Питання Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій (21.06. 2001)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0676 Питання Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій (21. 06. 2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т, А Н О В А

від 21 червня 2001 р. N 676

Київ

Питання Міжвідомчої координаційної

ради з питань будівництва вітрових

електростанцій

Кабінет Міністрів України п о с т, а н о в л я є:

Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань будівництва вітрових електростанцій (додається).

Затвердити персональний склад цієї Ради згідно з додатком.

Державному комітетові промислової політики вирішити питання щодо організаційно-технічного та іншого забезпечення діяльності зазначеної Ради.

Прем «єр-міністр України А. КІНАХ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2001 р. N 676

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу координаційну раду

з питань будівництва вітрових електростанцій

1. Міжвідомча координаційна рада з питань будівництва вітрових електростанцій (далі - Рада) є постійно діючим робочим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основними завданнями Ради є:

сприяння взаємодії міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, окремих підприємств і організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності в питаннях виробництва вітрових електроустановок, вітроенергетичного обладнання та будівництва вітрових електростанцій в Україні;

визначення структури, організаційної схеми та механізму реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (далі - Комплексна програма);

узгодження головних напрямів і прогнозних показників розвитку вітроенергетики, визначення шляхів і механізмів їх реалізації;

здійснення заходів щодо виробництва сучасного вітроенергетичного та іншого енергетичного обладнання з урахуванням досвіду і тенденцій світового розвитку вітроенергетики;

вирішення інших питань щодо виконання завдань Комплексної програми.

3. Рада має право:

координувати діяльність міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, регіонів, підприємств, наукових, проектних і конструкторських організацій, пов «язану з реалізацією Комплексної програми;

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

вносити пропозиції щодо уточнення окремих розділів і пунктів Комплексної програми, змін до обсягів фінансування окремих завдань у межах, визначених Комплексною програмою, залежно від ступеня підготовленості виробництва вітроенергетичного обладнання, об «єктів будівництва вітрових електростанцій і науково-технічних робіт;

розглядати питання розподілу коштів між виконавцями Комплексної програми;

утворювати тимчасові експертні робочі групи;

подавати до Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради, а також вносити в установленому порядку проекти відповідних нормативно-правових актів.

4. Формою роботи Ради є засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів Ради, які мають право вирішального голосу.

Голова Ради має право вносити зміни до персонального складу Ради.

> *B*

H

J

L

x00BA

¼

4

6

x3700 $x2438×4800 $x6467×49D8(x1C00 5. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради. За умови рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.

6. Для розгляду наукових рекомендацій, інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку вітроенергетики, обговорення найважливіших питань Рада може створювати науково-технічну раду з учених і висококваліфікованих фахівців.

7. Рада має бланк із своїм найменуванням.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2001 р. N 676

СКЛАД

Міжвідомчої координаційної ради з питань

будівництва вітрових електростанцій

ДУБИНА — Перший-віце-прем «єр-міністр України, Олег Вікторович голова Ради

ГУРЕЄВ — Міністр промислової політики, заступник Василь Миколайович голови Ради

ШАПОВАЛОВ — начальник департаменту стратегічного Олександр Едуардович розвитку паливно-енергетичного

комплексу Мінпаливенерго, заступник

голови Ради

ЗЕЛЕНЮК — заступник генерального директора НКАУ Сергій Сергійович

КОТКО — член НКРЕ Василь Григорович

ЛЕЛЯВСЬКИЙ — перший заступник Голови Держводгоспу Віталій Володимирович

МАЛИНОВСЬКИЙ — начальник управління економіки та Сергій Миколайович планування Головного управління

розквартирування військ і капітального

будівництва Міноборони

ПОРОВСЬКИЙ — перший заступник Голови Микола Іванович Держкоменергозбереження

САХНО — директор ДНПП «Укренергомаш «Борис Григорович

СОКОЛОВСЬКА — головний спеціаліст Управління Наталія Іванівна моніторингу та ринкових перетворень в

енергетичному секторі економіки

Секретаріату Кабінету Міністрів України

ЦЕХМІСТЕР — начальник управління розвитку Дмитро Петрович паливно-енергетичного ринку Мінекономіки

ШИДЛОВСЬКИЙ — віце-президент Національної академії Анатолій Корнійович наук

ШИШЕНІН — заступник директора ДП «Енергоринок «Юрій Борисович

Члени Міжвідомчої координаційної ради з правом дорадчого голосу

БАБЕНКО — голова постійної комісії Верховної Ради Геннадій Олександрович Автономної Республіки Крим з

промисловості, будівництва, транспорту,

зв «язку і паливно-енергетичного

комплексу (за згодою)

КОЖИН — народний депутат України, член Комітету Борис Борисович Верховної Ради України з питань

національної безпеки і оборони

(за згодою)

КУЦАН — начальник управління науково-технічної Юлій Григорович політики та екології Мінпаливенерго

САМОЙЛЕНКО — голова Комітету Верховної Ради України з Юрій Іванович питань екологічної політики,

природокористування та ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи

(за згодою)

СЕМЕНЮК — співробітник департаменту Іван Миколайович контррозвідувального захисту економіки

держави СБУ (за згодою)

ФЕДОРИН — народний депутат України, член Комітету Ярослав Володимирович Верховної Ради України з питань

паливно-енергетичного комплексу, ядерної

політики та ядерної безпеки (за згодою)

ЧАГОВЕЦЬ — народний депутат України, член Комітету Василь Миколайович Верховної Ради України з питань

паливно-енергетичного комплексу, ядерної

політики та ядерної безпеки (за згодою)

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою