Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (09.08. 2001)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0961 Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (09. 08. 2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т, А Н О В А

від 9 серпня 2001 р. N 961

Київ

Про утворення Комісії з організації

діяльності технологічних парків та

інноваційних структур інших типів

Кабінет Міністрів України п о с т, а н о в л я є:

1. Утворити Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів у складі згідно з додатком.

Надати голові Комісії право вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (додається).

3. Ліквідувати Міжвідомчу раду з координації діяльності щодо організації та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів і Комісію з питань державної підтримки діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка », «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона », «Інститут монокристалів ».

4. У тексті Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. N 549 (549−96-п) (ЗП України, 1996 р., N 12, ст. 340; Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 25), слова «Міжвідомча Рада «в усіх відмінках замінити словами «Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів «у відповідному відмінку.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. N 471 (471−96-п) «Про Міжвідомчу раду з координації діяльності щодо організації та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів «(ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 312);

постанову Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1216 (1216−2000-п) «Про утворення Комісії з питань державної підтримки діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка », «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона », «Інститут монокристалів «(Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1358);

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1308 (1308−2000-п) «Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. N 471 та від 22 травня 1996 р. N 549 «(Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1454).

Прем «єр-міністр України А. КІНАХ

Інд. 28

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 961

СКЛАД

Комісії з організації діяльності

технологічних парків та інноваційних

структур інших типів

СЕМИНОЖЕНКО — Віце-прем «єр-міністр України, голова Володимир Петрович Комісії

АВКСЕНТЬЄВ — радник Прем «єр-міністра України, Юрій Анатолійович відповідальний секретар Комісії

ДОВГАЛЬ — головний спеціаліст Управління Геннадій Миколайович науково-технічного та гуманітарного

розвитку Секретаріату Кабінету

Міністрів України, заступник

відповідального секретаря Комісії

ВЕНГЕР — президент технологічного парку Євген Федорович «Напівпровідникові технології

і матеріали, оптоелектроніка та

сенсорна техніка «(за згодою)

ГОЛОВКО — перший заступник Голови Держкомстату Віктор Анатолійович

ГУРЕЄВ — Міністр промислової політики Василь Миколайович

ЄГОРОВ — перший заступник Голови Держмитслужби Олександр Борисович

ЄФІМЕНКО — заступник Міністра юстиції Леонід Васильович

ЗУБЕЦЬ — президент Української академії Михайло Васильович аграрних наук

КАЛЕНСЬКИЙ — Державний секретар Мінфіну Микола Миколайович

КОЛЕСНИКОВ — перший заступник голови Харківської Олександр Олександрович облдержадміністрації

КРЕМЕНЬ — Міністр освіти і науки Василь Григорович

МАЗУР — директор технологічного парку Олександр Анатолійович «Інститут електрозварювання імені

Є.О. Патона «з інноваційної

діяльності (за згодою)

МАРИНСЬКИЙ — виконавчий директор технологічного Георгій Сергійович парку «Інститут електрозварювання

імені Є.О. Патона «(за згодою)

ОПЕРЕНКО — заступник Голови Державної податкової Григорій Миколайович адміністрації

П «ЯТКОВСЬКИЙ — голова комісії з питань Олег Броніславович телекомунікацій та інтелектуальних

мереж Українського союзу промисловців

і підприємців (за згодою)

РИЖУК — Державний секретар Мінаграрополітики Сергій Миколайович

РОЖЕН — перший заступник Секретаря Ради Леонід Миколайович національної безпеки і оборони

України (за згодою)

СЕНИЩ — заступник Голови Правління Павло Миколайович Національного банку (за згодою)

> *B*

-

'

«

o

oe

x00B4

x3700 $x2438×4800 $x6467×519Eix1C00 ТКАЧУК — голова правління Української Віктор Артурович державної інноваційної компанії

ШИШКІН — директор технологічного парку Олег Валерійович «Інститут монокристалів «(за згодою)

ШУМИЛО — заступник Міністра економіки Ігор Анатолійович

ШПАК — перший віце-президент Національної Анатолій Петрович академії наук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 961

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з організації діяльності

технологічних парків та інноваційних

структур інших типів

1. Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (далі - Комісія) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів України і утворена з метою сприяння ефективній діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, забезпечення реалізації механізму запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків, координації їх роботи та удосконалення нормативно-правової бази з цього питання.

2. Основними завданнями Комісії є:

розгляд пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади, академій наук щодо створення технологічних парків та інноваційних структур інших типів;

організація проведення експертизи проектів створення технологічних парків та інноваційних структур інших типів, ефективності їх функціонування;

координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, академій наук, пов «язаної із створенням і функціонуванням технологічних парків та інноваційних структур інших типів;

підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що виконуються зазначеними структурами, за рахунок різних джерел фінансування;

узагальнення досвіду роботи технологічних парків та інноваційних структур інших типів, підготовка пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності, зокрема науково-методичного, кадрового та інформаційного забезпечення, а також щодо створення нових інноваційних структур.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює організаційне та методичне забезпечення роботи із створення і функціонування технологічних парків та інноваційних структур інших типів:

готує пропозиції щодо:

— створення, реорганізації або ліквідації технологічних парків та інноваційних структур інших типів;

— визначення пріоритетних напрямів діяльності зазначених структур, реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що ними виконуються;

— удосконалення системи показників і критеріїв економічної та соціальної ефективності інвестиційних та інноваційних проектів, що виконуються технологічними парками та інноваційними структурами інших типів;

— удосконалення механізму ведення оперативного бухгалтерського обліку витрат на інвестиційні та інноваційні проекти, запровадження системи контролю та відповідної державної статистичної і бухгалтерської звітності;

— сприяння реалізації механізму нарахування та цільового використання коштів, що акумулюються на спеціальних рахунках технологічних парків, здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, комплектуючих виробів та інших товарів, що ввозяться технологічними парками в Україну для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.

4. Комісія має право:

утворювати робочі групи для проведення експертизи проектів створення технологічних парків та інноваційних структур інших типів, ефективності їх функціонування;

готувати пропозиції щодо координації діяльності центральних органів виконавчої влади, пов «язаної із створенням і функціонуванням технологічних парків та інноваційних структур інших типів;

залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до її повноважень;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. Комісію очолює голова, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.

6. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться відповідно до затвердженого плану.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Комісії.

8. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

9. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується головою Комісії, а за відсутності голови — його заступником.

10. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

11. Комісія готує та узгоджує в установленому порядку пропозиції з урахуванням покладених на неї завдань і в разі потреби вносить до Кабінету Міністрів України проекти відповідних рішень.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою