Про затвердження Порядку фінансування з державного бюджету санаторно-курортних закладів у 2001 році (22.05. 2001)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0548 Про затвердження Порядку фінансування з державного бюджету санаторно-курортних закладів у 2001 році (22. 05. 2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т, А Н О В А

від 22 травня 2001 р. N 548

Київ

Про затвердження Порядку фінансування з

державного бюджету санаторно-курортних

закладів у 2001 році

Відповідно до статті 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік «(2120−14) Кабінет Міністрів України п о с т, а н о в л я є:

Затвердити Порядок фінансування з державного бюджету санаторно-курортних закладів у 2001 році (додається).

Міністерству фінансів і Державному казначейству здійснювати фінансування санаторно-курортних закладів у 2001 році відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем «єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 травня 2001 р. N 548

ПОРЯДОК

фінансування з державного бюджету

санаторно-курортних закладів у 2001 році

1. Цей Порядок визначає процедуру фінансування санаторно-курортних закладів незалежно від їх підпорядкування (далі - санаторії), що призначені для обслуговування на пільгових умовах закріпленого контингенту громадян за службовою або професійною ознакою і мають статус бюджетних установ, на утримання яких передбачені кошти в Державному бюджеті України на 2001 рік (2120−14).

2. Санаторії, зберігаючи протягом 2001 року статус бюджетних установ, зареєстрованих як неприбуткові, реалізують путівки за повну вартість (включаючи всі поточні та капітальні видатки) із зарахуванням коштів від їх реалізації до спеціального фонду державного бюджету. Видатки на утримання санаторію покриваються за рахунок надходжень від реалізації путівок та інших власних надходжень.

3. У разі перевищення видатків на утримання санаторію над доходами від реалізації путівок та інших власних надходжень йому надається, як виняток, фінансова допомога — трансферт із загального фонду державного бюджету за рахунок асигнувань, передбачених на його утримання в Державному бюджеті України на 2001 рік, з внесенням починаючи з 1 січня 2001 р. до розпису видатків державного бюджету, а також до кошторисів санаторіїв у встановленому порядку відповідних змін до розподілу бюджетних призначень за категоріями видатків. Асигнування, що передбачені за всіма кодами економічної класифікації коштів державного бюджету, відображаються виключно як трансферти.

4. Кошти, які надійшли із загального фонду державного бюджету з 1 січня 2001 р. до набрання чинності цим Порядком, та здійснені за цей період касові видатки за рахунок зазначеного фонду, відображені в обліку за відповідними категоріями видатків (виплата заробітної плати, придбання продуктів харчування, оплата комунальних послуг, капітального ремонту тощо), підлягають переведенню у трансферти, а фактичні видатки — на фактичні видатки загального фонду державного бюджету за трансфертами. Такі зміни вносяться санаторіями одноразово відповідними бухгалтерськими проведеннями у місяці, що настає після місяця набрання чинності цим Порядком. Територіальні органи Державного казначейства вносять аналогічні зміни в облік казначейських операцій та надають інформацію про коригування перерахованих з державного бюджету коштів Державному казначейству для оформлення документів і внесення змін до облікових даних.

5. Протягом кварталу перерахування трансфертних платежів на реєстраційні рахунки санаторіїв проводиться в міру виділення Державним казначейством коштів для поточного фінансування в межах бюджетних асигнувань, передбачених помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на відповідний період наростаючим підсумком з початку року.

6. З реєстраційного рахунка санаторію за видатками загального фонду державного бюджету може здійснюватися оплата рахунків за будь-якими операціями, пов «язаними з утриманням санаторію.

7. Після закінчення кожного кварталу і року за формою згідно з додатком складається розрахунок трансферту, який повинен одержати санаторій за показниками фінансової звітності відповідного періоду, виходячи з фактичних витрат на утримання санаторію та з урахуванням сум кредиторської заборгованості, зменшеної на суму дебіторської заборгованості станом на 1 січня 2001 р. (далі - фактичні видатки на утримання), і фактичних доходів спеціального фонду від реалізації путівок та інших власних надходжень з урахуванням залишку цих коштів на зазначену дату. Розрахунок подається територіальному органу Державного казначейства, в якому обслуговується санаторій, одночасно з квартальною та річною фінансовою звітністю, а після візування цим органом — головному розпоряднику коштів державного бюджету. Головний розпорядник коштів одночасно з поданням Державному казначейству зведеної квартальної та річної фінансової звітності подає Мінфіну за встановленою формою зведений розрахунок за підпорядкованими санаторіями. До зведеного розрахунку додаються копії розрахунків за всіма підпорядкованими санаторіями.

B*

t

v

x

¦

x00A8

x3700 $x2438×4800 $x6467×4130×009Dx1C00стаючим підсумком з початку року, але не більше ніж планова сума призначень за помісячним планом асигнувань санаторію на цей період.

9. У разі коли сума трансферту, який повинен одержати санаторій за розрахунками на звітну дату, менша ніж перерахований на цю дату обсяг асигнувань загального фонду державного бюджету, Мінфін щокварталу на підставі поданих головним розпорядником коштів державного бюджету розрахунків за показниками квартальної фінансової звітності застосовує у встановленому порядку право скорочувати видатки на суму надлишку одержаного трансферту з відповідним внесенням змін до розпису видатків державного бюджету. Якщо за розрахунком трансферту, який повинен одержати санаторій, наростаючим підсумком у наступному періоді (крім остаточного річного розрахунку) раніше скорочена сума трансферту частково або повністю підлягає поверненню санаторію, Мінфін відновлює цю суму на підставі розрахунку та в межах планових асигнувань загального фонду державного бюджету на відповідний період.

10. За результатами розрахунку трансферту, який повинен одержати санаторій із загального фонду державного бюджету за 2001 рік, суми трансферту, що підлягають поверненню, санаторій перераховує до загального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті за кодом класифікації доходів бюджету розділу 24 060 300 «Інші надходження «і символом звітності банку 062. Перерахування до бюджету коштів, які мають бути повернені до державного бюджету, здійснюється не пізніше ніж до встановленого терміну подання річної фінансової звітності територіальному органу Державного казначейства.

Повернення коштів підтверджується відповідним написом та скріплюється печаткою територіального органу Державного казначейства на розрахунку трансферту, який повинен одержати санаторій, складеному за встановленою формою, що подається головному розпоряднику коштів державного бюджету в складі річної фінансової звітності.

11. У разі неповернення санаторієм у встановлений термін до державного бюджету зайво одержаної суми трансферту, Мінфіну, Державному казначейству та його територіальним органам надається право припиняти перерахування коштів з державного бюджету та оплату рахунків з повідомленням відповідного головного розпорядника коштів державного бюджету.

12. Відповідальність за допущення заборгованості за взятими зобов «язаннями, що виникла після 1 січня 2001 р., несе виключно санаторій.

13. У санаторіях, розташованих за межами України, контроль за переведенням своєчасних перерахунків трансфертів, які повинні одержати санаторії, та відповідністю показників розрахунку трансферту показникам фінансової звітності санаторіїв здійснюється головним розпорядником коштів державного бюджету, якому підпорядковані ці санаторії. Квартальні та річний розрахунки за встановленою формою складаються у гривнях. У разі повернення до бюджету за результатами річного розрахунку частини одержаного трансферту перерахування коштів засвідчується платіжним дорученням, копію якого санаторії подають головному розпоряднику коштів державного бюджету у складі квартальної та річної фінансової звітності. Переведення для розрахунку фактичних доходів і видатків з валюти країни місцезнаходження санаторію у гривні здійснюється в порядку, який застосовується головним розпорядником коштів державного бюджету для складання зведеної фінансової звітності.

Зразок

Додаток

до Порядку фінансування з державного

бюджету санаторно-курортних

закладів у 2001 році

Розрахунок трансферту,

який повинен бути одержаний із загального фонду державного бюджету ______________________________________________

(найменування закладу та його підпорядкування)

за ______________________

(звітний період)

(гривень)

----------------------

Показники | За звітний період

------------------------------------------------------------------ 1. Передбачено планом асигнувань

загального фонду

2. Надійшло асигнувань загального

фонду

3. Фактичні доходи від реалізації

путівок та інших власних надходжень

(підпункт 3.1 + підпункт 3. 2)

3.1. Залишок коштів на 1 січня 2001 р.

3.2. Надійшло з початку року

4. Фактичні видатки на утримання

5. Кредиторська заборгованість

на 1 січня 2001 р.

6. Дебіторська заборгованість на

1 січня 2001 р.

7. Перевищення (пункт 3 — пункт 4 —

пункт 5 + пункт 6):

7.1. Доходів спеціального фонду над

видатками (+)

7.2. Видатків над доходами спеціального

фонду (-)

8. Підлягає покриттю за рахунок

трансферту із загального фонду

(підпункт 7. 2, але не більше ніж

план за пунктом 1)

9. Підлягає поверненню до загального

фонду державного бюджету

(пункт 2 — пункт 8)

МП

Керівник закладу _________________

(підпис)

Головний бухгалтер _______________

(підпис)

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою