

нарахована заробітна плата за останні 12 місяців, які передують наданню відпустки длиться на кількість календарних днів в році(за вирахуванням святкових днів) і множиться на кількість календарних дні відпустки.

Якщо робітник пропрацював менше року, то в цьому випадку нарахування сумуються з першого числа місяця, слідуючого після оформлення на роботу, до першого числа місяця, в якому надається відпустка чи виплачується компенсація.В цьому ж випадку кількість календарних днів року визначають —

беруться календарні дні за час з першого числа місяця слідуючого після оформлення на роботу, до першого числа місяця, в якому надається відпустка чи виплачується компенсація.І вже з них вираховується та кількість святкових днів, які попадають на данний період, а також ті дні, коли робітник на законних підставах не працював і заробіток за ним не зберігався чи зберігався частково.

2.4.3 Нарахуваня інших заохочувань та виплат,

які не входять до фонду оплати праці.

До iнших заохочувальних виплат, якi виплачуються на пiдприємствi «Кiровоградагропроект «вiдноситься матерiальна допомога.

Матерiальна допомога виплачуеться робiтникам iнституту:

-на оздоровлення у зв «язку з екологiєю, непередбаченими погiршеннями особистих обставин.

Пiдставою для одноразової матерiальної допомоги можуть служити заява вiд самого працюючого, якому вона необхідна чи профгрупи і рішення профспілкового комітету. На виплату матеріальної допомоги на підставі заяви працівника робиться наказ директора інституту (див. дод.№)

Нарахування матеріальної допомоги проводиться настуною кореспонденцією рахунків:

Д 87/3(субрахунок-матеріальна допомога) К 70.

До виплат, які не включаються до фонду оплати праці відносяться:

-допомога по тимчасовій непрацездатності;

-вихідна допомога.

Підставою для нарахування допомоги по тимчасовій непрацезданості є лікарняний лист (див. дод№).

Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається профспілковим комітетем і залежать від причини тимчасової непрацездатності і загального трудового стажу.

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається виходячи із загального трудового стажу працівника і видається в розмірі:

а)100відсотків середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до законодавства:

-працівникам, які мають загальний трудовий стаж 8 і більше років;

-працівникам, які мають на своєму утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років (учні -до 18 років);

-працівникам, віднесеним до 1−4 категорії осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;

б)80 відсотків середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до законодавства,-працівникам, які мають загальний трудовий стаж від 5 до 8 років;

в)60 відсотків середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до законодавства,-працівникам, які мають трудовий стаж до 5 років.

Обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається на день настання непрацездатності, у період хвороби він не перераховується.

Допомога по тимчасовій непрацездатності нараховується з фактичного заробітку працівника. При цьому для обчислення допомог по тимчасовій непрацездатності фактичний заробіток враховується в сумі, що не перевищує подвійного посадового (місячного)окладу або подвійної почасової тарифної ставки.

Для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності необхідно спочатку визначити середньоденну заробітну плату, яка визначається шляхом

ділення суми заробітної плати за останні два місяці на кількість робочих днів, фактично відпрацьованих робітником. Потім визначаємо саму допомогу, множимо середньоденну заробітну плату на кількість днів, які припадають на період непрацездатності згідно графіку роботи підприємства, тобто трьохденного робочого тижня.

Працівникам, які відпрацювали менше двох календарних місяців, допомога призначається виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо ж протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Лікарняні листки оплачуються у розмірі 100% середнього заробітку без обмеження двома посадовими окладами або тарифною ставкою на підприємстві"Кіровоградагропроект" виплачуються:

-по вагітності і пологам;

-учасникам ліквідації наслідків аварїї на ЧАЕС 1 і 2 категорій.

Нарахування лікарняних здійснюється автоматизовано. Для цього вводяться дані:

-табельний номер;

-номер лікарняного листка;

-початок і кінець хвороби;

-відсоток від середньої заробітної плати, нарахованої згідно чинного законодавства.

Розрахунки допомоги по тимчасовій непрацездатності(див. дод.№) підшиваються в окрему папку до лікарняних листів

Кореспонденція рахунків по нарахуванню допомоги по тимчасовій непрацездатності:

Д 69 К 70.

Нарахування вихідної допомоги розраховується згідно постанови№ 100. Середньомісячний заробіток для нарахування вихідної допомоги при робті підприємства за режимом скороченого тижня розраховується шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів в місяці, за який проводиться оплата, виходячи з цього режиму.

Нарахування вихідної допомоги здійснюється не автоматизовано, ручним засобом,і тільки потім вноситься в ком"ютер по відповідному табельному номеру працівника, який звільняється. Окремим рядком в графі нарахування по виду нарахування в розрахунковому листку.

Кореспонденція рахунків слідуюча:

Д 18 К 70

Д 20,26 К 18.

В меморіальному ордері вихідна допомога визначається окремим рядком.

Синтетичним регістром нарахування оплати праці є меморіальний ордер № 4(див. дод.№). Дані своду по меморіальному ордеру№ 4 (див. дод.№)переносять до головної книги.

2.2 Форми і системи оплати праці на

підприємстві"Кіровоградагропроект"

На підприємстві «Кіровоградагропроект"система оплати праці згідно внутрішньої інструкції по оплаті праці, прийнятої і затвердженої вищестоячою організацією-головним об"єднанням УкрНДІагропроект-окладна.

Посадові оклади розроблені згідно тарифно-кваліфікаційного довідника

Всі посадові оклади призначаються за професійну кваліфікацію працівників

і якість виконаних ними робіт.

Форма оплати праці-проста погодинна і погодинно-преміальна.

Проста погодинна форма оплати праці передбачає нарахування заробітної плати згідно фактично відпрацьованого часу кожним

працівником підприємства. При нарахуванні цієї форми головним і

первинним документомявляється табель використання робочого часу,

який складається начальниками окремих підрозділів підприємства.

Премії встановлюються і обов"язково затверджуються керівником підприємства.

На підприємстві, що обрано базою для дипломного дослідження

основні види нарахування премій наступні:

-за розгрузочно-погрузочні роботи;

-ювілярам підприємства;

-за виконання важливих виробничих завдань (погашення дебеторської заборгованості, випуск науково-технічної продукцій достроково).

Крім премій до посадових окладів можуть бути встановлені надбавки:

-за розширення зони обслуговування;

-за ненормований робочий день;

-за класність водіям автомобілей:

-за шкідливі умови праці.

Надбавки можуть бути зменшені чи зняті наказом керівника

підприємствау випадках несвоєчасного виконаня виробничих завдань.

2.5 Утримання із заробітної плати

Згідно чинного законодавства на підприємстві"Кіровоградагропроект" з нарахованої оплати праці проводяться утримання.

До обов"язкових утримань відносяться:

1. прибутковий податок з громадян;

2. внески до Пенсійного фонду;

3. внески до фонду безробіття;

4. по виконавчих листах.

Утримання прибуткового податку проводиться з використанням шкали прогресивного оподаткування. Ця шкала вже була наведена у теоретичній частині.

Деякі працівники, що працюють на даному підприємстві мають пільги щодо оподаткування прибутковим податком, визначені законодавством, а саме:

-пільги громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС і віднесені до

1 та 2 категорії-в розмірі десяти неоподаткованих мінімумів;

-3 та 4 категорії-в розмірі п"яти неоподаткованих мінімумів;

-пільги учасникам бойових дій-в розмірі п"ятнадцяти неоподаткованих

мініумів.

Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму цих мінімумів,

в залежності від пільги.

Фізичним особам, працюючих на умовах трудового договіру,і фізичним особам, які виконують роботи відповідно до цивільно-правових договорів, встановлені такі ставки збору до Пенсійного фонду:

1%-від об"єкта оподаткування-сукупного оподатковуваного доходу, що обчислюється відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний доход не перевищує 150грн.

2%-від об"єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищуе 150грн.

По страхуванню на випадок безробіття проводяться утримання від нарахованої заробітної плати в розмірі-0,5%.

Пл виконавчих листах утримання проводяться згідно поданої заяви працівника,

де він вказує: прізвище,ім"я, по-батькові дитини, дату і рік народження її, на яку адресу перераховуватись повиння гроші;. особа, на користь якої проводяться перерахування, тобто особа, яка буде отримувати гроші.

Доставка грошових переводів особі, яка отримує аліменти через відділ

зв"язку, проводиться за рахунок платника аліментів. Для цього окремо розраховують поштовий збір.

Утримання аліментів робиться наступним чином:

із загальної суми нарахованої заробітної плати проводиться утримання прибуткового податку, отриманий результат помножують на процентне відношення аліментів. Наприклад, Солодкому Г. В. нарахована заробітна плата 182,86,прибутковий податок-21,95; сума для розрахунку буде складати-

182,86−21,95=160,91; на одну дитину процентне відношеня аліментів-25%, тому 160,91*25%=40,23;

сума поштового збору, якщо сума аліментів становить до 20грн-8,04%, якщо більше-6,96%;

поштовий збір-40,23*6,96%=2,80.

Загальна сума по виконавчиму листу становитиме-43,03грн.

На підприємстві"Кіровоградагропроект" утримуються профвнески -в розмірі1%від нарахованої заробітної плати за мінусом допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Також в інституті був випадок, коли при ревізії головним контрольно-ревізійним управлінням були виявлені недостачі поверх норм природного убутку з вини матеріально-відповідальної особи, тобто крадіжки. При цьому керівником підприємства і головним бухгалтером був складений наказ, в якому зазначено, в які строки,і яку суму повинна внести винна матеріально-відповідальна особа в касу підприємства для погашення збитків. (див. дод.№)

Із нарахованої заробітної плати також утримуються:

-раніш виплачені аванси;

-суми боргу за робітником;

-за комунальні послуги;

-видані позики;

-виявлені в процесі перевірок і самоперевірок сум за попередній період.

На прикладі розглянемо всі утримання:

Рибаченко Т.А. нарахована заробітна плата:

-по окладу, з врахуванням коєфіцієнта виручки-175,71грн. ;

-за розширення зони обслуговування-87,85грн, разом нараховано-263,56грн;

утримано:

-прибутковий податок-(263,56грн-170грн)*20%+19,55грн=38,15грн;

-профвнески-263,56грн*1%=2,64грн;

-внески на випадок безробіття-263,56грн*0,5%=1,32грн;

-за продукти-62,31грн;

-Пенсійний фонд-2%: 263,56грн*2%=5,27грн, разом утримано 109,69грн;

сума до видачі=263,56грн-109,69грн=153,87грн.

Всі утримання, як і нарахування проводяться автоматизовано

(див. дод.№).

В меморіальному ордері складаютьсся слідуючи проводки:

1. утримання прибуткового податку Д 70 К 68

2. внески до Пенсійного фонду-1%, 2% Д 70 К 69/1

3. внески на випадок безробіття Д 70 К 69/2

4. аліменти Д 70 К 76/1

5. профвнески Д 70 К 76

6. нестачи Д 70 К 76

7. утримання підзвітних сум, які не повернуті своєчасно Д 70 К 71

8. за комунальні послуги Д 70 К 76

9. видана заробітна плата Д 70 К 50.

2.7 Форми виплати заробітної плати в

інституті"Кіровоградагропроект"

На підприємстві використовують дві форми виплати заробітної плати:

-грошима з каси підприємства;

-натуроплата.

Бухгалтер матеріального відділу веде облік видачі натуроплати по кожному відділу і кожному працівнику окремо. Для цього складаються відомості на видачу продуктів та матеріалів зі складу (див. дод.№)

Відомості містять інформацію про:

-назву відділу;

-прізвище,ім"я, по-батькові; -табельний номер;

-найменування товару, кількість, ціна.

При одержанні товару, продуктів працівник обов"язково ставить свій підпис.

В кінці місяця бухгалтер матеріального віділу підраховує по кожному працівнику окремо загальну суму виданих продуктів, товарів. Також підраховується сума по віділах і по підприємству взагалі. Ці відомості передаються до бухгалтера-економіста, який веде облік розрахунків по оплаті праці, і заносить ці дані по кожному конкретному робітнику в утримання (див. дод.№).

При цьому кореспонденція рахунків наступна:

для видачі матеріалів:

Д 70 К 46/2-реалізація матеріалів;

Д 46/2 К 48

Д 48 К 05-списана собівартість реалізованих матеріалів;

Д 67/1 К 68/2

Д 46/2 К 67/1-відображення податкового зобов"язання;

Д 46/2 К 80-фінансовий результат;

для видачі продуктів, товарів:

Д 70 К 46/1-реалізація;

Д 46/1 К 48

Д 48 К 41-списана собівартість товару;

Д 67/1 К 68/2

Д 46/1 К 67/1-відображення податкового зобов"язання;

Д 18 К 18-валові витрати.

Реалізація продуктів, товарів здійснюється по покупних цінах.

-

2.6 Формування фонду оплати праці

Згідно внутрішнього положення про умови оплати праці робітників інституту"Кіровоградагропроект" оплата праці здійснюється із засобів фонду споживання.

Основним джерелом утворення фонду споживання є реалізація науково-технічної продукції, надання платних послуг, а також інші види діяльності, передбачені статутом підприємства.

Фонд споживання складається з фонду оплати праці і виплат з фонду матеріального заохочення.

Фонд оплати праці складається з основної і додаткової заробітної плати, які є складовою частиною собівартості.

Фонд основної заробітної плати складається з заробітної плати по посадовим окладам і тарифним ставкам.

Фонд додаткової оплати праці складається:

1)надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів в розмірах, передбачених діючим законодавством:

-висока професійна майстерність;

-за інтенсивність праці робітників (оперативне вирішення питань);

-за класність водіям автомобілей, ненормований робочий день;

-бригадирам з числа робітників, які не звільненні від основної роботи,

за керівництво бригадою;

-начальникам, спеціалістам, службовцям, за високі досягнення в праці чи за виконання особливо важливих завдань в строк їх виконання;

-за сумісність професій, розширення зони обслуговування чи збільшення об"єму виконаних робіт;

-за роботу зі щкідливими умовами праці;

2)оплата праці робітників, які не перебувають у штаті інституту, за виконання робіт по договорах;

3)оплата щорічних і додаткових відпусток, грошових компенсацій за невикористану відпустку (при звільненні);

4)оплата робочого часу робітників, які притягуються до виконання державних зобов"язань, якщо ці зобов2язання виконуються у робочий час;

5)оплата за працю у вихідні і святкові дні по діючому законодавству;

6)оплата учбових відпусток;

7)оплати робітникам-донорам за дні обслідування, здачі крові і відпочинку, який надається після кожного дня здачі крові;

8)суми, які виплачуються на період працевлаштування робітникам, які звільненні у зв"язку із скороченням штату;

9)виплати різниці, в окладах робітникам при тимчасовому заміщенні;

10)виплати, пов"язані з індексацією заробітної плати робітникаму межах, передбачених законодавством.

До грошових виплат і заохочень відносяться:

1)матеріальна допомога;

2)суми, встановлені підприємством трудових і соціальних пільг робітникам інституту:

-одноразова допомога ветеранам праці і ювілярам;

3)винагорода за ітогами роброти за рік.

Оплата праці сотрудників інституту з фонду основної заробітної плати використовуються за статтями, наведеними вище.

Фонд додаткової заробітної плати інституту створюється за рахунок виконання і перевиконання об"ємних розрахункових показників (об"єм реалізації науково-технічної продукції і виручка), зниження собівартості за рахунок економії матеріальних витрат.

Чистий прибуток використовується на створення слідуючих фондів інституту:

-фонд виробничого розвитку;

-фонд соціального розвитку;

-фонд матеріального заохочення.

На грошові виплати і заохоченнія використовується тільки фонд матеріального заохочення.

3. Контроль за формуванням і використанням

фонду оплати праці

і 3. 1Теоретичні засади контролю за формуванням

використанням фонду оплати праці.

При проведенні ревізії(перевірки)правильності нарахування і виплати заробітної плати необхідно враховувати вимоги визначені Законами України: «Про оплату праці"від 24. 03. 95р № 108/95-ВР,"Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 93р. № 3356-ХІІ. Особлива увага повинна бути звернена на виконання статті 19.4 Закону"Про підприємства в Україні"від 27. 03. 91р. № 887-ХІІ в частині розробки і затвердження Положення про оплату праці, системи преміювання, штатного розкладу, Колективного договору,Інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату України від 11. 12. 95р. № 323.

Інформація, необхідна для перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати, міститься в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку, а саме: особових рахунках працівників, розрахунково-платіжних відомостях, бухгалтерських витратних рахунках, рахунках розрахунків, фінансових результатів і фондових

PAGE

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою