Курс лекцій з історії Батьківщини - основа для доповідей і выступлений

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Історія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА ТЕКСТИЛЬНА АКАДЕМІЯ ИМ.А.Н. КОСЫГИНА

ІСТОРІЯ ОТЕЧЕСТВА

Конспект лекций

Курс лекций

Відповідальний редактор проф. Павликов К. Ф.

Москва 1999

Конспект лекцій з історії Батьківщини написано за матеріалами лекцій, читаються в Московської державної текстильної академії. Авторами є викладачі кафедри історії. Навчальний посібник охоплює історію Росії починаючи зі стародавнього періоду донині. Воно призначено для студентів, викладачів, і навіть всіх зацікавлених російської історією. Розділи навчального посібника відповідають тематичного плану і програмі курсу «Історія Батьківщини «для технічних вузів. Авторський колектив: керівник- проф., д-р іст. наук К. Ф. Павликов (запровадження, лекції 1, 13, 17, висновок), канд. іст. наук доц. М. Ф. Рябушкіна (лекції 2, 16); канд. ист. наук, доц Т. А Луковцева (лекції 3, 6, 14); канд. іст. наук доц. О.Н. Макєєв (лекції 4, 12); канд. іст. наук доц І.С. Мокшина (лекції 5, 10);. канд. іст. наук доц. А. А Удовина (лекції 7,11); канд. іст. наук доц. В. П. Фролов (лекції 8,13);. канд. іст. наук доц. В.І Міхєєв (лекція 9); канд. іст. наук доц М.С. Мініна (лекції 5,15).

Сучасний етап у суспільному розвиткові характеризується складністю і суперечливістю подій, вчинків, навчань, властивих періоду кризового розвитку. Криза, який вразив нашій країні, пов’язані з світовими взаємовідносинами, є наслідком піввікової конфронтації, гонки озброєнь, «холодної громадянської війни «між наддержавами. Як знайти вихід із кризи? Це питання займає уми політиків, учених і пересічних людей. Відповідь можна знайти у минулому досвіді, розуміння історичних закономірностей. Ніякої народ, не може відмовитися від минулого, бо тоді й це не матиме свого політичного майбутнього. Примітно цьому плані судження відомого російського історика В. О. Ключевського, вважало, що історія «вчить навіть, хто в неї не навчається; вона проучивает за невігластво і зневага. Хто діє крім її волі чи усупереч їй, той завжди у результаті розширення зрештою шкодує своїй ній «(*). Актуальність вивчення історії, і історії над народом, своєї Батьківщини, проявляється, по-перше, у необхідності дати раду сучасні події, спираючись на минулий досвід; по-друге, щодо можливості передбачити майбутнім розвитком, з’ясувавши історичні закономірності і знайшовши в історії минулого аналогічні ситуації; в- третіх, в насущної потреби оцінити місце Росії у світової истории

и своє місце у історичному процесі. (*)Ключевський В. О. Листи Щоденники. Афоризми і думки історію. М. 1968. -С. 266.

При вивчення історії виникає історизм мислення — одне з передумов формування активною й цілеспрямованою особистості. Звернення поваги минулому, до своєї історії, дозволяє передусім краще пізнати реальність і зовсім зазирнути у майбутнє. На це властивість історичних знань вказує В. Г. Белинский, зазначаючи, що «ми запитуємо і допитуємо минуле, щоб воно пояснило нам наша справжня і натякнуло нам про майбутнє «(*). Лекція 1. ИСТОРИЯ РОСІЇ І ЇЇ МІСЦЕ ВО ВСЕСВІТНЬОЇ ИСТОРИИ.

Росія світової истории.

Історію Росії можна відчути лише з завдань вивчення загальної історії всього людства. Загальна історія називається загальної (чи всесвітньої) історії. На науковому мові слово «історія» (від грецьк. historia-рассказ минуле) розуміється подвійно процес розвитку природи й суспільства, рух у часі, як і наука, вивчає минуле людства, факти, події та процеси з урахуванням історичних джерел. До історії як галузі наукового знання служить історичний процес., т. е. життя людства у розвитку та її результатах. Людська спільність виявляється у різноманітних союзах людей, пологових, племінних, державних утвореннях, націях і народностях, які виникають, ростуть, переміщаються, переходять із самого інше, нарешті, руйнуються виникнення, зростання, розвиток, занепад цих людських спілок зі усіма умовами і наслідками їхнього життя і те, що ми називаємо історичним процесом. Успіхи людського гуртожитки, досягнення культури результатом діяльності одного народу, вони створюються спільні зусилля всіх народів, постійно (*)Бєлінський В. Г. Полн. собр. соч.Т. 10 М. 1956. С. 18. взаємодіючих друг з іншому. У результаті історичного процесу змінювалися народи і покоління, переміщалися сцени історичної життя, але нитку історичного поступу не переривалася, народи і покоління подібно ланкам стулялися в безперервну ланцюг, і те, що відклалося і вціліло, сягнуло б нас і став частиною нашого існування, як від нас перейде у тим, хто прийде нам змінюють. Цей складного процесу является

главным змістом всесвітньої історії, в хронологічному порядку і послідовної зв’язку про причини і наслідків яка зображує життя народів. Отже, всесвітня історія є комплексна наука, що включає у собі: історію країн і народів; історію різних галузей життя (економічну, військову історію, історію зовнішньої політики та інших.; історію наук філософії, математики, історіографія і др.)щ; історію окремих періодів у житті людства: (первісного суспільства, древнього світу, середньовіччя, нового і новітнього часу). Існують історичні науки, які спеціалізуються на вивченні історичних джерел: джерелознавство, археологія, етнографія (етнологія). Навіщо треба знати історію? Які функції вона виконує? Першою з них, як та всякою іншою галузі знань, є пізнавальна, інтелектуально розвиває функція. Вона у самому вивченні історичного шляху нашої країни, нашого народу, соціальній та об'єктивно- дійсному з позицій історизму відображенні явищ і процесів, складових історію Росії. Історія Росії є частка всесвітньої історії. Людське суспільство — така ж його частина світового буття, як життя й навколишньої природи, та її наукове пізнання — така сама непереборна потреба людського розуму, як вивчення життя природи. Можна не знати багатьох наук й можуть бути освіченим людиною, але не можна бути освіченим, не знаючи истории.

Друга функція- виховна, світоглядна Вивчення історії впливає формування наукового світогляду. Історія створює документально точні і водночас схвильовані повісті про видатних подіях минулого, героїчну боротьбу народу упродовж свого незалежність, видатних політичних діячів, полководців, мислителях і інших героїв історії, котрим суспільство зобов’язане своїм розвитком. Світогляд — погляд поширювати на світ, суспільство, закони його розвитку — то, можливо науковим, якщо спирається на об'єктивну реальність. У суспільній розвитку об'єктивність це матеріали. Історія, її фактологическая сторона є фундаментом, у якому грунтується наука про суспільство. Історична неграмотність може привести

к хибним поданням про історичному процесі, а то вона може стати іграшкою до рук політичних авантюристів. Пізнання ж сутності історичного процесу, його закономірностей на прикладах минулих поколінь дозволяє створити справжню картину життя сучасного суспільства, т. Є. сформувати об'єктивне уявлення про суспільстві - наукове світогляд. Історія володіє величезним виховним впливом. Знання історії свого і всесвітньої історії формує цивільні якості - патріотизм, борг перед суспільством, показує роль особистості історії, дозволяє пізнати моральні риси і моральні цінності людства у тому розвитку, і навіть бачити пороки нашого суспільства та людей, їхнього впливу людські долі. Третя функція — прогностична. Суть її полягає ось у чому: історія як наука, выявившаяся з урахуванням теоретичного осмислення історичних фактів закономірності, тенденції розвитку суспільства, допомагає виробляти науково обгрунтований політичного курсу, уникати помилкових рішень. У єдності минулого, сьогодення й майбутнього — коріння інтересу зі своєю історії. В. О. Ключевский зазначав: «Історія народу, науково відтворена, стає прибутково-видатковою книгою, через яку підраховуються недоліки і пересмикування його минулого. Пряме справа найближчого майбутнього — скоротити переробки і поповнити недоїмки, відновити рівновагу народних завдань і коштів. Тут історичне вивчення своїми кінцевими висновками підходить аж до практичним потребам поточної хвилини, що вимагає від кожної з нас, від кожної російського людини отчётливого розуміння накопичених народом засобів і допущених або вимушених недоліків свого історичного виховання. (*) Цей вислів, сказані видатним російським істориком століття тому, актуальні нашим днів. Щоб знати, куди як йти суспільству свого розвитку, треба знати, звідки, з якого стану воно вийшло і який його історичний шлях. Вивчення історії допомагає мислити історичними категоріями, бачити суспільство, у розвитку, у зміні, оцінювати явища життя по відношення до минулому і співвідносити із майбутнім розвитком подій. Такий їхній підхід привчає осмислювати дійсність над статиці, а історичному процесі, у хронологічній взаємозв'язку, в

диалектике розвитку. Такі у найзагальнішому вигляді соціальні функції вивчення історії Батьківщини як найважливішої складової частини всесвітньої історії, можна сказати, основної ланки гуманітарної підготовки в технічних вузах. Наукове пізнання історичних процесів забезпечується використанням певних підходів, методів дослідження. Метод (від грецьк. method- шлях до чогось) є спосіб побудови і обгрунтування будь-якої системи знань. Сучасна методологія вивчення у суспільному розвиткові багатомірна. Вона пов’язані з позицією дослідника, його життєвого інтересу разом соціального шару, чиї інтереси вона відбиває. У історичної науки, має тисячолітню історію, можна знайти праці учених, (*)Ключевський В. О. Твори в 9 балів т.Т.1. Курс російської истории.Ч.1. -М. :Мысль, 1987. -С. 60- 61. що стоять в різних позиції і що описують події з урахуванням переважання тієї чи іншої підходу. Як писав Р. Флобер, «Про Цезаря ми було б інше уявлення, якби історію Галльської війни написав Верцингеториг (противник Цезаря в Галльської війні). «Безумовно, величезну цінність представляють записки Цезаря про Галльської війні, невдумчивый історик повинен оцінити й іншу позицію. З багато мірності підходів до дослідження історичних подій, можна назвати деякі, основні методи дослідження історії. 1. Теологический метод. Він розглядає історію як вияв божественної волі, коли всі історичні процеси відбуваються по божого предначертанию. Такий религиозно-фаталистический підхід відзначився для істориків минулого, як у багатьох країнах релігія займала панування. Нині є чимало країн, де релігія є державною і має характер офіційної ідеології. І на сучасних умовах за наявності великої кількості віруючих теологічний метод має право існування. Адже країнах літочислення ведеться від різдва Христового, у країнах — від прибуття пророка Мохамеда в Мекку в 622 р. 2. Субъективно-идеалистический метод. Цей метод дослідження історії грунтується на абсолютизації активної ролі суб'єкта- особистості різних галузях діяльності. За уявленнями суб'єктивних ідеалістів історичний процес відбувається волею видатних особистостей, монархів, полководців, мислителів, дающих

животворную ідею. Безперечно, роль особистості історичному процесі велика, та її значення визначається однак тим взаємодією, яке є між особистістю та народними масами, між полководцем і воїнами, між керівником та його підлеглими тощо. Якщо особистість може висловити потреби товариства, стати на чолі громадського прогресу, тоді вона вносить творчий внесок у історію. Імена таких видатних діячів добре відомі. Безперечно і те, що абсолютизація роль особистості, її волі даватиме спотворені тлумачення історичному процесові не враховуючи ролі народних мас. 3. Диалектико-материалистический метод. Наріжний камінь діалектичного матеріалізму є вчення про матеріальної природі світу, то є у основі історичного процесу лежать матеріальні, чинники, а основі людського буття лежить громадське виробництво. Діалектичний погляд поширювати на світ спирається на загальні закони, внаслідок чого здійснюються процеси зміни природи й суспільства. Пізнання таких загальних законів діалектики та їх застосування у громадському практиці, і є використання діалектико-матеріалістичного методу в історичному процесі, інакше зване історичним матеріалізмом. Дослідник, що хоче пізнати правдиву історію, буде враховувати і матеріальні і суб'єктивні чинники, він не відкидати теологічний погляд на історію, властивий історикам минулого. Він знаходити зерна рації, користуючись принципами всебічності (об'єктивності) і історизму. Розгляд історії з позицій всебічності. (об'єктивності). означає передусім: 1) вивчення об'єктивних закономірностей, які визначають процеси у суспільному розвиткові; 2) покладання факти у тому дійсному змісті, не спотворюючи їх і підганяючи під заздалегідь задані схеми; 3) розгляд кожного явища у його многократности і суперечливості, вивчення всіх фактів сукупності позитивних і негативних, незалежно від цього, подобаються вони нам чи ні, підтверджують існуюче думка чи суперечать ним. Справді наукова історія повинна розглядати все чинники — матеріальні і духовні. Принцип історизму. передбачає розгляд фактів і історичних подій у відповідність до конкретно-історичної обстановкою, у тому взаємної зв’язку й зумовленості, з учетом

соответствующей даному періоду часу, економічної, політичної, ситуації у країні й у світовому співтоваристві. Кожне громадське явище, процес необхідно вивчати у розвитку, тобто як він виникло, які головні етапи свого розвитку проходило, і з місця зору цього розвитку дивитися, чим він стало у цей історичний момент. Необхідно виходити із конкретних історичних умов того часу, бачити, що це явище принесло проти минулим, як вплинув подальший перебіг подій. Історія людства — це історія складових людська спільнота країн і народів. Кожна країна пройшла свій унікальний шлях історичного розвитку, зокрема і Росія, наше Батьківщину. Щоб найповніше оцінити й уявити історію країни, необхідно враховувати такі основні чинники: 1) простір, територія, географічні умови, де відбувалося становлення та розвитку даного народа; 2) час, конкретно- історичний час, у якому розвивалася країна, особливо у порівнянні з тимчасовими рамками інших країнах; і трьох) народ, його етнічні особливості, характер, вольові здатність до перетворенням, його видатних діячів. Кожен з цих чинників має своєрідність у цілому створює історію країни. Разом про те, історія має спільні риси, які пов’язують у часі поступательные етапи руху суспільства до прогресу (від латів.- поступ). Видатний німецький філософ Гегель стверджував, що суспільний розвиток є поступ від недосконалого до більш здійсненого. Світова історія виділяє у зв’язку з цим етапи первісного, рабовласницького, феодального, буржуазного ладу, котрі з тій чи іншій щаблі розвитку ставали провідною тенденцією прогресу. Простір, природне середовище, географічні і кліматичні особливості справляють чималий вплив в розвитку суспільства. Ці природні чинники можуть прискорювати чи уповільнювати темп розвитку країн і народів, впливати громадські розподіл праці. Невипадково древні держави виникли у Африці й Південної і Південно-Східної Азії вже, околицях з найсприятливішим кліматом, що дозволяло за нижчого рівня розвитку знарядь праці і домагатися досить високого рівня вироблених матеріальних благ. Держави, мають виходу до моря, такі як Англія, Голландія, Франція, Португалія, використовували свое

географическое становище у розвиток вигідною міжнародної торгівлі, і потім колонізації більш відсталих країн, до яких можна було добратися морським шляхом. Особливого значення мав просторовий чинник для Росії. Рівнинна місцевість, мала частка морського берега (беручи до уваги берегів Північного Льодовитого океану), холодний клімат на більшу частину території, низький биоклиматический потенціал грунту уповільнювали економічного розвитку, в результаті чого русскоє ґосударство утворилося сталася на кілька століть пізніше західноєвропейських держав. Для формування російського держави особливе значення мала наявність розгалуженої мережі річок, які отримували образні назви Волга — матуся, Днепр-батюшка. Як зазначив В. О. Ключевский, «річкова мережу, ймовірно, справила більш ранніх і сильне дію на поділ народного праці за місцевим природним умовам. По великим річках як головним торгових шляхах згущалося населення, яке набувало найбільш дійову участь у торговому русі, рано тут завязавшимся; із них виникали торгові осередку, найдавніші російські міста. Взаємна близькість головних річкових басейнів рівнини за сприяння одноманітною частинам населення відокремлюватися друг від друга, замикатися в ізольовані гідрографічні клітини, підтримувала спілкування з-поміж них, підготовляла народне єдність і сприяло державному об'єднанню країни. (*) Іншим найважливішим поняттям після простору, яким оперує історична наука, є час. (*)Ключевський В. О. Твори в 9 балів т.Т.1. Курс російської истории.Ч.1. -М. :Мысль, 1987. -С. 480,481. Вивчаючи історичне минуле людства, ми передусім вибудовуємо хронологічну послідовність сменяющих одне одного етапів: первісне суспільство, рабовласницькі держави, феодальні і буржуазні країни й т.д. У розвитку історичної спільності людей також виділяються послідовні етапи: на фізіологічних засадах кревної зв’язку будувалася первісна сім'я: сім'ї утворили рід, що потім розростався в плем’я, та якщо з племені або сполучника племен створювалася народність чи народ. Нарешті, народ стає державою, коли почуття національної єдності отримує вираження у політичних зв’язках, верховної влади й законі. У державі народ стає історичним феноменом з вираженим национальным

характером і свідомістю значення у складі країн світу. Тим самим держава й народи стають учасниками безперервного, послідовного історичного процесу. Усі, що відбувається, відбувається у часі, яке необоротно. Такий поступальний, лінійний підхід уражає діалектико-матеріалістичного методу. Історичний підхід представляється тут у вигляді драбини, кожна щабель якої - етап розвитку, відкриває перед людством можливості і. У цього вчення першому плані висувається виявлення того загального, що властиво різних країн, які у однієї формації, саме, рівень розвитку продуктивних зусиль і відповідний їм характер виробничих відносин. У основі змін — у суспільстві, як свідчить історія, лежить процес звільнення особистості, перехід від рабського кріпосницького праці до вільної. Визнаючи правомірність і логічність поступального лінійного підходу, треба сказати, що успішний розвиток людською спільнотою значно багатшими. Світова спільнота є сукупність народів, які живуть на різних рівнях розвитку продуктивних сил, культури, навіть у межах однієї держави. Виникає судження про багато мірності соціальної дійсності. Слід враховувати циклічний характер часовим виміром: добу, часи року, цикл життя від народження до зрілості і смерть, зміну поколінь. Історія засвідчує, що долю багатьох народів також носить циклічний характер: становлення, розквіт і смерть держав Стародавнього Сходу, Давніх Афін і Риму, зникнення цілих народів, як-от скіфи, сармати, шумери, майя та інших. З цього погляду історичний процес — це зміна цілого роду цивілізацій, існували у різний час у різних регіонах планети. Під цивілізацією розуміється якісне своєрідність матеріальної, духовної, соціального життя тієї чи іншої народу чи групи країн на певному розвитку. Рівень матеріальної, духовної, соціального життя, рівень досягнутого людським і розумом називають також культурою. Тому, деякі історики визначають цивілізацію і рівень культури. Так В. О. Ключевський вказує: ступінь «вироблення чоловіки й людського суспільства », «досягнуту що тим чи іншим народом,

обыкновенно називають його культурою. чи цивілізацією; ознаки, якими історичне вивчення визначає цю ступінь, становлять зміст особливої галузі історичного ведення, історії культури або цивілізації «. (*) Ототожнення культури та цивілізації, тим щонайменше, звужує поняття цивілізації. Цивілізація в сучасному розумінні розглядає суспільство як динамічно розвивається освіту, у єдності природного чинника, преосвітньої діяльності покупців, безліч якісного своєрідності життя народу певний час. Цивілізаційна підхід до вивчення історії детально розкрив англійський історик Арнольд Тойнбі (1889−1975 рр.) в «теорії круговороту », за якою історія представляє собою ланцюг сменяющих одне одного локальних цивілізацій, кожна з яких проходить ста-дии виникнення, зростання, надлому і розкладання. Його основним наукова праця — 12 тт. «Дослідження історії «(1934−1961 рр.). *Ключевський В. О. Твори в 9 балів т. 5 4 Т.1. Курс російської истории.Ч.1. -М. :Мысль, 1987.- С. 34−35. Отже, цивілізаційний підхід історичного процесу передбачає облік вивчення насамперед того своєрідного, самобутнього, що є історія народу чи цілого регіону. Разом про те даний підхід, доведений до крайнього свого висловлювання, може призвести до повного заперечення спільних рис у розвитку народів, елементів повторюваності в історичному процесі. Так, російський історик М. Я. Данилевський вважав, що немає всесвітньої історії, а є лише історія даних цивілізацій, мають індивідуальний замкнутий характер. Такий підхід розчленовує всесвітню історію в часі та просторі на ізольовані і протиставлювані одна одній культурні спільності. У наш час, що характеризується тісною взаємодією і взаимовлиянием різних країн і народів, такий виглядає не правомірним. Найбільш вірним буде таке підхід, коли дослідження історії тієї чи тієї тієї країни і всесвітньої історії передбачає як цю критику загальних закономірностей розвитку, і своєрідність історичного шляху кожного народу. Разом з реальним простором і часом історична наука використовує і такой

важный чинник як народ, етнос. За суттю, історія є дослідження народу просторі і часу. Деякі історики, як, наприклад, Лев Миколайович Гумільов, розглядають народ (етнос) як саме що розвивається організму, відносини із своїми специфічними рисами національного характеру. Джерелом розвитку по Гумільову, засновнику «етнічної історії «, є подвижники, першопрохідники, найактивніша частина суспільства — «пассіонарії «, що генерують рух народних мас, очолюють його. У своїй ізольованості ця теорія було б односторонньої, але сукупно інших чинників істотно доповнює і збагачує історичну науку. Вивчення етнічної історії, характеру, душі народу дозволяє оживити історію країни, «олюднити «її. У особливої мері це стосується російської історії, славної і трагічною, історії важкій боротьби за незалежність, за самовизначення. Будучи багатонаціональної країною, Росія всотала у собі історію багатьох які населяють її народів, культур, збагатила душу, характер її населення. Отже, вивчаючи разом й у взаємодії народ, простір, де вона живе, та палестинці час, у якому відбуваються події, ми можемо збагнути історію країни, історію Батьківщини. У історичної науки давно точиться суперечка у тому, рухається світ до єдиної цивілізації, цінності якої стануть надбанням людства, чи збережеться і навіть посилиться тенденція до культурно-історичному різноманіттю, й суспільство являтиме сукупність низки самостійно та розвитку цивілізацій. На етапі общеисторического розвитку історії виділяють два основних типи світових цивілізацій: західноєвропейська, технологічна і східна, традиційна. Західноєвропейська склалася з урахуванням держав Західної Європи — й виходила з давньоримському та давньогрецькій культурі. Їй властива приватна власності на грішну землю, швидке розвиток товарно-грошових відносин, високий рівень розвитку промисловості, раніше ніж у сусідніх районах світу складання капіталістичних відносин. У основі преосвітньої діяльність у країнах Західної Європи — й які ухвалили цей тип цивілізації лежить передусім рационализм

человека, а основі віровчення — бог-человек, Христос, рятівник і перетворювач. У сфері відносин суспільства із навколишньою дійсністю лежить принцип активної преосвітньої діяльності людини. Східна склалася з урахуванням культур Стародавньої Індії, та Китаю, Вавилона, Давнього Єгипту держав мусульманського Сходу. Характерними особливостями східної цивілізації є громадський характер землекористування, схиляння людини перед природою, носящее більше споглядальний, ніж преосвітній характер, шанування традицій минулого. Розвиток капіталізму у країнах було пізнім і найчастіше незавершеним. У основі більшості східних релігій лежить обожнювання природи, другорядна роль людини стосовно природі, діяльність, спрямована більш на моральне самоочищення людини, аніж перетворення навколишньої дійсності. Підсумовуючи оцінки різних цивілізацій, можна зробити такі висновки: — цивілізація країни чи народу більшою мірою кримінальна приватного; - світові цивілізації, західну і східну можна зарахувати до особливому; - загальносвітову цивілізацію, з її загальними закономірностями і загальнолюдськими цінностями можна як загальне. Для історичної науки, в такий спосіб, необхідним є неодмінна використання цих категорій. Це стосується і до що вивчає історію Росії. Спроба зрозуміти закономірності історичного процесу, виділити його основних напрямів, визначити роль різних цивілізацій, і навіть процес становлення людства як єдиної цивілізації ставить нас перед питанням про результати вітчизняної історії, місці Росії у світової цивілізації. За більш тисячолітню історію держава Російське минуло складний шлях розвитку, потім впливали як внутрішні, і зовнішні чинники. Як знайти у Росії спільні риси, властиві тій чи іншій цивілізації? Ці питання ставилися давно. Можна виділити чотири погляду. 1. Россия є частиною західної цивілізації. Цю позицію розвивали в 30−40-х рр. ХІХ ст. російські історики і літератори К.Д. Кавелін, Н. Г. Чернишевський, Б.І. Чічерін та інших., що отримали назву «західників «. Вони вважали, що Росія зі своєї культурі, економічним зв’язкам, християнської релігії лежить ближчі один до Заходу, ніж Сходом, і має йти до зближення з Заходом. Период

Петровских перетворень зробив значний кроком у цьому напрямі. 2. Россия є частиною східної цивілізації. І на цій точки зору варті сучасні західні історики. Так, американський історик Д. Тредголд, визначаючи приналежність Росії до східної цивілізації, зазначає такі спільні риси: для східного суспільства характерний політичний монізм — зосередженість влади у одному центрі; соціальний монізм, що означає, що має рацію і власність різних суспільних груп визначаються центральною владою; слабко виражений принцип власності, що завжди умовна і гарантована владою; сваволю, суть що його тому, що панує людина, а чи не закон. Саме таке модель суспільства, вважає Тредголд, виникла зміцнилася у процесі становлення Московської держави в XV-XVII ст. З реформ Петра I Росія почала зрушення до західної моделі. І тільки до 1917 р. Їй дивом удалося упритул наблизитися до рубежу, поділяючому західну і східну моделі, але Жовтнева революція знову віддалила Росію із Заходу. 3. Россия є носієм самобутньої слов’янську цивілізацію. Історики і науковці цього напряму, названі «слов'янофілами », такі як М. Киреевский, З. Хом’яков, До. Аксаков, Ю. Самарін, в 40-х рр. в XIX ст., коли Росія стояла одразу на порозі реформ, відстоювали самобутність, «слов'янський характер «російського народу. Слов’янофіли вважали особливостями російської історії православ’я, общинний побут, колективістський характер праці. Через війну великого переселення народів на початку нової доби східні слов’яни затрималися у незайманою, недоторканою землі на відміну їх родичів по арійської галузі франків і германців, расселившихся у колишніх провінціях Римської імперії і поклали початок історії Західної Європи. Отже, русскоє ґосударство розвивається «про себе «. Цими первинними умовами життя російських слов’ян, за словами В. О. Ключевського, визначалася порівняльна простота їх громадського складу, так само як і значна своєрідність і їх розвитку та цієї сполуки. 4. Россия є взірцем особливої євро-азійську цивілізації. Прибічники цієї теорії, мала ходіння в 50-х рр. XX в., спиралися на географічне розташування Росії, багатонаціональний її характері і багато спільні риси як східної, і західної цивілізації, які у російському обществе.

Выбор шляхів розвитку, долучення до західної чи східної моделі суспільного ладу для сучасної Росії особливе значення. Він визначатиме шлях виходу з кризи, де знаходиться Україна. У позиції сьогоднішнього політичного керівництва переважає позиція всебічного, зокрема формаційного зближення Росії з Заходом, нерідко яка доходила до копіювання деяких форм державного устрою і моделей економічного розвитку. Щоб оцінити місце Росії у світовому цивілізаційному процесі, необхідно простежити той історичний шлях, який минуло держава Російське. Традиційний відлік російської державності ведеться від 862 р., коли новгородські слов’яни закликали на князювання скандинавських варягів. З освіти у IX столітті Київської Русі, що поєднувала під своє керівництво східнослов'янські племена, йде літочислення Росії. На освоєному до того що часу торговому шляху «із варягів у греки », пролегавшем через землі східних слов’ян, швидко виросли численні міста, що призвело в кінці X століття до появи великого давньоруського держави, досить могутнього, щоб у систему европейско-византийского світу. Після хрещення Русі, проведеного на 988 року київським князем Володимиром, Русь влилася в християнську цивілізацію. У Київській Русі, як та інших країнах Європи середньовіччя, складається феодальний лад щодо загального спрямування від державних форм до сеньориальным (вотчинным), але цей процес тривав значно повільніше. У західної Європі франко-німецькі племена, що складалися з вояків- общинників, захоплювали землі, населені громадянами Римська імперія. На цих теренах мали розвинені традиції приватної власності на землю, закріплені у системі римського приватного й публічного права. Основний принцип організації французько-німецьких племен становила громада -марка як добровільне об'єднання повністю самостійних общинників, індивідуально володіють певним земельною ділянкою. У нових європейських феодальних державах в такий спосіб виникли відносини земельної власності, започатковані значною мірою у приватному володінні землей.

Совершенно іншу картину бачимо на Русі. Основний соціально-економічної формою східнослов'янських племен була так зване сімейне громада, об'єднання багатьох родичів як спільних власників землі. Общинна землеволодіння зберігалося протягом усього російської історії, та й тепер ще можна зустріти села, де більшість жителів носять одну прізвище. Спробою ліквідувати общинне землеволодіння стала реформа П.О. Столипіна в 1906 р., яка лише похитнув ці вікові підвалини. Відмінності були і формі феодального населення. Якщо Західної Європи виник феодальний лад, заснований на приватної власності на грішну землю і «вертикальному «принципі переходу влади (від батька до старшого синові, так званий майорат), на Русі збереглася общинна власність на грішну землю, а в феодальному успадкування і передачі влади — «горизонтальний «принцип (від «старшого брата ось до чого по старшинству). Остання обставина в чому сприяло дробленню російського держави й княжої усобиці, що розгорнулася в XII-XIII ст. Така рухливість влади доповнювалася рухливістю населення, яке постійно мігрувало, побоюючись усобиць і набігів степових кочівників. Отже, істотне своєрідність російської цивілізації полягала у її рухливості, екстенсивному характері, прагнення до розширенню займаного простору, на противагу західноєвропейської, що будувалася за рахунок всебічного культивування і максимального освоєння обмеженою території. Значним своєрідністю відрізнялося становлення давньоруської духовної культури. Вона в результаті синтезу слов’янської язичницької культури з христианско-православной культурою Візантії. На відміну від країн Західної Європи, і навіть западнославянских держав Польщі й Чехії, в яких утвердився західний католицький варіант християнства з латинської писемністю, на Русі, соціальній та Болгарії та Сербії поширилася слов’янська писемність, славяноязычная література і богослужіння. Різниця західноєвропейської і східноєвропейської культур погіршилося після розколу між католицької і православної гілкою християнства 1054 року, біля підніжжя становлення російського держави. Спроба об'єднання римсько-католицької і византийско-православной церкви в 1439 року не встретила

поддержки російської православної церкви через відкликання зміненими до того що часу обставинами. Істотну роль відокремленні російського держави зіграло монголо- татарське ярмо. У 1237−1241 рр. російські землі зазнали удару із боку Монгольської імперії - центрально-азіатського держави, хто виборить в середині XIII в. величезні території від моря до Центральної Європи. У період з XIII по XV в. русскоє ґосударство виявилося у залежність від Золотої Орди, західного монгольського улусу. Наслідком навали стало економічне руйнування Русі, розграбування і знищення багатьох їх жителів. Південні й західні російські землі було включено у складі Великого князівства Литовського й польського королівства. Російська державність під владою Орди збереглася лише Північно-східній частини й Новгородської землі. Через війну припинила своє існування єдина давньоруської народності: територій Північно-східній і Північно-західній Русі починає складатися великоруська народність, але в землях, ввійшли у складі Польщі й Литви, і та білоруська народності. Наприкінці 15 століття Північно-східні і Північно-західні російські землі об'єднують у централізовану державу з центром у Москві. Цей період хронологічно збігаються з освітою централізованих монархій у низці країн Західної Європи. Однак у соціально-економічному відношенні Русь перебувала більш етапі розвитку. У Західної Європи XIV-XV ст. — час зростання міст, ослаблення особистої залежності селян. На Русі іде у цей час посилення покріпачення селян, міста не грали помітну роль. У цілому нині період із середини XIII остаточно XVI ст. можна характеризувати як складання російського феодалізму як самодержавно- государственно-крепостнического ладу. Крім самодержавства і кріпосного права його сутнісного рисою була гіпертрофована роль держави, в жорсткої залежність від якого перебували як безпосередні виробники, а й представники панівного класу. XVI-XVII ст. в Європі - цей час Ренесансу і Реформації, становлення буржуазних взаємин держави і буржуазних революцій Нідерланди та Англії. Пало повсюдне політичне й ідеологічне панування католицькій Церкві. Протестантська індивідуалістична трудова етика стимулювала дух

свободного підприємництва — основну рушійну силу капіталізму. У самій Москві ж ми бачимо ревниво-пристрастное ставлення до давнини як благочинной моделі «Домострою «. Жорсткий централізоване самодержавство і збереження общинного землеволодіння зближувало російську цивілізацію, з східної. Відставання Росії від передових країн Європи ставало дедалі більше помітним. Спробою подолати відставання, зблизитися із Європою з’явилися реформи Петра Великого. Через війну реформ Росія створила потужний армію і промисловість під державним контролем, реорганизовала держапарат та увійшла у число великих держав. Протягом XVIII в. Росія значно розширила своєю територією, було приєднано ще Східна Прибалтику, Білорусь, Правобережна Україна, Північне Причорномор’я. Головним результатом епохи Ренесансу у Європі стало народження національних держав, які з’явились у результаті розпаду загальне твердження католицького єдності. Росія, навпаки, ставала багатонаціональної імперією, використовує православну релігію як державної. Явища розкладання кріпосницькій системи почалися на другий половині XVIII століття, а до середини ХІХ століття вступив у період найглибшого кризи. Для Європи, цей період знаменувався торжеством капіталістичного суспільства над феодальним, був епохою промислового перевороту, переходу від мануфактури до фабрики, до машинному виробництву. У цьому тлі відставання кріпосницькій Росії, лише у 50-х рр. XIX століття розпочала промисловий переворот, дедалі більше прогресувало. Важливу прогресивну роль зіграли реформи 60−70 рр. ХІХ століття. Результатом їх з’явився масштабний перехід до індустріального суспільству. У 90- е роки завершився промисловий переворот, сформувався соціальна верства найманих робітників. Мережа залізниць (близько тридцяти тис. км 1894 р.) прискорила торговий обмін. Росія з допомогою іноземного капіталу, створенням колоніальних і напівколоніальних ринків збуту дедалі активніше включалася в світову економічну систему. Однак збереження поміщицького землеволодіння, залишків феодалізму та її головного атрибута — царського самодержавства призводили до диспропорції політичного та скорочення економічної розвитку, які до крайности

обострились на початку ХХ століття. Одночасно ширилася база для соціальних конфліктів у рамках капіталізму, посилювалося національно-визвольний спрямування імперії. Перша чверть ХХ століття знаменувалася трьома революціями у Росії, які призвели до ліквідації самодержавства, феодализма, а ще й капіталістичних відносин. Такі крайні прояви революційної волі пов’язані з світової війною, вперше у історії якою охоплено більшість країн і яка характеризується глобальної мілітаризацією, загальним озброєнням народу, проявом військових методів управління суспільством, і дозволу соціальних протиріч. Після 70 років соціалістичного розвитку Радянський Союз перед вступив у смугу кризи, який розпадом Союзу деякі незалежні держави, глибоким спадом економіки, корінними змінами політичною системою. Перед країною впритул постало питання про вибір шляху розвитку, прилучення до західної чи східної цивілізації. Що зближує Росію із Європою? Можна виділити декілька чинників. 1. Географический. Росія є європейською країною через те, що східна частина Європи до Уралу посідає територію Росії. Загальний материк уможливлює мережу доріг, водних шляхів, міцними нитками що пов’язують західноєвропейські країни й Росію. На жаль, морські водні шляху відкрилися для Росії лише у вісімнадцятому сторіччі. У період бурхливого розвитку мореплавання, великих географічних відкриттів XVI — XVII ст. Російське держава було позбавлено виходу до західних морях. 2. Этнический. Слов’яни належать до єдиної етнічної галузі, як і германо-франкские народи, розвинені з арійських племен, які населяли Індію, і входить у індоєвропейську групу мов. У період Великого переселення народів VI — VII ст. частина слов’янських племен розселилася на Балканському півострові, частина — у Центральній і Північно-західній Європі. Східні слов’яни, які розмістилися між ріками Дніпро рілля та Дністер, стали початком російської народності. 3. Экономический. Сучасний період розвитку Західної Європи й Росії характеризується високий рівень економіки, науку й техніки. У ключових сферах економіки, металургії і машинобудуванні, енергетики й у багатьох інших галузях російська промисловість ні скільки не поступається західноєвропейської. Проте так який завжди. До началу

XX століття Росія становила усього лише що п’яте місце за обсягом виробництва після Німеччини, Англії, навіть Франції, а галузі машинобудування значно відставала. 4. Социальный. На цей час Росія близька до Західної Європи по питомій вазі міського населення, за рівнем освіченості і інтелектуального потенціалу, за рівнем інформованості. У той самий час, якщо на початку ХХ століття Англія, Франція і Німеччина мали майже тотальну письменність населення, у Росії лише чверть громадян могла читати, писати і слід вважати. 5. Религиозный. По відношення до релігії Росія як і Західна Європа входить у країн, які сповідують християнство. З огляду на період існування християнської релігії, що близько 2000 років, і тисячолітній період християнської релігію у Росії, можна говорити про значне її вплив на духовне життя народів, як Західної, і Східної Європи. Цей чинник мав сильне гуртівник особливо у етапі становлення російської державності. 6. Культурно-исторический. Історія російської культури свідчить у тому, що з її витоків стояла європейська, в византийско-греческом варіанті культура. Це знайшло себе у писемності, архітектурі, інші види культурно- естетичного спадщини. За період свого розвитку російська культура усмоктувала як губка багато чого, передове, що було досягненням європейської культури. Важливе значення цьому плані мав період російської історії починаючи з петровських часів. 7. Внешнеполитический. Можна навести численні приклади тісних зовнішньополітичних зв’язків Росії з країнами Західної Європи, включаючи спільні військових союзах, союзні бойові дії. З давніх-давен російські великі князі та імператори мали родинні династичні зв’язки України із королівськими прізвищами західноєвропейських країн, що викликало об'єднавчої політиці. 8. Эмиграционно — переселенський. Історія руху народів свідчить прикладами взаємопроникнення, спільного проживання людей. На терені Росії сотні років мешкають представники німців, євреїв, поляків й інших європейських народів. За переписом 1979 р. на на теренах СРСР мешкало: німців — 1936 тис., євреїв — 1811 тис., поляків — 1151 тис., болгар — 361 тис., греків — 344 тис., угорців — 171 тис., румунів — 129 тис., чехів — 18 тис. людина. (*) У той самий час із Росії у країни Європи і сподівалися Америки за

последние 100 років поїхав чимало мільйон росіян, створили свої земляцтва у багатьох країнах. Отже, є й чинників, які свідчать про тенденції зближення російського способу життя з західноєвропейської цивілізацією, до єдиного літочислення і системи заходів і терезів. З огляду на, що розвиток науку й техніки, технологічна революція, твердження правий і свобод особистості країнах Західної Європи і сподівалися США іде у руслі розвитку загальносвітового загальноцивілізаційного процесу, прилучення Росії до західної цивілізації має прогресивне значення. Проте слід враховувати що розділяють чинники, які мають історичні коріння, і який також слід пам’ятати, обираючи шлях розвитку. У тому числі такі: 1. Климатический. Хоча західна частина Росії належить до Європи, але клімат має суттєва відмінність. Західна Європа лежать у смузі вологого поміркованого клімату, а Європейська Росія — це поєднання арктичного, холодного, помірковано -континентального і степового клімату з різницею температур між взимку і позаминулого літа щонайменше 23 градусів. Характерно, що нульова изотерма січня проходить від Прибалтики до у Чорному морі приблизно на західному кордоні колишнього СРСР. Це означає, що на схід зима суворіше, ніж у Західної Європи, тобто умови для землеробства, для витрати енергетичних ресурсів на опалення більш важкі. 2. Пространственно-географический. На відміну від Західної Європи і сподівалися США Росія більш сухопутне, ніж морська держава. Її омивають в основному замерзаючі моря, що перешкоджає судноплавство не дозволяє використовувати вигідний і дешевий водний транспорт. Великі простори Росії вимагали будівництва дорогих залізничних і шосейних доріг протяжністю кілька тисячі кілометрів. Наприкінці ХIX в. під час промислової революції, яка походила у Росії, будувалося до 3000 км залізниць щороку з колеёй великих розмірів, ніж у Західної Європи, виходячи з міркувань надійності. Будівництво залізниць було під силу приватним фірмам, що викликало розвитку капіталізму у Росії формі державного. І на сучасних умовах великі просторові розміри, різні кліматичні пояса і зони ускладнюють завдання промислового й соціального розвитку. *Населення СРСР: Довідник. — М. :1983.- С. 128-

130. ство, 3. Земельный. Складні кліматичні умови, низький биоклиматический потенціал грунту на відміну Західної Європи сприяли закріплення общинного землекористування, переважної ролі колективної праці в сучасного російського народу. Такі колективні господарства збереглися досі у Росії мають переважна значення по порівнянню з індивідуально -фермерськими господарствами західноєвропейських країн. Країнам Сходу характерно теж общинне землекористування, а також роботи з будівництва іригаційних споруд. Ці обставини сприяють певному життю народу. 4. Экономический. Різниця у сфері економічного розвитку у тому, що у Західної Європи капіталізм розвивався природно, поступовим шляхом: від нагромадження капіталу і перетворення торгового капіталу промисловий, від початкового розвитку галузей легку промисловість до важкої, то Росії у з низки причин розвиток промисловості йшло під дією державної влади передусім важкої промисловості, транспорту, тобто шляхом державно-капіталістичним. З іншого боку, численні, майже безперервні війни, які вело Російське держава, вимагали прискорений розвиток військової промисловості, також вимагала державної централізації. 5. Военно-политический. Російське держава народжувалося боротьби з ворожими племенами і народами, оточуючими Русь. IX-XII ст. — безперервні війни з кочівниками, і навіть зі шведами і тевтонами (Великий князя Володимира Мономах брав участь упродовж свого життя 83 військових походах, щорічно 2−3); XIII-XV ст. — боротьби з татаро- монгольськими завойовниками, Литвою і з Польщею; XVI-XVII — з турками і шведами, тими самими польско-литовскими завойовниками; XVIII в. — 50 років війн, XIX- 40 років війн, XX — кровопролитні світові і локальні війни, громадянської війни разом із інтервенцією. Росія своєї історії воювала практично з усіма європейськими і азіатськими державами, її землі були завойовники і через океан. Війни мало сприяють зближенню, вони більше нашаровують взаємні претензії, ворожість, підозрілість і ненависть. Така підозрілість не зникла й у наші дні. Вона підкріплюється матеріальними чинниками: виробництвом озброєнь та військової техніки, їх удосконаленням, збереженням многочисленных

армий та військовою промисловості. 6. Религиозный. Попри те що, що Росія входить у орбіту християнської цивілізації, існують істотні розбіжності в віросповіданні. Для Західної Європи і сподівалися США характерні приобщённость до католицької або протестантській галузі християнства, до того ж час як у Русі стверджувалося православ’я. Спроби об'єднання цих конфесій у Росії не вдалися, російська Православна Церква посідає особливе місце і відділена західної численними догматами, характером обрядів, і власним управлінням. Період Реформації у Європі XVI століття сприяв пристосуванню католицькій Церкві до буржуазним поглядам і ставленням, чого змагань не вийшло з російським православ’ям. До того ж, у сучасній Росії є багато інших релігійних конфесій, які не представлені у Західної Європи. 7. Национальный. Держави Західної Європи переважно моно національні. Навіть Федеративна Республіка Німеччини є федерацію земель, мають спільну мову, культуру, релігію. Росія — країна, де живе майже 150 народів, частина з яких мають свою державність, свою мову, культури і релігію, свої історичне коріння. Такий стан ставить Росії особливі умови розвитку, потребують враховувати національно-державні відмінності, викликають необхідність виконання національної політики, невластивою західних країн. Чимало понять з характерних рис розвитку Росії притаманні як західної, і східної цивілізації. Яким шляхом йти, яку цивілізацію вибрати? Відповідь такий: спираючись на загальносвітові тенденції громадського прогресу Росія сприйме ті риси цивілізацій, які сприяти поступальному руху уперед і відсахне ті, які будуть цьому зашкодити. Наведемо слова В. О. Ключевського: «зусиллями та жертвами Росія утворила держава, подібно якому з складу, розмірам і «світовому становищу не бачимо від часу падіння Римська імперія. Але, створив це держава, за своїми духовним та «матеріальним засобам ще стоїть у ряду серед інших народів. По несприятливим історичним умовам його внутрішнє зростання не йшов у з його міжнародним становищем, навіть із часів затримувався цим положенням. Ми ще почали жити на повну меру

своих народних сил, чувствуемых, але ще цілком що розгорталися, поспіль не можемо змагатися з іншими ні з наукової, ні з суспільно-політичної, ні в багатьох інших галузях. Досягнутого рівень народних сил, накопичений запас народних коштів — це плоди багатовікового праці наших предків, результатів, що вони встиг зробити. Ми повинні знати, що вони встигли зробити; їх недоїмки — це наші проблеми. «(*) Цей вислів великого російського історика, сказані в 1895 р., тобто. років тому, актуальні нашим днів. Вони орієнтують на вивчення минулого нашої Батьківщини про те, щоб впевнено, йти у майбутнє. II. Предмет і змістом курсу «Історія Батьківщини ».

Що й казати вивчає курс «Історія Батьківщини »? Історія Батьківщини (Росії) є наука, вивчає процес становлення та розвитку Російського держави й жителів його території народів давніх часу і донині. Коли ж виникло Російська держава? На початку XII століття у Києві, в Печерському монастирі писав історію Русі чернець Нестор. Його великою працею — «Повістю временних літ «листувалася російськими людьми протягом століть. У підзаголовку цієї історичної твори було написане: «Откуду пішла Руська земле, які у Києві нача первеє княжити, і откуду Руська земле стала є «. Древній літописець повідомляє, що у 862 р. Ільменські слов’яни і кривичі вигнали варягів за море, не дали їм данини і вони управлятися за старими родовим звичаям. Не вийшли з цього, а що: був справедливості, повстав рід на рід, почалися усобиці і брані. Тоді ці племена за порадою старійшини Гостомисла вирішили: «Пошукаймо собі князя, ніхто й не відав нами судив з права «. Вирушили за море до варягам і ми запросили їх себе. Явилися три брата з дружинами і поділили країну між собою. З запрошення варяга Рюрика з братами в 862 р. починають історію Руської держави, тобто із IX століття. Згідно з дослідженнями, приблизно п’ятому тисячолітті до нашої ери на великій території від Днепро-Донецкого межиріччя до Південного Уралу розселяються скотоводческо-земледельческие племена. Однак понад більш-менш постійне розміщення племен цій території перегукується з VII—VIII вв. н.е., після Великого переселення народів. Справді, після розпаду Римська імперія з IV в. степу Азії, і простори Європи стали

широкой дорогий пересування різних племен, втягнутих у вели*Ключевский В. О. Твори в 9 балів тт. Т.1. Курс російської історії. Ч.1.- М.: 1987.- С. 61. 0 де переселення. Народи з північних степів і лісів завойовували багаті південні міста Київ і осідали на нових місцях. У результаті до VIII в. на великій території Східної Європи розселився близько десятка племінних спілок слов’ян. На сході лісові простори були задіяні численними финно-угорскими племенами, а південні степу стали місцем проживання кочових тюрко-хазарских народів. Таким чином, до ІХ ст. йде найдавніший період розвитку Російської держави. У IX столітті утворюється Староруське держава- Київська Русь. За понад тисячолітню історію Російське держава відбулися своєму розвитку ряд етапів. Ці етапи оцінюються істориками з різних підставах. Так, видатний історик С. М. Соловьев виділяє такі основні етапи: 1. Від Рюрика до Андрія Боголюбского- період панування пологових взаємин у політичного життя (IX-XII ст.). 2. Від Андрія Боголюбского на початок XVII в. — період боротьби пологових і запровадження державних почав, завершений повним торжеством державного початку. Цей період мав 3 стадії: а) від Андрія Боголюбского до Івана Калити (XII-XIV ст.) початкова час боротьби пологових і запровадження державних відносин. б) від Івана Калити до Івана III — час об'єднання Русі навколо Москви (XIV-XVI). в) від Івана III до початку XVII в.- період боротьби за повне торжество державного початку. р) початку XVII незалежності до середини XVIII в. — період вступу Росії у систему європейських держав. буд) з середини XVIII в. до реформ 1960-х років ХІХ ст. — новий період російської історії. (*) Періодизація С. М. Соловйова відбиває передусім історію державності. Інакше підходить В. О. Ключевський, який визначає періоди розвитку Росії з розміщення російського народу, колонізації території: *Ключевський В. О. Твори в 9 балів тт. Т.1. Курс російської історії. Ч.1.- М.: 1987.- З 51−53 1. VIII — XIII ст. — Русь Дніпровська, городовая, торгова. 2. XIII — сірий. XV ст. — Русь Верхневолжская, удельно-княжес-кая, вольно-земледельческая. 3. Сер. XV — друге десятиліття XVII в. — Русь Московська, царско-боярская, военно- землевласницька. 4. Початок XVII — друга половина ХІХ ст. — Всеросійський, императорско-дворянский, період земледельческо-

крепостного і фабрично-заводського господарства. В. О. Ключевський називав ці періоди: 1) дніпровський, 2) верхневолжский, 3) великоруський, 4) всеросійський. (*) Ці видатні російські вчені оцінювали дореволюційний період розвитку Росії. Більшість сучасних вітчизняних істориків виділяють таку періодизацію: 1. IX-XIII ст. — Київська Русь. 2. XIV-XVII ст. — Московська Русь. 3. XVIII — початок XX в. — Російська імперія. 4. 1917 р. — н.в. — Радянський період. Якщо співвідносити історію Росії з всесвітньої історією, ми побачимо, що Росія пройшла всі ті формації, які визначали основні етапи історичного поступу: древній світ рабовласницька; середньовіччя — феодальна; час -буржуазна соціально-економічна формація; новітнє час період розвиненого капіталізму і соціалізму у низці країн. Росія минула рабовласницьку стадію, і трохи більше півстоліття відпустили розвитку капіталізму. На початку ХХ століття вона почала країною, у якій переплелися гострі протиріччя феодалізму, капіталізму, імперіалізму, національні, соціальні, в результаті разрешившиеся трьома революціями, громадянської війною, і створенням першої у світі соціалістичного держави. За суттю, історія Росії є поетапне розвиток феодалізму з раннефеодальных форм, сменяющих первісне суспільство, до тотального покріпачення у вигляді военно- феодального самодержавного ладу. економічний розвиток також мало свої особливості. Якщо Західної Європи домінував економічний ринково капіталістичний шлях, спираючись на грошову ренту, податки з самостійних селянських господарств, купців, ремісників, розвинені товарно-рыночные стосунки базі приватної власності, то Росії переважав інший, позаекономічне, адміністративний шлях ., де *Ключевський В. О. Твори: Т.1. Курс російської історії. Ч.1. -М.: 1987. -С. 51−53. основними формами економічних відносин були поневолювання, кріпосне право, обов’язкові поставки, нерозвинені товарно-рыночные форми господарства. Вивчити і зрозуміти особливості історичного поступу Російської держави- основна мета курсу історії Батьківщини. Завдання курсу: — вивчити основні події, віхи Росії і населяють її народів; - прищепити навик історичного аналізу; -

научиться розуміти самобутній характеру історичної шляху Росії; - сформувати почуття патріотизму, любові зі своєю Батьківщині; - закласти підстави розуміння майбутньої Росії; - усвідомити своє місце у історичному процесі змін і долі Батьківщини. Прикладний характер має вивчення історії текстильної промисловості Росії. Фундаментом історичної науки є источниковая база. Вона містить у собі документи і матеріалів, історичних пам’яток, літописі, мемуари видатних діячів та його життєпис, свідоцтва історичних подій, тобто усе те, що проект відбиває справжні матеріали і, без немає історії. Не знаючи історичних фактів, люди змушені приймати на віру різні ідеологічні побудови і Щоб висновки з історії були справді науковими, необхідно вивчити всі факти, які стосуються даному процесу чи явища без винятку й у сукупності, тільки можна отримати об'єктивної картини історії. Але історія — це бухгалтерський облік фактів, а історик- не сховище фактів. Історичні факти потрібні у тому, щоб виявити сутнісні процеси, які у суспільстві, і закономірності їх розвитку. Усе це є історичний процес, як осмислення що діялося над статиці, а хронологічної взаємозв'язку, в діалектиці розвитку. Візьмемо, приміром, процес покріпачення селян на Русі. Зрозуміло це не була однозначний акт, оскільки закріпачення торкався життєво важливі людські стосунки, що призводять волі діяльності до підлозі рабського існування у сфері можновладців. Перший звід законів «Судебник «1497 р. обмежував право переходу селян від феодала. Селянин міг ще уникнути феодала після виплати боргів тільки разів у року протягом тижня до Юр'єва дня (26 листопада за старим стилем) і протягом тижні, після нього. Півстоліття потому в 1550 р. новий «Судебник «Івана IV підтвердив право переходу селян на Юра, але збільшив розміри виплат, що утрудняло перехід селян навіть у Юра. У 1587 р. були запроваджені «заповідні літа «- роки, у яких заборонявся перехід селян навіть у Юра. У 1597 р. уперше був в прийнято указ про розшуку швидких селян на протягом 5 років. Далі ця термін сягнув 15 років (по «укладенню «1607 р.), і по 10 років (за вказівкою 1642 р.). Остаточне закріпачення было

проведено «Соборним Укладенням «царя Олексія Михайловича 1649 р., яке скасував Юра і встановило безстроковий розшук швидких селян. Це означало остаточне юридичне оформлення системи кріпосного права у Росії. Як бачимо, той процес розтягнувся на 150 років. Саме цей період відбувалося складання російського централізованого держави, зміцнення самодержавно-феодальной влади, зуміла сформувати силові і правові важелі обмеження свободи населення. Історичний процес ввозяться відповідність до об'єктивними, то є независящими людей, законами. Але об'єк-тивні чинники виявляються через дії людей: це — державний апарат як система управління, соціальні групи зі своїми інтересами і матеріальними можливостями, окремих осіб, політичні та військові діячі. Завдяки суб'єктивним чинникам в історичному процесі, мерехтливим на основі об'єктивних законів, виникає можливість багато варіантності історичного процесу, інакше кажучи, альтернативності. Альтернатива- це визначення ступеня ймовірності з урахуванням аналізу наявних об'єктивних, реальні можливості. У наш перехідну пору вибору розвитку вчені України і публіцисти дедалі більше розмірковують про альтернативи Росії. Існувала чи, наприклад, альтернатива Жовтневої революції 1917 р. Історичні факти свідчать, що з 1910 р. революційні виступи у країні ішли висхідній прямій. Революція 1905−1907 рр. не дозволила, та ще більш загострила наявні глибинні протиріччя російського суспільства. Перша світова війна їх збільшила. Восьмимісячне правління буржуазних і дрібнобуржуазних партій не вирішило ж проблеми і тоді переважна більшість населення вибрала радикальний шлях, запропонований більшовицької партією. Так здійснилася Жовтнева революція, і стала доконаним фактом. Завдання які вивчають історію: зрозуміти об'єктивні і суб'єктивні чинники, їх співвідношення, причини що сталося і робити висновків. Зміст курсу «Історія Батьківщини «включає у собі основні риси, тенденції та страшної суперечності в історичному шляху Росії, основні закономірності розвитку. У тому числі: — процес створення російського держави й перетворення їх у могутню імперію; - характер

освободительной боротьби російського народу, завоювання незалежності; - формування основних народностей, складових базу народу Росії: великоруський, білоруський, український; - процес приєднання інших народів до Росії, створення багатонаціональної держави; - складання феодально-кріпосницького ладу синапси і особливості початку капіталізму; - динаміка революційних змін ХХ століття й створення соціалістичного держави; - розвиток самобутньої культури та формування російської цивілізації, збагаченої східної й західної культурою; - історичні портрети державних, політичних лідеріва і військових діячів Росії, які зробили внесок у її розвиток; - особливості внутрішньої і зовнішньої політики України на етапі; - особливості розвитку Російської текстильної промисловості. Література з історії Росії надзвичайно різноманітна. Вона містить у собі: 1) історичних пам’яток, такі як «Слово про похід Ігорів », «Повістю временних літ », «Задонщина «; 2) документи і матеріалів, зосереджені в збірниках документів, хрестоматіях; 3) спогади політичних діячів й свідчення очевидців подій, такі як твори Катерини II, щоденники Миколи II, спогади декабристів та інших.; 4) наукові праці росіян і радянських істориків. У тому числі: М. Карамзін. Історія держави Російського; У. Ключевський. Курс російської історії; С. Соловьев. Історія Росії із найдавніших часів; М. Костомаров. Російська історія в життєписах її найголовніших діячів; сучасних учених: Б. Грекова, Б. Рибакова, М. Нечкіної і др. ;

5) літературні твори таких видатних письменників як М. Лажечников, До. Валишевский, Р. Данилевський, У. Ян, Л. Н. Толстой, О. Н. Толстой, М. Шолохов та інших. Сучасні документи і матеріалів, статті й видаються книжки, мемуари і дослідження завтра стануть найважливішими джерелами історії, здатними допомогти в осмисленні сучасного періоду. * * * Отже, закінчуючи ввідну лекцію, треба визначити, який ж очікуваного результату вивчення курсу «Історії Батьківщини «. Вивчав цей курс повинен мати незбиране уявлення над реальним змістом, суті Доповнень і характері історичного процесу розвитку Росії у контексті світового у суспільному розвиткові. Отримані знання і набутий практика историко-познавательной діяльності допоможуть розширити загальний кругозір, підвищити інтелектуальне развитие

и сформувати вміння і навички для самостійної оцінки сучасних подій. Не можна жити землі, не пам’ятаючи, чому тут жили колись, не знаючи працях, слави наших предків, не пам’ятаючи імен знаменитих будівельників-професіоналів і праведних. Знаючи минуле, ми можемо зрозуміти сьогодення та активної участі у його преобразовании.

Лекція II. ДАВНЯ РУСЬ (IX-XIII вв.).

1. Образование Давньоруської держави..

Освіта Київської держави — це тривалий, складний процес об'єднання різних племен східних слов’ян. Перші письмові свідчення про східних слов’ян ставляться до межі I тисячоліття н.е. Про слов’ян повідомляють грецькі, римські, арабські, сирійські історики. Слов’яни тоді представляли єдину етнічну спільність. Вони жили зі сходу германців: від Ельби і Одера до Дінця, Оки і Верхній Волги; від Балтійського помор’я до середньої та нижньої течії Дунаю та у Чорному морі. Їх розселення в VI-VIII ст. Йшов у трьох напрямах: на південь на Балканський півострів, Схід північ по Східноєвропейської рівнині і захід -в середнє Подунав'ї і межиріччі Одера і Ельби. Результатом був поділ слов’янства втричі галузі: південну, східну і західну. У VI в. відбувається відокремлення з єдиної слов’янської спільності галузі східного слов’янства, з урахуванням якої формується давньоруська народність. Східні слов’яни жили племінними спілками, яких налічувалося близько півтора десятка. Кожен союз включав у собі окремі племена, яких російської рівнині було 100−200. Кожне окреме плем’я своєю чергою поділялося силою-силенною пологів. Кожен племінної союз мав своєю територією. Найбільш великим було плем’я полян, жили за середнім перебігу Дніпро (у Києва — майбутньої столиці давньоруського держави). (*)Земля полян називалася «русь «чи «росе «під назвою однієї з племен, який жив річкою Рось. На думку академіка Рибакова Б. А., деяких інших вчених цю назву потім були перенесено всю територію східних слов’ян. Є також й інші думки. (*) Назва міста Києва літопис пов’язує безпосередньо з ім'ям князя Кия, який князював в VI в. разом із братами Щеком, Хоривом і сестрою Лыбедью в среднем

Приднепровье. На ім'я Кия було названо заснований братами місто. До заходу від полян жили древляни, бужане, волиняни, дуліби. На північ від полян — жителі півночі. По річці Москві і Оке — в’ятичі, в верхів'ях Волги, Дніпра та Західній Двіни — кривичі і полочане. Навколо озера Ільмень жили ільменські слов’яни. По Дністру жили уличи, хорвати і тиверці. На річці Соже — родимичи. Між Прип’яттю і Березиной — дреговичі. Сусідами східних слов’ян на заході прибалтійські народи: західні слов’яни (поляки, словаки, чехи); Півдні печеніги і хазари, Сході - Волзька Булгария і чималі фінно-угорські племена. Основним заняттям східних слов’ян було землеробство. Це визначило їх осілий спосіб життя. Вони вирощували жито, пшеницю, ячмінь, просо, ріпу, капусту, буряки, моркву, редьку, огірки. Картопля було привезено з Америки пізніше у XVIII в. Південні райони обганяли свого розвитку північні. На півночі, у районі тайгових лісів пануючій системою землеробства була подсечно-огневая. Першого року дерева підрубували, вони засихали. У другий рік, їх спалювали й у золу сіяли зерно. Два- 3 роки ділянку давав непоганий врожай, потім земля виснажувалася і доводилося підшукувати собі інший ділянку. Основними знаряддя праці були сокиру, мотика, борона-суковатка, заступ, серп, цепи, кам’яні зерно течи і ручні жорна. *Поляні отримали назва, на думку історика Н. М. Карамзина, від «чистих своїх полів «. (Карамзін М.М. Історія держави Російського.- Т.I.- М.: 1989.- С. 48.). Деякі науковці вважають, що князь Рюрік був із племені «Русь », проте більшість сучасних учених відкидають існування такого племені. Більшість істориків сходяться на думці, що це слово скандинавського походження, «руссю «називали княжих дружинников.

У південних районах провідною системою землеробства був «переліг «. Там родючих земель було багато й ділянку землі засевался протягом 2 — 3-х років. З виснаженням землі переходили в інший ділянку. Основним знаряддя праці використовували рало, а згодом — дерев’яний плуг з залізним лемешем. Слов’яни також займалися скотарством, розводили свиней, корів, дрібний рогатий худобу. Як робочого худоби використовували Півдні волів, в лісової зони — коней. Серед інших занять східних слов’ян слід назвати рибальство, полювання, бортництво (збір меда).

Низкий рівень продуктивних сил не вимагав від слов’ян величезних витрат праці. Таку роботу міг виконати великий колектив. Тому слов’яни жили, в селах (*) родовими громадами (пологами), вони мали назва «світ », «вервь «(**). пологів мали загальне майно. На чолі пологів стояли старійшини, обирані всім родом. На народному зборах (віче) вирішувалися все найважливіші справи племені. На чолі племені, що об'єднує кілька пологів, стояв князь. Плем’я мало своє ополчення, з яких поповнювалася княжа військова дружина. Князь та військові вожді також вибиралися з найкращих людей. Розвиток міжплемінних зв’язків, організація спільних військових походів, підпорядкування сильними племенами слабших зумовлювало об'єднанню племен, до утворення племінних спілок, на чолі яких стояли князі. Протягом VI-IX ст. росли продуктивні сили, видозмінювалися родоплемінні зв’язку, розвивається торгівля. Відбувається розвиток орного землеробства, з яких виділяються ремесла. Розпадаються родові громади, їх виділяються парні сім'ї, стаючи окремої виробничої одиницею. Кілька сімей об'єднують у сусідську громаду. Кожна така громада володіла певної територією. Її володіння ділилися на громадські й особисті. Будинок, присадибна земля, худобу, інвентар становили власність сім'ї. Загалом користуванні перебували земля, луки, лісу, водойми, угіддя. Орна земля і покоси підлягали поділу між сім'ями. Поява особистої власності призвело до захоплення великих ділянок землі колишньої родоплеменной знаттю: князями, старійшинами, військовими вождями в спадкову власність (феод), до появи багатих * «Село «- від слова «дерен «- верхній шар грунту. ** «Вервь «- мотузка, якої нарізали шматок землі людей. Вони використовували родоплемінні керівні органи, дружину для зміцнення своєї місцевої влади над рядовими общинниками. Поступово йшов процес створення класового феодального суспільства. Селян називали смердами. Більшість їх платили данина безпосередньо князю. Поступово все більше смердів потрапляли залежить від бояр, дружинників. Складалася особисто залежна від феодалів категорія селян: хлоп — раб, яка має свого господарства та працює при дворі феодала, рядович — селянин, заключивший с

феодалом договір (ряд) і виконує у ній певні обов’язки, закуп- селянин, брала у феодала позичку (купу) за це відпрацьовував на феодала. Формуються основні феодальні повинності - оброк, панщина. (*) Селянські господарства і господарства феодалів носили натуральний характер. Вони прагнули забезпечити себе всім необхідними. На ринок вони не працювали. Проте, зі зростанням продуктивних сил, удосконаленням знарядь праці, з’явилися надлишки продуктів, які можна було обмінювати на ремісничі товари. Стали складатися міста, як центри торгівлі, ремесла. І саме були опорними пунктами оборони від зовнішніх ворогів. Місто, зазвичай, виникав на пагорбі, дома злиття рік. Центральна частина міста називалася Кремля, Крома чи Дитинця. Вона стала захищена валом, у якому зводилася фортечна стіна. Там перебували двори князів, найбільших феодалів, храми, монастирі. Кремль мав форму трикутника. З обох сторін його захищали річки — природна водна перепона. З боку викопував рів, наповнюваний водою. За ровом розташовувався торг. До Кремлю примикали поселення ремісників. Реміснича частина міста називалася посадом, а окремі ремісничі райони, населені людьми однієї спеціальності, називалися слободами. Найчастіше міста будувалися на торгових шляхах. Однією з найважливіших торгових шляхів був шлях з «варяг в греки «: через Західну Двіну і Волхов з його притоками, системою волоків суду перетаскивались в Дніпро, сягали Чорного моря, и далі вздовж морського берега — до Візантії. Повністю цей нелегкий шлях спостерігався ІХ ст. *"Оброк «-плата феодалу грошима або продуктами. «Барщина"-отработка повинностей на феодала Іншим з найдавніших торгових шляхів був Волзький шлях, зв’язуючий Русь із країнами Востока. Связь із Європою підтримувалася по сухопутним дорогах. На момент освіти Давньоруської держави існувало кілька у містах: Київ, Новгород, Чернігів, Переяслав, Смоленськ, Муром та інших. На Русі у ІХ ст. було 25 у містах. Племінні князювання східних слов’ян об'єдналися у єдину державу в IX в. На момент освіти Давньоруської держави сталося об'єднання трьох великих слов’янських племінних спілок: Куявы — землі навколо Києва, Славії - район озера Ільмень з центром Новгородом, Артании — точно

район істориками невизначений, називаються Прибалтику, Карпати, Северо- східна Русь. Літописець початку XII століття, чернець Києво-Печерського монастиря Нестор пов’язує освіту Давньоруської держав з покликанням в Новгород варязьких князів, трьох братів: Рюрика, Синеуса, Трувора (*). З цієї легенді північні племена, ільменські слов’яни платили данина варягам, а південних слов’ян, галявині та його сусіди перебувають у залежність від хозар. У 859 р. новгородці вигнали варягів за море. Але було неможливо припинити міжусобну війну між собою. Присутні на Рада новгородці вирішили послати за варязькими князями: «Земля наша великою і рясна, а вбрання (порядку) у ній немає. Так поидите княжити і володеть нами «(*), йдеться у літописі. Так владу Новгородом і околишніми землями перейшла до рук варязьких князів: Рюрік осів в Новгороді, Синеус — на Белоозере, Трувор — в Ізборську. Є й інші історичні версії. Так було в новгородській літописі кінця XV в. з’явилася нова версія появи варягів, відповідно до якої Рюрік зі своїми дружиною мав б служити у Новгород по раді посадника Гостомисла. Після смерті бездітного Гостомисла владу у місті захопив Рюрік. На межі XV — XVI ст. в «Сказанні про великих князів Володимирських », написаному тверським ченцем Спиридоном, Рюрік — це нащадок Кесаря Августа, запрошений на князювання з Пруссії. У Иоакимовской літописі XVII в. у викладі першого російського історика Василя Микитовича Татіщева, Рюрік — виходець із западно-славянских земель, онук Гостомисла, син його улюбленій дочки Умилы. «Варяги» (нормани) — це з Скандинавії. У 1724 р. Петро I запросив до Академії наук двох німецьких вчених Иогана Готфріда Баера і Герарда Фрідріха Міллера, які показали, що літопис викривлена, т.к. імена братів Рюрика — це скандинавські слова, обозначавшие, що Рюрік прийшов зі своїми дружиною («Трувор ») і тепер своїм домом («синехус »). Вони засвідчили, що сама назва «Русь «скандинавського походження. Імператриця Єлизавета Петрівна доручила Ломоносову написати узагальнюючий працю з російської історії. Ломоносов заперечував варязьке походження слова «Русь », версію про організуючою ролі варягів історія Росії. Маючи «Сказання про великих князів Володимирських «

Ломоносов стверджував, що Рюрік був із Пруссії, а Пруссія — це «по-руссия », а руссы — славяне. В XVIII, XIX, поч. XX ст. нормандське (варязьке) походження Русі не викликала в учених М.М. Карамзіна, М. Н. Погодіна, С. М. Соловйова, В. О. Ключевського, М. Н. Покровського, В. В. Мавродина. З 30-х рр. скандинавська версія переглядається певне за політичними причин. Її використали винятково Гітлером як практичне керівництво до загарбницьким діям. Доводилася неповноцінність слов’ян, їх нездатності до самостійного розвитку. Висувався теза про організуючою роль німців у Польщі, Чехії, Русі. Однією з відомих російських антинорманистов був академік Рибаков, автор солідних монографій з історії Київської Русі. До цього часу наука абсолютно не може докладно висвітлити давню історію східних слов’ян. Переважна частина вчених вважають, що біля витоків державності східних слов’ян стояли варязькі князі. Проте процес утворення Держави слов’ян йшов і бути завершено і до втручання державних норманнов. Найприйнятнішою можна вважати версію у тому, що варяги були запрошені як наёмное військо за захистом слов’ян, було звичайним у тому часу. Після приходу Рюрика в Новгород владу у Києві, у землі полян, де колись правили брати Кий, Хорив і Щек, захопили інші варяги — Аскольд і Дір, але з деяким джерелам Аскольд і Дір були варягами, а продовжувачами династії Кия. Після смерті Рюрика владу у Новгороді захопив Олег, на піклування якому Рюрік залишив свого малолітнього Игоря. В 882 р. * Повість Київської Русі. Л. 1983. З. 132. Олег зробив похід на Смоленськ, Любеч і місто Київ, де були схоплені, та був вбиті Аскольд і Дір. Олег став княжити у Києві, зробив його столицею об'єднаного держави. Він підкорив деревлян, північан і радимичів, колись які б сплачували данина хазарам, воював із уличами і тиверцями. Просування Дунаєм, прагнення опанувати торговим шляхом по Чёрному морю, Кримським узбережжям призвело до зіткнення з Візантією. У 907 р. Олег організував похід морем на Константинополь. У російському флоті було 2 тис. тур, у кожному по 40 людина. Похід був успішним, русичі отримали данини в 24 тис. гривень, Олег повісив свій щит на воротах міста. Візантія запросила світу. По мирному договору

911 р. Русь отримувала право безмитної торгівлі у Константинополі. Останніми роками життя Олега овіяні легендами. Історію «віщого «Олега (*) пророкованої йому волхвами смерті від своєї коня розповів О.С. Пушкін. Ігор, який керував після Олега (912 — 945 рр.), провів ще два походу на Візантію. Перший похід в 941 р. закінчився невдачею. У вирішальної битви візантійці завдали поразка російському флоту, спалив його «грецьким вогнем «(займистою сумішшю). Другий похід в 944 р. закінчився новим мирний договір, менш вигідним для Русі, ніж договір 911 р. Через війну завзятій боротьби Ігор підпорядкував уличів і тиверців, кордон Київської Русі була просунута за Дніпро. Тривала боротьба тривала від древлянами. Ігор збільшив розміри взимавшейся з деревлян данини. Під час однієї з походів Ігоря у прикордонні землі деревлян, коли він вирішив зібрати подвійну данина, древляни розбили князівську дружину убили Ігоря. Його улюблена дружина Ольга (945−969 рр.) жорстоко помстилася древлянам. Перше посольство деревлян, предлагавшее Ользі замість Ігоря в чоловіки свого князя Мала, було заживо закопано в землю, друге — спалено в лазні у Києві. За повідомленням літопис, Ольга наказала древлянам видати їй у ролі данини по три голуба і з три горобця з кожного двору. До ніг голубів була прив’язана зажжёная клоччя і коли вони прилетіли до своєї старі гнізда, в древлянской столиці спалахнула лісова пожежа. Через війну р. Коротень згорів. У вогні пожежі загинуло майже п’ять тис. людина. Земля деревлян була остаточно прилучена до Києву. Проте Ольга змушена була вдатися до впорядкування збору данини. * «Вещий"-мудрый, хитрый.

Вона встановила «уроки «- розмір данини і «цвинтарі «- місця збору данини. Територіальний зростання й зміцнення Русі тривало при Святославе Игоревиче (969 — 972 рр.) (*) і Володимира Святославича (980 — 1015 рр.). До складу Давньоруської держави ввійшли землі вятичів (по Оке). Влада Русі поширювалася на Північний Кавказ. Територія Давньоруської держави розширилася у напрямку, включивши Червенские міста і Карпатську Русь. У князювання Ярослава Володимировича (1019−1054 рр.) тривало подальше розширення меж Давньоруської держави. У 1030 р. у Прибалтиці побудували Юр'єв (Тарту), в 1031 р. знову приєднано Червенские міста південно-західної Русі, в 1036 р. підпорядковані Чернігівська и

Тмутараканская землі. У 1038−1040 рр. Ярослав зробив похід в Литовські землі й у 1040 р. підпорядкував Південну Фінляндію. У 1036 р. розбив печенігів, змусив їх піти за Дунай. Їх місце у південноруських степах зайняли спочатку турки-огузы, потім половці, що з 60-х рр. ХІ ст. робили набіги на російські землі. Київська Русь була раннефеодальным державою, позаяк у ньому поєднувалися пережитки родового ладу синапси і нові феодальні риси. Верховна влада належала у ньому великому київському князю. У руках князя перебувала влада адміністративна і судова (був поділу цих функцій). Його обов’язком було підтримку зовнішньої безпеки і захист землі від ворожих нападів. Князь вів зовнішній політиці, укладав договори коїться з іншими державами. князя була спадкова. Формування феодальних відносин на Русі йшло у цілому в загальноєвропейського типу: від державних форм до вотчинным. Але на відміну від Західної Європи на Русі той процес йшов значно повільніше. *Святослав був людиною середній на зріст, стрункий, з блакитними очима, пласким носом. Він голив бороду і голову, залишаючи вся її голова довгий пучок волосся і довгі вуса. У його вусі блищала золота сережка з цими двома перлинами і рубіном. Святослав ходив як барс. Під час походів він спав під музей просто неба, поклавши голову на сідло. Вирушаючи в походи він попереджав своїх противників: «Йду на ви «. Святослав воював із печенігами, котрі погрожували Русі своїми набігами. Розгромив хозарський Каганат. Воював з Візантією за Балканський п- вв. Дорогою з Візантії у Києві Святослав потрапив у засідку печенігів і він убитий. З черепа Святослава печенізький хан наказав зробити чашу, окуту золотом. У IX столітті формується система експлуатації особисто вільного населення военно-служилой знаттю (дружиною) київських князів шляхом стягування данини «полюдье «. При княжому дворі жила його дружина. З її допомогою князь правил державою. З ним радився, вирішував державні та військові питання, з її допомогою збирав данина із населення (грішми і натурою). Одиницею оподаткування було окреме селянське господарство. Населення виконувало низку інших повинностей: військову, транспортну, брало участь у будівництві фортець, доріг, мостів. Усі головні запитання князь вирішував з Радою бояр. Існував особливий суд князя.

В окремих частинах Русі правили місцеві князі, підвладні великому київському князю. Київський князь прагнув замінити їх своїми ставлениками. Окремі князівські дружинники отримували у управління цілі області з правом стягувати данина (обласні управителі, призначувані князем, називалися «посадниками »). Спочатку данина стягувалася під час «полюдья «-періодичних об'їздів князя з дружиною підвладних земель. Потім почала вводитися стала військово-адміністративна організація на місцях, були визначено місця збирання й розмір данини. У XX ст. виникає вотчинное землеволодіння київських князів. У ХІ ст. з’являється земельна власність якщо представники верхівки, служивої знаті, бояр й християнської церкви. У XII- першій половині XIII ст. вотчинное землеволодіння росте, та його роль порівнянні з державно- феодальними формами залишається другорядною. Більшість селян продовжують бути залежними безпосередньо від державної влади експлуатуються шляхом стягування данини та інших державних податей. Озброєні сили давньоруського держави складалася з дружини великого князя, дружин підлеглих йому князів і бояр і народної ополчення (воев). Чисельність війська сягала 60−80 тис. людина. Використовувалися на Русі і війська найманців: печенігів, половців, угорців, литовців, чехів, поляків, варягов-норманов, та їх роль була незначна. Староруський флот складалася з судів, видовбаних дерев’янний і обшитих по бортах дошками. Росіяни суду плавали Чорним, Азовському, Каспійському і Балтийскому морях. У Київській Русі ще дуже сильними були залишки (традиції) первісне — общинного ладу. Приміром, місцеве населення, міське і сільське, вирішувало свої справи на віче (сходках), вибирало своїх старост, які відстоювали свої інтереси перед княжої адміністрацією. Рішення віче були обов’язкові всім, зокрема й місцевих князів. Траплялося, коли на віче приймалося оспорюване рішення про вигнання взагалі тієї чи іншої неугодного народу князя і покликання іншого князя. Наприкінці XX ст. на Русі було офіційно введено християнство. Запровадження єдиної релігії сприяло об'єднанню окремих слов’янських в єдине держава, подальшого розвитку феодальних відносин. У дохристиянську епоху східні слов’яни были

язычниками. Вони обожнювали сили природи, вірив у добрих і позбутися лютих духів. Найважливішими їх богами були: Перун — бог грому й блискавки, війни; Сварог — бог вогню; Даждьбог (він також Яріло, Хорос) — бог сонця і родючості; Волосся — бог багатства і родючості; Стрибог — бог грози і негоди; Мокоша — богиня, що оберігала жіночу частина господарства; Верес бог, покровитель скотарства; Семарк — бог підземного світу. У східних слов’ян були капища — місця, де відбувалися моління і приносилися жертви ідолам. Помітну роль життя слов’ян грали кудесники-волхвы, веруны тощо. Існував культ предків. Останки померлих спалювалися та контроль ними насипали кургани. Спочатку влаштовували родові усипальниці, потім із розкладанням родового ладу синапси і появою парній сім'ї над кожним захороненням стали зводитись окремі кургани. Християнство рано стало проникати на Русь у середу знаті. Ще ІХ ст. Константинопольський патріарх Фотій зазначав, що Русь змінила язичницьке марновірство на християнську віру. Християнами були дружинники князя Ігоря, в 946 р. християнство прийняла княгиню Ольгу. 5 (*) Особлива роль прийнятті християнства належить князю Володимиру Святославичу (Святому). Спочатку, виходячи з необхідності створення єдиної держави, Володимир спробував об'єднати всіх поганських богів східних слов’ян, створити єдиний пантеон богів, у Києві. До Києва привезли дерев’яна статуя Перуна зі срібною головою золотими вусами, статуя Даждь-бога, Хороса, Семаргла, Стриборга, Мокші. У статуй богів відбулася церемонія жертвопринесення, зокрема, як літописець, і. Проте, спроба об'єднати божества, яким поклонялися у різних частинах країни, виявилася цілком невдалою, але інтереси єдності країни вимагали прийняття загальної релігії. Володимир, оцінивши політичну роль християнства, вирішив виготовити його державної релігією на Русі. Коли хрестився Володимир і - точно б не відомо. Є кілька версій. За однією з них Володимир хрестився в 987 р. у Києві. Літопис вказує в іншу дату. Події відбувалися так. Візантійське уряд звернулося до Володимира з проханням військової помощи

для придушення повстання на підвладних землях. У від------------------------ -----------------------------------Християнство знадобилося Ользі після смерті Ігоря. Будучи язичницею, вона зобов’язана була покінчити життя самогубством. Ставши християнкою, вона склала з себе це зобов’язання, оскільки християнська церква вважала самогубство найбільшим гріхом. Ольга прийняла в християнстві ім'я Олена. вет Володимир зажадав від Візантії союзу з Руссю, пропонував скріпити його власним одруженням на Ганні, сестрі імператора Василя II. Візантійське уряд був змушений цього погодитися. Російське військо швидко ліквідувало повстання на Малої Азії, але Василь II відмовився виконати умови угоди. Тоді Володимир послав своє військо й у 989 р. зайняв Корсунь. Василь II вимушений був поступитися — погодитися на шлюб Володимира з Анною. У 990 р. в Корсуні Володимир прийняв хрещення і одружився з Ганні, християнство було офіційно оголошено релігією Київської держави. Наприкінці літа 990 р. Володимир повернувся до Києва і хрестив жителів березі Дніпра. Є й інші дати прийняття християнства на Русі. Офіційна дата прийнято вважати 988 рік. Християнство, утверждавшее божественне походження влади, зміцнювало влада князя, територіальне єдність Давньоруської держави. Прийняття християнства мало велике міжнародне значення, Русь ставала рівної іншим християнським країнам, через відкликання якими було значно розширено. Запровадження християнства зіграло великій ролі у розвитку Російської культури, сприяло прилученню до вищої Візантійської культурі. З прийняттям християнства на Русі виникла церква особлива феодально- релігійна організація. На чолі російської православній церкві був поставлений митрополит, призначуваний константинопольським патріархом. Деякі області Русі очолювалися єпископами. Їм підпорядковувалися священики у містах. Все її були зобов’язані сплачувати до користь церкви «десятину «(десяту частину доходів). Згодом розмір податку змінився, а назва залишилося старе. Церковні установи отримали великі земельні наділи і перетворилися на найбільших феодальних власників. Протягом XI в. были засновані епископаты в Юр'єву, Бєлгороді, Новгороді, Ростове,

Чернигове, Переяславле-Южном, ВолодимиріВолинському, Полоцьку і Турові. У Києві виникло кілька великих монастирів (котра першою I половині XI століття грунтувався Києво-Печерський монастир, який отримав назву від підземних печер, у яких селилися ченці). Загалом у XX ст. було побудовано 10 дерев’яних і одну кам’яна церква, в ХІ ст.- 700 дерев’яних та19 кам’яних церков, 18 монастирів, в XII в. — 690 дерев’яних і 69 кам’яних церков, 37 монастирів, в XIII в. 110 дерев’яних, 19 кам’яних церков, 35 монастирів. 5 (*) Народ зустрічав нову віру який завжди дружньо, особливо грецьких священиків і церковні побори. Процес християнізації Русі відбувався дуже складно. 5 (**) З утворенням держави складалася правова система. Збірником письмових законів Давньоруської держави є «Російська щоправда «(кінець XI — поч. XII в.), прийнята при Ярославі Мудрого і доповнена при його нащадках. «Щоправда Ярослава «становила першу частина короткої редакції «Російської правди «. Закони Ярослава розбирали суперечки між вільними людьми і, серед княжих дружинників. «Щоправда Ярослава «не відміняла, лише обмежувала кревну помста колом найближчих родичів. Наприкінці 60-х — початку 70-х рр. «Коротка редакція Російської правди «була доповнена поруч статей, що дістали назву «Правди Ярославичей «. Мета доповнень — захистити право феодала з його вотчину. З «Правди Ярославичей «ми дізнаємося про побудову вотчини. Вотчина — це володіння окремого феодала, передане у спадок. Панівний клас феодалів склався з дев’яти місцевих князів і бояр, яких спіткало залежність від Києва, і з чоловіків (дружинників) київського князя, ----------------------- ------------------------------------ 5* 0 4Елемех Л.И., Кожурин Я. Я. Радянська історична наука про 4крещении Русі. — Л. :1986. — С. 18.

5** 0 Особливо сильний опір 0 4введению християнства ока 4зали 0 новгородці. До них Володимир 0 4послал свого дядька Добрыню з дружиною і загін воєводи Путяты. Новгородці не пустили їх у. Тільки після завзятій боротьби вдалося придушити повстання, хрестити новгородців у вересні 990 г. Потім народ говорив: «Путята хрестив Новгород мечем, а Добриня вогнем «. які отримали тримання (чи вотчину) землі. Київські князі самі мали великі володіння. Центром вотчини був двір, где

находились хороми феодала, житлові поміщення його дворовій челяді, стайні, скотарня, і навіть найближчі землі. На чолі управління вотчиною стояв управляючий — огнищанин (від слова «вогнище «- господарство). У склад вотчинної адміністрації входили: конюший, під'їзної (складальник податків), тиуны (прикажчики), сільські старости тощо. Багатство вотчини становили землі. Княжа межа охоронялася законом, за її порушення платили надзвичайно високий штраф. На землі працювали феодально-зависимые смерди, холопи, челядь. Керували роботами ратанные (пашенные) старости. У вотчині були також ремісники. Зростання феодальної вотчини йшов з допомогою селян. Земля, раніше була селянської власністю, потрапляла у власність феодала. Селян називали смердами, людьми, сябрами. Кількість особисто вільних смердів, які б сплачували данина в князівську скарбницю, поступово зменшувалася. Селяни різними шляхами потрапляли залежить від феодалів. Одних селян, позбавлених коштів виробництва, феодали поневолювали, використовуючи їх потребу в гарматах праці, інвентарі, насінню та т.д. Інші селяни принуждались Київським князем силою переходити з землею під вотчинну влада феодалів. У міру розширення вотчин і поневолювання смердів термін «челядь », раніше обозначавший рабів, почали поширювати усім які залежать від феодалів селян. Смерди мали свій інвентар (соху, рало тощо.), незначна кількість худоби: кінь, корову, два-три вівці на селянський двір. Після смерті залежного смерда, котрий мав чоловічого потомства, його майно переходило до феодалові. За втеча від феодала залежні селяни перетворювалися на рабів (холопів), позбавлених будь-яких прав. Феодал мав права бити своїх селян. Селяни платили феодалові оброк (натурою) і відпрацьовували нею панщину. «Щоправда Ярославичей «скасувала кревну помста, посилила різницю у оплату вбивство різних тих категорій населення, вклавши цим турботу феодального держави щодо життя і майні феодалів. Найбільший штраф сплачувався за вбивство старших дружинників, огнищан, княжих під'їзних — 80 гривень. Життя вільних людей (чоловіків) оцінювався у 40 гривень, життя сільських і ратанных старост, і навіть ремісників — о 12-й гривень, смердів, які перебували у феодальної залежності, і рабів — в

5 гривень. Форми соціального протесту народних мас проти феодального покріпачення були різноманітними: від уникнення феодала до збройного «розбою », від порушень кордонів феодальних маєтків (перепахивание межей, знищення карбів на деревах) до відкритого повстання. Засобом захисту селян служила громада (світ, вервь), яка брала під захист своєї селянина, заплативши для неї штраф «дику «(колективну) виру. Масові народні повстання прокотилися по Русі у 1068−1078 рр., в 1113 г. Найбільш сильним було повстання на Києві у 1068 р. Воно спалахнуло в результаті поразки, якого зазнали сини Ярослава: Ізяслав, Святослав і Всеволод від половців річці Альті. У Києві відбулося віче, кияни звернулися із проханням до київському князю Ізяславу видати зброю, щоб знову поборотися з половцями. Ярославичи відмовили їм у цьому. Тоді народ розгромив княжий терем, палаци багатих бояр. Ізяслав утік у Польщу й лише за допомогою поляків повернувся на Київський престол в 1069 р., учинив криваву розправу із повсталими. Масові народні виступи сталися й у Новгороді, Ростово-Суздальской землі. У 1113 р. спалахнуло ще одне велике повстання на Києві. Причиною повстання стала ростовщическая діяльність Київського князя Святополка (1093−1113 рр.). Він скуповував сіль, та був продавав її по підвищеної ціні. Після його смерті Києві спалахнуло повстання. Повсталі розгромили двори тысяцкого, бояр, лихварів, духівництва. Налякана знати запросила княжити у Києві Володимира Всеволодовича Мономаха (1113 — 1125 рр.), переяславського князя. 5 (*) 0 Мономах був змушений піти на поступки народу, видавши «Статут Володимира Мономаха «. Статут упорядкував стягування відсотків лихварями, поліпшив правове становище купецтва, регламентував запис в холопство. Статут Володимира Мономаха увійшов до складу «Розлогій редакції «Російської правди «XII — XIII ст. У «Розлогій редакції «були нові статті про купівлю-продаж, позиці, заставі, успадкування, опіки. При княжении Володимира Мономаха давньоруський держава досягло високого рівня розвитку. Центрами розвиненою культури були міста. Вони до XII в. налічувалося 60 ремісничих спеціальностей. Значна частка власності ремёсел виходила з металургійному виробництві. Якщо в

деревне доменне виробництво ще відокремилося ковальського, то містах у сфері обробки заліза і вони з’явилося 16 спеціальностей. Ремісники застосовували зварювання, лиття, кування металу, наварки і гарту стали. У XI-XII ст. вироблялося більш 150 видів залізничних і сталевих виробів. Давньоруські ювеліри знали мистецтво карбування кольорових металів. У ремісничих майстерень виготовлялися знаряддя праці (лемеші, сокири, зубилы, кліщі тощо.), зброю (щити, кольчуги, списи, шоломи, мечі та інших.). У сфері художнього ремесла російські майстра освоїли складну техніку зерни (вичинки візерунків з дрібних зерен металу), скані (вичинки візерунків з найтоншої дроту), фігурного лиття, техніку черні (виготовлення чорного фону для візерункових срібних платівок), перебірчатою емалі. Збереглися прекрасні вироби з інкрустаціями золотому й сріблом об залізо і міді. Значне розвиток отримали також гончарне, шкіряну, древодельское, камнесечное ремесла. Ремісники працювали------------------- ----------------------------------------Володимира Мономаха був онуком візантійського імператора Костянтина Мономаха. С його князюванням пов’язано поява на Русі корони російських царів — шапки Мономаха. В його князювання було створено літопис «Повістю временних літ «. на замовлення і ринок. Проте громадське розподіл праці в країні були ще слабким. Село жила натуральним господарством. Проникнення до села із міста мелкорозничных торговців їх порушувало. Центрами торгівлі були міста. Там були ринки, де продавалися як продуктів харчування, і ремісничі вироби. Туди ж привозили свої товари іноземні купці. Однією з найбільших міст Русі було Київ. При Ярославі Мудрого Київ суперничала б із Константинополем. У ньому було 400 Церков та 8 ринків. У 1037 р. дома, де Ярослав розбив кочівників, постав Софійський. Тоді ж, при Ярославі, було споруджено Золоті Ворота, парадний в'їзд до столицю. Населення Києва обчислювалася десятками тисяч жителів. У ХІ ст. на Русі було 90 міст. Великі міста: Київ, Смоленськ, Чернігів, Полоцьк, Новгород та інших. були адміністративними, судовими і військовими центрами. Розквіт давньоруських міст посідає XI-XII ст. Розвинений була зовнішня торгівля Русі. Росіяни купці торгували во

владениях арабського халіфату. Дніпровський шлях пов’язував Русь з Візантією. Росіяни купці їздили з Києва у Моравію, Чехію, Польщу, Південну Німеччину; з Новгорода і Полоцька — по Балтийскому моря Скандинавію, Польське Помор’я і далі захід. Вивозилося з Русі переважно сировину. З розвитком ремесла збільшився вивезення ремісничих виробів. На зовнішній ринок надходили хутро, віск, мед, смола, льон, лляні тканини, срібні речі, зброю, замки, різьблена кістку та інші. Ввозили предмети розкоші, фрукти, прянощі, фарби тощо. Товари на Русь надходили в Німеччині, Чехії, Польщі, Швеції, Візантії, з арабських країн. Князі спеціальними договорами з державами прагнули захистити інтереси російських купців. У «Розлогій редакції «Російської Правди «передбачалися деякі заходи для охороні майна купців від втрат, що з війнами та інші обставинами. За договором із греками (911 р.) російські купці мали права місяць жити безплатно в Константинополі. Як грошей ходили зливки срібла, іноземні монети. Князь Володимир Святославович його син Ярослав Володимирович випускали карбовану срібну монету. Русь підтримувала політичні, торгові й культурні зв’язки України із Чехією, Польщею, Угорщиною, Болгарією, Візантією, Німеччиною, Норвегією, Швецією, Францією і Англією. Про міжнародному значенні Русі свідчать династичні шлюби, які полягали російськими князями: Ярослава Мудрого був одружений зі шведської принцесі, його дочки були одружені за французьким, угорським, норвезьким королями. Сестра Ярослава вже вийшла заміж за польського короля. Внучка Ярослава — за угорського короля. Син Ярослава Всеволод одружився з донькою візантійського імператора Костянтина Мономаха. Син Всеволода Володимир одружився з англійської принцесі. Його сестра вийшла заміж за німецького імператора, його дочку — за угорського короля.

2. Русские землі на період феодальної раздробленности.

При правлінні сина Володимира Мономаха — Мстислава (11 251 132 рр.) стало виявлятися прагнення окремих земель привело до відокремлення від Києва. Йому ще вдалося кілька днів утримати єдність російських земель, однак після її смерті Русь розпалася на півтора десятка самостійних князівств. Період феодальної роздробленості розпочався з 30-х рр. XII в. і тривав остаточно XV століття. До цього времени

сложилось велике боярське землеволодіння, за багатством часто вже не поступається великокняжескому. Панування натурального господарства за феодальних вотчинах призводила до того, що це основні потреби задовольнялися всередині вотчин, зв’язки Польщі з ринком були слабкими. Будь-який район країни міг проіснувати самостійно. Феодали були зацікавлені у твердої княжої влади на місцях, яка швидко придушував б всяке непокора народу. Головною політичною силою разъединительного процесу було місцеве боярство. Між боярами та місцевими князями виникали протиріччя, боротьба влади. У різних землях вона носила різний характер. У Новгороді і Пскові бояри зуміли підкорити собі князя, там встановилися боярські феодальні республіки. За інших землях, де князі змогли придушити бояр, влада встановилася у вигляді монархії. Феодальна роздробленість стала нової формою державно- політичної організації, змінила раннефеодальную монархію. Вона стала неминучим етапом під час феодалізму. почав рівним серед рівних князівств. Розглянемо історію найбільших їх: Владимиро-Суздальской землі, Галицько-Волинського князівства, Новгородської республіки. Владимиро-Суздальская земля. займала територію України у междуречьи Оки і Волги. Цей був багатий родючими ґрунтами, добре захищений від ворогів. Тут проходили вигідні торгові шляху, що з'єднують северо- східну із країнами Сходу, і Західної Європи. У Суздальській землі княжив син Володимира Мономаха Юрий (1125- 1157). За постійні прагнення розширити територію князівства його прозвали Долгоруким. Усе життя він присвятив боротьбі великокняжий престол. Він вів широке будівництво укріплених міст. Під 1147 р. у літописі вперше зустрічається 5 0упоминание про Москві, 5(*) 0 вибудуваній дома колишньої садиби боярина Купки, конфіскованою Юрієм Долгоруким. Захопивши р. Київ, Юрій Долгорукий не забував про своє Северо-Восточных землях. Туди ж волочило та її сина Андрія, який розумів, що Київ втратив своє старе влада. У 1155 р. Андрій з наближеними втік із Києва. Захопивши святиню Русі ікону Володимирській богоматері, він поспішив в Ростово-Суздальскую землю, куди він був приглашён місцевим боярством. Так став князем Северо-

Восточной Русі. ---------------------------------------------------------- - 5* 0 4 В 1147 р. тут відбулися переговори 5 4Юрия з Черниговским

4князем Святославом. На князювання Андрея (1157−1174 рр.). 5(*) 0 доводиться час жорстокої боротьби із місцевим боярством. Він переніс столицю з Ростова у невеликий містечко Владимир-на-Клязьме, який забудував із надзвичайною пишністю. Тут було споруджено білокамінні Золоті Ворота, побудований величний Успенський собор. У шести кілометрів від столиці Андрій заснував свою заміську резиденцію «Боголюбово », внаслідок чого і отримав назвисько «Боголюбский «. Тут у 1174 р. він був убитий результаті змови бояр, на чолі якого стояли бояри Кучковичи, колишні власники Москви. Політику Андрія продовжував його брат Всеволод Велике Гніздо (1176−1212 рр.). В нього була велика сім'я, тому і отримав це прізвисько. Всеволод жорстоко розправився з боярами-заговорщиками, убившими його. Влада князівстві остаточно встановилася у вигляді монархії. Всеволод значно розширив територію князівства. Автор «Слова про похід Ігорів «характеризував Всеволоде, що може «Волгу веслами розплескати, а Дон шоломами вичерпати «. Владимиро-Суздальское князівство зберігало першість серед російських земель і по смерті Всеволода. Однак у 1238 р. він був завойоване монголо-татарами і розпалася на цілий ряд дрібніших земель. Галицько-Волинське князівство. займало північно-східні схили Карпат і південніше них територію між ріками Дністер і Прут. Тут було благодатні землі, великі лісу й до великі запаси солі, які вивозили в усі сусідні країни. Удобне географічне розташування дозволяло вести активну зовнішню торгівлю. Як у Владимиро-Суздальской землі тут спостерігався значної економічної підйом. У роки відокремлення Києва Галицьке і Волинське князівства існували окремо. Об'єднання сталося при волинський князя Романа Мстиславиче (1170−1205 рр.). в 1199 р. -------------------------- --------------------------------- 5* 0 4 В 1169 р. Андрій Боголюбський захопив Київ і владоможці Се 4веро-Восточной Русі стали носити титул великих князей.

У 1203 р. захопив Київ і від титул Великого князя. Утворилося одне з найбільших держав Європи. Старшому синові Романа Мстиславича Данилу (1221−1264 рр.) мали чотири року, коли умер

отец. Йому довелося витримати тривалу боротьбу престол з угорськими, польськими, російськими князями. Тільки 1238 р. йому вдалося затвердити своєю владою в князівстві. У 1240 р., захопивши Київ, його знову об'єднав Південно-Західну Київську Русь. Але цього року Галицько-Волинське князівство було захоплене монголо-татарами, через років землі Галича опинилися у складі Польщі, а Волині - у складі Литви. Новгородська республіка. — одна з найбільших політичних центрів періоду феодальної роздробленості. Новгородська земля займала величезну територію від Льодовитого океану до верхів'їв Волги, Білого моря до Уралу. Плекання Новгорода сприяло надто вигідне географічне розташування: місто перебував на перехресті торгових шляхів, що пов’язують Західної Європи з Руссю, а ще через неї, з Сходом і Візантією. Новгородська земля перебувала далеке від кочівників і пережила лих від своїх набігів. Новгород раніше від інших земель вів боротьбу на своїй незалежності від Києва. Використовуючи народне повстання 1136 р., новгородське боярство зуміло перемогти князя у боротьбі влада. Влада Новгороді встановилася у вигляді феодальної боярської республіки. Вищим органом був віче, на якому обиралося новгородське управління, розглядалися найважливіші питання і до зовнішньої політики. Хазяями на віче були 300 найбільших бояр Новгорода. Вищим посадовою особою був посадник. Він був главою уряду, в руках було управління економіки й суд. Фактично посадники обиралися бояри у складі великих 4-х новгородських пологів. Іншою важливою обличчям новгородського управління було тысяцкий, відав міським ополченням і судом по торговим справам. Віче вибирало також главу церкви — єпископа, який розпоряджався скарбницею і контролювало зовнішні зносини Новгорода. Віче запрошувало князя, який управляв армією під час воєнних походів. К. Маркс назвав Новгород «великої російської республікою середньовіччя «. Новгородської землі вдалося відкинути тиск немецко-шведской агресії в 40-х рр. XIII в. У історію ввійшли знаменита битва на Неві в 1240 р. шведам і льоду Чудського озера в 1242 р. з Ливонським орденом (Льодове побоїще), де проявився талант молодого 20-річного полководця, новгородського князя Олександра, названого Невским.

Нашествие монголо-татарів загальмувало розвиток Новгородської республіки. Хоча вони змогли захопити місто, важка данина, залежність від Золотої Орди сильно позначилися на подальший розвиток республіки. У 1237−1241 гг. русские землі зазнали удару Монгольської імперії - держави, хто виборить до середини XIII в. величезні території від моря до Центральної Європи. Велика частина населення була винищена, багато міст зруйновані і відродилися знову. Над Руссю встановилося на 250 років монголо-татарське чи золотоордынское ярмо. Росіяни князівства не ввійшли у імперію Золотої Орди. Залежність полягала у сплаті податей й у затвердженні золотоордынским ханом російських князів на престол. Через війну навали сповільнився розвиток феодалізму. Наслідком навали стало ослаблення південних та західних російських земель. У XIV — поч. XV ст. вони були у склад Великого князівства Литовського і Польської королівства. Російська державність (під суверенітетом Орди) збереглась у Північно-Східній (Владимиро-Суздальской) Русі й у Новгородської землі. Через війну припинила своє існування єдина давньоруської народності, характерна Київської Русі. На територіях Північно-Східній і Північно-Західної Русі починає складатися російська (великоруська) народність, але в землях, увійшли до складу Литви й Польщі - і та білоруська народности.

3. Культура Київської Русі. Під культурою ми розуміємо сукупність потребує матеріальних та духовних цінностей, створюваних людством у його общественно-трудовой практики. Ведучи мову про матеріальної культурі, маємо у вигляді розвиток знарядь праці, техніки, машин, будівництва й т.д. До духовній культурі ставляться наука, освіту, ідеологія, література, мистецтво. Культура Київської Русі мала високий рівень розвитку. Багато пам’ятники давньоруської культури до нас потребу не дійшли, вони знищені були вогні пожеж, навал, війн. Збереглися переважно церкви, собори, ікони, література, предмети релігійного культу. У основі культури Київської Русі лежить культурну спадщину східнослов'янських племен. Вплив її у надавали кочові народи, варяги. Вплинув для культури Київської Русі справила прийняття християнства, і навіть Візантія, країни Західної Європи. Писемність на Русі існувала ще до його прийняття християнства (так наприклад, договору Олега з греками в 911 р. було написано російською та грецькою мовами). На момент прийняття християнства склався алфавіт. Прийняття християнства сприяло поширенню грамотності, розвитку писемності, освіти. Про широкому розвитку писемності свідчать написи на ремісничих виробах: жінки підписували прялица, гончарі - глиняні судини, чоботар на колодки вирізав імена своїх замовників. У 1951 р. археологами уперше виявлено в Новгороді берестяні грамоти. Знайдено більш 500 грамот в Новгороді, Смоленську, Москві, Полоцьку, Пскові й інших містах. Серед грамот є господарські документи, листи, заповіту. При Ярославі Мудрого було відкрито школу у Києві, де навчалося більш 300 дітей. Отримала освіту його дочку Ганна — одне з первых

грамотных жінок, стала королевою Франції. Від XI — XII ст. до нас дійшли 80 книжок, 7 з яких точної дати написання. Найдавніша їх — «Остромирове євангеліє «, у неї переписана в 1056—1057 рр. для новгородського посадника Остромира. Тоді писали на пергаменті, на спеціально виробленої телячої шкірі. Текст починали писати із великою червоною літери — заставки. Книги прикрашали малюнками — мініатюрами. Зшиті листи книжки переплітали, закладали між двома дошками, які обтягували шкірою. Книги коштували дуже дороге, їх старанно зберігали, передавали у спадок. Крім листування релігійних текстів, перекладів на староруський мову з грецького і латини, створювалися також оригінальні твори російських авторів. На відміну від країн Європи, де латину визнано державним, на Русі писали рідною. У цей час створили низку видатних творів. У тому числі: «Повістю временних літ », «Повчання Володимира Мономаха », «Моління Данила Заточувальника «та інших. У період феодальної роздробленості провідною ідеєю у літературі була ідея єдності Російської землі. Описами княжих междуусобиц, ідеєю єдиної сильної великокнязівської влади сповнені «Псковская », «Новгородська », «Іпатіївський », «Лаврентьевская «та інших. літописі. Особливе місце серед творів цього періоду займає «Слово про полку Ігоревім », гордість нашої літератури. Поруч із письмовій літературою стала вельми поширеною мало усне народну творчість, передусім билини, розповідають про ратному і творчому праці нашого народу. Високого рівня розвитку досягла архітектура. Збереглося більш 60 пам’ятників архітектури з домонгольського періоду. Не варто XX ст. на Русі не було монументального кам’яного зодчества. Будівлі були дерев’яними. Серед перших кам’яних споруд була двадцатипятиглавая церкву у честь Богородиці у Києві (споруда Десятинної церкви), возведена грецькими майстрами наприкінці XX ст. У ХІ ст. при Ярославі Мудрого було споруджено Софійський з 13 банями і Золоті Ворота у Києві. Потім Софійські собори було споруджено в Новгороді і Полоцьку. На території Русі відомо 15 кам’яних храмів XI — поч. XII ст. подобного

стиля. У період феодальної роздробленості складалися різні архітектурні стилі. Більшість храмів одноглаві. Мозаїчні зображення поступаються місце фрескам. Відмінності в архітектурі головно пов’язані з будівельною матеріалом, які у тій чи іншій місцевості. Так було в Новгороді широко використовувався вапняк. Найбільш древніми пам’ятниками Новгорода є собори монастирів Юр'єва і Антоньєва, церква Спаса річці Нередине. На відміну від Новгорода з Києвом у Владимиро-Суздальской землі та Галицко- Волинської Русі основним стройматериалом був білий камінь. Характерні риси білокамінної архітектури: вишуканість, стрункість, спрямованість вгору, багата декоративність. З пам’ятників архітектури Владимиро-Суздальской Русі найвідоміші Золоті Ворота, Успенський і Дмитровский собори у Володимирі, залишки палацу Андрія в Боголюбове, храм Покрова річці Нерлі, собори Переяславля Залесского, Суздаля, Юр'єва- Польського. Усередині храмів стіни були багато прикрашені фресками і мозаїками. Фреска — це живопис водяними фарбами по сирої штукатурці. У Софійському соборі Києві збереглися зображення синів і доньок Ярослав Мудрий, побутові сцени із зображенням полювання, скоморохів, ряджених тощо. Мозаїка — зображення, виконане зі шматочків каменю, мармуру, кераміки, смальти. Давня Русь використовувала смальту (спеціальний склоподібний матеріал). У мозаїці виконано величезна постать богоматері Оранти (Київська Софія). Окрасою храмів були ікони. Так само як фресок й мозаїки перші ікони на Русі було виконано грецькими майстрами. Самій шанованої на Русі була ікона «Володимирській богоматері «, виконана невідомим грецьким художником межі XI-XII ст. (зберігається в Третьяковській галереї). Ікони на той час були приналежністю храмів і було великих розмірів. До нас дійшли імена іконописців ХІ ст.: Олимпий, Олисей, Георгій та ін. З освітою самостійних княжеств-государств у живопису складалися місцеві школи, що вирізнялися за манерою виконання. Монументальний скульптура поганських часів не набула поширення, оскільки ставилася церквою. Перші светские

скульптурные пам’ятники побачили Русі лише XVIII в.

*** Отже, IX-XIII століття стали періодом формування російського держави, найбільшого в середньовічний Європі. Його створення розвивався умовах майже безперервних війни з кочівниками, нападниками зі Сходу, з германо-шведскими феодалами, наступавшими із Заходу, з Візантією, осілої на південних рубежах. Під час середині торгових шляхів СевероЗападной Європи пов’язано з Візантією і Середньою Азією, російське держава швидко розвивалося, міцнішала, ставало потужним і впливовим. Період удельно-княжеской роздробленості і що у часу навала монголо-татарських завойовників сприяли розпаду Київської Русі. Вона стала роздерта Золотий Ордою, польско-литовскими князями і пройшла довгий і болісний шлях, доки відродилася від імені Московського князівства, що є центром об'єднання російських земель, і перетворилася на Російську империю.

Лекція III. МОСКОВСЬКА РУСЬ (XIV — XVI вв.).

I. Об'єднання російських земель навколо Москвы.

Освіта централізованого держави — важливий етап у розвитку російської державності, предопределивший багато речей її подальшому розвитку, у зміцненні духовного, культурного єдності що складається російської народності. Процес централізації здійснювався протягом двох, насичених бурхливими, драматичними подіями, століть. Виділимо кілька чинників, які вплинули на процес освіти централізованого російського держави. а) Природно-климатический й економічна чинники. На всьому просторі території, котра склала історичне ядро Російського держави, були малородючі грунту. У період, який ми розглядаємо, подсечная система землеробства, що давала високі врожаї (сам- 10, сам15), але вимагала постійних величезних зусиль цілого колективу людей, змінилася паровим трипіллям. Це давало

крестьянину величезну економію праці, але залучило зниження врожайності до сам-1. 7, 2-, 3. З іншого боку, при паровому трипілля мізерні грунту стрімко «выпахивались «і втрачали родючість. І на відновлення родючості знову треба було застосовувати підсічу і переліг з допомогою общинного праці. Надзвичайно низький рівень врожайності зберігався біля історичного центру Росії близько 400 років. Причини — худородность грунтів і найкоротший цикл сільськогосподарських робіт (125−130 раб. дней). У перебігу чотирьох століть російський селянин був у ситуації, коли худородные грунту вимагали ретельної обробки, а часу її у в нього бракувало, як і заготівлю кормів для худоби. Що ж із цього слід? При достатку землі селянин не міг обробляти великі площі. При низькою врожайності це зумовлювало низькому відсотку товарних надлишків, або до їх відсутності. Товарне виробництво розвивалося повільно. Обсяг сукупного додаткового продукту був дуже низький. І це мало величезне значення на формування певного типу державності біля історичного ядра Росії, змушуючи панівний клас створювати жорсткі важелі державного механізму, дозволяють вилучати ту частку додаткового продукту, йдучи під потребу розвитку самої держави, нашого суспільства та правлячого класу. Звідси йдуть і витоки жорсткого режиму кріпацтва, і колонізації нових і нових територій, бо збільшити прибавочний продукт можна були лише з допомогою приросту землеробського населення і побудову освоєння нових просторів за збереження екстенсивного характеру землеробства. І ще одну важливу наслідок. Розвиток економіки Росії виглядала як переважно землеробській призвело до уповільнення процесу відділення промисловості від землеробства, що, на свій чергу призвело уповільнення процесу городообразования. Особливості ведення селянського господарства наклали незгладимий відбиток, і на російський національного характеру. Це здатність російського людини до крайньому напрузі сил, духовних і фізичних, легкість до місць. Тяжкі умови праці, сила общинних традицій, стала загроза зубожіння сприяли виробленні у російському людині незвичайного почуття доброти, колективізму, готовності до самопожертвованию.

Говоря про економічний розвиток російських земель, ми повинні враховувати і те негативний вплив, що було надала нею татаро- монгольським завоюванням. Монгольське навала призвело до падіння ролі у економічного життя Русі, до різкого зменшення населення, до відтоку значної частини додаткового продукту Орду як данини, хоча монголи відмовилися від прямого включення російських в склад Золотої Орди і зазіхнули на до православної віри. Отже, бачимо, що особливості природно-кліматичні умови у що свідчить визначили особливості формування російського централізованого держави. На відміну від країн Західної Європи, зростання міст, розвиток торгівлі, формування єдиного національного ринку нафтопродуктів та складання в цій основі економічної єдності не були основними причинами освіти централізованого держави щодо Русі у аналізований період. б) Соціально-політичні чинники Централізація — процес не стихійний. Його здійснювали конкретні історичні суб'єкти — люди, групи людей, народи, наділені розумом і волею. Хто ж був зацікавлений у об'єднанні земель? А, щоб відповісти на питання, розглянемо, що собою представляло російське суспільство, у XIII-XIV ст. Великі землевласники. — вотчинники — князі, бояри, духовенство. Ієрархія. — великі князі; удільні князі; бояри і служиві князі; слуги під дворським (управяющим князівським господарством) — княжа адміністрація, згодом звана дворянством. Землеволодіння на вотчинном і умовному триманні острівцями вкрапливалась у морі селянських громад. остаточно XV в. у північно-східній Русі переважали звані чорні землі. Для чорних земель характерне общинне землеволодіння селян з індивідуальним володінням присадибним ділянкою і пашенной землею. Відносини в громаді регулювалися у вигляді виборного селянського волосне самоврядування під медичним наглядом представників княжої адміністрації - намісників і волостелей. У XIV столітті замість багатьох термінів, обозначавших різні категорії селянства, з’являється новий термін «селяни «. У його середовищі виділялися дві категорії: чорні селяни, жили громадами в

селах, не належали окремим феодалів, і власницькі, жили на надільних землях у системі феодальної вотчини. Чорні селяни сплачували податок. Селяни власницькі були особисто залежать від феодала, але ступінь цієї феодальної залежності була різною. У період формування централізованого держави основний формою залежності стає польова панщина. Наприкінці XIII-XIV ст. із зростанням власницьких і питомих земель виникає потреба у робочих руках їхнього обробки — у польовій панщині. Селяни, залишаючись у своїй у період ще вільними і будучи змушеними в поті чола трудитися зважується на власну землю (пригадаємо низьку врожайність і найкоротший цикл польових робіт), фізично було неможливо і хотіли працювати на полі поміщика. Потрібен був сила, здатна їх змусити. Такий силою могло стати міцна державна влада. Проте прикріплення селян до землі Герасимчука головна мета землевласників. Вони той період було більше зацікавлені у залученні за свої території вільного землеробського і ремісничого населення, лідера в освоєнні нових земель, в колонізації. У цьому вся сенсі колонізація населення Северо-Восточные землі знаходила підтримку в тих, що прагнули єднання земель і творення єдиної структурі державної влади. На грунті економічної і політичною необхідності у феодальної знаті починає складатися загальний доцентровий інтерес. І цей егоїстичний, самокорисливий інтерес панівного стану справді, як В. О. Ключевский, зустрівся з українськими народними потребами та прагненням. Причому лише грунті колонізації. Насамперед грунті боротьби із зовнішнього небезпекою, з татаро- монгольським ярмом, сковывавшим історичні сили народу, що заважав його подальшого розвитку. Процес об'єднання російських земель навколо Москви був важким. Олександр Ярославович Невський була останньою князем, обладавшим сильної владою на межах Північно-Східній Русі. Після його смерті 1263 р. великокнязівська столиця Володимир занепала, й у боротьбу володіння володимирській короною вступили молодші князі з периферійних князівств. Основним змістом початкового етапу. об'єднавчого процесу (кінець XIII-первая половина XIV ст.) була поява у північно-східній Русі великих феодальних центрів и

выделение у тому числі найсильнішого. Головними суперниками у боротьбі роль центру об'єднання стали Москва і Твер, перетворившись із столиць невеликих периферійних князівств в великим економічним і політичні центри Північно-Східній Русі. Економічному підйому та політичного плекання цих князівств сприяло швидке збільшення його населення з допомогою припливу у ці менш доступні для грабіжницьких набігів татар землі селян ремісників. Істотну роль цій боротьбі грала Орда. Перед ній стояла дилема: щоб тримати Русь в покорі і черпати з її доходи, треба було централізована влада. Але сильний князь було б небезпечний, а єдність Русі у його владою — пряма загроза пануванню Орди. Тому Орда недопущення посилення одного князя і постійно втручалася в суперництво московських і тверских князів, штучно підігріваючи його. Після драматичної боротьби Юрія Даниловича Московського і ескізів Михайла Ярославовича Тверського, закінченню загибеллю обох Орді, що час Івана Дані. ловича Калити. (брат Юрія, 1328−1340, онук Невського). Час, історичний процес вимагали появи на Русі особистості, здатної зрозуміти ординську політику, знайти її бік, нейтралізувати її згубний дію. Іван Калита якраз вловив, що потрібно Орді на той час, коли тверський князь убив його: регулярний і все зростаючий збір данини хану, минаючи ординських вельмож, успішних перехопити значну частину те, що призначалося хану. Необхідно було впорядкувати збір данини. Особисті інтереси Калити перемога над Твер’ю, отримання ярлика — вимагали мирних відносин із Ордою. Він скористався повстанням в Твері проти татарського баскаческого загону на чолі з Чол- Ханом і пішов із татарами карати Твер. 50-тысячное ординське військо жорстоко розправилося з тверичами і піддав все Тверське князівство такому погрому, що тверские князі надовго вимкнулися голови за політичне панування. Іван Калита отримав ярлик на велике князювання право збирати ординський вихід. На кілька днів настала тиша на російській землі. Важливе значення мало переміщення глави Російської православної церкви Москву. З часу київського князю Володимиру Руська земле мала одного митрополита. Місце його захопив князів дуже важлива справа. Місто, у якому жив глава російської церкви, считался

столицей Російської землі. У 1299 р. митрополичий престол з митрополитом Максимом перевели з Києва у Володимир. Під час феодальної війни між Москвою і Твер’ю князі, звісно, прагнули заручитися підтримкою митрополита. Далекоглядний Іван Данилович, який розпоряджався в Москві ще за життя свого старшому братику Юрія, в 1326 р. побудував у місті першу кам’яну церква Успенський собор і навіть запропонував митрополиту Петру, подовгу жило у Москві, зовсім залишити Володимир. Петро погодився, але у тому ж році помер і він поховано у Москві. Його приймач Феогност остаточно зробив Москву центром російської митрополії. Тому перенесення столиці з Володимира Москву деякі історики належать до 1326 р. Калита домігся дуже потрібного для московської політики союзу з бунтівливим і сепаратистським Новгородом. Цей Союз закріплений 1335 р. в результаті поїздки до Москви на запрошення Калити новгородських влади — посадника, тысяцкого і архієпископа. З першого вчителя і аж до останнього дня свого князювання Іван Калита підтримував тісні зв’язки із Золотою Ордою, їздив у Орду, жив там по кілька місяців, щедро обдаровував хана, його дружин, акуратно сплачував данина, ніж заслужив повна довіра Орди, не упускаючи у своїй можливості приховувати частина ордынской данини. Це дозволяло б йому зміцнити позиції Московського князівства, закласти підвалини його могутності. Калиту називають першим збирачем землі російської, положившем початок плекання Москви. Він приділяв надто багато часу й уваги будівництва нової столиці Російської землі - Москви. Після Успенського собору невдовзі було побудовано Архангельський собор, став усипальницею московських князів, і придворна церква Спаса на Бору. Після пожеж в 1331 і 1337 рр., уничтоживших старий Кремль, Іван Калита в 1339—1340 рр. спорудив нову фортеця з дубових колод. До жалю, від Кремля Івана Калити щось збереглося. Помер Іван Данилович в 1340 р., прийнявши чернецтво. Історія пам’ятає його як мудрого політика, який заклав перші каміння фундаменту російського централізованого держави. Потужним союзником політиків була Православна Церква. І така політика, що дозволяло мирно трудитися, знаходила підтримку з народі. З другого половини XIV в. Северо-Восточные землі з центром у Москві дістали назву «Велика Русь «. Звідси й відбувається наименование

" великоруський народ «. З другого половини XIV в. починається другий. етап об'єднавчого процесу, основним змістом якого було розгром Москвою своїх основних суперників перехід від затвердження за Москвою її політичного верховенства на Русі до державного об'єднанню навколо неї російських земель та молодіжні організації загальнонародної боротьби за повалення ординського ярма. Іншим видатним діячем епохи освіти централізованого держави, який очолив боротьбу з татаро-монголами, був Дмитро Іванович Донськой. (1369−1389). Він народився 1350 р. та значну частину своєї молодості провів у Золотий Орді. Дмитро Іванович успішно продовжував справа свого діда Калити — зміцнював могутність Москви. У цьому вся величезну підтримку йому надавав митрополит Олексій, що залишилося вірним московської династії і котрий використовував авторитет церкви задля унеможливлення княжих усобиць. Характерною рисою московського князя була військова доблесть. У 1362 р. одинадцятирічним юнаків він виступив із своєю військом проти недруга Москви — суздальско-нижегородского князя, змушеному був поступитися великокняжий стіл Москві. Відтоді під час князювання Дмитра Івановича війни майже припинялися. Московський князь сміливо вступив до боротьби з сильними ворогами — Твер’ю, яка знову зміцніла, Рязанню, Литвою. Після страшного московського пожежі 1366 р., знищила Кремль, Посад, Загородье, Заріччя, Дмитро Іванович, передбачаючи запеклу боротьбу відносини із своїми противниками, вирішив зміцнити столицю. За менш ніж двох років на місці згорілої фортеці були спорудили білокамінні стіни. Були укріплені й великі підступи разросшейся столиці - побудовано фортеці монастирі. Затвердивши своєю владою над російськими князями, підпорядкувавши Москві Твер і Рязань, Дмитро Іванович зважився боротися з головним ворогом Русі - Золотий Ордою. У 60-ті роки XIV в. у Золотій Орді влада захопив темник Мамай. Ставши фактичним правителем Орди, Мамай зумів об'єднати більшу частину колишньої території Золотої Орди й почасти відновити її військове могутність. Підготовка до вирішального походу на Москву посіла у Мамая двох років. Упродовж цього терміну він провів широку мобілізацію у Орді, а й у підвладних їй землях Поволжя і Кавказу, витратив великі грошей наём воїнів в

генуэзских колоніях у Криму. Їм було створено могутня бойова армія з авангардом, флангами, тилом, збройна і підготовлена для тысячевёрстного кидка. Орду тривожило посилення Русі, де йшов процес створення єдиного держави. Перша перемога, здобута російськими над татаро монголами річці Воже в 1378 р., показувала дію цієї держави. Великий князь Дмитро Іванович завчасно готували до відображенню Мамаевых полчищ, зміцнюючи єдність країни, збираючи общеруське військо. На його поклик всім російським князям зібратися у Коломни з військами і воєводами відгукнулися, за свідченням літописця, 23 князя. Величезне моральне, духовне вплив на бойову мораль російських військ зіграло благословление преподобного Сергія Радонезького — ігумена Троїце-Сергієва монастиря, найвпливовішого церковного діяча загальноросійського масштабу. У 1380 р. у припливу Дону річки Непрядвы відбулося велике бій. 150- тисячна російська армія протистояла 180 тисячному татарському війську. Втративши дві третини своєї армії, Мамай біг. Бій на Куликовому полі було мало не найкривавішою битвою у російській історії. Проте перемога призвела до негайному відродженню незалежності Руської держави. Але міф про непереможності Орди був розвіяний. З іншого боку, перемога загальноросійського війська під керівництвом Московського князя, благославленная православної церквою, стала найсильнішим чинником духовного єднання всіх російських. В. О. Ключевский цілком обгрунтовано вважав, що Московське держава народилося на полі Куликовому. Серед сказань й пісень, сложенных на вшанування Куликовської битви, виділяються два твори — поема «Задонщина «і «Сказання про Мамаєвому побоїще «. Обидва пам’ятника було вироблено монастирських стінах утримують найбільше даних про битві. Після Куликовської битви Орда, попри похід Тохтамиша в 1382 р., не змогла відновити у старому обсязі владу російськими землями. Вона змушена була визнати політичне верховенство Москви на Русі. Перед смертю Дмитро Донський передав своєму старшому сину Василю I Дмитровичу (1389−1425) за заповітом велике князівство Володимирське як «отчину «московських князів, не визнаючи цим право хана видавати ярлик. Процес злиття Владимирского

княжества та Московського завершився. Відтоді Москва затвердила у себе роль і значення територіальної да національного центру що формувався російського держави. Ще при Дмитра Донському були приєднано Дмитров, Стародуб, Улич і Кострома, великі території у Заволжя. Наприкінці XIV в. втратила незалежність Нижегородське князівство. Не дала результату спроба питомих князів на чолі з галицькими князями призупинити ліквідацію порядків феодальної роздробленості. Поразка питомих князів створила умови початку завершального етапу объединения.

2. Освіта російського централізованого государства

Значний внесок у зміцнення російського централізованого держави вніс Іван III (1462−1505). Івану Васильовичу (правнука Донського) йшов 23-ї рік, коли владу Північно-Східній Руссю перейшов у його руки. Сучасники свідчать, що він був худорлявий, високий зростанням, з правильними, навіть гарними рисами мужнього особи. Наприкінці життя Іван III зосередив до рук неосяжну влада, якої мав жоден європейський государ. Цьому послужило як його честолюбство, а й підтримка всіх станів. Епоха Івана III — це епоха найскладнішої роботи російської дипломатії, епоха зміцнення російського війська. Маючи підтримку церкви, дворянства, посадского населення, селян, Іван III зміг закласти основу імперії довести остаточно боротьбу проти чужоземного ярма. Московські намісники оселилися в колишніх княжих столицях — Нижньому Новгороді, Суздале, Ярославлі, Ростові, Стародубе, Белоозере. У 1478 р. Іван III завоював Новгородську феодальну республіку, що визначило увесь перебіг подальшого політичного розвитку Руси. Вслед за Новгородом московські війська завоювали Тверське Велике князівство. Майже водночас, в 1480 р. сталося повалення монголо-татарського ярма. Володар однієї з залишків распавшейся Золотий Орди — Ахмед-Хан уклавши блок з польським королем Казиміром IV, вторгся на російську землю, щоб знову змусити Московського великого князя платити данина. Становище ускладнювалося спаленілим заколотом питомих князів — братів Івана III. Виявивши неабияку політичне майстерність, крайню обачність і обережність, Іван III зумів справитися з заколотниками, недопущення участі Казимира IV разом із Ахмед-Ханом и

избежать генерального бою з Ордою. «Стояння річці Вугру «скінчилося визволенням Російської землі від татаро-монгольської ярма. Проте залишалися ще які виросли з Золотої Орди Казанське, Астраханське і Кримське ханства. Боротьба ними було попереду. У юнацькі роки Івана III опікав митрополит Іона, який рішуче я виступав проти сепаратистської політики питомих князів, за створення сильного централізованого держави, під час визволення його від ординського ярма, проти будь-яких домагань Литви й Польщі. У 1461 р. Іона на смертному одрі напучував Івана III розуміти государствование своє як служіння, кріпити державу свою, скинути татарську влада. Іван III виконав заповіти свого духовного наставника — він об'єднав майже всю Русь і був першим дійсним ГОСУ. ДАРЕМ ВСІЯ РУСІ. При Івана III сталися великі зміни у структурі землеволодіння і панівних класів, значно зросла служива дворянство і помісне (умовне) землеволодіння. Реформи торкнулися і армію. Замість феодальних дружин, поставлених боярами, армія комплектувалася дворянськими ополчениями, дворянській кіннотою, пішими полками вогнепальною зброєю (пищалями). Був сформований апарат централізованого управління з участю дворянства — Боярської думи, Великого Палацу і Скарбниці. В міру зростання помісного землеволодіння і зростання дворянського стану (Іван III поміщав московських служивих людей на конфіскованих землях питомих бояр), неминуче мав посилитися тиск на селянство, холопів, кабальних людей. Потреба робочих руках росла. Складання нових економічних пріоритетів і соціально-політичних відносин вимагала створення нового законодавчого порядку. Тому із усіх нововведень Івана III найбільш значної була судову реформу ., оприлюднена в 1497 р. як спеціального збірника законів «Судебника «. Замість багатьох місцевих статутних і судових грамот, якими здійснювалося судочинство, Іван III ввів єдине общеруське законодавство. Він заборонив обіцянки (хабарі) за судочинство і встановив однакові судові мита на види судової діяльності. По Судебнику біля держави діяли: суд великого князя та її дітей, суд бояр і окольничьих, суд намісників і волостелей

(территория країни ділилася на повіти, повіти на волості і стани. Влада повітах належала князівським намісникам, а волостях і станах — волостелям). Судебник встановив обов’язковість присутності диякона на боярськім суді, целовальников (дворских, старост) і виконавці кращих людей в суді на місцях. Однак у Судебнике збереглися і пояснюються деякі норми старого права. Так, жалобники могли вирішувати суперечка «полем », тобто судовим поєдинком на дрюках. Судді мали спостерігати, щоб один не убив іншого. По Судебнику давнє правило переходу селян від однієї власника до іншому протягом всього два тижні 2003 року стали загальнодержавної нормою. У єдиний термін переходу — тиждень до 26 листопада і після — селянин міг піти лише сплативши всі борги і «літнє «. Судебник забороняв кабалить в холопи вільних людей. Іван III провів реформу календаря. З 1472 р. (з 7000 р. від створення світу) Адже стали відзначати не 1 березня, а 1 вересня. Іван III, на думку більшості істориків, був достойною нащадком Московських князів — збирачів російських земель. Якщо 1462 р. Іван III успадковував князівство, розміри якого чи перевищували 430 тис. кв. км, то вже за часів вступі на престол його онука Івана IV в 1533 р. державна територія Русі зросла більш ніж шість разів, досягаючи 2800 тис. кв. км з населенням кілька людина. Причому основні придбання зроблено роки правління Івана III. З могутнім російським державою відтепер мали вважатися найбільші європейські та близькосхідних країн. У його правління чітко вимальовувалися чотири аспекти російської зовнішньої політики України: северо- західний (балтійська проблема), західний (литовське питання), південний (кримський) і східний (казанський і ногайский). Відповідно до нових політичних становище у ролі государя над об'єднаної російської землею Іван III в офіційних зносинах називав себе «государем всієї Русі «, інколи ж «царем «. З титулом «государ «було з'єднане уявлення про необмежену владу, термін «цар «застосовувався раніше на Русі стосовно візантійським імператору і татарському хана й відповідав титулу «імператор «. При Івана був ухвалено герб як двоголового орла. Зовнішнім вираженням наступності із Візантійською імперією були «бармы «

(оплечье) і шапка Мономаха. Останніми роками завершального етапу об'єднання російських земель довелося початку князювання Василя III (1505−1533). Василь III його називали «останнім збирачем землі російської «. Василь III заповідав великокняжий престол старшому сину Івану IV (1533−1584). Великий князь Василь III помер, коли його сину було 3 роки. Після смерті матері, великої княгині Олени (урождённой Глинской) Іван, якому виповнилися тоді вісім років надійшло, залишився круглої сиротою. Країною керувала Боярська Дума. Влада переходила від однієї боярської угруповання в іншу. Через війну багаторічних кривавих чвар гору здобули родичі великої княгині - Глинские. Дядько юного великого князя Михайло Глинський і його бабуся Ганна за порадою і з допомогою митрополита Макарія зуміли підготувати акт великої ваги — вінчання Івана на царство. Цар отримував корону особисто від глави церкви. Цим підкреслювалося, що церква повністю підтримує і благословляє единодержавие, і навіть особливу увагу церкви у державі. Церква ставала матір'ю царської влади й її гарантом. Коронація відбулася 16 січня 1547 р., коли юному Івану було 16 років. Акт вінчання на царство не поклав, проте, кінця боярському правлінню. З ним покінчило народне повстання 1547 р., що було стихійним вибухом обурення боярської междуусобицей і непомірною нуждою. Результатом повстання було звільнення царя важкого опіки бояр і висування у його оточення нових людей, які виражали інтереси служивого дворянства і верхівки міського посаду. Утворилося уряд, заснований на компроміс інтересів різних станів. Ключову роль формування нової правлячої групи зіграв митрополит Макарій. Мудрий і спокійний політик, котрий у оточенні царя доі після повстання, Макарій був рішучим прибічником единодержавия. З участю в оточенні царя видалися ті особи, які символізували нове уряд — «Обрану раду «. Йдеться, передусім, про Олексія Федоровиче Адашеве (неродовитом дворянині) і священнике Сильвестрі, а також князів Андрія Курбском, Воротынском, Одоевском, Срібному, боярах Шереметьєву, Висковатом та інших. Це було фактичне правительство,

которое здійснила під керівництвом царя низку дуже важливих реформ. Основними цілями реформ були: 1) створити держава на єдиної правовій основі, покласти край удельно-феодальными порядками; 2) створити систему верховного правління, у якій царська влада було б обмежена «мудрою порадою «; 3) створити могутнє військо центрального підпорядкування; 4) активна зовнішня політика, спрямовану розширення земель, передусім, завоювання Поволжья.

Що було зроблено здійснення цього? 1) Звільнення дворян від підсудності боярам-наместникам. 2) Скасування місництва встановлення призначення службу як державної обов’язки. 3) Прийняття нового Судебника 1550 р. Він вимагав «судных чоловіків «- присяжних засідателів при кожному розгляді, скасування феодальних імунітетів, тарханных грамот (звільнення від податків), створення єдиного законодавства, підтвердив Юра. 4) Земська реформа, яка вводила замість влади намісників місцеве виборне самоврядування. Тяглове населення (посадское і черносошное) обирало з середовища дітей боярських «улюблені голови «чи старост реалізації збору податей користь держави і судових функцій. Отже налагоджувалися прямі зв’язок між державою та її населенням, жителі колишніх доль перетворювалися на підданих однієї держави. 5) Переписані все землі і єдина система податкового оподаткування. Встановлено нові податки — «пищальные гроші «утримання стрілецького війська і «полоняничные гроші «на викуп полонених. 6) Реформа органів центрального управління, куди входили формування системи нових наказів: Помісний, Казанський, Посольський. 7) Військова реформа, яка дозволяла формування офіцерського корпусу — 1070 дворян — опору царя і самодержавної влади й встановила два виду служби — по приладу (за вибором) і з батьківщині (з походження). По батьківщині - для дворян та дітей боярських передбачалася служба з 15 років довічно, яка переходила у спадок. Служива дворянство забезпечувалося помісними дачами і платнею (від 4 до 7 карбованців на рік). По приладу формувалося стрелецкое військо. Стрільцем міг стати кожен вільна людина, служба не була спадкової. Наприкінці XVI в. стрелецкое військо налічувало 25 тисяч жителів, вооруженных

огнестрельным (пищали) і холодним (бердиші, мечі, шаблі) зброєю. Морського флоту у Русі тоді був. У Ливонську війну Іван IV завів в Балтійському море каперский флот з єдиною метою перешкодити торгівлі Польщі, Литви та Швеції. У 1570 р. наёмная флотилія Грозного було ув’язнено датським королем, корабели були конфісковано. 8) Церковна реформа. У 1551 р. з ініціативи Грозного скликано Церковний Собор. Його зведені в Сто глав (Стоглавый). Цар виступив, закликав церква схвалити реформи і Судебник і навіть запропонував виправити церковне будова в нестяжательском дусі. Собор на чолі з Макарием не схвалив цю пропозицію. Церковно-монастырское землеволодіння було оголошено непорушним, покушавшиеся нею названі хижаками і розбійниками. Було досягнуто компроміс: Собор дозволяв монастирям купувати й продавати землі тільки з царського дозволу і забороняв церковникам займатися лихварством. Собор уніфікував все обряди і богослужіння. 9) У 1552 і 1556 рр. було долучено Казанське і Астраханське ханства. Волзький шлях став російським. Реформи уряду Івана IV мали тенденцію як зміцнити централізовану державу, а й перетворити їх у сословно- представницьку монархію. Події пізніших років знищили багато результати цих реформ. Першим доклав до того рук сам Іван Грозний. Шлях, яким вели держава члени «Вибраною ради », міг призвести до неполновластию монарха, такому, наприклад, як у Польщі, де шляхта фактично керувала країною. Такий приклад лякав Грозного. Він перейшов до рішучих дій і з метою зміцнення самодержавства створив опричнину. Опричнина… Характеризуемая те слово система політичних лідеріва і економічних заходів, потрясла сучасників і залишила собою гучну, хоч і різноголосу славу у століттях, — була найважливішим справою життя Грозного. Опричнина — це перехід до самовладдю Івана IV, до царського режиму. Цьому верхушечному політичному перевороту передувала тривала ідеологічна підготовка — передусім, публіцистичні твори самого царя, де зараз його пристрасно відстоював ту ідею самодержавства. Опричнина — це інструмент примусу, з допомогою якого цар зміцнював своєю владою. Головна ідея опричнини поділ государевих слуг за тими, хто «слугует близько », тобто верен,

и за тими, хто «слугует отдалее », хто настільки надійний. Корпус вірних слуг, з допомогою яких можна захиститися і від замахів те, які і ненадёжных «сигликтов », слід поповнювати з худородных низів. Вивищення служивого людини — із грязі у князі - має навічно прикувати його до царя. Звідси слід, що Грозний створював свій апарат влади лише з худородных. На найвищих посадах служили і родовиті, але були «прослоены «худородными. Виїхавши в 1564 р. з Москви до Олександрівську слободу, цар оголосив, що залишає своє царство, оскільки «бояри і всі прикази люди «лагодили всякі збитки і населенню країни, і держави, і «понаказати «їх йому заважали. Це було втеча, а тверезий політичний розрахунок. Мета — заручитися підтримкою посадских покупців, безліч висунути умови повернення. Щоб «вдарити чолом государеві і бідкатися », в Александрову слободу вирушила представницька делегація від духівництва, бояр, дворян, наказових людей, купців і посадских. Вислухавши посланців, Грозний погодився повернутися до Москви, але за умови, що відтепер цар зі свого розсуду буде «невозбранно страчувати зрадників опалою, смертию, позбавленням надбання це без будь-якого стужения, без будь-яких претительных докук зі боку духівництва «. 2 лютого 1565 р. цар Іван Васильович урочисто в'їхав до столиці, але в наступного дня оголосив духовенству, боярам і знатнейшим чиновникам про установі опричнини. Слово «опричь «- близько, близько. Основними заходами були: 1) виділення опричних територій — государева доля; 2) формування опричного корпусу; 3) формування опричного двору — верховного керівництва головними службами і установами держави. У його підпорядкування ввійшли Разрядний, Ямський, Палацевий, Казенний накази, тобто силові відомства. У опричнині була заснована Боярська Дума (поруч із Земської боярської думою). Усі опозиційні самодержавству було піддані переслідувань. Жертвами опричного терору лише представники опозиційного боярства, аристократії, а й незалежно налаштовані дворяни і боярські. Жертвами земельного терору, тобто земельних конфіскацій стали землевласники всіх категорій — всі, хто опинився близький царю, не довів свою відданість. Прагнучи створити враження всенародної підтримки своей

политики, Грозний продовжував скликати Земські собори із помітних представників всіх шарів землевласників, і навіть посаду. Указ про майбутнє запровадження опричнини було представлено затвердження Земського собору лютому 1565 р. Жорстока розправа спіткала земцев, які звернулися до царя з суплікою про скасування опричнини. Більшість членів Боярської думи (земської) був у роки опричнини знищені, Дума перетворилася на покірну інстанцію. Наслідком опричного терору було: розгром церковної опозиції - убивство дружин і усунення митрополита Філіппа, розправа над Новогородськими архієпископами Пимоном і Леонідом. Розгром земської опозиції, ліквідація змови Фёдорова (глави Боярської думи), страти 1570 р., ліквідація внутридинастической опозиції - знищення двоюрідного брата царя Володимира Старицького та її родичів, остаточна ліквідація самоврядування Великого Новгорода — такі результати опричнини. Опричнина було скасовано в 1582 р., перейменовано на Двір, який остаточно днів Грозного здійснював верховне керівництво. Смерть Грозного, наступну потім гострий соціальний та політичну кризу, який одержав назва часів Смути, знову похитали самодержавну влада, проте хід подальших подій показав необоротність процесу зміцнення державності, й режиму царської влади. Отже, процес освіти російського централізованого держави, на відміну централізації у країнах Західної Європи, визначався більше чинниками політичними, духовними і природно-кліматичними, ніж власне економічними. Цей процес відбувається відбувався з урахуванням розвитку феодальних відносин, тоді як у країнах Західної Європи він припала на зародженням відносин буржуазних. Велику роль ході централізації зіграла політична активність таких державотворців Іван Калита, Дмитро Донський, Іван III, Іван IV. Важливу роль духовному та політичному єднанні російського народу зіграла Православна Церква. Нарешті, потужним чинником, який прискорив централізацію, стало наявність зовнішньої небезпеки, і необхідність боротьби з ним. Наприкінці XVI в. склалося централізоване русскоє ґосударство з централізованої владою. Сутність централізації можна сформулювати в наступних тезах: 1)

окончательная ліквідація залишків політичної самостійності земель;

2) розвиток загальнодержавного правничий та загальнодержавного законодавства; 3) складання загальнодержавної системи податків; 4) створення централізованих Збройних Сил, підлеглих самодержавної влади; 5) перебудова управління на місцях, ліквідація годівель, створення наказовій системи; 6) ідеологічне й духовне обгрунтування единодержавия. Ця за доби Грозного боротьба між феодальної аристократією і дворянством не за або проти централізації, а й за то, який може бути цієї централізації, через те, хто і як керуватиме централізованим державою, інтереси якій соціальній групи воно переважно висловлювати, у яких будуть командні висоти. Ця жорстка боротьба новою силою спалахнула по тому, якою була перервана династія Рюриковичів і питання престолонаследии встав із особливої остротой.

Лекція IV. ОСВІТА РОСІЙСЬКОЇ ИМПЕРИИ

(КІНЕЦЬ XVI-ПЕРВАЯ ЧВЕРТЬ XVIII ВВ.)

1. Смутний время.

У 1584 р. російський престол вступив син Івана IV Федір, але фактично правителем почав її родич боярин Бориса Годунова — обережний і розумний політик, який користувався повним довірою у царя. Б. Годунов зумів витримати жорстоку боротьбу з боярської аристократією вплив за державні справи і бути претендентом для обіймання престолу по смерті бездітного Федора. Це було полегшено несподіваною смертю (15. 05. 1591 р.) дев’ятирічного царевича Дмитра, молодшого сина Івана IV. Противники Б. Годунова приписували йому організацію вбивства царевича з захоплення влади. Як першочергові завдання завданнями, які стали перед урядом царя Федора, були: відновлення господарському житті країни після Лівонської війни" та опричнини, зміцнення економічного стану та посилення залежності селян від поміщиків. Із середини 80-х рр. XVI в. починає проводитися перепис земель, щоб встановити реальне оподаткування. Перепис сопровождалась

перераспределением маєтків, і навіть припискою за поміщиками селян. У 1597 р. вводяться «певні літа », відповідно до якими поміщики отримали право протягом п’яти шукати й повертатимуть швидких селян на старе місце проживання. Прийняті урядом в 80−90-ті роки заходи посилили залежність селян від поміщиків і загострили протистояння між ними. У той самий час впорядкування оподаткування на період призвело до деякою стабілізації економічного становища країни, але з ліквідувало загального господарського кризи. У 1598 р. помер цар Федір і Земському соборі (17. 02. 1598), де переважало дворянство, новим царем був обраний Бориса Годунова. Знатні бояри- близькі родичі Івана IV, які вважали, що вони теж мають вулицю значно більше прав на престол, були незадоволені його царювання і вони вичікувати зручної нагоди з повалення. Проводячи продворянскую політику, Б. Годунов одночасно намагався домогтися консолідації панівного класу. Але розв’язати проблему йому вдалося. Родовитое боярство не забув, чого він втратило під час опричнини і прагнуло повернути втрачені позиції і привілеї. Бориса Годунова вів активну зовнішній політиці. При ньому відбувалося подальше просування до Сибіру і освоєння південних районів країни, укріплювалися російські позиції на Кавказі. Швеція повернула майже всі території, захоплені нею Ливонську війну. Одне з найважливіших заходів Бориса Годунова було установа патріаршества у Росії 1589 р. Відтоді російська церква стала остаточно рівноправної стосовно іншим православним церквам. Першим патріархом російської церкви став Іов. Успіхи зовнішньої політики України російського уряду сприяли загострення міжнародних протиріч із сусідами. Наприкінці XVI — початку XVII ст. значно зміцнилися противники Росії - Річ Посполита, Швеція, Туреччина, які прагнули рахунок Росії розширити території. Усе це комплекс протиріч, а насамперед протистояння між боярством і дворянством, феодалами і закрепощаемым селянством, визначив подальше драматичне розвиток подій Росії і близько її долю. Країна стояла напередодні великих соціальних потрясений.

Годы початку XVII в. увійшли до історію як «неспокійні «, коли державна влада була паралізована, панувало беззаконня та чиновницьку сваволю, коли частина правлячого класу задля збереження своїх привелегий стала на шлях зрадництва національних інтересів, і де з’явилися умови для зовнішньої інтервенції. Політика покріпачення селян викликала незадоволення мас. Втім, обстановку країни різко ускладнив голод 1601−1603 рр. Заходи, що їх урядом, аби пом’якшити для внутрішню ситуацію, успіху мали. До внутрішньополітичним труднощам додалися і його зовнішні. Кризової обстановкою у Росії намагалася скористатися Річ Посполита. Польсько- литовська шляхта мала на меті захоплення частини російських земель і поширення католицтва Схід. І тому використали авантюрист і самозванець Лжедмитрий I (побіжний чернець Григорій Отрєп'єв). Авантюра Лжедмитрія I була його особистою справою. Самозванець з’явився закономірно у суспільстві невдоволення Борисом Годуновым як з боку боярської знаті, і із боку селянства. Селянські маси, зі появою «законного царя Дмитра «пов'язували сподівання зміни у кріпосницькій політиці. Ім'я «хорошого царя «Дмитра стало прапором разгоравшейся селянської війни. Лжедмитрий знадобився польсько-литовської шляхті, щоб їх реалізувати свої плани. З 1604 р. починається прихована інтервенція проти Росії. У 1605 р. раптово помер Б. Годунов. Лжедмитрий з перейшла на його армією вступив у Москву. Але він не зумів втримати владу, бо зміг виконати обіцянок тим, хто підтримував. Родовиті бояри, використані Лжедмитрія для повалення Бориса Годунова, організували змова і тепер чекали зручного випадку, щоб позбутися самозванця і дійти влади. У травні 1606 р. у Москві спалахнуло повстання проти самозванця та її польських прибічників. Лжедмитрий І був убитий. Плани польсько-литовської шляхти на час зірвані. Через війну повстання на Москві проти Лжедмитрія I при владі опинилися бояри, на престол вступив боярський цар Василь Шуйський (на Земському соборі не обирався), який став проводити політику інтересах вузьке коло боярської знати.

Положение народних мас у роки правління Василя Шуйського (1606−1610 рр.) погіршилося. З 1606 р. країни піднімається нову хвилю селянської війни на чолі із паном Болотниковым. До селянському руху початковому його етапі приєдналася частина дворянства і козаків на чолі з П. Ляпуновым, Г. Сумбуловым, И. Пашковым, які раніше підтримували Лжедмитрія I. У 1606 р. загони Івана Болотникова взяли в облогу Москву. Але саме цей момент було виявлено слабкі боку селянського руху, і передусім соціальна, неоднорідність і розбіжності інтересів його учасників. Наростання антифеодальних настроїв основної маси учасників руху змусило керівників дворянських загонів покинути ряди повсталих і стати набік Василя Шуйського. На початку грудня 1606 р. загони Івана Болотникова зазнали поразки під Москвою, потім під Калугою й у жовтні 1607 р. змушені були здатися під Тулою, проте селянська війна тривала до 1615 р. Нестабільна внутрішня ситуація у Росії дозволила знову активізувати загарбницькі плани Речі Посполитої. Польські магнати відшукали нового самозванця Лжедмитрія II (1607−1610 рр.). Надія на «хорошого царя «Дмитра знову привернула до самозванцю маси селян посадского населення. На його перейшла частина бояр і дворян, незадоволених Василем Шуйським. У стислі терміни влада самозванця, який отримав прізвисько «тушинский злодій », й польської шляхти поширилася на багатьох регіонів. Насильства шляхти швидко призвели до зміни настроїв селянства, посадских покупців, безліч викликали вибух народне обурення проти інтервентів. Саме на цей момент уряд Василя Шуйського могло обпертися на народ. Однак це було зроблено. Вирішили звернутися по допомогу до Швеції, жертвуючи національними інтересами. Вже у лютому 1609 р. був заключён союз зі Швецією, яким Росія відмовлялася від своїх претензій на Балтійське узбережжі, а шведи давали війська для боротьби з Лжедмитрием II. Уряд Швеції розглядало цю угоду як зручний привид втручання у внутрішні справи Росії і близько здійснення своїх територіальних претензий.

Однако політична обстановка країни ще більше ускладнилася. У 1609 р. Річ Посполита, яка потребувала ці Димитри II, оголосила війну Росії. Почалася відкрита інтервенція. У 1610 р. шведські загони залишили російську армію і перейнялися здирством північного заходу Росії. На той час невдоволення правлячого класу урядом Василя Шуйського досягло краю. Через війну змови (липень 1610 р.) московські дворяни і бояри скинули В. Шуйского з престолу. Влада перейшла до рук з семи бояр — членів Боярської Думи, які у цей час у Москві (кн. Ф. И. Мстиславский, кн. И. М. Воротынский, кн. А. В. Трубецкой, кн. А. В. Голицын, кн. Б. М. Лыков, И. Н. Романов, Ф.И. Шереметьев). Це уряд одержав назва «семибоярщини «(1610−1613 рр.). Для порятунку своєї місцевої влади і бояри стали на шлях національної зради. Серед перших актів цього уряду було рішення не обирати царем представників російських пологів. Торішнього серпня 1610 р. був заключён договір з поляками, стояли під Москвою, про визнання російським царем сина польського короля Сигізмунда III Владислава. Побоюючись вибуху народного обурення, уряд у вересні 1610 р. таємно впустило в Москву польські війська. Уся реальна влада зосередилася до рук польських воєначальників. Для російського держави настали важкі часи. Польські інтервенти займали столицю, багато міст центру і заходу країни. На північному заході господарювали шведи. У цілому цей тягчайший період російського держави щодо історичну сцену виступив народ. З початку 1611 р. народні маси стали підніматися боротьбі за звільнення Батьківщини. Підготовка загальнонаціональної боротьби з загарбників почалася Рязані, де було створено ополчення. Його очолив дворянин П. Ляпунов. Але це ополчення успіху мало. У результаті внутрішніх розбіжностей воно розпалася. У вересні 1611 р. у Нижньому Новгороді посадским старостою К. Мининым і кн. Дм. Пожарским було сформовано друге ополчення, що у жовтні 1612 р. звільнив від загарбників Москву. Патріотичне рух російського народу увінчалося успіхом. Становище країни був вкрай важким. Немає остаточно покладено край інтервенцією. Росія на століття втратила виходу до Балтийскому морю.

Следствием «руїни «стала господарська розруха. У дивовижній країні фактично були розвалені структури державної влади був відсутній його глава. Перед правлячим класом, в такий спосіб, об'єктивно встав ціле пасмо першочергових і частка довгострокових внутрішніх та зовнішніх завдань. По-перше, поновити і зміцнити державної влади, по-друге, покласти край інтервенцією і вестиме активну зовнішній політиці, по-третє, розвитку продуктивних сил країни, по-четверте, забезпечити розвиток виробництва і зміцнення феодальних отношений.

2. Сходження на престол династії Романовых

Після звільнення Москви від польських інтервентів почав відновлюватися урядовий апарат, який став налагоджувати через відкликання містами і повітами країни. Вже у лютому 1613 р. на Земському соборі царем був обрано представника старого московського боярства — 16- літній Михайло Федорович Романов (1613- 1645 рр.). Державна владу у Росії було відновлено у вигляді сословно- представницької монархії, що поступово еволюціонувала в абсолютну. У структурі державні органи, які обмежували влада царя, помітну роль грали Боярська Дума і Земський собор. У Боярську Думу — вищий орган станово-представницької монархії - входила верхівка родовитої боярської аристократії. Поступово в Боярську Думу починають проникати представники неродовых прізвищ — думні дворяни і думні дяки, виборюючи державні посади завдяки своїм особистим якостям і заслугах. Аристократичний характер Боярської Думи з часом знижується, її значення падає. Свою роль цьому зіграла й та обставина, що з ній за першого Романових діяла «близька «чи «таємна дума », що складалася з небагатьох довірених осіб із запрошенню царя. Наприкінці XVII в. значення «ближньої думи «зросла. Земські собори, котрі були представницьким органом бояр, дворян, духівництва і торговельної верхівки чи посаду, а окремих випадках і селян, до першого десятиліття царювання Михайла Романова засідали безупинно. Вони займалися пошуком грошей для державної скарбниці від і збиранням ратних людей для війн. Пізніше міцніюче самодержавство все рідше і рідше вдавалася до помощи

Земских соборів (останній відбувся 1686 р.). Одночасно зростало ідеологічне політичне значення царської влади. Введено нова державна печатку, а царський титул вводиться слово самодержець. Ідеологія самодержавства базувалася двома положеннях: божественному походження царської влади й наступності царів нової династії від династії Рюриковичів. Відповідно цьому славилася персона царя, йому присвоювали пишний титул, проте палацеві церемонії відбувалися з урочистістю і пишнотою. З зміцненням самодержавства відбуваються зміни у його соціальної опорі. Основою його стає дворянство, яке, своєю чергою, було зацікавлений у зміцненні царської влади. У XVII в. дворянство зміцнюється економічно непідтримки самодержавства. Воно дедалі більше стає монополістом феодальної власності на грішну землю, поступово відсуваючи цьому плані боярство і родовиті князівські пологи. Цьому сприяла політика пожалування земель дворянства переважно у вигляді наследованного володіння — вотчин, вытеснявших маєток як вид землеволодіння, закреплённый за власником лише з його служби государеві. Розширювалися права дворян і кріпаків. Протягом XVII в. зростає й політична роль дворянства. Воно успішно тіснить родовитое боярство в держапараті й у армії. У 1682 р. було скасовано місництво (система призначення керівні посади по ознакою знатності і рід). Крепнувшее самодержавне держава спиралося на розвинений державний апарат управління. Найважливішим ланкою центрального управління залишалися накази, у керівництві яких видну роль став грати бюрократичний елемент дяки і піддячі. На місцях, в повітах управляли воєводи, призначувані урядом з дворян. У тому руках була зосереджена всю повноту військової, судової та фінансової влади. Еволюція державних устроїв супроводжувалася змінами у збройних силах. З 40-х рр. XVII в. починає виникати система комплектування солдатських полків «даточными людьми «. Створюються перші солдатські, рейтарские і драгунські полки. Держава вооружало солдатів, сплачувало їм платню. Зароджувалася російська регулярная

национальная армія. Зміцнення абсолютизму у Росії торкнулося проблему взаємовідносини самодержавства і Церкви, світській, і духовної влади, вимагала подальшого підпорядкування церкви державі. У цьому в 50−60-х рр. XVII в. було здійснено церковна реформа. Вона, по-перше, з потреб зміцнення держапарату, включаючи церкву, оскільки вона була його частиною. І, у- других, ця реформа пов’язана з далекосяжними зовнішньополітичними планами уряду Олексія Михайловича, у яких входило об'єднання православних церков України та Балканських країн із російської церквою, як однієї з умов об'єднання слов’янських православних народів з Промовою Посполитой і Османської імперією. Найважливішими кроками реформи мають стати уніфікація ладу церковної служби, обрядів, і особливо уніфікація богослужбових книжок. Проте й серед церковних ієрархів виникли розбіжності, як проводити реформу. Церковна реформа була круто проведена патріархом Ніконом. Одновременно, проводя реформу, патріарх ставив і теократичні мети: створити сильну церковну влада, що б незалежна від світській, і стояла вище царської влади. І якщо краще реформа церкви, проведеному патріархом, відповідала інтересам російського самодержавства, то теократизм Никона явно суперечив тенденціям зростаючого абсолютизму. Відбувається розрив царем і патріархом. Никон був усунутий й заслали у монастир. Реформа врешті-решт призвела до розколу російської церкви на православну пануючу і православну старообрядческую. Розкол викликав криза церкви у Росії, її ослаблення негативні дестабілізуючі соціальних наслідків для внутрішнє життя країни. З зміцненням структурі державної влади, з поступової ліквідацією економічних наслідків руїни пов’язана й активізація зовнішньої політики Росії у XVII в., що мала кілька напрямків. Спочатку постало завдання відновлення державного єдності російських земель створення та зміцнення кордонів. Це означало, що России

предстоят війни із Польщею, Швецією, Кримським ханством й Туреччиною. У результаті низки війн Україна 1654 р. возз'єдналася з Росією, були частково повернуті корінні російські землі. Новим істотним моментом зовнішньої політики України Росії середини XVII в. стало стрімке розширення меж російського держави до моря і пов’язане з цим встановлення відносин із державами Середній Азії і Далекого Сходу. У стислий період до Росії була приєднана Сибір. У 40-і роки XVII в. російські землепроходцы М. Стародухин, В. Поярков, С. Дежнёв, Е. Хабаров пройшли Сибір від річки Обь до Колими, Анадиру і Амура. Росія XVII в. стала найбільшим у світі багатонаціональною державою. Певні зовнішньополітичні успіхи були забезпечені відродженням економіки. Відновлення господарства країни повністю лягло на плечі селянства, й посадских людей. Занедбані землі знову розорювалися, відбудовувалися міста Київ і посади. Спочатку, враховуючи руйнування села, уряд кілька зменшило не прямі податки. Зате зросли різноманітних надзвичайні збори, що їх вводилося майже безупинно заседавшими Земськими соборами. Коли село і кілька зміцніли, всі види обкладань були знову збільшено. З відродженням та розвитком міст посилюється дрібнотоварне виробництво, починає змінюватися характер ремесла. Воно дедалі більше починає поступово переорієнтовуватися під ринок. Зростає роль посредников-купцов і скупників. З 30-х рр. XVII в. з’являються перші мануфактури. Тривав процес формування обласних та розширення перетинів поміж ними. Велику роль торговому обороті грали щорічні ярмарки, які влаштовувалися в найбільших містах же Росії та Сибіру. Розширення торгових зв’язків, зростаюча роль торгового капіталу знаменували початок тривалого процесу формування всеросійського ринку. Виникали нові буржуазні відносини, щоправда, поки що лише сфері торгівлі. Цими відносинами майже було порушено міське виробництво і особливо основна галузь економіки — сільське господарство. Складання всеросійського ринку означало подолання економічної замкнутості окремих територій і злиття їх в

единую економічну систему. Цим завершується тривалий процес освіти російського централізованого держави. Досягнуте раніше політична єдність закріплювалося економічним об'єднанням країни. Ці процеси йшли разом з зміцненням феодальних відносин, з посиленням експлуатації селянства. Дворянство вимагало від уряду повного покріпачення селян, чого він й домоглася з прийняттям в 1649 р. Соборної Уложення. Посилення кріпосницькій експлуатації, зростання державних податків, сприяли загострення соціальних протиріч, які вилилися під час царювання Олексія Михайло вича (1645−1672 рр.). до кількох міських повстань і селянську війну під керівництвом Степана Разіна (1667−1671 рр.), хто був жорстоко придушені. Друга половина XVII в., попри всі труднощі й труднощі, стала важливим історичним кордоном для розвитку Росії. Кілька зміцнилися міжнародні позиції. Складався всеросійський ринок. Сословно- представницька монархія еволюціонувала на цілковиту. Перед ній встав ряд життєвих завдань, не решённых XVII в. У тому числі варто виокремити такі: по-перше, потрібно було пробитися до морським кордонів, без чого неможливо було забезпечене швидке економічного розвитку країни. По-друге, боротьба за Україну не призвела до об'єднанню з Росією всього українського народу. Правобережна Україна залишалася під окупацією Польщі. По-третє, потрібна регулярна армія. По-четверте, країна потребувала промисловий розвиток і підготовлених кадрах, яких немає могло дати церковне освіту. У- п’ятих, селянські повстання показали правлячому класу важливість зміцнення державної машини. Історично назріла завдання подолати відсталість країни у господарському, військовому і культурному відношенні. Передумови щодо реформ були закладено у другій половині XVII в., але зробити їх випала частку Петра I.

3. Реформи Петра Великого Царювання Петра Першого почалося за умов жорстокої боротьби між двома придворними угрупованнями: бояр Милославськ (родичів першої дружини Олексія Михайловича) і Наришкін (родичів другий дружини царя, від шлюбу з якою народився Пётр).

В 1682 р. по смерті Олексія Михайловича царями було оголошено брати Іван і Пётр, а до їх повноліття регентшею в такому разі було поставлено старша сестра Софія. У 1689 р. Петро сягає повноліття і у цей час Софія спробувала позбавити її влади, спираючись на стрільців. Однак це спроба закінчилася невдачею. Софія усунули влади і криється у Новодівичий монастир. Її наближені були заслані чи страчені. Відтоді Росія фактично входить у період реальних реформ. У період петровських перетворень стався як чисельне зростання тих явищ, які повільно, поступово наростали ще у другій половині XVII в. С реформами петровского часу пов’язані якісних змін продуктивних сил, економічного ладу, державного будівництва, культури, зміцнення міжнародних позицій Росії. На характері і темпи реформ відомий відбиток наклали особисті риси видатного державного діяча, полководця і дипломата Петра I та її сподвижників. Петро I виявив глибоке розуміння державних завдань, що стояли перед Росією, і провів великі реформи, створені задля подолання відсталості Росії від передових країн Західної Європи за збереження феодально-кріпосницького ладу. Перетворення торкнулися всі сфери життя російського нашого суспільства та сприяли плекання дворян-поміщиків, зростанню торгової і мануфактурної буржуазії. Петро I чудово розумів, для розвитку країни їй конче необхідні також виходи до морях. Після вступу на престол Петру І довелося завершувати війну із Туреччиною. Через війну Азовських без походів у 1695 р. і 1696 р. переймався Азов. Проте це вирішило головною зовнішньополітичної завдання: встановлення безпосередніх економічних пріоритетів і міждержавних культурних зв’язків із Європою. Для боротьби із Туреччиною потрібна була союзники, которых Петро I сподівався придбати під час своєї поїздки до Європи в 1697 1698 рр. Але це не відбулося за ряду причин. По-перше, європейські держави готувалися до війні за Іспанську спадщину. І, по-друге, у тому плани не входило перетворення Росії у морську державу, оскільки у цьому бачили угрозу

своим економічним і політичною інтересам. Розуміння цій ситуації наводить Петра I висновку необхідність боротьби за вихід Балтійське море, за повернення російських земель, захоплених Швецією на початку XVII в. Дипломатичними зусиллями Петра І був створено антишведский Північний союз (Росія, Саксонія, Польща, Данія), що у серпні 1700 р. почав Північну війну (1700−1721 рр.). Війна для союзників почалася невдало. У листопаді 1700 р. російська армія зазнала велике поразка під Нарвою. Висновки з поразки було зроблено правильно. Петро I реорганізовує армію і крізь період військова ситуація на Балтійському узбережжі змінилася. Російська армія здобула ряд важливих перемог. У травні 1703 р. у гирлі Неви було закладено Санкт-Петербург, що з 1712 р. став столицею Російської держави. Реформа армії. стає особливої турботою Петра I. Була ліквідована поместно-дворянская кіннота, натомість створена регулярна кавалерія. Замість різнокаліберної застарілої артилерії стали відливати гармати суворо встановлених типів. На річці Неві і її притоках енергійно будувався корабельний і галерний флот. Фактично наново було створено сухопутне армія укомплектована російським офіцерським складом. У основу комплектування армії покладено з 1705 р. система рекрутських наборів. Служба до армій була довічної. Була розв’язано проблему з обмундируванням і озброєнням. Напередодні Полтавського бою (1709 р.) вся армія переозброюється рушницями з ударно-кремневым замком та сучасного артилерією. Створений флот показав своє перевага над шведським флотом в боях при Гангуте (1714 р.) і Гренгаме (1720 р.). Важливі перемоги у Північної війні було неможливо бути досягнуто без істотних зрушень на економіці країни. Розуміння потребі - і прагнення економічної, незалежності, інтереси підвищення обороноздатності держави вимагали вус. корінного будівництва великих підприємств ., здатних забезпечити армію і флот зброєю, спорядженням і обмундируванням. Ініціатором будівництва великої промисловості стало держава. 43% великих мануфактури і заводів У першій чверті XVIII століття вони були побудовано на казённые (державні) кошти. При этом

51% підприємств становили металургійні і металообробні заводи, і навіть сукняні, шкірні, парусинові та інші мануфактури, зайняті постачанням армії й флоту. Железоделательные заводи будувалися у країни, соціальній та Карелії. Особливо велике значення мав Уральський металургійний район. Більшість уральських заводів для свого часу дуже великими і технічно добре оснащёнными. До 1725 р. у Росії вже выплавлялось до 800 тис. пудів чавуну, що було однією з високих показників у Європі. З 20-х рр. XVIII в. почалося вивезення у країни Західної Європи першокласного російського заліза. Одночасно будували медеобрабатывающие заводи, закладалися срібні рудники. Серед промислових центрів чільне посів Петербург, де були побудовано найбільші у країні підприємства: Адміралтейська верф (10 тис. робітніх людей), Арсенал, порохові заводи тощо. У центрі країни найбільшого поширення отримали текстильна (сукняна, полотняно-парусная) і шкіряна галузі промисловості, які теж працювали переважно на армію. Найбільшими підприємствами були Московський сукняний двір, Велика Ярославська мануфактура, сукняні мануфактури у Воронежі, Казані, в Україні. Виникли ще й нові галузі виробництва: прядіння, склоробне і фаянсовое справа, виробництво паперу та ін. Успіхи у будівництві мануфактури були пов’язані з політикою вивищення нарождавшейся буржуазії. Російська буржуазія формувалася під заступництвом феодальної монархії. Поступово уряд Петра I стало передавати казённые підприємства приватних осіб, переважно купцям, на на пільгових умовах, представляючи їм низку істотних привілеїв. До 1725 р. у Росії з’явилася вже 191 мануфактура. Швидке зростання промисловості, у першої чверті XVIII в. загострив проблему робочої сили в, що була вирішена радикально. Великі підприємства забезпечувалися робочої силою у різний спосіб: через вольнонаёмный працю (епізодично), купівлею селян, до мануфактурам приписувалися державні селяни, використовувався працю рекрутів, засланців волоцюг жебраків. Загальною тенденцією у розвитку промисловості, у цей час широке застосування і использование

принудительного кріпосного праці (приписні і посессионные селяни). Поруч із зростанням великої промисловості, у у містах і селах отримує розвиток дрібне ремісниче виробництво. Згідно з указом 1722 р. ремісники у містах об'єднувалися у виробничі цехи. Деякі зрушення припадають на сільське господарство, але були незначні. Тривала часом з’являтимуться нові земель Півдні країни, в Поволжі та Сибіру. Розширювалися посіви технічних культур, розлучалися продуктивніші види худоби. Розвиток промислового й ремісничого виробництва, отримання Росією виходу до Балтийскому морю сприяли зростанню внутрішньої і до зовнішньої торгівлі, зміцнення законності і подальшому формуванню всеросійського ринку. Уряд Петра I чимало зробив посилення консолідації російського купецтва, надаючи йому значні позички. Маючи намір використовувати станові форми організації купецтва в інтересах абсолютистського держави, уряд у 1699 р. проводить реформу управління. У самій Москві створюється Бурмистерская палата чи Ратуша, а інших містах земські хати. Нові установи відали переважно збиранням прямих і непрямих податків. У 1723 г. было створено нову міське управління, звані магістрати. Прагнучи захистити вітчизняних промисловців і купців від іноземних конкурентів, в 1724 р. уряд Петра I вводить митний статут, який встановлював високі ввізні і низькі вивізні мита. Проведення протекціоністської політики забезпечило активний торговий баланс Росії. Безперервні війни" та перетворення першої чверті XVIII в. вимагали величезних коштів, які отримувало держава з народних мас шляхом збільшення прямих і непрямих податків, і навіть у вигляді монетною реформи. Остання полягала у зменшенні ваги монети, в заміні срібних грошей мідними й у погіршенні проби срібла. Ці заходи принесли скарбниці величезні доходи. За 1701−1709 рр. чистий прибуток від монетною реформи становила 4.4 млн. крб. Крім різних повинностей на користь поміщика і держави, а

также подвірного податку податное населення, переважно селянство, сплачувало численні податки спеціального призначення: на корабельну лагодження, на платню рекрутам, драгунам, солдатам, наказним служителям і т.д. Обкладанню підлягали лазні, бороди, дубові труни, гербовий папір, сіль, риболовля, млини. У середньому державні повинності з селянського двору становили близько 20 карбованців на рік, значно перевищувало платёжную здатність селянського господарства. З метою збільшення надходжень податків у скарбницю в 1718 р. було проведено налогово-финансовая реформа. Замість подвірного податку вводиться подушний податок, причому враховувалися лише душі чоловічої статі незалежно від його віку. Подушний податок був визначено у вигляді 70 коп. та його запровадження збільшило доходи скарбниці вчетверо. Податкові тяготи, кріпосницька експлуатація викликали у першої чверті XVIII в. великі народні руху, і повстання на окремих районах країни (1705−1706 рр.: Астраханське повстання, козацьке повстання під проводом К. Булавина), хто був жорстоко придушені. Соціально-економічний розвиток, зростання опору селянства, важкі війни диктували необхідність серйозних реформ державного апарату ., проведення яких призвела до створення централізованої системи органів управління. Реформа державної машини при Петра I завершила еволюцію російського самодержавства в чиновничье-дворянскую абсолютну монархію з її бюрократією і служивими станами. У 1711 г. вместо Боярської Думи був учреждён Сенат, куди ввійшли дев’ять найближчих Петру сановників. Сенат стала вищим урядовим органом, відав финансами, торговлей, стежив над діями чиновників і установ, спостерігав за судочинством, і навіть разрабатывавший проекти нових законів. З 1722 р. Сенат очолюється генерал-прокурором. У 1718−1721 роках скасовується громіздка наказова система управління і тоді замість наказів засновуються тринадцять колегій, між якими було розподілені основні сфери управління. Найважливішими були колегії: іноземних дел, военная і адміралтейська. Потім йшли коллегии, ведавшие фінансами страны:

камер-коллегия, ведавшая збиранням доходів, статс-коллегия, ведавшая видатками. Для нагляду над ними було засновано ревизион- коллегия. Промышленностью відала мануфактур-коллегия, гірським справою — берг- колегія, торгівлею — коммерц-коллегия, судочинством — юстиц- коллегия, поместными справами — вотчинная колегія. На правах колегії діяв Головний магистрат, ведавший російськими містами. У 1721 р. було проведено церковна реформа. Після смерті патріарха Адріана в 1700 р. новий патріарх ні обраний. Тимчасово управління церквою передали «местоблюстителю патріаршого престолу рязанському митрополиту Стефану Яворському. З метою остаточного підпорядкування церкви державі 1721 р. відповідно до Духовним регламентом скасовувалася звання патріарха. Цар став називатися «верховним пастирем «православній церкві. Управління церквою зосереджена в Синоді, який став колегією, якої керував з 1722 р. світський чиновник — обер-прокурор. Отже, була завершено боротьба між світській, і духовної владою, отримавши значну гостроту при патріархові Никоні. Важливе значення мала адміністративну реформу. У 17 081 709 рр. замість воєводств і намісництв було засновано 8 губерній, які ділилися на провінції і повіти. У руках губернаторів було зосереджено громадянська і військова влада. З метою зміцнення соціальної опори абсолютної монархії Петро I в 1714 р. видає указ про єдиноспадкуванні, яким зрівнювалися прав маєтку дворян і вотчини. Великі зміни у організацію панівного класу внесла «Табель про ранги «(1722 р.). Усі особи, належали колись до різним чинам, зважали дворянами. Цим самим документом був визначено і порядок військової й громадянським служби. Головними критеріями підвищення на службі стали особисті риси дворянина, її здібності, освітня та спеціальна підготовка. «Табель про ранги «давав змогу отримати дворянство окремим вихідцям з «підлих «станів (купців селян), 8-ой ранг давав декларація про потомствене дворянство. Слід зазначити, що реформаторська діяльність Петра протікала в боротьби з опозицією. Вже первые, сначала поверхневі, спроби перетворень викликали опір консервативних кіл боярства

и вищого духівництва. Це выразилось, в частковості, у змові стрілецького полковника И. Цыклера (1696 р.) і заколоті московських стрільців (1698 р.) на користь опальної Софії, який був жорстоко придушений. Було страчено 1182 людини, московські стрілецькі полки розформовані, а Софія під ім'ям Сусанны насильно пострижена в черниці (померла 1704 р. в Новодівичому монастирі). У ослабленою і замаскованої формі опір опозиції тривав аж до 1718 р., в змова якої було вовлечён син Петра царевич Олексій, засуджений при цьому до страти. Через війну довголітньої Північної війни Росія домоглася перемоги. У 1721 р. був заключён Ништадский світ, яким за Росією закріплювалися землі від Виборга до Риги. Росія отримала необхідний неї доступ до Балтийскому морю. Перемога у війні висунула Росію у ряд великих держав Європи. Велич та міць Росії підкреслено проголошенням її імперією в 1721 р. Тоді ж Сенат привласнює Петру I титул імператора про Великого і Батька Батьківщини. Після закінчення Північної війни уряд Петра I активізувало свою зовнішній політиці Півдні і сході. Були вжито заходи для посилення зв’язку з народами Середній Азії і Китаєм. Через війну «Перської походу «(1722−1723 рр.) Росія придбала землі на Прикаспии і посилила своє впливом геть Кавказі. Великі реформи було проведено Петром у сфері культу ры і освіти. Реформи першої чверті XVIII століття невіддільні від особистості Петра I, який сумніви належить до числа видатних історичних діячів. Він мав самобутнім розумом, проникливістю, широким державним світоглядом, мужністю і працьовитістю. Його здібності і целеустремлённая діяльність багато чому сприяли успіху перетворень. Як військового діяча і дипломат Петро I вмів тверезо оцінювати обстановку і послідовно домагатися здійснення поставленої мети, вміло захищав інтереси Росії у складною і постійно мінливою ситуації, він зміцнив міжнародні зв’язку й авторитет Росії взаємопов'язані як великої державы. Пётр I володів багатьма ремісничими спеціальностями, виявляв великий інтерес знаннями, мистецтва й літератури, до природничих наук і саме обладал

познаниями у сфері математики, фізики, хімії, кораблебудівного справи тощо. У той самий короткий час він був запальний, жорсткий і безжалісний, не рахувався з інтересами та власним життям окремої особистості. Віддаючи належне історичним заслугах видатного перетворювача, слід пам’ятати соціальної спрямованості і характеру його реформ. По улучному зауваженню О.С. Пушкіна, Петру I були властиві риси характеру «нетерплячого самовладного поміщика », яке укази були «нерідко жорстокі, норовливі і, здається, писані батогом «. За всієї суперечливості своєї вдачі і безкомпромісність дій Петро I увійшов в історію Росії виглядала як прогресивний державний і військового діяча. Соціально-економічні процеси, прискорені перетвореннями петровского часу, тривали у тому напрямку і на другий чверті XVIII століття. Це розвиток було неможливо призупинити бездарні наступники Петра I і тимчасово які опинилися біля влади консервативні кола дворянства.

Лекція V. РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ У XVIII ВЕКЕ.

1. Соціально-економічний розвиток Росії у XVIII веке.

У XVIII в. розвиток Росії, як й у попереднє час, здійснювалося на феодально-кріпосницької основі. Кріпосницькі відносини охоплювали всі сфери суспільної життя, вони поширювалися налаштувалася на нові території і категорії населення, приймали дедалі більше важкі форми. Разом про те, XVIII в. був періодом, як у надрах феодального ладу почали складатися капіталістичні відносини, у процесі соціально- економічного розвитку стало подією виняткової ваги. Новий уклад, будучи дуже слабким, відчував сильний вплив панівного ладу синапси і зберігав риси кріпосницьких відносин. Соціально-економічний розвиток Росії у XVIII в. протікало у непростих і суперечливих умовах. У основі структури населення XVIII в. лежав становий принцип. Панівним станом стало російське дворянство, консолидировавшееся У першій чверті XVIII У. у єдиний класс-сословие. Станові правничий та привілеї дворянства, закреплявшие его

господство економіки та політики, укріплювалися і розширювалися протягом всього століття. Наприкінці XVIII в. дворяни становили близько 1% населення країни. Певні пільги (визволення з подушної податі, рекрутської повинності, тілесних покарань) було надано духівництва і гильдийскому купецтву, так званим полупривилегированным станам. Категорія гильдийского купецтва у складі населення займала лише 0. 5% До кінцю століття склалося полупривилегированное військово-служиве стан (козаки, калмики, частина башкир), составлявшее менше двох% від населення. Воно звільнялося від подушної податі, рекрутської повинності, але несло обов’язкову військову службу на особливі умови. Основну ж масу населення становили податные стану (селяни, міщани, цехові ремісники). На податное населення міст наприкінці століття доводилося трохи більше 3% від населення. Понад 90% населення становили селяни, делившиеся на великі категорії: державних підприємств і поміщицьких. Селяни всіх категорій були кріпаками. Вони повинні були прикріплено до землі, платили феодальну ренту, несли рекрутську повинність, відчували всі труднощі станового неполноправия. Найбільш важким було становище частновладельческих селян, які перебували у необмежену владу і власності поміщиків. У нечернозёмной смузі, за умов малоплодородных грунтів, близько 55% поміщицьких селян було переказано на грошову ренту, яка нерідко доповнювалася натуральної. Розміри її стрімко росли. Оброк, за підрахунками фахівців, з 1713 р. по 1753 р. зросла з 30 рублів до 200. Значна частина виплачувалася селянами рахунок продажу своїх виробів ремесла і продуктів неземледельческих промислів над ринком, і навіть з грошей, отриманих в різних роботах у містах та на мануфактурах. Усе це свідчила про руйнуванні натурального господарства села, про зміцненні зв’язків оброчного селянського господарства з ринком. У нечернозёмной зоні з’явилися райони, жителі сіл і сіл яких спеціалізувалися за тими чи інших неземледельческих промислах: шкіряну виробництво (Кимры Тверській губернії), ткацтво (Іваново- Володимирська губернія), металообробки (Лысково, Павлово, Мурашкино Нижегородської губернії). Ремісниче виробництво поступово тут переростав в

мануфактурное. У чернозёмной частини країни широко практикувалася відробіткова рента, часом що досягала 4−5 днів, у тиждень. Зростання панщини супроводжувався різким збільшенням розмірів панської запашки рахунок скорочення селянських наділів. У частини селян поміщики відбирали наділи і перекладали їх у месячину. Такі селяни, зазвичай, або не мали свого господарства і майже весь тиждень працювали на панської запашке, одержуючи убоге місячна зміст. Але вони й не залишалося часу для занять ремеслом, торгівлею. З ринком у цій зоні була пов’язана не селянин, а поміщик. І зв’язок поміщицького господарства з ринком укріплювалася. Потяг дворян до розкішної життя сприяла посиленню експлуатації селян, до підриву економіки селянського господарства, до зубожіння селян. Кріпацтво гальмувало процес соціального розшарування селянства, й формування класи сільської буржуазії. Капіталістичні відносини почали проникати у село (переважно їх паростки відчуваються в сільському ремеслі, перераставшем в мануфактуру), але були ще дуже слабкі, носили полуфеодальный характер. XVIII в.- цей час інтенсивному розвиткові промисловості, передусім мануфактурної. Динаміка її розвитку виглядає так. Наприкінці першої чверть століття у Росії понад сто мануфактури, в 1760 р. — близько 500, а наприкінці століття — понад 1000. Найважливішим центром металургійної промисловості став Урал. На середину століття Уралі діяли 18 казённых і одинадцять приватних железоделательных заводів. Завдяки високим на той час масштабам уральського виробництва Росія до середини століття виплавляла 2 млн. пудів чавуну, у півтора рази більше, ніж передова на той час Англія. На початку століття Росія ввозила залізо з-за кордону, а середині століття м’яке, ковке уральське залізо стало однією з важливих товарів російського експорту. Після чорної металургією розвивалася кольорова. Потужний поштовх у своєму розвитку отримала збройова промисловість, кораблебудування. Значними центрами легкої промисловості стали Москва і Петербург. Полотняные, сукняні, вітрильні, шкірні мануфактури виникали у центральних районах Росії. У XVIII в. значного розвитку отримала нова є галузь текстильного виробництва — бавовняна. Ситценабивные фабрики виникли в Москве,

Коломне, Арзамасі, біля Володимирській губернії тощо. Деякі мануфактури налічували сотні мільйонів і тисяч рабочих.

У Росії її XVIII в. діяло два типу мануфактури: а) засновані на застосуванні підневільного праці (казённые і вотчинные мануфактури); б) засновані на наёмном праці (купецькі і селянські мануфактури). У XVIII зросла роль мануфактури, заснованих на виключно наёмном праці. Власниками їх, зазвичай, були купці і розбагатілі селяни. Більшість працювали становили оброчні селяни. Стосовно власникам мануфактури вони виступали як наёмные працівники, але водночас продовжували залишатися кріпаками, виплачуючи феодальну ренту своїм поміщикам. Ці мануфактури успішно конкурували з казенними і вотчинными. XVIII в. вніс багато нового континенту в життя міста. З кінця XVII в. посилився зростання міського населення, яке за століття збільшилася більш ніж у трьох разу. Швидко зростало, і число міст. Коли наприкінці XVII в. їх було виплачено близько 250, то у другій половині XVIII в. — вже близько 400. Важлива характерна риса міст XVIII в. — наявність у багатьох з яких великих, а також дрібніших мануфактури. У Підмосковних губерніях складався найбільш великий промисловий регіон країни. Москва, Тула, Ярославль, Володимир, Калуга мали розвиненим і різноманітним мануфактурным виробництвом. Розширення внутрішнього обсягу зумовлювало поглибленню спеціалізації в виробництві товарів хороших і виробів різного роду, що у своє чергу зумовлювало розвиток Всеросійського ринку. Наприкінці сторіччя у внутрішню торгівлю втягнуто понад 1600 ярмарків. Найбільшими їх були: Нижегородська, Ирбитская (на Уралі), Свенская (під Брянськом), Докорінна (під Курськом), Ніжинська (в Україні). У зовнішній торгівлі партнерами Росії виступали Англія, Швеція, Данія, а сході: Туреччина, Іран, Індія й Китай. Зовнішня торгівля здійснювалася тепер через Петербург, Ригу, Нарву, Ревель та інші порти Балтики. На півдні основними торговими воротами залишалася Астрахань. Особливістю зовнішньої торгівлі Росії XVIII в. були значні переважання експорту над імпортом. Головними вывозимыми товарами були лён, пенька, ліс, шкіра, полотно, парусина,

хлеб. У другій половині століття різко зріс експорт заліза. Усе це б свідчило про зростанні ролі товарно-грошових відносин також мануфактурної промисловості, у економіці страны.

2. Внутрішня політика Росії у 1725−1800 гг.

" Епохою палацевих переворотів «було названо наступну за смертю Петра I 37-річний період політичної нестабільності (1725−1762 рр.). У цей період політику держави визначали окремі угруповання палацевої знаті, які активно втручалися у виконання питання про наступнику престолу, боролися між собою влада, здійснювали палацеві перевороти. Приводом до втручання послужив виданий Петром I 5 лютого 1722 р. Статут про спадщині престола, который скасував «обидва порядку престолонаследия, діяли колись, і заповіт, і соборне обрання, замінивши й інше особистим призначенням, розсудом царюючого государя «. 5 (*) Сам Петро цим статутом не скористався, помер 28 січня 1725 р., не призначивши собі наступника. Тому відразу ж потрапити після смерті Леніна між представниками владної верхівки почалася боротьба влади. Вирішальною силою палацевих переворотів була гвардія, привілейована частина створеної Петром регулярного війська (це знамениті Семёновский і Преображенський полки, у роки до них додалися дві нові, Измайловский і Конногвардейский). Її участь вирішувало справу: на що його боці гвардія, та угруповання брала перемогу. Гвардія була лише привілейованої частиною російського війська, була представницею цілого стану (дворянського), з середовища якого ---- ------------------------------------------------------- 5* 0 Ключевський В. О. Тв. в 9 балів тт. Т.4. Курс російської історії. 4Ч.4.- М. :1989.- С. 237. майже формувалася й інтереси якого представляла. Палацеві перевороти свідчили слабкість абсолютної влади за наступників Петра I, які змогли продовжити реформи з енергією й у дусі начинателя і який могли управляти державою, лише у своїх приближённых. Фаворитизм у період розцвів пишно пороки. Фавориты-временщики отримали необмежене впливом геть політику держави. Єдиним спадкоємцем Петра І за чоловічої лінії був її онук — син казнённого царевича Олексія Петро. На престол претендувала жена

Петра I Катерина. Спадкоємицями були й дві дочки Петра — Ганна (була одружена з голштинским принцом) і Єлизавета — на той час ще неповнолітня. Питання наступника було вирішене швидкими діями А. Меньшикова, який, спираючись на гвардію, здійснив перший двірський переворот на користь Катерини I (1725−1727 рр.). і став в її присутності всесильним тимчасовим правителем. Уряд продовжувало справа, розпочате Петром, щоправда без колишнього блиску, наполегливості, масштабності. Разом про те, з ініціативи Меншикова, був введений ряд нововведень, які вносили в перетворення першої чверті XVIII в. більш-менш суттєві поправки. Перш всього, йдеться з приводу створення Верховного таємного ради (1725 р.), який змінив ієрархію вищих установ у державі. Верховний таємний рада відтіснив другого план Сенат, перетворивши їх у подчинённое собі установа. При Петра Сенат був «правительствующим », тепер став лише «високим «. Шість членів Сенату з семи були прибічниками Катерини, родовиту знати представляв князь Д. Голіцин. Ряд заходів приватного характеру провели у сфері внутрішньої політики: ліквідований Головний магістрат, скасовано Мануфактур-коллегия, скорочені штати місцевих установ. Політика уряду чітко виявила продворянскую спрямованість. У законодавстві після Петра I йдуть, перемежовуючись друг з одним, два низки заходів: одні зміцнюють дворянське землеволодіння, інші полегшують обов’язкову службу дворянства. У 1727 р. було дозволено дві третини офіцерів та пересічних з дворян відпускати на побувку додому без платні доведення до ладу своїх маєтків. Дворяни отримали можливість продавати свої товари у містах, портах і ярмарках, заводити мануфактури на переробку «домашніх товарів «. У 1727 р. Катерина I померла. Престол по її заповіту перейшов до 12- літньому Петру II (1727−1730 рр.). Справи у державі продовжував вершити Верховний таємний рада. Однак у ньому сталися перестановки: Меньшиков був отстранён й заслали із сім'єю в далекий западносибирский місто Берёзов, а Рада увійшов вихователь царевича Остерман та двоє князів Долгоруких і Голицин. Фаворитом Петра II став би Іван Долгорукий, котрий надав на юного імператора значний вплив. В

январе 1730 р. Петро II вмирає від віспи, і знову встає питання кандидата на престол. Верховний таємний раду з пропозиції Д. Голицына зупинив вибір з племінницею Петра I, дочки його Івана — вдовствующей курляндской герцогині Ганні Иоановне (1730−1740 рр.). Трон Ганні «верховники «запропонували на певних умовах — кондиціях, відповідно до яким імператриця фактично ставала безвладної маріонеткою. Кондиції і пропозиції зайняти російський престол були в Миттаву і підписано Ганною. Тим більше що, задум верховников зустріли у суспільстві глухим наріканням. Дворянство було стурбоване прагненням знаті встановити олігархічне управління, котре загрожувало замінити владу однієї особи сваволею десяти самовластных і сильних прізвищ. Гвардійці, протестуючи проти кондицій, вимагали, щоб Ганна Іоанівна залишалася той самий самодержицей, як і її предки. Після прибуття Москву Ганна була вже поінформована про настрої широкого загалу дворянства і гвардії. Тому 25 лютого 1730 р. вона розірвала кондиції і «учинилася в суверенітет «. Верховний таємний рада був упразднён. Сенат відновлено у колишньому значенні, але через рік відсунутий другого план Кабінету міністрів, носившем характер дорадчого і виконавчого органу при імператриці. У тому 1731 р. було засновано Таємна канцелярія — центр політичного розшуку, наводившая жах на населення раптовими арештами і катуваннями під час проведення розслідування. Ставши самодержицей, Ганна Іоанівна поспішила знайти собі опору переважно серед іноземців, котрі зайняли вищі посади при дворі, у війську і вищих управління. До кола відданих Ганні осіб потрапив і кілька російських прізвищ: родичі Салтыковы, П. Ягужинский, А. Черкасский, А. Волынский, А. УШАКОВ. Миттавский фаворит Анни Бирон став фактично правителем країни. У тому систему влади, що склалася при Ганні Иоановне без Бірона, її довіреної особи, брутального насилля і мстивого тимчасового правителя взагалі приймалося жодного важливого рішення. Ще одна важлива постаттю при дворі був Остерман, очолив колегію іноземних дел, армию очолив фельдмаршал Мініх, двір і гвардію — брати Левенвольды, уральські заводи — Шемберг, Акдемию наук — Шумахер. 1730−1740-е роки увійшли до історію під назвою «бироновщины », міцно асоціюючись із пануванням іноземних тимчасових правителів, системой

политического терору, від якої не рятували ні знатність, ні багатство. Події 25 лютого 1730 р. висунули першому плані проблему дворянства, яка потребувала нових станових привілеїв. Натомість, самодержавство бачила в дворянстві свою соціальну опору і це зацікавлений у зміцненні всього стану. Виконуючи бажання дворянства, в 1730 і 1731 рр. Ганна скасувала указ «Про єдиноспадкуванні «(1714 р.). Дворянам знову дозволявся розділ їх маєтків поміж усіма дітьми; визнавалося тотожність вотчин і маєтків, які перейшли у повну власність своїх господарів. Законом 1736 р. обмежилася службова повинність дворянства. З метою кращого використання коштів і змісту дворянських маєтків, одне із дворянських синів звільнявся для управління маєтком, а термін їхньої служби й інших обмежувався 25 роками, після чого представлялася можливість у відставку. Багато дворяни, користуючись цими пільгами (особливо запис від народження у воєнні училища), рано йшли зі служби. У результаті 1740 р. було видано указу, яким звільнення підлягали ті офіцери, які справді відслужили 25-річний термін. У 1731 р. був учреждён сухопутний Шляхетський корпус. Дворянин записувався до нього від народження і цього після закінчення отримував офіцерський чин, освобождавший його від служби як простого солдата чи матроса. За заповітом Анни Іоанівни її спадкоємцем призначили внучатий племінник — Іван Антонович Брауншвейзький. Регентом при ньому був визначено Бирон. Проти ненависного Бірона двірський переворот був зроблений лише кілька тижнів. Правителькою при малолітньому Івана Антоновиче було проголошено мати Ганна Леопольдівна. Проте змін — у політиці цього не сталося, всі продовжували залишатися у руках німців. У ніч на 25 листопада 1741 р. гренадерська рота Преображенського полку зробила двірський переворот на користь Єлизавети. — дочки Петра I — (1741−1761 рр.). За всієї схожості даного перевороту з цими йому палацевими переворотами у Росії XVIII в. (верхівковий характер, гвардія ударна сила), він мав ряд відмінних рис. Ударною силою перевороту 25 листопада була просто гвардія, а гвардійські низи — це з податных станів, які виражають патриотические

настроения широких шарів столичного населення. Переворот мав яскраво виражений антинімецький, патріотичний характер. Широкі верстви російського суспільства, засуджуючи фаворитизм німецьких тимчасових правителів, звертали свої симпатії в бік дочки Петра — російської спадкоємиці. Особливістю двірського перевороту 25 листопада й те, що франко-шведская дипломатія намагалася активно втручатися у внутрішні справи Росії і близько за пропозицію допомоги Єлизаветі у боротьбі престол домогтися від неї певних політичних лідеріва і територіальних уступок, означавших добровільна відмова від завоювань Петра I. Ці спроби не увінчалися успехом.

Під час Єлизавети Петрівни корумпованої влади робилося в основі продовження політики Петра I. Головну завдання імператриця бачила у відновленні державного управління, створеної Петром. Був розпущений Кабінету міністрів, відновлено попередніх обсягах влада Сенату, відновлено Берг- і Мануфактур-коллегии, Головний магістрат, ліквідовані численні контори зі збирання недоїмок. У 1744−1747 рр. було здійснено друга ревізія — перепис податного населення (перша проведена при Петра I). У результаті перепису було зареєстровано збільшення кількості податного населення в 2.1 млн. душ проти результатами першої ревізії (7.8 млн.). Це мало велике значення перед урядом, оскільки збільшувалися надходження у скарбницю від прямих податків — важливого джерела державних доходів. Внутрішня політика другої половини 40−50-х рр. багато в чому пов’язані з діяльністю графа П. И. Шувалова, що є фактично керівником єлизаветинського уряду. З ініціативи було проведено переорієнтування бюджетних надходжень з прямого оподаткування на непряме. Це дозволило збільшити доходи скарбниці. Зниження подушної податі супроводжувалося підвищенням ціни сіль і вино. У 1753 р. з ініціативи П. Шувалова було заборонено внутрішні збори з торговли, но у своїй збільшено на13 коп. з рубля привізні і ввізні мита. Митна реформа увінчалася успіхом для скарбниці: в 1753 р. митниці дали 1.5 млн. крб., а 1761 5 0- 5 02.7 млн. крб. 5 (*) Був прискорений процес формування всеросійського ринку, швидко розвивалася внутрішня торгівля. Протягом років єлизаветинського царювання розширюються станові права

дворян, зміцнюється їх панування. Держава підтримує торгові й промислові починання дворянства. Указ 1755 р. заборонив недворянам займатися винокурением-------------------------------- ---------------------------У боротьбі влада: Сторінки політичної Росії XVIII в. — М.: 1988.- С. 86. Через війну дворянство монополизировало жодну з найдохідніших галузей промышленности. В 1757 р. був введений новий митний тариф, який встановлює високі мита на промислові товари, здатні конкурувати з виробами вітчизняних мануфактури, серед яких були й дворяни. Дворянам був разрешён вільний вивезення хліба зарубіжних країн. У 1754 р. відкрили державний Дворянський банк, де поміщик міг брати під заставу маєтку одноразову позичку до 10 тис. крб. з 6% з сплатою у роки. У другій половині 50-х рр. у проекті П. Шувалова створено Мідний банк, якій було надано право видавати дворянам і купцям великі позички (по 50−100 тис. крб.) із розрахунку 6% річних в розстрочку до 18 років. З допомогою банку дворяни могли поліпшити свої неблискучі справи, і навіть обзавестися заводами і фабриками. Монополія дворянства поширювалася на землі і експлуатацію кріпаків. Укази 1753 і 1760 рр. заборонили канцелярським служителям в обер-офицерских ранги «сіл одно з дворянами купувати і поза собою мати «. У 1742 р. закрили єдиний законний вихід із неволі добровільної записом в солдати. У 1747 р. за дворянами закріплено право продавати своїх кріпаків для віддачі в рекрути. Указом 13 грудня 1760 р. поміщики отримали право засилати кріпаків у Сибір поселення з зачётом за рекрутів, згодом (по Указу 1765 р.) і каторжну роботу «за продерзостное стан «. Як слушно зазначав В. О. Ключевский, «закон дедалі більше обезличивал кріпаків, стираючи від нього останні ознаки правоспособного особи «. 5(*) 0 5 0На погіршення свого становища селяни відповідали скаргами уряду, які, зазвичай, залишалися без відповіді; утечами, відкритими виступами. У 40-і роки XVIII в. до придушення бунтів стали залучати регулярні військові частини. Карателям надавалися найширші повноваження на боротьби з селянами. ------- ----------------------------------------------------Ключевський В. О. Указ. тв.- З. 299. У царювання Єлизавети був осуществлён

ряд важливих заходів у галузі культури та освіти: відкритий Московський Університет (1755 р.); заснована Академія мистецтв (1757 р.); відкритий перший публічний професійний театр Ф. Волкова і А. Сумарокова. Елизаветинское царювання — цей час розквіту літератури і мистецтва, успіху наук, піднесення освіти. Наступником Єлизавети Петрівни став її племінник Карл-Пётр-Ульрих — герцог Голштинский — син старшої сестри Єлизавети Петрівни — Анни й отже лінією матері - онук Петра I. Він взошёл на престол під назвою Петра III (1761−1762 рр.). 18 лютого 1762 р. був опубліковано Маніфест про даруванні «всьому російському шляхетного дворянства вольності й свободи », тобто. про звільнення від обов’язкової служби. «Маніфест », зняв з стану вікову повинність, був сприйнятий дворянством охоче. Петром III було видано Укази про скасування Таємної канцелярії, про дозвіл повернутися до Росії втікачам зарубіжних країн розкольниках з забороною переслідувати за розкол. Проте, невдовзі політика Петра III викликала у суспільстві невдоволення, відновила проти столичне суспільство. Петро III підкреслено висловлював зневага до церковним православним обрядам, глузував над російським релігійним почуттям, російської культурою. Він приховував свого поклоніння перед Фрідріхом II, облёк себе і гвардію в прусський мундир, завів особливу гвардію з голштинцев, на керівні посади стали знову призначати іноземців. З’явилася небезпека нової «бироновщины «. Особливе невдоволення серед офіцерів викликав відмова Петра III від усіх завоювань під час переможної Семирічної війни з Пруссією (1755−1762 рр.), яку вела Єлизавета Петрівна. У гвардії дозрів змова із єдиною метою повалення Петра III. Через війну справи до XVIII в. двірського перевороту, здійсненого 28 червня 1762 р., російською престол була зведено дружина Петра III, стала імператрицею Катериною II (1762−1796 рр.). Катерина ІІ початку своє царювання з підтвердження Маніфесту про вільності дворянства і щедрих одариваний учасників перевороту. Проголосивши себе продовжувачкою справи Петра I, Катерина направила всі свої зусилля створення потужного абсолютистського держави. У 1763 р. було проведено сенатська реформа з єдиною метою упорядкування роботи Сенату, давно перетворилася на суто бюрократичний установа. Сенат був разделён на шесть

департаментов з чітко певними кожного з них функціями. У 1763- 1764 рр. було здійснено секуляризація церковних земель, із чим було пов’язано й скорочення (з 881 до 385) чисельності монастирів. Тим самим було була підірвана економічна самостійність церкви, яка почала цілком залежати потім від держави. Розпочатий Петром I процес перетворення церкви у видаткову частину державної машини був завершений. Економічна база держави значно зміцнилася. У 1764 р. було ліквідовано гетьманство в Україні, управління перейшла нової Малоросійської колегії, перебувала у Києві і очолюваній генерал-губернатором П. А. Румянцевым. Це супроводжувалося перекладом маси пересічного козацтва на становище селян, в Україну стали поширюватися кріпосницькі порядки. Катерина, отримавши престол є і тільки з підтримці дворян-офицеров, шукала опору в дворянстві, розуміючи всю нетривкість свого становища. Ціла серія указів розширювала і зміцнювала станові правничий та привілеї дворянства. Маніфестом 1765 р. про проведення Генерального межевания за дворянством було закріплено монопольне право володіння землею, передбачалася також продаж дворянам по 5 коп. за десятину засечных земель і порожнин. За дворянством було закріплено сверхльготные умови для в офіцерські чини, значно зросли вартість зміст станових дворянських навчальних закладів. Водночас укази 60-х рр. прикріплювали всевладдя поміщиків і повну безправність селян. Відповідно до Указу 1767 р. будь-яка, навіть справедлива скарга селян на поміщиків оголошувалася найтяжчою державним злочином. Подали її каралися батога і посилалися у Сибір на вічні каторжні роботи. Цей указ завершував оформлення нічим не обмеженою влади поміщика над кріпаком селянином. Указ було велено читати у неділю й у дні за всі сільським церквам впродовж місяця. У 1771 р. було заборонено продаж селян без землі за борги поміщика з аукціону, з «молотка », що дуже нагадувало невольничі ринки. Закон ніхто не звертав дії і Сенат не наполягав з його виконанні. У 1792 р. наспів ще один указ, поновив право безземельной продажу селян за поміщицькі борги з аукціону лише без вживання молотка. Фортечні душі знову стали товаром на публічних торгах. Так

помещичья влада при Катерині II придбала ширші юридичні кордону. На відміну від своїх попередників Катерина ІІ була великим і розумним політичним діячем, спритним політиком. Будучи добре освіченою, знайомої з французьких просвітителів, вона розуміла, що правити старими методами вже не можна. Політика, проведена нею 60-х- початку 70-х рр., отримав назву політики просвещённого абсолютизму. Ця політика діяла у Європі на 40-ві - 80-ті роки XVIII століття, до Французької буржуазно-демократичної революції. Соціально- економічним фундаментом політики просвещённого абсолютизму стало розвиток нового капиталитического укладу, разрушавшего старі феодальні відносини. Буржуазія початку відкриту боротьбу економічне обґрунтування та політичне панування. Саме на цей період видатні французькі мислителі розвивали і популяризували політичні ідеї, які виникли у епоху Англійської революції XVII в. Ідеї французького освіти з допомогою блискучих творів Вольтера, работ Руссо, Дидро, Монтескьё та його найближчих последователей, распространяясь з усього континенту, володіли умами передових сучасників. У обстановці наростаючого піднесення, вони представляли загрозу старому режиму, змушували керівників феодально- дворянського держави лавірувати, шукати шляху пристосування існуючого ладу до нових соціально-економічним відносинам. Політика просвещённого абсолютизму була закономірним етапом державного розвитку та попри половинчастість проведених реформ, наближала момент переходу життя до нової, більш прогресивної формації. Підтримуючи в зв’язку зі французькими філософами, власноручно підготовляючи основні акти свого царювання, Катерина ІІ йшла на фарватері внутрішньої політики, яку одночасно у Пруссії, Австрії, Швеції та інших країнах Європи проводили представники просвещённого абсолютизму. У протягом два роки нею було створено програма нового законодавства надають у формі наказу для созываемой комісії з написання нової Уложення, так як Покладання 1649 р. застаріло. «Наказ «Катерини II з’явився результатом її попередніх роздумів над просвітницькою літературою і своеобразным

восприятием ідей французьких німецьких просвітителів. Перед відкриттям Покладеної комісії «Наказ «піддався обговоренню та критики представників великого землевласницького дворянства. Багато чого було виправлене і опущений автором. «Наказ «стосувався всіх основних частин державного устрою, управління, верховної влади, правий і обов’язків громадян, станів, більшою мірою законодавства та суду. У «Наказі «був обгрунтований принцип самодержавного правління: «Государ є самодержавний; бо жодна інша, як лише соединённая у його особі влада, неспроможна діяти подібно зі простором настільки великого держави … «(стаття 9) 5 (*) 0. Гарантією від деспотизму, на думку Катерини, служило твердження принципу суворої законності, і навіть відокремлення судової влади від виконавчою владою та нерозривно що з ним перетворення судочинства, ликвидирующее застарілі феодальні інститути. У дусі просвітителів в «Наказі «намічено затвердив конкретну програму економічної полити-------------------------------------------------------- --- 5* 0 4Дружинин М.М. Обрані праці. Соціально-економічна історія Росії. — М.: 1987. — З. 245. ки. Катерина ІІ рішуче виступала проти збереження монополій, за свободу торгівлі, і промисловості. Програма економічної політики неминуче ставила першому плані селянський питання, що мав важливого значення за умов кріпацтва. У початковому варіанті Катерина висловлювалася сміливіше, ніж у її остаточної редакції, оскільки саме тут від чого відмовилася під тиском критики членів комісії. Таж відмовилася від вимоги встановити охорону кріпаків від насильств навіть уявити кріпаком право власності на майно. З конкретних пропозицій, внесённых у варіант, залишилося небагато: «не приводити людей неволю «без нагальну необхідність (стаття 260), «заснувати щось корисне задля власного рабів майна «(стаття 261). 5 (*) Набагато рішучіше йшлося у «Наказі «про політичну реформу судоустрою і судочинства. Після Монтескьё і Беккарием Катерина ІІ висловлювалася проти застосування катування і страти (визнаючи лише виняткових випадках можливість смертних вироків), проголошувала принцип «суду рівних », рекомендувала влаштувати гарантії справедливого слідства, виступала проти жестоких

наказаний. «Наказ », в такий спосіб, укладав у собі суперечливе поєднання прогресивних буржуазних ідей консервативних феодальних поглядів. З одного боку, Катерина ІІ проголошувала передові істини просвітницькою філософії (особливо у розділах про судочинстві й економіці), з іншого — підтверджувала непорушність самодержавно-кріпосницького ладу. Зміцнюючи абсолютизм, вона зберігала самодержавство, вносячи лише корективи (велику свободу господарському житті, певну базу буржуазного правопорядку, думка про необхідність освіти), які сприяли розвитку капіталістичного укладу. Засідання Покладеної комісії, у якому вибрали ------------------ -----------------------------------------Дружинін М. М. Указ. тв. — З. 250- 251. 570 депутатів від різних верств (дворянство, духовенство, купецтво і державні селяни) почалися липні 1767 р. і тривали півтора року тюремного. Там з граничною ясністю було виявлено сподівання різних соціальних груп, і протистояння між ними практично за всі обсуждаемым питанням. Покладена комісія не вирішила завдання правової реформи, був наведено й заплутана законодавство. Катерині II зірвалася створити, й юридичних основ становлення міського «третього стану », що справедливе вважала вона одній з важливих соціальних завдань свого царювання. Досить скромні побажання імператриці полегшити тяготи підневільного селянської праці не зустріли співчуття більшості членів комісії. Дворянство виявило себе, немов реакційна сила (крім окремих депутатів), готова будь-якими засобами відстояти кріпосницькі порядки. Купці і козаки думали про придбанні привілеїв осіб на володіння кріпаками, та не пом’якшення кріпацтва. У 1768 р. з початком російсько-турецької війни Покладена комісія була розпущена. Однако, созыв її мав для Катерини II певний політичне значення. По-перше, не лише зміцнював її самодержавну влада і піднімав авторитет у Європі, а й допоміг їй, як зізнавалася, орієнтуватися у становищі імперії. У- других, хоча «Наказ «недоотримав сили позитивного законом і багато в чому збігався з думками депутатів Комісії, він ліг в

основу наступного законодавства. Принципи просвещённого абсолютизму найбільш послідовне відбиток знайшли у питаннях економічної жизни. В 60-ті рік було видано низку указов, которые завдали удару панівною системі монополий. Указом 1762 р. дозволялося вільно відкривати ситцеві фабрики і цукрові заводи. У 1767 р. було оголошено свобода міських промислів, що мало важливого значення. У тому 1775 р. принцип вільної промисловості був возвещён в особливому маніфесті імператриці. Отже, закони 60- 70-х рр. створювали сприятливі умови на шляху зростання селянської в промисловості й її перетворення на капіталістичне виробництво. Проте справжньої свободи господарської життя жінок у умовах кріпацтва не могло, й у неминуче протиріччя програми Катерини II. Ідеї освіти XVIII в. було покладено основою «Установи для управління губерній «(1775 р.). Це виявилося у цьому, було введено вдосконалене адміністративно-територіальний поділ з чіткою системою місцевих органів управління і зроблено спробу здійснити ідею поділу адміністративних і судових функцій. Ідеї освіти відбито у створенні губернського Наказу громадського піклування, що складався з виборних представників від трьох станів і зобов’язаного допомагати населенню у будівництві змісті шкіл, лікарень, богоділень, сирітських і робітніх будинків. «Статут народним училищам », затверджений в 1786 р., вводив у Росії повсюдне народне освіту. Він була останньою великим законом, воплощавшим у собі програму освіченого абсолютизму. У 1789 р. мови у Франції почалася революція, яка відкинула Катерину ІІ табір відкритої, беззастережної реакції. Розділи Речі Посполитої, цькування Новикова, Радищева, допомогу реакційним французьким емігрантам, заборона творів французьких просвітителів, розрив дипломатичних відносин із Францією і готовність брати участь у інтервенції проти нього — такі події останніх царювання Катерини II. Система освіченого абсолютизму було поховано. Селянська війна під керівництвом Пугачёва (17 731 775 рр.) виявила нездатність місцевої адміністрації запобігти розростання селянських хвилювань і загрозу нової селянської війни. 7 листопада 1775 р. було оприлюднено «Заснування для управлений

губерний «- одне з найважливіших законодавчих актів епохи, частина з положень якого зберігали силу до Жовтневої революції. Насамперед, було запроваджено нове обласне розподіл: вся імперія поділили на 50 губерній (замість колишніх великих 20) приблизно від рівним кількістю населення, у кожному 200−300 тис. душ чоловічої статі. Провінції упразднялись. Губернії підрозділялися на 10 -12 повітів з населенням 20 -30 тис. душ чоловічої статі. У та повітах вводилося одноманітне пристрій адміністративне і судове. Головним установою губернії (виконавчим, розпорядницьким і поліцейським) було губернське правління з губернатором на чолі. Повітовим органом губернського управління було Нижній земський суд під керівництвом земського справника чи капітана. Але фактично повнота виконавчої влади у повіті передавалася повітовому дворянського зборам. Воно обирало повітового дворянина, надавав великий вплив на повітових влади. Фінансове управління зосереджена в Казенної палаті, ведавшей всіма фінансовими питаннями (збиранням податей, податків, платежів тощо.) і очолюваної помічником губернатора віце- губернатором. Місто було виділено в особливу адміністративну одиницю. Виконавча влада зосереджувалася до рук Городничого, назначавшегося урядом. У містах було створено управа благочиння (1782 р.), очолювана в губернських містах поліцмейстером, а повітових- городничим. Місто було разделён на частини вчених у 200−700 будинків, а частини на квартали по 50- 100 будинків. У кожну частина призначався приватний пристав, в квартал — квартальний наглядач. Створення у містах розгалуженою системи поліцейського розшуку і нагляду було б забезпечити непорушність самодержавної влади. Судова систему було побудована виключно за становому принципу: верхній земський суд повітове суд для дворянства, губернський і городовий магістрати — для купецтва і міщанства, верхня і нижня розправи для державних селян. Судді, прокурори, асессоры, стряпчі переважають у всіх судах призначалися урядом з дворян. У дворянських судах засідателями були лише дворяни, вони ж були засідателями й у магистратах, й у розправах. Губернські установи 1775 р. прикріплювали давнє прагнення дворянського стану взяти в своїх рук місцеве управління, стати урядовим класом у провінції. У 1785 р. було видано Жалувані грамоти дворянства і містам, котрі оформили становий лад Російської імперії. «Жалувана грамота дворянства «остаточно закріпила і оформила усі його станові правничий та привілеї. «Жалувана грамота містам «закріплювала станову структуру міста, яке було розділено на 6 категорій: імениті громадяни (великі капіталісти і із вищою образованием), настоящие обивателі (власники нерухомого майна), гильдийские купці, цехові ремісники, іноземці, й іногородні гості, і посадські (жили роботою чи ремеслом, які мають нерухомої власності у місті). Реально було розширено права однієї категорії - гильдийского купецтва. Міське господарство вели дві думи: загальна і шестигласная. Перша збиралася разів у 3 роки і вибирала міського голови. Друга, що складається з шести членів, за одним від транспортування кожної з 6 категорій міського населення, була виконавчим установою і діяла постійно, збираючись щодня. Реальна ж ця влада у місті залишалася в руках Городничого, управи благочиння і поліцмейстера. Думи діяли під сумнів їхню безпосереднім контролем. Час Катерини II було часом пробудження наукових, літературних і філософських інтересів, у російському товаристві, часом зародження російської інтелігенції. З 1782 р. складається система державного освіти. І хоча нею була охоплена лише невелика більшість населення, це був важливий крок вперед. У царювання Катерини з’явилися і перші російські добродійні установи. Єкатерининське час — це розквіту російської культури, цей час А. П. Сумарокова, Д.І. Фонвізіна, Г. Р. Державіна, Н.І. Новикова, А. Н. Радищева, Д. Г. Левицкого, Ф. С. Рокотова, В. Л. Боровиковского, И. П. Елагина та інших. У листопаді 1796 р. Катерини Герасимчука. На російському престолі запанував її син — Павло (1796−1801 рр.). При Павлі I утвердився курс — на зміцнення абсолютизму, максимальну централізацію державного апарату, посилення особистої влади монарха. Була стала жорсткішою дисципліна у війську і державі, повсякденне життя підданих також зазнала суворої регламентації. «Жалованная

грамота дворянства «(1785 р.) була «разжалована «імператором. Лише її пункт залишився у силі (дворянство віднімається лише царем), що ні могло б не викликати невдоволення дворянства, утрачивавшего гарантії свого панівного становища. У ніч із 11 на 12 березня 1801 р. внаслідок змови Павло I про був убит.

3. Зовнішня політика 1725−1800 гг.

У зовнішньополітичних подіях середини XVIII в. найбільше значення мала Семирічна війна (1755−1762 рр.) ., у якому було втягнуто найбільші європейські держави. Агресивна політика Пруссії представляла серйозну загрозу інтересів Росії, що у 1756 р. виступила на захист Австрії проти Пруссії. Під час воєнних дій російські війська зайняли Східну Пруссію (1758 р.). За рік російська армія, яка вийшла Одеру, завдала серйозне поразка Фрідріху II у Кунерсдорфа. Осенью 1760 г. русские війська зайняли Берлін. Пруссія перебувала за межею катастрофи, проте смерть Єлизавети Петрівни (грудень 1761 р.) змінила все. Набувши чинності на престол Петро III вважав себе іншому Фрідріха II, тому відразу ж повернув їй усе завоёванные російських військ території (в умовах світу, підписаної травні 1762 р.). Петро III також мав намір розпочати війну з Данією, щоб повернути відібраний нею у Голштинії Шлезвіг. Палацевий переворот 28 червня 1762 р. зірвав цього плану, Катерина ІІ, підтвердивши мирний договір, заключённый Петром III з Фрідріхом Прусським, відкликала свої війська з завойованих ними прусських областей, припинила підготовка до війни з Данією. І все-таки Семирічна війна була непотрібної. Розгром російських військ кращої армії Європи продемонстрував силу російського зброї, значно збагатилися бойового досвіду і забезпечити військове мистецтво російської армії. З загрозою прусської агресії розібралися на багато десятиліть. У зовнішній політиці перед Катериною II першому плані висунулися дві завдання, поставлені історія і наполегливіше інших потребували свого дозволу. Перша зводилася до того, щоб отримати виходу південним морях- Азовському і Чёрному, покласти край постійної агресією із боку Туреччини і Кримського ханства. Друге завдання передбачала возз'єднання Росії з відірваної від неї західній частині - Правобережної Україною і Білоруссю, котрі залишились у складі Промови Посполитой.

В ході російсько-турецької війни 1768−1774 рр. було ліквідовано васальна залежність Криму від Туреччини, яка позбавлялась права втручатися у його внутрішні і його зовнішні справи. До Росії відійшли землі між Дніпром і Південним Бугом з Кінбурном і Керчю. Росія отримувала право безперешкодного плавання торгових суден по Чёрному і Азовському морях (по Кучук- Кайнарджийскому мирному договору 1774 р.). У 1783 р. Крим був увімкнули в склад Росії. У тому ж році на прохання грузинського царя Іраклія II був підписано Георгієвський трактат перехід Грузії під заступництво Росії. У 1787 р. Туреччина, не бажала миритися із втратою безроздільного панування на Чорному морі, входить у нову виття ну з Росією (1787−1791 рр.). У 1787 р. А. В. Суворов знищив турецький десант у районі Кінбурна. Почалася облога Очакова, який пощастило взяти наприкінці 1788 р. У 1789 року Суворовим були здобуто блискучі перемоги у Фокшан і річці Рымнике. У грудні 1790 р. під керівництвом Суворова взятий Ізмаїл. Чорноморський флот під керівництвом Ф. Ф. Ушакова нанёс поразка турецькому флоту в Керченській протоці та у форту Хаджибей (1790 р.). У наступного року Ушаков розгромив турецький флот у мису Калиакрия. М. И. Кутузов здобув перемоги на південному березі Дунаю. Друга війна закінчилася для Росії Ясским світом (1791 р.): до Росії відійшов північний берег Чорного моря з Очаковом. Величезні простору південноруських степів відкрилися для господарського освоєння і фінансування культури. Виник низку інших міст (Катеринослав, Херсон, Миколаїв, Севастополь та інших.). Землі Новоросії та Криму щедро лунали дворянам. На Південну Україну, Крим було поширене кріпосне право. У другій половині XVIII в. в Речі Посполитої були очевидні бачимо всі ознаки всебічного кризи. До Пруссії та Австрії, давно котрі виступали з планами розділу Польщі, приєдналася і Росія. Підписаний в 1772 р. договір про поділ Польщі між Росією, Пруссією і Австрією гарантував Росії східні провінції Речі Посполитої (східну частина Білорусі з Західної Двіні і Верхньому Дніпру). До Австрії відійшла Західна Україна, до Пруссії - польське Помор’я без Гданська й Торуня. За другим поділу (1793 р.) до Росії відійшли Правобережна Україна) й Центральна частина Білорусі із Мінськом. У 1794 р. польські патріоти зробили останню спробу спасти

гибнущее держава, почавши 24 березня повстання. Очолив його Т. Костюшко. Повстання був пригнічений російських військ, предводимыми Суворовим (4 листопада 1794 р.). У 1795 р. пройшов останній третій розділ Польщі. До Росії відійшла Литва, Західну Білорусь, Волинь, Курляндія. Пруссія отримала центральну частина Польщі з Варшавою. Австрія захопила південну частина Польщі. З кінця 80-х XVIII в. Росія почала активну боротьбу з Французької республікою. У 1799 р. вона до коаліцію Англії, Австрії, Туреччини і Неаполя проти Франції. Антифранцузька коаліція початку воєнні дії о Італії, на Середземному морі, у Швейцарії. Влітку 1798 р. російський флот під керівництвом Ф. Ф. Ушакова пройшов крізь Босфор і Дарданелли і опанував Іонічними островами. Сухопутні росіяни й австрійськими військами під керівництвом Суворова 26−28 квітня 1799 р. на річці Адде завдали поразка французької армії генерала Моро і наступного дня вступив у Мілан. Стрімким маршем, просуваючись з сходу захід Італії, Суворов відкидав откатывавшиеся у його ударами французькі війська. Наприкінці травня 1799 р. союзні армії під командуванням Суворова вступив у Турін, оволоділи фортецями Песквера, Касалє, Валенца. 18−19 червня у 24-х бої річці Треббия Суворов розбив армію генерала Ж. Макдональда. 15 серпня о битву біля Нові з генералом Б. Жубером російська армія знову здобула рішучу перемогу. Завдання, поставлена Суворовим Італії, було виконано. Італію, освобождённую російським зброєю, Австрія взяла на своє піклування. Суворову було доручено звільняти Швейцарію. Австрійська армія ерцгерцога Карла, з якої Суворов мав з'єднатися у Швейцарії, зволікається без жодної необхідності поспішно ретирувалася до приходу російських. Французи розбили корпус А.М. Римского-Корсакова, армия Суворова опинилася у критичному становищі. Пробившись крізь вороже оточення в непрохідних, обмерзлих горах, Суворов перейшов Альпи і спустився в передгір'ї Баварії. Легендарний перехід через Альпи врятував російську армію. Чвари у складі союзників виявилися сильнішими спільних інтересах. Незадоволений Австрією і Англією, Павло порвав із коаліцією (1800 р.) і перебував у союзі з Наполеоном. Отже, XVIII століття виявилося для Росії періодом подальшого зміцнення могутності Російської імперії. У сфері внутренней

политики йшов процес посилення самодержавного абсолютизму, повного економічного і політичного покріпачення селян, зміцнення влади дворян. У сфері зовнішньої політики України Росія отримала вихід Чорне море, значно розширила території Заході і півдні. Разом про те кризові явища у сфері продуктивних сил наростали. Капіталізм з працею пробивав собі шлях у умовах кріпосного права.

Лекція VI. КРИЗА ФЕОДАЛЬНО — КРІПОСНИЦЬКІЙ СИСТЕМИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

1. Кризові явища у внутрішній політиці самодержавия

Криза феодально-кріпосницької системи Росії у першій половині XIX в. виявився у трансформації всіх основних її елементів і поступове перехід до нову систему — индустриально-капиталистической. Головною причиною розкладання феодально-кріпосницької системи з’явилися зміни, зміни у народному господарстві Росії, основою якого було земледелие, экстенсивная аграрна экономика. С зростанням чисельності та густоти населення було виявлено недоліки екстенсивного землеробства. Тривала експлуатація людиною природного довкілля наводить поступово до її виснаження. У Європі криза феодальної системи настав раніше внаслідок обмеженості земельних площ, і високої густини населения. В Росії наступ кризи було відстрочене. Багатство родючих земель, широту малозаселених територій не стимулювали розвитку індустріальної системи хозяйства. Однако у першій половині ХІХ століття економіки Росії все отчётливее нагадують про себе ознаки розкладання феодально- кріпосницькій системи. Розглянемо їх докладніше. 1. Насамперед як уже почалися розкладання кріпосного господарства. Це в: — руйнуванні натурального характеру господарства під впливом розвитку товарно-грошових відносин; - поступове ослабленні прикріплення селян до землі внаслідок низки урядових указів, розвитку отходничества, отработочной системи залежності; - скороченні селянських наділів рахунок збільшення панської запашки в черноземье і відволіканні селян від земли

для заняття промислами в нечорнозем’я; - падінні продуктивності барщинного праці - основи феодальної економіки, зростанні заборгованості поміщиків; - застосуванні нових інтенсивних методів ведення господарства многопольного сівозміни, добрив, імпортних сільськогосподарських машин, нових продуктивних сортів рослин i т.д.; - зростанні майнового нерівності селян складання з-поміж них нових економічних відносин, мають капіталістичний характер (оренду, оренда). 2. Значні зміни відбулися в промисловому про изводстве .: — зросла кількість капіталістичних мануфактури, заснованих на виключно вольнонаёмном праці; - у 30−40-ві роки у Росії почався промисловий переворот, що означає як перехід до систематичного застосуванню машинної техніки (тут попереду йде вітчизняна бавовняна галузь), а й формування нових сил, здатних здійснити цей переворот: російської буржуазії і пролетаріату. Російський предпролетариат і предбуржуазия існували як соціальні верстви. Предпролетариат поповнювався рахунок державних підприємств і оброчних селян, предбуржуазия — рахунок купецтва і капіталістичних селян; - важливим ознакою трансформації феодальної системи та зародження індустріальної з’явився зростання міст. Темпи зростання кількості міського населення перевищили темпи зростання загалом в 2.2 раза;

— з'явилися нові види транспорту, відповідні індустріально- капіталістичної системі, хоча розвиток їх йде надто повільно. У 1815 р. на Неві пустили перший Росії пароплав. До 1825 р. було побудовано 367 верст шосейних доріг. У 1837 року було відкрита перша залізниця — Петербург — Царське Село, в 1843—1851 рр. побудована залізниця, яка пов’язала дві столиці; - становленню нової виборчої системи і руйнації старої сприяв зростання внутрішньої і до зовнішньої торгівлі, розвиток внутрішнього ринку. Поруч із ярмарковою сезонної торгівлею, відповідала феодального суспільству, з’являється стала магазинна торгівля. Середньорічний обсяг зовнішньої торгівлі до початку в XIX ст. виріс у 4 разу, а ввезення — вп’ятеро, у своїй вивезення перевищував ввезення (активний торговий баланс), що забезпечувалося протекціоністської митної політикою. Росія вивозила хліб, лён, пеньку, сало, шкіру, щетину, ліс. Хліб приобретал

всё великої ваги у російському експорті, особливо у 40−50-ті рр. На початку ХІХ ст. вивозили 19.9 млн. пудів хліба, а напередодні реформи 1861 р. — 69 млн. пудів; - у першій половині ХІХ століття інтенсивніше йшов процес первинного накопичення капіталу, тобто накопичення та концентрації капіталу і коштів виробництва, у руках найактивнішої з економічної погляду частині суспільства і чекає появи позбавлених коштів громадян, змушених продавати свою робочої сили. У цей процес протікав повільно й мав свої особливості. Джерелами накопичення капіталу були численні колонії, як це було країнах Європи, а система відкупів, заступницькі мита, зовнішні позики. У цілому нині, стосовно першій половині ХІХ століття, можна казати про появу у феодально-кріпосницької системі численних ознак її розкладу і кризи. Скасування кріпацтва ставала все більш насущною економічної проблемою. Внутрішня політика самодержавства у першій половині ХІХ століття формувалася під впливом подій, що відбуваються на міжнародній арені та у країні. Велика Французька революція 1789 р., проведена з ним серія буржуазних революцій у Європі (1820- 1821 рр. — хто в Іспанії, Неаполітанському королівстві, П'ємонті, 1830 р. — мови у Франції, Бельгії, повстання на Польщі, 1848 р. — мови у Франції, Угорщини, Баварії), війна за незалежність іспанських колоній і в Америці - усе це, з одного боку, спонукало російське самодержавство шукати шляхи врятування Росії від європейської «зарази «. Створення в 1815 р. міжнародного «Священного союзу », спрямованих збереження монархічних режимів і систем, стала однією з таких шляхів. З іншого боку, очевидно, що монархічний феодальний лад потребує модернізації, що необхідні реформи, створені задля усунення найгрубіших, потворних проявів кріпацтва, відновлення державних устроїв, політичних інститутів, системи освіти тощо. Якраз ці дві аспекти визначали головних напрямків внутрішньої політики Олександра та Миколи I, за всієї несхожості їх правлінь. Через війну доконаного у ніч із 11 на 12 березня 1801 р. двірського перевороту Павло I про було вбито. На престол вступив його син, онук Катерини II, імператор Олек-сандр І (1801−1825). Воспитанник

вольнодумца, швейцарського політичного діяча адвоката Фредеріка Сезари де Лагарпа, знайомий із ідеями освіти та французької революції, по характеру людина досить м’який, Олек-сандр І у молоді роки стає противником деспотизму, шукачем правди. При вступі на престол воно із заслання вільнодумця Радіщева, затребувана у Лагарпа (засланого Катериною II там) рекомендації по стратегії і тактиці управління імперією. Їм оволодіває упевненість у необхідності реформування Росії згори спираючись на прогресивне дворянство, широкого освіти народу із метою розширення соціальної опори реформ. Для вироблення програми реформ Олек-сандр І створив Неодмінний рада та Негласний комітет, до якої увійшли передові люди на той час: граф П. Строганов, князь Д. Чарторыжский, М. Новосильцев, граф В. Кочубей. Програма реформ включала у собі три основні напрями: селянський питання, система освіти, система управління. Пам’ять повстання Е. Пугачёва, хвилювання селян, зросла популярність антикрепостнических ідей гостро ставили перед урядом селянський питання. Є дані, які свідчать, що в Олександра I на початку його царювання виникла ідея здійснити скасування кріпацтва. Однак вона була відкинута в Неодмінному обласній раді й Негласному комітеті. Найближче оточення імператора гадало невчасним та небезпечним звільнення непросвещённых селян. У результаті Олек-сандр І обмежився поруч указів по селянському питання, покликаних полегшити, пом’якшити фортечну залежність. У 1803 р. було видано указу «Про вільних хліборобах «. Поміщикам дозволялося по бажанню відпускати селян з землею за грати за викуп по вільному договору. За 25 років правління імператора до розряду вільних хліборобів надійшло лише 47 тис. селян. У 1801 р. вийшов указ, разрешавший недворянам (купцям, міщанам, державним селянам) купувати ненаселённые землі і вестиме ними господарство, з допомогою наёмного праці. Цей указ міг би сприяти розвитку буржуазного землеволодіння. Проте великого значення не мав, оскільки для ведення вільного землеробського господарства були потрібні наёмные працівники, а таких у Росії было

мало. З 1804 по 1818 рр. було проведено селянська реформа в прибалтійських губерніях (Естляндії, Лифляндии, Курляндії). Селяни цих губерній отримали особисту свободу без землі, яку мали орендувати своїх поміщиків за повинності - панщину і оброк. З на початку ХІХ століття уряд скоротило роздачу казённых в в руках. Він став вдаватися капітулювати державних маєтків в оренду терміном. Це обмежила переклад державних селян на кріпосне стан. Указами 1808−1809 рр. поміщикам заборонялося продавати селян на ярмарках «вроздріб », засилати їх до Сибіру за нецікаві провини, поміщиків зобов’язували годувати своїх селян на голодні роки. У цілому нині, всі ці укази дали незначні результати. Але вони цілком показові провісниками наростання кризових явищ в феодально- кріпосницькій системі. Іншим напрямом реформаторської діяльності Олександра була система пресі й освіти. На початку століття як селяни, міщани і купці був у більшості неграмотні, а й деякі дворяни ледь вміли підписувати своє прізвище. Вимоги до управління державою росли, ускладнювалася діяльність держави, а уряду бракувало грамотних людей навіть губернаторських постів. Поліпшення всієї системи освіти стало очевидним. Сенс реформи, яку проводять у 1803−1804 рр. полягає у створенні єдиної системи освіти з нижнього школи до університету. Передбачалося створення четырёхступенчатой системи навчальних закладів: 1) парафіяльні одноклассные школи для нижчих шарів, у яких навчали читання, письма, закону Божого; 2) трёхклассные повітові училища; 3) шестиклассные губернські гімназії; 4) університети (Московський, Петербурзький, Віленський, Дерптський, Казанський, Харківський). У навчальними закладами приймалися представники всіх станів, нижчих щаблях навчання була безплатною. Запроваджувалася наступність навчальних програм. Відкрився і кілька навчальних закладів для дворян: Царскосельський ліцей, Демидівський ліцей (в Ярославлі), специальные

высшие школи — Московське комерційне училище, Інститут шляхів повідомлення. У 1804 р. було прийнято цензурний статут, що вважався самим ліберальним у Росії ХІХ ст. У ньому говорилося, що цензура вводиться «задля сорому свободи й писати, а єдино до ухвалення пристойних заходів проти зловживання оною «. Цензорів рекомендувалося керуватися «розсудливою поблажливістю для автора і не прискіпливим, тлумачити місця, мають двоякий сенс, выгоднейшим для автора чином, ніж переслідувати «. Проте цензорная практика мало враховувала ці благі побажання, особливо на другий період правління імператора, коли курс політиків явно повернув праворуч. І усе ж таки у перші роки його царювання розширилася видавнича діяльність, виникла ціла низка нових журналів і літературних альманахів, друкувалися переклади. Важливе значення мали перетворення органів централь ного управління. Олек-сандр І пішов назустріч пропозицій групи прогресивних чиновників — так званої сенатської партії, що підготувала проект сенатської реформи. Згідно з проектом, сенат має був стати вищим адміністративним, судовим і контролюючим органом. Передбачався принцип незмінності сенаторів, безапеляційності їхніх рішень. Сенатові надавалося право призначення все адміністративні должности, кроме вищих посад: міністра і губернатора. Проте оскільки більшість дворян з Негласного комітету виступили проти, коли у ньому загрозу абсолютизму. У 1802 р. усе ж таки вийшов указ про права Сенату. Він проголосив Сенат верховним органом імперії, зосередженням адміністративної, судової та контролюючою влади. Але указ поставив Сенат на повну залежність від імператорської влади й анітрохи не обмежив її. У 1802 р. було проведено реформа виконавчих органів — міністерська реформа. У Росії її вводилося міністерське адміністративне управління. Засновувалось вісім міністерств: військове, морське, закордонних справ, юстиції, внутрішніх справ, фінансів, народної освіти, комерції. У на відміну від колишніх колегій, міністерства не отримали судових функцій. Проте головні перетворення органів управління пов’язані з именем

Михайла Михайловича Сперанського. Син священика, закінчив Петербурзьку духовну Академію, отримавши диплом вчителя красномовства, фізики та філософії. Сперанський самостійно вивчив оригінальну політичну та філософську літературу німецькою, французькому й англійською мовами мовами. Широка освіченість, неабиякий розум дозволили Сперанському обійняти посаду державного секретаря. Саме йому Олек-сандр І доручив розробити план державних перетворень Росії. У 1809 р. такий проект був і представлений імператору. Проект проводив принцип «поділу влади «- закондательной, виконавчої та судової за незалежної судової влади й відповідальності виконавчої перед законодавчої. Сперанський виходив речей, що «справжня система правління властива більш стану громадського духу «. У проекті політичні права має давалися та середнє стан — нарождающаяся буржуазія. Проект передбачав поступове перетворення політичного устрою Росії у монархію буржуазного типу. Це повинно бути забезпечене створенням двопалатного законодавчого парламенту: Державної Ради (верхня палата) й Державної Думи (нижня палата). На місцях повинні бути створено розпорядницькі органи — виборні думи. Виборча система виходила з буржуазному принципі майнового цензу. Така система, не порушуючи абсолютної влади монарха, відкривала доступом до влади буржуазії. Олек-сандр І визнав проект «задовільним і корисним «. Проте проведення їх у життя зустріло сильну протидію із боку вищих сановників, знайшли його занадто радикальним. Єдиним практичним результатом проекту стало освіту у січні 1810 року Державної Ради. Далі цього не пішло. Сам Держраду став рішучим противником подальших перетворень, яке функції були до функцій законодорадчого органу при імператорі. Члени їх обиралися, а призначалися імператором. Преосвітні ідеї, й проекти Сперанського спричинили бурхливе невдоволення реакційних кіл. Навколо Сперанського плелися інтриги, особливо після випадку, як і провів фінансову реформу,

изменившую податкову систему, що тепер торкалася всі прошарки населення. Почали поширюватися чутки, що «злобливий попович «готує ліквідацію дворянства і скасування кріпацтва. Сперанський був отстранён від державної роботи і на початку 1812 року засланий. Проте ідей не загинули, вони надали великий вплив на сучасників, готуючи громадську думку до прийняттю реформ другий половини в XIX ст. Сам Олек-сандр І дуже жалкував про Сперанском. Через чотири роки Сперанський був «прощён », призначений спочатку пензенським губернатором, а 1819 р. — генерал-губернатором Сибіру, де зараз його провів ряд адміністративних ре форм. У 1821 р. його повернули до Петербурга і призначили членом Державної Ради і управляючим Комісією складання законов.

2. Зовнішня політика Олександра I

Чільну увагу Алекксандр I приділив європейським справам. Агресивне поведінка Наполеона (імператор з 1804 р.) викликало невдоволення головних країн Європи. Радники Олександра — члени Негласного комітету також вважали, що у Францію необхідно «накласти узду «. Росія приєдналася до коаліції антинаполеонівських країн (Англія, Австрія, Швеція, Неаполітанське королівство). Відкриття бойових дій почалося для вступу військ Наполеона до Австрії. Перше велике бій відбулося 1805 р. біля села Аустерліц в 120-ти км північніше Відня. Попри те що, що російських військ командували талановиті воєначальники: Кутузов, Багратіон внаслідок втручання Олександра I і Франца (імператора Австрії) союзні війська були цілком розгромлені. Австрія вийшов із війни. У війну вступила Пруссія, але ці не зупинило просування наполеонівських військ. Наполеон зайняв в Берлін і оголосив континентальну блокаду Англії. Така ситуація зачіпала російські економічних інтересів, оскільки Англія була найбільшим торговельним партнером Росії, і Олександр Самсонович активізував свої дії. Однак у битву біля Фридланде у Східній Прусії російські війська знову зазнали поразки. Олек-сандр І вступив у переговори з Наполеоном й у 1807 р. м. Тільзіті був заключён мирний договір, яким Росія зобов’язувалася приєднатися до континентальної блокаді Англії. На землях Польщі було створено Герцогство Варшавське, Росія отримала під час розподілу польських земель Белостокский округ. На

следующий рік імператори зустрілись у Ерфурті і це підтвердили умови Тільзітського договору, поділивши сфери впливу своїх країн час у світі. Протокол на цю зустріч мав секретний характер. У 1808 р. Росія вступив у війну з Швецією., вона претендувала отримання прилеглих до Петербургу в цілях забезпечення безпеки столиці. Війна 18 081 809 рр. зі Швецією пройшла успішно для Росії. Загін Барклая де Толлі зробив знаменитий льодовий похід кригою Ботнического затоки, внаслідок якого російські війська вступили завезеними на територію Швеції. У 1809 р. був заключён мирний договір м. Фридрихсгейме, яким Велике князівство Фінляндське приєднувалося до Росії. Фінляндії давався особливий правової статус з твердженням її колишньої Конституції. Сейм в ролі законодавчого органу зберігався, але коли Фінляндія оголошувалася російської провінцією. Імператор Олександр ставав це й великим князем Финляндским. Ще по маніфесту 12 вересня 1801 р. Грузія увійшла до складу Росії. Приєднання Грузії до Росії вороже зустрінуте у Туреччині та Ірані. У 1804 р. почалася війну з Іра ном. Війна проходила успішно для Росії. Росіяни війська зачепили майже всю територію Азербайджану, і з мирному договору, заключённому в 1813 р. в Гюлистане, Іран визнав право Росії на завоёванные нею території, крім того надав право тримати на Каспійському море військові суду. У 1806 р. почалася війну з Туреччиною ., приводом для якого було одностороннє усунення Туреччиною правителів Молдови Валахії (ще по Кучук-Кайнарджийскому світу 1774 р. над цими князівствами оголосили подвійний протекторат: Туреччини й Росії). У 1806 р. війська Михельсона зайняли Молдавію, а ескадра адмірала Сенявина в 1807 р. розбила турецький флот. Рішучу поразка турецької армії нанёс Кутузов у фортеці Рущук, і цього 28 травня 1812 р. в Бухаресті був заключён світ образу і підписано бухарестський мирний договор, по якому до Росії відійшла Молдова. Сербії давалася автономія. Вітчизняна війна 1812 р. До 1812 року загострилася ситуація західному кордоні. Наполеон готувався до війни з Росією, від якої її врятували ні Тильзитский, ні Эрфуртский мирні договори. Створене Наполеоном Велике герцогство Варшавське вирішив використовувати как

плацдарм для напади проти Росію. Союзниками Наполеона у його русі на Схід виступили Пруссія, Австрія та герцогство Варшавське. Для походу на Росію розгорнулася величезна армія (600 тис. чол., на інших даними 685 тис.). Її очолили прославлені французькі маршали: Ней, Даву, Мюрат та інших. Солдати цієї армії разом із Наполеоном робили відвідини Єгипет, Іспанію, Австрію, Пруссію, де брали перемоги і вірив у успіх свого імператора. Усю цю громаду Наполеон послав до Німану для наступу Росію. Обліковий склад російської армії дорівнював цей момент 225 тис. людина, а безпосередньо під рушницею перебувало 180 тис. З іншого боку, російська армія була розосереджено: Барклай де Толлі знаходився біля Німану, Багратіон — бегемотів у Південній Литві, Тормасов — не на Волині; частина армії під керівництвом Вітгенштейна була виділена охорони Санкт-Петербурга. Приймати в бій із наполеонівської армією за такої дислокації військ було конче невигідно, і командувач російськими військовими силами Барклай де Толлі вирішив відійти всередину Росії. Наполеон увійшов з Росією 12 червня 1812 р. й у короткі терміни зайняв Ковно, Вільно, Могилёв і Вітебськ. Торішнього серпня 1812 р. російські війська з'єдналися під Смоленськом. Наполеону після тривалого штурму вдалося опанувати Смоленськом, адже й тут продовжував ще відчуватися чисельну перевагу французької армії. З Смоленська відкривалася дорога на Москву. Військова стратегія була непопулярна у російському суспільстві, всі були незадоволені відступом і прагнули вирішального бою. Під тиском суспільної думки Олек-сандр І замінив головнокомандувача, призначивши на цю посаду 67-річного М. И. Кутузова. Проте, ознайомившись із станом справ, Кутузов тактику війни не змінив. Слід зазначити, що цей період країну охопило партизанське рух, серед партизанів особливо відзначилися Денис Давидов (який написав книжку «Досвід теорії партизанського дії «), Платов, Сеславин, Дорохов, і навіть народні герої: солдатів Єрмолай Четвериков, рядовий Степан Ерёменко (втік із полону і очолив загін), селянка Василиса Кожина та інших. Розмах партизанської війни був такий великий, що Наполеон навіть зажадав її офіційного припинення, заявивши, що вона ведеться «за правилами, встановленим для

всех війн «. Позицію для генерального бою французам Кутузов вибрав під Москвою у села Бородіно. Битва почалася у Шевардино, та був армії зустрілися на бій у Бородінській полі. Правим крилом армії командував Багратіон, вишикував спеціальні зміцнення — «багратионовы флеші «, які переходили потім із рук до рук. Хоробрість російських солдатів дивувала навіть противника. Багратіон був смертельно поранений на полі бою. Командування прийняв Дохтуров. Після захоплення флешей було остаточно розбито батарея Раєвського і російською армії довелося полишати Бородіно. Кутузов сказав, що із утратою Москви не втрачені Росія, але вона може бути втрачені з втратою армії. Наполеон зайняв Москву. Москва була охоплена пожежами, в ній практично вигоріло 80% житловий фонд. Наполеону не мали розмістити армію, було ні запасів продовольства, ні води. Французький імператор звернувся безпосередньо до Олександру з пропозицією про мирні переговори і навіть пообіцяв повернути колишню дружбу. Лист з пропозицією Наполеона передавав поміщик Яковлєв — батько Герцена. Від Олександра відповіді не було. 2 вересня Кутузов вивів російську армію з господарів Москви. Спочатку він вирушив по рязанської дорозі, але потім різко звернув на Тарутине (фланговий марш- маневр) і тим самим прикрив Калугу з її запасами продовольства та Тулу з збройовими складами. Ось він став готуватися до участі в контрнаступі на наполеонівську армію, оточивши її з півдня. Наполеон розгадав наміри Кутузова і став терміново відступати йшла з Москви. Він спробував підірвати Кремль, але дощ підмочив ґноти в мінах і вибух вийшов незначним (були зруйновані одна вежа і частина кремлівської стіни). Наполеон хотів прорватися на Калугу, але Кутузов вміло перепинив їй шлях: битва під Малоярославцем, де Наполеон зазнав поразки, змусила його повернути на стару Смоленську дорогу, безлюдну і випалену армія в разі настання на Москву. Втрати наполеонівської армії були значними, дисципліна впала. Відступаючи далі до Вільно, Наполеон поніс значні втрати при переправі через р. Березину. У Вільно він знав про спробі перевороту у Франції та терміново поїхав. У грудня 1812 р. через Німан переправилося близько тридцяти тис. французів. Наполеоновской армії большє нє существовало.

Александр вирішив продовжувати війну до перемоги над Наполеоном. Росіяни війська вступив у межі Західної Європи. Пруссія перейшла на бік Росії, до цього союзу невдовзі приєдналася Австрія, та був і Англія. Велике поразка союзна армія завдала військам Наполеона в знаменитої в битві під Лейпцигом в 1813 р. («битва народів »). У тому 1814 р. союзні війська вступив у Париж. Мирний договір був заключён в Парижі 18 (30) травня 1814 р. Франція поверталася до кордонів 1798 р. Наполеон та її династія позбавлялися престолу, у якому союзники відновили династію Бурбонів (Людовік XVIII). Наполеон відправили острова Ельбу. Остаточний договору про територіальному розділі було підписано на другому Віденському конгресі в 1815 р. (під час першого Віденського конгресу — в 1814 р. Наполеон біг з про. Ельби і відновив свою влада, що тривала 100 днів, але потім він з’явився у бою при Ватерлоо). З другого краю Віденському конгресі восени 1815 р. створили «Священний союз », куди ввійшли монархи трьох держав: Росії, Пруссії, Австрії, потім щодо нього приєдналися інші європейські держави. Через війну територіальних розділів Росія отримала більшу частину Герцогства Варшавського з Варшавою. Польщі було надано 2-х палатний сейм та юридична Конституція, якої присягнув і саме Олександр I.

3. Внутрішня політика після Вітчизняної войны

Після закінчення Великої Вітчизняної війни 1812 р. реформи стали носити більш помірне характер. Чимало їх ми пов’язані безпосередньо з ім'ям графа Аракчєєва. Кар'єра його за Олександра I почалася 1803 р. Імператора залучали в ньому такі риси як педантичність, неукоснительная старанність, неабиякі організаторські здібності, безмежна віра у силу самодержавства. Ставши в 1808 р. військовим міністром, Аракчеев, на думку військових фахівців, багато зробив відновлення боєздатності російської армії. У листопаді 1815 р. Олек-сандр І дарувавши Конституцію освіченій у складі імперії Царству Польському. На той час це був дуже ліберальний документ. Відкриття польського сейму у Варшаві цар сказав мова, в якої оголосив про намір поширити конституційні порядки на всю Росію. У 1818 року цар доручив своєму найближчому одної й помощнику

Новосильцеву скласти «Статутну державну грамоту «на кшталт принципів польської конституції. Проект підготовлений в 1820 р., отримав «найвище схвалення », проте залишився на папері. У 1818 р. ряд сановників отримали секретні доручення царя підготувати проект скасування кріпацтва. Всі ці нові проекти та наміри свідчили усвідомлення Олександром І необхідність проведення ліберальних реформ. Проте якщо з 1820 р. курс Олександра різко змінюється. Прийнято пов’язувати цю зміну з революційними подіями у Європі, з повстанням Семёновского полку у жовтні 1820 р. У цей час у розпорядження царя надходять донесення з приводу створення таємних товариств. Руйнівні для феодально-кріпосницької системи реформістські і революційні ідеї спочатку проникали з Росією із Заходу, де колись як уже почалися становлення індустріальних товариств та, відповідно, раніше сформувалися буржуазні ідеї. Велика Французька революція, Вітчизняна війна 1812 р. сприяли зростанню громадського самосвідомості у Росії. Усе це підштовхнуло найбільш передову і освічену частина дворянства для пошуку шляхів перетворення політичної й економічного життя російського суспільства. Незбуті сподівання звільнення селян, винесли у своїх плечах основний тягар війни з Наполеоном, спонукали їх вийти з слів до діла. Перше таємне суспільство «Союз порятунку «виникла лютому 1816 р. в Петербурзі на ініціативи молодих гвардійських офіцерів О.Н. і Н. М. Муравьёвых, С.І. і М.И. Муравьёвых-Апостолов, С. П. Трубецкого і И. Д. Якушина. Пізніше, у нього увійшов П. И. Пестель. У 1817 р. після ухвалення Статуту організація отримав назву «Суспільство істинних і вірних синів Батьківщини «. У члени суспільства приймали по найсуворішому відбору лише офіцерів гвардійських полків і генерального штабу. Він був малочисельним (30 людина). У 1817 р. союз самоліквідувався. Вирішили розпочати створення ширшим і близький бойовий організації. У 1818 р. у Москві виникла нова організація «Союз благоденства «. Протягом її трёхлетнего (до 1821 р.) існування розроблялися організаційні принципи, тактика і яскрава програма перетворень. Організація налічувала вже близько 200 членів. На

первое місце висувалася завдання формування суспільної думки, сприятливого для перетворень. Як головний політичного кошти розглядався революційний переворот. До 1820 р. належить початок розробки тактики військового повстання й без участі у ньому народних мас. Революціонери вважали, що «військова революція «то, можливо найбільш організованим, швидким і безболісним переворотом. Повстання Семёновского полку 1820 р. спонукало членів таємних товариств обдумати можливість притягнення до «революції «незадоволених солдатів. Отримавши повідомлення про доносі на організацію, поступившем Олександру I, члени суспільства прийняли рішення про формальному розпуск про те, щоб позбутися випадкових покупців, безліч створити суворо законспіровану організацію. У 1821−1822 рр. з урахуванням «Союзу благоденства «виникли дві нові таємні організації: «Південне суспільство «в Україні на чолі з П. И. Пестелем і «Північне суспільство «у Петербурзі, що його очолив Н. М. Муравьёв, а потім провідної ролі зайняв К. Ф. Рылеев. Товариства розпочали розробці конституційних проектів і планів повстання. Підготували два програмних документа: «Російська щоправда «Пестеля і «Конституція «чи «Наказ тимчасовому верховному правлінню «Н. Муравйова. Вони різнилися одне від друга. «Російська щоправда «- перша республіканська програма історія Росії. Вона передбачала ліквідацію монархії встановлення республіканського ладу. На чолі республіки мало стояти законодавче Народне віче. Виконавча влада передавалася Державної Думі, вибори у яку мали здійснюватися з урахуванням рівного виборчого права. Усі громадяни республіки мали отримати рівних прав, проголошувалася скасування всіх станових привілеїв та, загальна військова повинність. У сфері аграрних відносин Пестель виходив речей, що земля є громадське надбання, з якого кожний громадянин має право отримати наділ. Разом про те, він визнавав справедливою і приватну власність. Тож у програмі передбачалося створити громадського земельного фонду, який підлягав продажу. Їм розпоряджалися волостные суспільства. Цей фонд мав би поповнитися за рахунок часткової конфіскації поміщицьких земель. Інша ж частина землі должна

была залишитися у приватному користуванні і бути у вільному товарному зверненні. Конституційний проект Н. Муравйова побудували в інший політичної концепції. Росія має стати федерацією з 14-ти і 2 областей. Вищим законодавчим органом федерації було двухпалатное Народне віче. Законодавчим органом в Державі було державне віче, теж що складався з цих двох палат. Вибори здійснювалися з урахуванням виборчого права, обмеженого віковим, майновим цензом і цензом осілості. Вища виконавча влада, у проекті Муравйова, належала імператору. Отже, Росія має стати конституційної монархією. Проголошувалися ліквідація станової структури, рівність громадян перед законом, свобода слова, друку, зборів. Декларувалася ліквідація кріпацтва, проте землі поміщиків залишалися по них. Передбачалося наділення селян землею (по 2 дес. на двір), замість старих станових судів передбачалося запровадження гласного судна з присяжної адвокатурою, змагальністю сторін. Крім програмних документів, було розроблено й план дій. Передбачалося розпочати революцію у Петербурзі повстанням гвардії і флоту, вигнати членів імператорської фамілії, заарештувати імператора, скликати Сенат і крізь нього оприлюднити нового стану речей. На периферії мали посприяти повстанню у Києві. Виступ планувалося на літо 1826 р. Проте несподівана смерть Олександра в Таганрозі 19 листопада 1825 р. змінила плани. Оскільки відмова брата Олександра Костянтина від престолу тримався таємно, війська було наведено до присяги йому, а чи не Миколі. Після двотижневої листування Костянтин підтвердив свою відмову престолу і 14 грудня було призначено переприсягу новому імператору — Миколі I. Революціонери вирішили скористатися урядовим кризою виступити цього дня на Сенатській площі. Повстання, що отримало назву «повстання декабристів », було жорстоко придушене урядом. Микола велів зрадити суду офіцерів, а солдатів піддати тілесних покарань. Верховного суду засудив всіх учасників розстріляти, проте Микола І наказав страчувати лише п’ятьох — Рилєєва, Пестеля, С. Муравьёва-Апостола, М. Бестужева-

Рюмина, Каховського. Інші відправлені на заслання. Виступ на Сенатській площі 14 грудня 1825 р. поклало край прогресивним реформам. Самодержавство відчуло загрозу самому своєму існуванню та розпочало зусилля зберегти фортечну систему. Період правління брата Олександра — Миколи Павловича (1825- 1855). — це остання предреформенная спроба самодержавства з'єднати майже непоєднуване: зберегти непорушною політичну систему абсолютизму і водночас, вдатися до поступки б новим вимогам часу у економіці, в аграрному питанні - особливо. Шляхом мілітаризації державних устроїв Миколі I вдалося лише тимчасово відстрочити проведення рішучіших реформ. Прагнучи всіляко захистити російське суспільство тяжіння західних ідей, Микола І почав заходів, покликаних посилити контроль і нагляд за діяльністю адміністративного апарату, за печаткою, системою освіти, і навіть посилити особисте впливом геть усе боку державного життя. Імператорська канцелярія розрослася. З нею було створено II відділення — для кодифікації законів, III відділення — вища поліція, IV відділення — керівництво жіночими училищами і благодійними закладами, V відділення — щодо реформи державних селян, VI відділення — керувати Закавказзям. III відділення стало органом особистої влади імператора, державою державі за своїм значенням. Правління Миколи I характеризується створенням різноманітних секретних і несекретних комітетів і комісій по різним питанням, підлеглих самому царю. Під керуванням Сперанського було здійснено кодифікація законодавства. всі відомі закони було зібрано в хронологічному порядку, їх обрані діючі. Повне збори законів Російської імперії з 1649 по 1825 рр. становило 45 томів. Цей колосальна праця досі є незамінним джерелом для істориків. У 1826 р. створили Комітет із влаштуванню навчальних закладів. У його завдання входила перевірка статутів навчальних закладів, вироблення єдиних принципів освіти, визначення дисциплін та відповідної навчальної літератури. Освіта мало, на думку уряду, виховувати «скромних громадян », які трудилися перед урядом кожен на

своём терені. Ідейній платформою перебудови системи освіти, управління всієї сферою культури став гасло міністра освіти, президента Академії наук С. С. Уварова: «самодержавство, православ’я, народність «. Університети втратили значну частину колишньої автономії, прийом у яких обмежувався, а плата росла, з навчальні програми було вилучено такі предмети, як природний право, філософія. Проте призупинити процес поширення освіти не за можливе. Запровадження нового «чавунного «Цензурного статуту теж принесло очікуваного результату. Крамольні ідеї продовжували поширюватися попри всі перешкоди, а посилення нагляду над літературою як не зупинило перо ні Пушкіна, ні Лермонтова, ні інших видатних російських поетів і письменників. На період правління Миколи I доводиться «золотий «століття російської поезії. Зберігаючи недоторканним політичну систему самодержавства і наважуючись чіпати систему кріпацтва, яка дедалі більше заходила в глухий кут, Микола І вимушений був ухвалити низку заходів, які ослаблюють залежність селян від поміщиків, скасовують її найодіозніші прояви. Заборонялося віддавати кріпаків на заводи; обмежувалося право поміщиків засилати селян на Сибір; заборонялося продавати селян з публічного торгу після роздроблення сім'ї, дарувати платити ними борги; дворянам без маєтків заборонялося купувати селян без землі; поміщики отримали право відпускати дворових за грати; під час продажу маєтків з публічного торгу селяни отримали право викупу волю; селянам дозволялося купувати з згоди поміщика нерухомість. Більше серйозні заходи рішення селянського питання неодноразово обговорювалися у численних секретних комітетах (понад десять). Комітет 1835 р. поставив завдання «нечувствительного спорудження селян із стану кріпосного до свободи «. Передбачалося у трьох етапу і в невизначені терміни звільнити селян без землі. Робота комісії закінчилася безрезультатними. У 1839 р. створено нову комітет, де видну роль грав відомий діяч на той час, людина високоосвічена, котра дотримується ліберальних поглядів — П. Д. Киселёв. Результатом роботи комітету став указ 2 квітня 1842

г. «про зобов’язаних селян. «. Він скасовував указу 1803 р. «про вільних хліборобах », але було виправити становище «незручні боку «. Власникам дозволялося укладати з селянами по взаємному угоді договори на підставі, щоб поміщики зберігали підстави вотчинної власності, а селяни одержували від них ділянки землі на користування за встановлені повинності. Отже до реформи 1861 р. було звільнено всього 27 тис. селян. У 1844 р. уряд розпочало складання про «инвентарей «в западнорусских губерніях, де поміщиками були переважно поляки, що перебували на опозиції російському уряду. Це було опис поміщицьких маєтків з чіткої фіксацією розмірів земельних наділів селян і виконуваних ними повинностей. Найбільшою мірою у сфері аграрного питання було реформа державних селян, проведена наприкінці 1930-х. Державні селяни становили 34% всього податного селянського населення Криму і юридично були вільним станом, які у підпорядкуванні в держави. Метою реформи було підняти добробут цієї категорії населення Криму і подати приклад поміщикам з управління їхніми власними селами. Керував реформою П. Д. Киселёв, в 1835 р. очолив V відділення імператорської канцелярии. Государственные селяни розглядалися як вільні жителі, обробні державну землю. Малоземельні мали землею, переглянуте оподаткування податями відповідно до місцевими умовами; засновані «допоміжні позички «для дрібного кредиту селянам; створювалися медичні і ветеринарні пункти; розширилася мережу нижчих шкіл. Микола І вважав необхідним заохочувати розвиток промисловості. Для захисту інтересів народжуваної буржуазії були засновані Мануфактурний і Комерційний поради. З метою розширення системи технічної освіти створено Технологічний університет у Петербурзі, Московське ремісниче училище. За всієї суперечливості вжитих заходів у яких простежується прагнення підняти промисловий рівень Росії. Проте революційні події у Європі у 1848−1849 рр. поклали край скромним реформаторським спробам Миколи I. Отже, до середини ХІХ століття феодально-крепостническая

система наблизилась до вирішального рубежу. У її надрах визрівали нові структури, подготовлявшие перехід до індустріального типу розвитку. Все ширшими верствами суспільства опановували ідеї, разрушавшие традиційні ставлення до кріпосницькому громадському устрої. Політика самодержавства у період характеризувалася спробами підправити, поліпшити найбільш застарілі елементи політичної й економічної системи, не порушуючи, проте, головних устоїв. Але ці спроби лише тимчасово відсунули необхідність розв’язання головного питання: долі кріпацтва. У століття це запитання для уряду встав так: або звільнити селян зберегти свою влада, або звільнити і втратити её.

Лекція VII. БУРЖУАЗНІ РЕФОРМИ ДРУГИЙ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

1. Скасування кріпосного права

Питання необхідності скасування кріпацтва і проведення змін у соціально-політичної сфері назріло вже на початку XIX століття. Росія залишалася на той час єдиною європейської державою, зберегла феодально-крепостническую економіку й абсолютну монархію. Ефективність російської економіки першій половині ХІХ ст. панувала порядок нижче, ніж у розвинених країни, де вже у 30-ті роки даного століття сталося переозброєння промислових підприємств на парові двигуни, що призвело до різкого підвищення продуктивності праці та утвердженню капіталістичного укладу. Економічний провал кріпосницькій Росії із особливої наочністю виявився у кінці царювання Миколи I, під час Кримської війни 1853−1856 рр. ., де Росія зазнала жорстоке поразка, попри героїзм солдатів, матросів і старших офіцерів. Вітрильний флот Росії на Чорному море було протистояти пароплавам європейських держав. Відсутність залізниць не дозволяло постачати армію продовольством та боєприпасами у необхідному кількості. Поразку українців у Кримську війну показало, що лише після періоду зближення Росії з Європою (XVIII — початок ХІХ ст.) знову нагромадилася відсталість як кадрова, і технічна. Логіка економічних пріоритетів і политических

взаимоотношений з капіталістичними державами Європи поставили перед Росією завдання модернізму відсталого суспільства. Але поразка у війні викликало ще й громадську активність. До рішучих змін так підштовхували уряд селянські хвилювання кінця 1850-х років, і навіть незвичні акції, як прагнення записатись у армію під час Кримської війни (пройшов слух, що добровольці отримають вільну), чи «трезвенное рух », що охопила ряд губерній, коли сільські суспільства забороняли селянам пити вино під загрозою жорстокої розправи. Після смерті Миколи I на престол вступив його син Алек сандр II (1855- 1881). Вперше необхідність скасування кріпацтва було офіційно заявлено Олександром ІІ промови, произнесённой їм 30 березня 1856 р. перед представниками московського дворянства. В цьому виступі сказав знамениті слова: " … краще скасувати кріпосне право згори, ніж чекати, як його саме буде скасовано знизу «. Слід віддати належне цьому царю, який зважиться для проведення реформ, яким зупинилися його попередники та продовжити які змогли його син (Олександр III) і онук (Микола II). На розробку реформи було створено губернські комітети, якими керував «Головний комітет із селянському справі «. Підготовка реформи посіла близько трьох років. Як кажуть, підготовка посіла значна частина часу, але ретельність проробки й стала, мабуть, одній з причин початкового успіху реформи. Результатом роботи комітетів з’явилися такі основні концепції: звільнення селян з землею без викупу, звільнення селян без землі і «визволення селян з землею, але за викуп. Останній варіант був покладено основою реформи. Зміст цієї реформи містилося в документах: Загальний стан речей (основні засади реформи), Місцеві становища (у яких враховувалися особливості окремих губерній) і Додаткові правила (у яких передбачався порядок проведення реформи). На загальну становищу селянин зізнавався особисто вільним людиною, наделённым всім комплексом цивільних прав. Вона могла пред’явити позов і відповідати у суді, володіти рухомим і нерухомим майном, займатися торгівлею і промислами. Поміщик більше міг ні продавати, ні купувати селян, ні забороняти їм устраивать

свою долю з їхньої розсуду. Особиста залежність селян ліквідувалася повністю. Для визначення наділу все землі було поділено втричі категорії: нечерноземные, чорноземні і степові. Загалом в країні одного селянина доводилося від 1 до 12 десятин (1 десятина = 1 га) землі, а середньому виходило по 3.3 десятини на селянина. Протягом дворічного терміну все поміщики і мають були скласти і підписати Статутну грамоту, у якій визначався величину і характер виділеної землі. У разі розбіжності з яким- або питанням запрошувалися світові посередники (з дворян). До викупу землі селянин вважався временнообязанным й у Статутний грамоті були точно перераховані його обов’язки (оброк, панщина, лад і терміни його виконання). У разі, якщо селянин укладав выкупную угоду й вносив 20% вартості свого наділу, він ставав вільним крестьянином-общинником. Після звільнення з поміщика селяни у переважній більшості Росії зберігали залежність від громади, бо вся надельная земля вважалася належала світу — громаді. Община розподіляла і перерозподіляла землі між селянами. Переділ ділянок здійснювався загалом через 7−12 років (а подекуди й не проводився), перевагою користувалися господарства з велику кількість мужчин-работников. Випаси та вирубування лісу перебувають у загальному користуванні. Кругова порука стримувала вихід селян із громади. Ця система піддалася зміни лише на початку XX в. у зв’язку з реформою Столипіна. 16 лютого 1861 р. Державну раду завершив обговорення проекту «Положень «. 19 лютого (щодня сходження на престол в 1855 р. Олександра ІІ) вони було підписано царем й одержали силу закону. Того ж день цар підписав і Маніфест, возвещавший про звільнення селян. «Положення 19 лютого 1861 р. «. поширювалися на 45 губерній Європейської Росії, у яких нараховувалося 22.5 млн. кріпаків селян, зокрема 1467 тис. дворових і 543 тис. приписаних до приватним заводам і фабрикам.

Ліквідація феодальних відносин — не одномоментний акт 1861 р., а тривалий процес, простягнутий сталася на кілька десятиліть. Повне звільнення селяни отримували не відразу з момента

обнародования Маніфесту і «Положень 19 лютого 1861 р. «. У Маніфесті оголошувалося, що протягом два роки (до 19 лютого 1863 р.) зобов’язані відбувати ті ж повинності, що й за кріпацькій праві. Скасовувалися лише звані додаткові збори (яйцями, олією, льоном, полотном, вовною тощо.), панщина обмежувалася 2 жіночими і трьох чоловічими днями з тягла на тиждень, кілька скорочувалася подворная повинність, заборонявся переклад селян з оброку на панщину й у дворові. Але й 1863 р. селяни ще довго перебували на становищі «временнобязанных », тобто. продовжували нести регламентовані «Положення «феодальні повинності: платити оброк чи виконувати панщину. Завершальним актом на ліквідацію феодальних відносин був переклад селян на викуп. Переклад селян на викуп був завершальним етапом звільнення від кріпацтва. «Положення 19 лютого 1861 р. «ніякого остаточного терміну припинення временнообязанного стану селян перекладу їх національною на викуп не визначали. Тільки законом 28 грудня 1881 р. встановлювався переклад селян на обов’язковий викуп, починаючи із першого січня 1883 р. На той час на временнообязанных відносинах залишалося 15% селян. Переведення їх на викуп завершився до 1895 р. Однак це закон поширювався лише з 29 «великороссийских губерній «. У Закавказзі переклад селян на викуп ні завершений навіть до 1917 р. Інакше було залежить від 9 губерніях Литви, Білорусії та Правобережної України, де під впливом польського повстання 1863 р. і широкого селянського руху селяни у кількості 2.5 млн. душ чоловічої статі було переведено на викуп вже у 1863 р. Тут було встановлені більш пільгові проти іншими губерніями Росії умови звільнення: повернуті відрізані від землі, знижено повинності загалом на 20%. Умови викупу для більшу частину селян були тяжёлыми. У основу викупу ставилися феодальні повинності, а чи не справжня, ринкова вартість землі. Інакше висловлюючись, селянам доводилося не лише землю, а й втрату поміщиком кріпосного праці. Викупна сума визначалася шляхом «капіталізації оброку », тобто сплачуваний селянином оброк прирівнювалося до річний дохід в 6% з капіталу. Обчислення цього капіталу і означало

определение викупної суми. Наприклад, якщо селянин виплачував душової наділ в 10 крб. на рік, то викупна сума цей наділ повинна становити 166 крб. 67 коп. Річ викупу взяла він держава шляхом проведення викупної операції. Вона у цьому, що скарбниця виплачувала поміщикам відразу ж потрапити грішми і цінними паперами 80% викупної суми, якщо селяни даного маєтку отримували вищий наділ, і 75% коли їм давався наділ менш вищого. Інші 20−25% селяни сплачували безпосередньо поміщику (відразу чи розстрочку). Викупна сума, виплачена державою поміщикам (вона розглядали як надана селянам позичка), потім справлялася з селян на розмірі 6% на рік у протягом 49 років. Отже, цей час селянин мав виплатити до 300% наданої йому «позички «. Проведення державою викупу селянських наділів в централізованому порядку вирішувало низки найважливіших економічних та соціальних завдань. Урядовий кредит забезпечував поміщикам гарантовану сплату викупу і рятував їхню відмінність від безпосереднього сутички з селянами. Викуп виявився, ще, операцією, вигідною ще й державі. Загальна викупна сума за селянські наділи було визначено 867 млн. крб., тоді як ринкова вартість цих наділів за цінами 1863−1872 рр. становила 648 млн. крб. З 1862 по 1907 р., до скасування викупних платежів, колишні поміщицькі селяни виплатили скарбниці 1 540 570 тис. крб. викупних платежів і ще залишалися їй повинні ! Проводячи выкупную операцію, скарбниця вирішив і проблему повернення дореформених боргів з поміщиків. До 1861 р. 65% кріпаків було закладено і перезаложены їх найбільшими власниками у різних кредитних установах, а сума боргу на ці заклади становила 425 млн. крб. Цей борг був віднятий з викупної позички поміщика. Отже, реформа 1861 р., звільнивши поміщиків від боргів, врятувала їхню відмінність від банкрутства. Як кажуть, суперечливого характеру реформи 1861 р. яскраво виявився у питанні викуп. З одного боку, викуп безсумнівно носив грабіжницький, кріпосницький характер, але з іншого — він навіть сприяв розвитку капіталістичних взаємин у країні. Выкуп,

во-первых, сприяв більш інтенсивному проникненню товарно-грошових взаємин у селянське господарство, по-друге, давав поміщикам грошові кошти на перекладу свого господарства на капіталістичні основи, в- третіх, означав подальше відділення селянського господарства від поміщицького і, по-четверте, прискорив процес соціального розшарування селянства. Та особливо істотним недоліком реформы, в наступному ще більше обострившим соціальні протиріччя, було збереження більшої і кращої частини землі, де працювали покоління селян, в власності поміщиків. Цар-визволитель відчув сім замахів і наприкінці кінців був убитий 1881 г.

2. Реформи 60−70-х годов

Скасування кріпацтва у Росії викликала необхідність виконання інших буржуазних реформ — у сфері місцевого управління, суду, освіти, фінансів, у справі. Найбільш послідовної буржуазної реформою Олександра ІІ вважається Судову реформу 1864 р.. З цієї реформі вводилися демократичні принципи судочинства: відкритість і гласність процесу, декларація про захист обвинувачуваного, змагання сторін (захисту та обвинувачення), незмінюваність судей.

Зміст реформи містилося в чотирьох документах: «Статут кримінального судочинства », «Заснування судових установлень «і «Статут про покарання, що накладаються світовими суддями «. Уся судова система ділилася на частини: загальну економічну та місцеву. До місцевої ставилася світова юстиція. Для її здійснення кожен повіт був поделён до дільниць, у яких засновувалися камери світових суддів. Світовий суддя, зазвичай, обирався з дев’яти місцевих дворян. Для виборів у судді потрібно було мати певним майновим і освітнім цензом. Крім світових суддів, обиралися почесні, допомагали світовим у роботі і заменявшие їх під час відсутності. У компетенцію світових суддів входило розгляд цивільних справ за позовами у сумі трохи більше 500 крб., і навіть дрібних справ за позовами, покарання якими не перевищувало 3-х місяців ув’язнення чи 300 крб. штрафу. Оскаржити рішення світового судді можна було перед З'їздом світових суддів, яка зі світових і почесних суддів повіту. Скарги на рішення З'їзду мировых

судей могла приноситися в вищий судовий орган країни — Сенат. У загальну юстицію входила система судів, першим ланкою якому було окружні суди. Усю територію країни ділилася на округу (в губернії, наприклад, залежно від її розміру може бути кілька таких округів), у кожному у тому числі учреждался окружної суд. Він складалася з трьох професійних суддів (них — головуючий). У окружному суді була два відділення: з цивільних і з кримінальним судам. Найбільш складні кримінальні справи слухалися у складі суддівської колегії і дванадцяти присяжних засідателів. Засідателі виносили своє рішення і вона називалася вердиктом. Під час ухвали вердикту присяжні мали вибрати жодну з трьох формул: винен, невинний чи винен, але заслуговує поблажливості. Судді оголошували вирок на підставі вердикту, винесеного присяжними засідателями. Вирок, ухвалений із участю присяжних засідателів, міг стати оскаржений лише тоді новооткрывшихся обставин (приклад роботи такого суду — у романі Л. М. Толстого «Воскресіння »). Наступною судової інстанцією у цій системі були Судові палати. Вони складалася з двох департаментів: кримінального та цивільного. Справи у яких вирішувалися колегією із трьох людині в участі станових представителей, которыми були губернський чи повітове ватажки дворянства, міського голову і волосної старшина. Судові палати розглядали скарги рішення і вироки окружних судів (винесених й без участі присяжних засідателів). Вищої судової інстанцією був Сенат. Він розглядав справи, отнесённые у його компетенцію, і навіть скарги на вироки і рішення нижчих судів. Щоб одержати дозвіл особливо важливих справ (державних злочинів) по височайшому повелінню створювався Верховний кримінальний суд. Реформой 1864 р. утворювалися та слідчі органи, учреждалась прокуратура, що полягала при окружних судах, судових палатах і Сенаті. Прокурори керували наслідком, виступали обвинувачами в суді, стежили над виконанням вироків. Передбачалася ще й адвокатура. На принципах реформи 1864 р. в 1867 р. було проведено военно- судова реформа.

В 1865 р. було прийнято закон про пресу ., який пом’якшив цензурний нагляд, встановлений Миколою I. Товсті книжки розміром як 160 стор. (оригінальні) і перекладні розміром 320 стор. не цензурировались, їх видавці відповідали перед судом у разі, тоді як книгах містилися протиправні відомості. Спочатку отримали попередження і лише за повторного порушення їм загрожувало закриття. Через війну реалізації цього закону про пресу у Росії початку складатися радикальна журналістика. Олександра Другого провів дві серйозні реформи місцевого уп равления .: Земська 1864 р. і Міська 1870 р. Земська Реформа 1864 р. вводилася на місцях «задля забезпечення земських користей і фінансування потреб «і передбачала створення виборних земських установ: повітових і губернських земських зборів, обраних терміном три роки. Виборче право було цензовым (а чи не цензовим), засідали знаходяться ці установи сессионно (зазвичай разів на рік) і мали розпорядчими і директивними функціями. Постійними виконавчими органами земських зборів були повітові і губернські управи. Вони складалася з кілька людей (залежно від розміру території, що вони обслуговували). Головами управ були ватажки дворянства, до компетенції цих органів входило практично все керівництво і управління місцевим господарством: дороги, ринки, місцева промисловість, в’язниця, охорону здоров’я й просвітництво. Хоча діяльність земств і контролювалася губернаторами, але місцеві діячі переважно своєму працювали самовіддано і приносили чималу користь у губерніях. Міська реформа 1870 р. заміняла станові міські Думи єкатерининських часів виборними органами місцевого самоврядування, избираемыми з урахуванням цензового закону. Органи місцевого самоврядування стали Міські Думи, які мають розпорядчими функціями, й міські управи, наделённые виконавчими повноваженнями. Кількість членів міських дум чого залежало від кількості жителів міста. Міська управа складалася з кількох членів та міського голови. До їх компетенції ставилися: зовнішнє благоустрій міст, організація ринків, піклування про місцевої торгівлі та промышленности,

здравоохранении й освіті. Олександром II було проведено військова реформа ., розроблена військовим міністром П. Милютиным. 1 січня 1874 р. був затверджений «Статут про військового обов’язку «. Замість рекрутської вводилася загальна військова повинність, якої підлягали всі чоловіки, досягли 21 року. Термін дійсною служби в сухопутних військ дорівнював шести років, але в флоті - семи. Відслужилі справжню службу зараховувалися в запас на вп ределённый термін, а після цього — в ополчення. Особам, мали освіту, і навіть колишніх єдиними годувальниками у ній, вводилися відстрочки. Передбачалися та нещасні випадки звільнення з служби (наприклад, по принциповим положенням тій чи іншій релігійної конфесії). Потреби капіталістичного розвитку і розлад фінансів в роки Кримської війни вимагали упорядкування фінансового справи. Проведення в 60-ті роки серії финансо вых реформ. було спрямовано на централізацію фінансового справи і торкнулося переважно апарату фінансового управління. Не змінено станову спрямованість фінансової політики уряду. Основна частина податків і зборів як і лежала на податном населенні. Збереглася стара, введённая ще Петром I, подушна подати селянам, міщан, ремісників. Привілейовані стану (дворянство, духовенство, купецтво) від неї було звільнено. Колишні поміщицькі, удільні і державні селяни несли всі труднощі оброчних і викупних платежів — власне феодальних повинностей. Подушна подати. оброчні і викупні платежів до 60−70-ті роки ХІХ ст. становили понад 25% державних доходів, проте головне частину цих доходів припадала на непрямі податки, які теж виплачувало податное населення. Більше 50% витрат у держбюджеті йшло утримання армії й апарату управління, до 35% - для сплати відсотків з державним боргах, видачу субсидій та інших. Витрати народне освіту, медицину, піклування про становили менш 0.1 держбюджету. Капіталістична розвиток країни, зростання промышленности, торговли, сільського господарства, транспорту, запровадження у ці галузі нових технологій вимагали розширення народної освіти. Саме здійснення буржуазних реформ у сфері управління, суду, военного

дела не міг без збільшення кількості грамотних покупців, безліч розширення числа навчальних закладів. Підготовка реформи початкового й середнього освіти тривала 3 роки. 14 червня 1864 р. було видано «Положення про початкових народних училищах «. У цій становищу дозволялося відкривати початкові школи, як громадських організацій, і приватних осіб, але під медичним наглядом повітових і губернських училищных рад. До програми входило викладання читання, листи, закону Божого, чотирьох правил арифметики й Вищої церковної співу. У пореформеній Росії існувало три типу початкових шкіл: міністерські (учреждённые Міністерством народної освіти), земські (при земствах) і церковнопарафіяльні. 19 листопада 1864 р. був затверджений новий статут гімназій. До нього був введений буржуазний принцип формального рівності станів, а й через високої плати навчання фактично не було доступно переважно вихідцям з імущих класів. Гімназії поділялися на класичні (гуманітарний освіту, вивчення класичних мов; після нього — вступ у університет без іспитів) і реальні (посилене вивчення математики природознавства, надходження після нього переважно у вищі технічні навчальними закладами). 10 листопада 1862 р. був затверджений статут жіночих гімназій — значний крок у справі освіти. У 1970-х рр. було належить початок вищому жіночому освіті, відкритий ряд жіночих курсів у Москві, Петербурзі, Києві, Казані. Особливу популярність отримали Бестужівські вищі курси в Петербурзі, давали найбільш ґрунтовну освіту. До реформі вищій школі. уряд приступило в 1861 р. під безпосереднім впливом студентських заворушень. 18 червня 1863 р. був затверджений новий статут, за умови надання університетам досить широку автономію. Реформи освіти зіграли своєї ролі підготовкою кадрів для молодого російського капіталізму, проте рівень неграмотності країни був й у початку століття неприпустимо високий. За переписом 1897 р. питому вагу грамотних становив 22. 3% (до 1917 р. — 31. 9%). До березня 1881 р. ліберальний діяч Лоріс-Меліков під готував проект державних реформ, що мав як програму адміністративних, а й широких економічних перетворень. Наміри залучити цензовую громадськість до підготовки реформ

означало прагнення уряду розширити свою соціальної бази. 28 лютого Олександра Другого підписав «Маніфест «перетворення Державної Ради, участі у ньому народних представників, що могла призвести до перетворення країни у конституційну монархію. Проте 1 березня 1881 р. царь-реформатор було вбито бомбою, кинутою Гриневицким. Після вбивства Олександра ІІ його син Олександр III (1881- 1894). заявив себе як «про «залізному государі «, і з ліберальними реформами розібралися. «Маніфест «був розірваний. Ліберали: міністр внутрішніх справ Лоріс-Меліков, військовий міністр Мілютін, великий князь Костянтин пішли у відставку. На місце прийшли консерватори: Побєдоносцев, Толстой, Катков. Правління Олександра ІІІ традиційно називається періодом контрреформ, урезавших даровані минулим царствованием економічні та політичні свободи. Були обмежені міські, земські, цензурні, університетські свободы.

3. Росія післяреформений период

Після падіння кріпацтва Росія швидко перетворювалася з аграрної країни у аграрно-индустриальную. Розвивалася велика машинна індустрія, виникали нові види промисловості, складалися райони капіталістичного промислового й сільськогосподарського виробництва, створювалася розгалужена мережу залізниць, формувався єдиний капіталістичний ринок, відбувалися важливі соціальні зрушення країни. Для розвитку капіталізму в аграрної Росії аж надто показові ті процеси, що відбувалися у сільському хозяйс тве. 50% селян на 80-ті роки ставилися до біднякам, а 80% бідняків здавали свої землі багатим за безцінь. Розпад селянства було важливий чинник формування капіталістичного ринку виробництва і розвитку капіталізму загалом. Незаможне селянство створювало ринок робочої сили в як підприємницького сільського господарства, так великої капіталістичної промисловості. Разом про те разорённый селянин, жила на заробітки, набував тепер предмети споживання над ринком, ніж сприяв зростання попиту на предмети споживання. Заможна ж верхівка пред’являла все більший попит на сільськогосподарські машини, добрива тощо. Що Нагромаджуватимуться капітали сільська верхівка вкладала в

промышленное підприємництво. Звісно, розвиток капіталізму сільському господарстві Росії йшло «по-прусски «повільно, стримуючим чинником було сохраняющееся поміщицьке землеволодіння пов’язана з цим малоземелля селян. Малоземелля, відтинки від селянських наділів найцінніших і необхідних угідь примушували селянина у кабалу до старого пана. Залишалися ще й деякі риси позаекономічного примусу: кругова порука, тілесні покарання, віддача в громадські роботи, виконання встановлених законом 1861 р. повинностей на користь поміщика і держави, станову неполноправность селян, нарешті, збереження до початку 80-х временнообязанных відносин. У умовах феодальна система ведення поміщицького господарства не могла зникнути відразу. Тож у пореформенную епоху поєднувалися дві форми ренти: відробіткова (навколишні селяни обробляли поміщицьку землю своїм инвентарём іншого за надання їм у оренду оранки та інших угідь) і капіталістична (наёмные працівники обробляли землю поміщика його инвентарём). Для ведення підприємницького сільського господарства щодо- капиталистически були потрібні нові сільськогосподарський реманент, машини, добрива, заміна старого трёхполья новими системами землеробства, застосування більш раціональних систем ведення господарства. Таке велике капіталістичне господарство потребувало значних капіталовкладень, знаннях, досвіді. Не всі поміщики могли перебудувати своє господарство таким чином. Багато ліквідували його, закладали і перезакладывали в кредитних установах. Кількість закладених маєтків і які й з молотка швидко зростало. Закладено поміщиками: 1870 р. — 26% поміщицьких земель, 1880 — 15%, 1895 40%. Якщо 1886 р. за борги було продано 166 поміщицьких маєтків, то 1893 р. — 2237. Розорялося і ліквідувало свої маєтку передусім дрібне дворянство, яке могло пристосуватися до нових умов капіталістичного ринку. Сталіший виявилися найбільші латифундії. Основна риса пореформеній еволюції сільського господарства Росії полягало у тому, що його приймало дедалі більше торговий, підприємницький характер. До цього процесу були: 1)

превращение землеробства в товарне виробництво, причому: товаром ставали як продукти землеробства, а й земля і робоча сила; 2) чітке визначення та поглиблення наміченої раніше сільськогосподарської спеціалізації районів країни. При торговому землеробстві виділявся головний ринковий сільськогосподарський продукт у цьому регіоні, інші галузі сільського господарства підпорядковувалися чи пристосовувалися до виробництву цього продукту. Найважливішими чинниками, обусловливавшими зростання торгового землеробства, були: зростання внутрішнього і зовнішнього ринку; зростання неземледельческого населення у зв’язку з зростанням міст, розвитком промисловості, торгівлі, і транспорту; інтенсивне залізничне будівництво, втягивавшее в капіталістичний ринок самі віддалені й раніше відсталі регіони країни. Наприкінці в XIX ст. внаслідок усиливавшегося селянського малоземелля, що було результатом природний приріст селянського населення за збереженні у старому розмірі надельного землеволодіння (внаслідок розміри наділів в розрахунку на свою душу чоловічої статі скоротилися майже 2 разу) аграрний питання мав особливої гостроти. Отже, за всієї своєї прогресивності аграрні перетворення ще більше загострили соціальні протиріччя, котрі до початку ХХ століття вилилися в революційну ситуацію. Скасування кріпацтва сприяла швидкої капіталізації країни, промисловому розвитку. Вплив реформ в розвитку промисловості. починає позначатися поступово на початок 70-х — 80-х років. На початку 80-х ХІХ століття у Росії основних сферах промислового виробництва машинна техніка вже витиснула ручну, водне колесо практично витіснив паровий двигун. Парові машини та механічні верстати завоювали панування в гірничодобувної, металообробній і текстильної галузях промисловості. Важливим показником промислового перевороту з’явився бурхливий ріст у 60-х — 70-ті роки парового механізованого транспорту. Пореформенная промисловість Росії виробляла переважно предмети споживання, проте починаючи з 80-х росте питому вагу виробництва коштів виробництва. У перші пореформені десятиліття промисловий образ країни визначала лёгкая

промышленность, провідної ролі у якій займала текстильна. Московський, Петербурзький і Прибалтійський райони були текстильними районами Росії: тут зосереджувалася 75% ткацьких верстатів, 80% потужності парових машин і 85% робочих всієї текстильної промисловості країни. Іншою наскрізною галуззю промисловості була гірничодобувна, що у перші пореформені десятиліття зосереджувалася на Уралі. У пореформеній Росії поруч із розвитком старих, традиційних районів — Московського, Петербурзького, Прибалтійського, Уралу, додалися нові: південний угольно-металлургический (Донбас і Україна), Бакинський нафтовидобувний. Виникли великі промислові центри — Баку, Харків, Юзівка, Горлівка, Нарва, Лодзь. Значні успіхи зробило вітчизняне машинобудування. Значними центрами транспортного машинобудування (паровозів, вагонів, пароплавів) стали Сормово і Коломна. Центрами сільськогосподарського машинобудування — Харків, Одеса, Бердянськ, Олександрівськ, Елисаветград.

Промисловість розвивалася у містах, а й у селі, забезпечуючи себе дешевою робочої силою. У 1879 р. в Європейської Росії у таких фабрично-заводських посёлках працювали 47% фабрично-заводського пролетаріату, в 1890 — вже 51. 5% від загальної кількості робочих великої промисловості. Кількість великих підприємств із 1000 і більше робочих за період із 1886 по 1890 рр. зросла вдвічі, кількість робітників у яких — вдвічі, а сума виробництва — вп’ятеро. Росія відрізнялася найефективнішим рівнем концентрації промисловості. Основним джерелом формування класу найманих робочих стало разорённое селянство. У зв’язку з процесом розшарування селянства, а і з зростанням аграрного перенаселення село відпускала до міста все більше працівників. Якщо 60-х рр. щорічно видавалося близько 1.3 млн. паспортів відходити, то 90-х вже майже 7 млн. Процес формування промислової буржуазії почався ще дореформену епоху. Соціальною базою формування російської промислової буржуазії служили купецтво, міщанство, але переважно заможне селянство. Відомі династії російських фабрикантів — Гучковы, Коновалови, Кокушкины, Кондрашовы, Гарелины, Зубковы, Морозови, Прохоровы, Рябушинские — вийшли из

крестьян. У 1970-х — 80-х рр. в XIX ст. виникають організації буржуазії за захистом її інтересів: в 1871 р. «Рада з'їзду горнопромышленников Півдня Росії «, в 1880 р. — «Рада з'їзду горнопромышленников Уральській гірської області «, в 1888 р. — «Рада з'їзду мірошників «і «Рада з'їзду бакинських нафтопромисловців «. Якщо збережеться самодержавства, тобто політичної влади дворянства, позиції буржуазії у житті були слабкими, попри її зростання економічну роль. Важливими показниками капіталістичного розвитку пореформеній Росії були збільшення частки міського населення Криму і зміна сословно- класової структури міст. З 1863 р. (перша перепис міст) до 1897 р. (перша усеросійська перепис населення) при загальному зростанні населення півтора разу було (з 74 до 125 млн.) міське збільшилася 2.5 разу (з 6.1 до 16.8 млн.), а питому вагу міських жителів серед населення зросла з 8 до 13. 4%. Насправді індустріальне населення перевищувало міське в півтора-два раза, так як містом вважався по формально — юридичному принципу адміністративний (повітове чи губернський) центр. Поэтому офіційно містами не вважалися Юзівка з населенням 20.4 тис. жителів, Орехово — Зуево (25.5 тис.), Іжевськ (41 тис.) та інших. Офіційна статистика налічувала в 1897 р. 932 міста. Особливого значення як великі промышленно-культурные центри мали Петербург і Москва. У 1897 р. у Петербурзі мешкало вже 1.3 млн., а Москві - 1. 04 млн. Для пореформеній епохи характерно було визнано створення нової, капіталістичної кредитної системи. Нові державні та приватні кредитні установи грали значної ролі у фінансуванні розвивалася промисловості, залізничного будівництва, сільського господарства. У 1860 р. замість упразднённых Заёмного і Комерційного банків створили Державний банк, який одержав право емісії грошових знаків. До 90-х років Державний банк вже мав 110 філій. Швидко розвивалися приватні акціонерні банки. перший виник у Петербурзі 1864 р. До середині 70-х рр. існувало вже майже 40 комерційних акціонерних банків. Велику роль фінансуванні російського капіталізму грав іноземний капітал, вторгнення що його російську экономику

особенно посилилося з 80-х рр. Залучаючи іноземний капітал, царський уряд прагнуло відшкодувати недолік вітчизняного. Переважав капітал 4-х держав: Франції, Англії, Німеччині, й Бельгії. Іноземний капітал сприяв індустріалізації країни, але зростала залежність Росії від розвинених держав, передовсім від Франції, що згодом, під час першої Першої світової послужило країні погану службу. Розвиток капіталізму у Росії характеризувалося поруч особливостей.: 1) Росії були характерними надзвичайно високий темпи розвитку на післяреформений період. Вони мусили вище, ніж у період у кожній із розвинутих країн, зокрема в быстропрогрессировавшей Німеччини. Проте початкова відсталість призвела до того, що у показниками душу населення вугілля, наприклад, видобувало в 2.5 рази менше, ніж у Німеччині, в 3 рази менше, ніж у США, вп’ятеро — ніж у Англії. І усе ж таки не слід забувати, що з 20 — 25 років Росія виконала те, що Англія за 1.5 століття, Франція за 100 років, Німеччина — за півстоліття. До початку ХХ в. Росія за загальним обсягу промислового виробництва вийшла 5 у світі (після США, Німеччини, Англії й Франції). І усе ж таки відставання було ще дуже велика, щоб стати рівним партнером в приближавшейся світової війни за переділ світу. 2) Розвиток промисловості було конче нерівномірним на величезних просторах Росії. Сучасні промислові райони сусідили з відсталими сільськогосподарськими. Таке сусідство за збереження залишків феодалізму до 1917 р., при варварських засобах господарювання і полурабских стосунках у селі (особливо у Закавказзі, у Середній Азії) розбещувало російських промисловців і царський уряд, дозволяючи не шукати сучасних форм врегулювання соціальних конфліктів, нових форм організації праці. Це вело нагнітання соціальної напруженості країни, що наприкінці кінців перетворилася на небачені трагічні потрясіння початку ХХ століття у Росії. 3) Інша послідовність подій. Їх промисловий переворот стався після врегулювання аграрних відносин. У Росії той-таки, як було вказано вище, реформа проводилася «згори », а незавершеність буржуазно-демократичного перевороту 1861 р. зробила аграрний питання ключовим в буржуазному економічному розвитку країни. Сформована на початку XX в. корінна потребность

общественного розвитку полягала у ліквідації кріпацтва, поміщицького землеволодіння і службовця їм держави. Державну систему царату можна було охарактеризувати як военно-феодальный імперіалізм, протиставляючи його капіталістичному імперіалізму. Він вирізнявся тяжёлыми формами експлуатації, зокрема трудящих національних околиць. 4) Стислі терміни капіталістичного розвитку, втручання політичної надбудови, збереження пережитків феодалізму призвели до порушення естественноисторической послідовності формування форм капіталу. Економіка носила многоукладный характер, який деформував і ускладнював розвиток капіталізму, викликав гострі соціальні й економічні протиріччя. 5) З огляду на тієї ж феодальних пережитків російський капіталізм не вирішив проблему добробуту мас. економічний розвиток будувалося на руйнуванні селянства, й нищенском існуванні робочих. На початку XX в. Росія відставала країн Заходу в техніко-економічному, соціальному і культурному відносинах. 6) Значна залежність від іноземного капіталу, потім Росія піти з одного боку для прискорення темпів розвитку, з другого — задля збереження поміщицького землеволодіння, самодержавства й у придушення виступів народних масс.

* * *

Отже, реформи, проведені Олександром II, були серйозним політичним кроком, що дозволило значно прискорити темпи економічного розвитку же Росії та зробити перші кроки щодо шляху демократизації політичної життя суспільства. Однак рішення були половинчастими як у об'єктивним причин (неможливість миттєвого впровадження розвинених капіталістичних форм на що та кадрову політику), і по суб'єктивним (страх ослаблення самодержавної влади). Буржуазні реформи 60−70 років було неможливо бути рішучими і послідовними оскільки панівним класом було феодальне дворянство, мало був зацікавлений у буржуазних перетвореннях і своєю заміні. Залежність від іноземного капіталу заважала економічної і політичною самостійності Росії на международ

ной арені, а феодальні пережитки економіки собі не дозволяли домогтися рівня продуктивність праці і демократичних відносин між власниками підприємств й робітниками. Головний соціально-економічний питання — про землю — було вирішене на користь найчисленнішого шару производителей-крестьян. Пограбовані і разорённые маси селянства ринули до міст, загострюючи украй протистояння між і капіталом. Виникла революційна ситуація. Гасло ліквідації поміщицького землеволодіння став гаслом наступних потім трьох російських революций.

Лекція VIII. РЕВОЛЮЦІЯ 1905−1907 рр. І РЕФОРМИ П.А. СТОЛЫПИНА

1. Революція і політичні партії.

Російська революція 1905−1907 рр. належить до пізніх буржуазних революцій. Специфіка її обумовлена специфікою російського типу капіталізму. Совмещённость феодально-самодержавных і капіталістичних громадських форм породжували поява рухів, які мають антифеодальний, антиімперіалістичний і антикапіталістичний характер. Революція у Росії тривала 2.5 року й пройшла три етапу: січень- вересень 1905 р. — розвиток революції за висхідною лінії; жовтень-грудень 1905 р. — вищий підйом революції; січень 1906 р. — 3 липня 1907 р. — відступ революції. Революція почалася «кривавим неділею «- 9 січня 1905 р. уряд Миколи II розстріляло мирну багатотисячну демонстрацію робочих Петербурга. У результаті революції перековывалось свідомість пролетаріату, виникла нова робоча влада — Ради, яка ставала популярної у масах. До активного життя пробуджувалося селянство, трудящі національних околиць. революційні настрої проникли до армії і флот (червень 1905 р. — повстання на броненосці «Потёмкин «; повстання команди крейсера «Очаків «тощо.). Революція 1905 р. змусила царизм повернутися до питань назрілих соціально-економічних перетворень. 6 серпня 1905 р. царизм

объявил про заснування Державної Думи (Булыгинской — під назвою міністра внутрішніх справ А.Г. Булыгина). Але поступка царату виявилася недостатньою: Булыгинская Дума бойкотировалась. Восени 1905 р. революція вступив у вищий етап свого розвитку, страйк стала Всеросійської. З 71 губернії Європейській частині страйкувало 66, загальне число учасників — 2 млн. людина. Такого грандіозного виступи не знала жодна країна у світі. У багатьох великих промислових центрів страйк супроводжувалася збройними зіткненнями працівників з поліцейськими і військами. Народ силою звільняв з в’язниць політичних ув’язнених. Повсюдно проходили масові мітинги з участю робочих, студентів, інтелігенції. Почалася паніка в правлячих сферах. Спроба встановити військову диктатуру виявилася цілком невдалою. Сьогодні в уряді перемогло протягом, очолюване видатним реформатором С.Ю. Вітте, який, підтримуючи самодержавну влада, домагався політичного союзу з буржуазією, жадав конституційним гарантіям буржуазного правопорядку. С.Ю. Вітте був автором маніфесту 17 жовтня 1905 р., який містив три основні положення: перше — цар «давав «громадянські свободи — недоторканність особи, свободу совести, слова, собраний, союзов; друге — розширювався коло виборців; третє - Дума отримала законодавчі права. Однак ці заходи було неможливо призупинити революційного руху. Жовтень- грудень 1905 р. був періодом розквіту революційного творчості мас, свідченням максимального напруження цієї енергії стало переростання страйку в повстання. Осередками повстання стали робочі околиці Москви: Пресня, Рогожско-Симоновский і Бутирський райони, Хамовники, Замоскворечье та західні райони Московско-Казанской залізниці. Почин Москви був підхоплене переважають у всіх кінцях країни. Ради робочих депутатів стали штабами повстання органами нової революційної влади. Проте, уряд зуміло придушити розрізнені осередки революції. З січня 1906 р. почався третій, етап — відступ революції. Хід у суспільному розвиткові висунув до порядку денного необхідність створення організацій, об'єднання активних представників різних класів чи соціальних груп, здатних боротися самостійно й більше гуртувати навколо себе сочувствующую більшість населення, висловлювати и

защищать її інтереси. На початку в XIX ст. людство вже мало таким досвідом будівництва політичних партій. У Росії той-таки цей процес почався пізніше, оскільки самодержавство гальмувало якусь політичну діяльність. Якщо панівні класи поміщиків і великій буржуазії не відчули що загрожує небезпека їхнім особистим інтересам, то демократичні верстви українського суспільства побачили в організаційної опозиції реальну альтернативу існуючої політичної влади. І недаремно, що генезис освіти партій йшов із появи радикальних партій. Першими утворювалися соціалістичні партії. У 1892 р. утворилася Польська соціалістична партія, в 1893 р. — соціал-демократія Королівства Польського і Литви, 1898 р. — Російська соціал-демократична партія, потім Литовська і Латиська социал- демократичні партії. Поруч із цими партіями околицях країни стали виникати національні партії, які висувають загальнодемократичні вимоги у національному питанні - польська, литовська, латиська, вірменська, грузинська, єврейська. Виникнення російського соціал-демократизму як ідейного течії пов’язано з групою «Звільнення праці «, створеної під керівництвом Г. В. Плеханова в 1883 г. в Женеві. У Росії її створюються соціал-демократичні кухлі і групи. Зачатком соціал-демократичної партії, здатної керувати визвольною боротьбою пролетаріату, став створений 1895 р. «Союз боротьби під час визволення робітничого класу «. Великої віхою історія створення социал — демократичної партії. став I з'їзд РСДРП (1898 р.). Процес об'єднання марксистських організацій єдину партію робітничого класу завершив II з'їзд РСДРП (1903 р.), у якому була прийнята Програма, витримана на кшталт класової боротьби пролетаріату. Пролетарська партія (більшовики) відрізнялася від усіх тим, що вона боролася за знищення монархії, класу буржуазії, на перемогу буржуазно- демократичної, та був соціалістичної революції. Лідери: Г. В. Плеханов, В.І. Ленін, Ю. О. Мартов та інших. Особливістю російської соціал-демократії стало її розмежування на дві самостійні фракції - більшовиків і меншовиків ., які дедалі більше розходилися у тактиці, а її у стратегії революційної боротьби. Через війну об'єднання низки народницьких гуртків і груп у конце

1901 — початку 1902 рр. оформилися до партії соціалісти-революціонери (есери). Головною соціальної силою вони вважали «трудовий народ «(селянство і пролетаріат, демократичну інтелігенцію). Їх приваблювала ідея всесвітньої боротьби праці проти експлуатації людської особистості, надихала віра у досягнення «царства соціалізму «(«царства загального організованого праці в загальну користь »). Шлях розвитку — соціальна революція. Найважливіші вимоги програми — соціалізація землі, тобто. перехід земель до громадам і розподіл їх за уравнительному ознакою між селянами; розвиток кооперації і широкого самоврядування. Ці становища забезпечили їм розуміння і в демократичної середовищі. Політичні вимоги есерів: демократична республіка, автономія громад, цивільні права. Наприкінці 1906 початку 1907 рр. у Комуністичній партії полягала більш 65 тис. людина. По соціальному складу: понад 43% робочих, більш 45% селян (разом із солдатами), 11. 6% інтелігентів. Есери брали участь у збройних виступах, вели політичну агітацію. Однією із визначальних методів боротьби, був індивідуальний терор, який здійснювала законспірована і буде незалежна від Ц К Бойова організація. На чолі партії стояли: Натансон, В. М. Чернов, Г. А. Гершуни та інших. Трудовики (Трудова група). — виникли у квітні 1906 р. як група депутатів із селян та інтелігенції народницького напрями у I-го Державній думі. Лідери трудовиків — С. В. Аникин, И. В. Жилкин та інших. Трудовики відбивали соціально-економічні вимоги селянських мас. Буржуазних партій. у роки революції було 39. У тому числі 15 були ліберальними, тобто. перебувають у опозиції царському уряду й 24 реакційними — підтримували його. Розподіл було умовним і тимчасовим. Між ними багато спільного, були й відмінності. Основні причини, побудившими буржуазію форсувати оформлення своїх політичних партій, були як відкриті виступи народних мас на політичної арені вимушена потреба у тих чи інших межах апелювати народу, і появу у Росії представницького установи — Думи. Найбільш відверто діяла велика буржуазія, беззастережно підтримуючи уряд. Її партія «Союз 17 жовтня. «объединяла

правое крило лібералізму у Росії на чолі з Д. Н. Шиповым, М. А. Стаховичем та інші, і навіть представниками торгово-промислових угруповань. Соціальною опорою октябристів була велика промислова буржуазія і великі поміщики, перестраивающие господарство на капіталістичний лад. Лідером партії став видатний представник московської буржуазії А. И. Гучков. Загальна кількість октябристів в 1905—1907 рр. близько 60−70 тис. людина. Октябристи вимагали захисту урядом інтересів буржуазії, державної великої промисловості, робочого законодавства надають у цілях врегулювання економічних конфліктів рахунок держави й прийняття рішучих заходів проти страйкового руху. Аграрна програма октябристів, обстоюючи недоторканність поміщицького землеволодіння, передбачала насадження дрібної селянської приватної земельної власності замість общинної. Установчий з'їзд демократичною-демократичній-конституційно-демократичної пар тии. (кадетів) пройшов у Москві 12−18 жовтня 1905 р., згодом (у грудні 1906 р.) прийняв назва партії Народної свободи. По соціальному складу кадети об'єднували ліберальних поміщиків, середню і дрібну буржуазію, переважно міську. Велику роль партії грала високооплачувана буржуазна інтелігенція — інженери, професура, адвокати. Більше гнучкі, ніж октябристи, кадети надавали першочергового значення забезпечення підтримки мас. Лавірування, загравання з масами, розрив між гаслами та практикою були типовими рисами цієї найбільшої Ліберальної партії (близько 50 тис. людина). Кадети заперечували революцію і протиставляли їй шлях мирного конституційного розвитку Росії. Вони виступали за загальне виборче право, скликання Установчих зборів від, здійснення цивільних свобод. Політична платформа партії передбачала збереження монархії з двопалатним парламентом. У робочому питанні кадети з застереженнями висловлювалися за 8-годинний робочого дня, в аграрному — за примусове відчуження на користь селян частини поміщицької землі за вигідний поміщикам викуп. Лідером партії був П. Н. Милюков. У керівництво партії входили публіцист П. Б. Струве,

адвокат В. А. Маклаев, професор В. И. Вернадский, поміщик — земський діяч — П. Н. Долгоруков та інших. Панівний поміщицький клас. у Росії під час революції створив 6 політичних партій. Вони повинні були лише російськими. Виникли вони пізніше інших партій на у відповідь політичну консолідацію інших класів. Найбільш великими були: «Союз російського народу », що нараховує понад 100 тис. людина; «Російський Народного союзу імені Михаїла Архангела «- 20 тис. людина; «Російська монархічна партія «- більш 2 тис. людина. У основі політичної програми крайніх правих лежала стара формула: православ’я, самодержавство, народність. Царське самодержавство розглядалося за головний творчої сили. Православ’я оголошувалося головним духовним початком Росії, средоточением кращих моральних традицій російського народу. Принцип народності перетворився на проповідь націоналізму. У програмах монархістів містилися ідеї демократії та правопорядку, збереження всієї поміщицької землі, єдіной і нєдєлімой Російської імперії, ограждённой у вир світової капіталістичної системы.

2. Реформи П. Столипіна і Державна Дума

Революція викликала необхідність проведення реформ по основним питанням економічної і політичною життя. С.Ю. Вітте ще 1893−1899 рр. висунув програму реорганізації сільського господарства шляхах фермерства, що потім в 1907—1911 рр. почав здійснювати П.А. Столипін. При С. Ю. Вітте почалося заохочуване урядом переселення безземельних селян Росії в Сибір та його розселення навколо Турксибу (до 1899 р. переселилося близько 1 млн. людина). Внутрішня політика самодержавства за останній період існування пов’язана насамперед із ім'ям П. Столипіна, що у день розпуску першої Державної Думи головою Ради Міністрів. Столипінський курс поєднав у собі жорстоку боротьбу проти революційного руху від поступовими кроками щодо відновлення старого ладу. П.А. Столипін пропонував здійснити ряд реформ: аграрно-крестьянскую, місцевого самоврядування, судову, просвещения,

введение страхування робочих. Мета столыпинского курсу — зміцнення державності, модернізація суспільства, створення умов нової соціальної опори що існувала влади. Двоїстість політики Столипіна проявилася у прагненні забезпечити максимум повноважень правлячої бюрократії і збереження виборної Думи. Підтримуючи місцеве дворянство, він, руйнуючи селянську громаду і розколюючи крестьянство, стремился створити умови для належала для розширення соціальної опори ладу рахунок великої буржуазії і заможного селянства. Відповідно до головним актом столипінської аграрної селянської реформи (Указ 9 листопада 1906 р.) кожному селянинові, котрий входив в громаду, давалося право вжити причитавшуюся йому частина землі на приватну власність. Важливе ланка аграрній реформі - переселення селян на казённые землі на малообжитые азіатські райони Росії. Переселенческая політика грала двоїсту роль: сприяючи розвитку капіталізму вшир у нових районах, вона стримувала його розвитку всередину, уповільнюючи ліквідацію кріпосницьких порядків у центрі Росії. Головна мета уряду — розрядити атмосферу у Росії, перемістивши найбільш жорстоку більшість населення на околиці, переважно у Сибір. Реформа включала також сприяння формуванню відрубного й хутірського селянського господарства, активізацію діяльності селянського банку. Столипінську аграрну реформу не торкалася поміщицьке землеволодіння. Це була буржуазна міра, безумовно яка дала поштовх розвитку продуктивних наснаги в реалізації сільське господарство. Проте реформа також не зняла основного протистояння між селянством, становище якого поліпшилося, і поміщиками. Царат, в такий спосіб, з одного боку зробив крок у бік перекладу сільського господарства на буржуазні рейки, з інший — намагався зберегти у селі свою стару патріархальну опору — поміщицьке землеволодіння. Попри певні результати аграрній реформі (до 1916 р. із громади виділилося 2.5 млн. селян чи 22% всіх селянських господарств, багато продавали землю, скупаемую «міцними господарями »), П.А. Столипіну зірвалася дозволити корінного питання про землю. Крах столипінської аграрної політики висловився у цьому, що реформа

усилила процес класової диференціації, не забезпечила економічні умови задля її подальшого зміцнення господарств, нових земельних власників. Головні завдання були виконані. Самодержавство по- колишньому спиралося на консервативні верстви поміщиків. Не могло б не зашкодити позиції буржуазії, яка об'єктивно мала до лав противників існуючого ладу. Продовжували загострюватися протиріччя між поміщиками і селянами. Столипінські реформи виявилися половинчастими і незавершёнными. Для стримування революційного руху уряд застосувало і такий засіб як Державна Дума ., яка мала стати основою російського парламентаризму. Проте революційний криза у країні й радикальний склад I Думи визначили гостроту що розгорнулася у ній боротьби (квітень-липень 1906 р.). 13 травня 1906 р. уряд Горемыкина у своїй декларації відкинуло побажання кадетів з приводу створення кабінету міністрів, відповідального перед Думою, про розширення законодавчих прав Думи і політичною амністії. Кульмінаційним пунктом діяльності Думи стало обговорення питання про землю. Урядом були цілком відкинуті проекти усіх цих партій, що посягнули на поміщицьку землю. А 8 липня Микола II розпустив Думу, звинувативши їх у зазіхання на права монарха й у нібито незаконні дії - зверненні до населення. II Дума (січень-лютий 1907 р.), що була ще радикальніше, ніж попередня, теж була результативна. Консервативні партії об'єдналися, аби запобігти прийняття аграрного закону, спрямований проти поміщицької власності. Тактика кадетів визначалася гаслом «бережіть Думу «і означала насправді підтримку царату. Під час перебування аграрну програму кадети внесли низка змін і наблизили її до столипінської. Трудовики виступили за повне скасування столыпинского аграрного законодавства, за націоналізацію всієї землі і передачу її селянам фактично без викупу. Як і I Думі, трудовики вимагали створення місцевих земельних комітетів з урахуванням загального виборчого права, які забезпечують захист інтересів народу. Більшовики у Думі захищали справа селянської революції, що вирішило долю соціал-демократичної думській фракції, яка в

ночь на 3 червня 1907 р. було ув’язнено по брехливому обвинуваченням у підготовці державного перевороту. Дума було розпущено і М. Ходаковський опублікували новий виборчий закон. Закон 3 червня вніс три нових, мали принципового характеру, зміни. Перше. їх призвело до радикальному перерозподілі виборщиків по 53 губерніях Європейської Росії у користь поміщиків і капіталістів (менш 1% населення Європейської Росії отримали 64% всіх виборщиків, тобто дві третини). Друге. зміна стосувалося порядку виборів депутатів, що дозволило можливість помещичье-буржуазному більшості висувати угодні йому кандидатури по селянської курії. Через війну 53 обов’язкових селянських депутатів (за одним від транспортування кожної губернії Європейської Росії), обрані поміщиками і капіталістами, у своїй більшості примикали правиці фракціям. Третє. зміна було проти народів національних околиць Росії. Виборчим правом користувалося трохи більше 15% населення. Навіть цар назвав у своєму колу виборчий закон «безсоромним «. Розпуск Думи, нового закону з’явилися фактично державним переворотом, що у повною мірою відбив тимчасову перемогу контрреволюції, колонизаторско-нациольную політику царизму й російської буржуазії. У виборчій кампанії широко практикувалися обман, фальсифікація списків виборців, арешти, «вилучення «небажаних кандидатів. Будучи диктатурою поміщиків, царизм прагнув закріпити блок з верхами торгово- промислової буржуазії. Різко збільшилась представництво чорносотенного дворянства і великій буржуазії в III Державній думі. За своїм складом III Дума, обрана в 1907 р., не відбивала інтереси народу. У Думі склалося більшість двох блоків: 1) октябристів і чорносотенців; 2) октябристів і кадетів. Ці блоки збереглися на протязі діяльності III Думи — єдиною Думи, яка весь призначений їй термін. Обидва вищевказаних блоку потрібна була самодержавству, перший у тому, щоб втримати владу кріпосників, другий, щоб зробити певні поступки буржуазії. Уряд Столипіна балансувало, спираючись те що чи иное

большинство. Воно були не рахуватися з об'єктивним процесом капіталістичного розвитку та мало лавірувати між поміщиками і рветься до повалення влади буржуазією, робило їй деякі поступки і тим самим сприяло перетворенню царської поміщицької монархії в буржуазну монархію. Політика Столипіна, в такий спосіб, будучи новим кроком по дорозі перетворення царату в буржуазну монархію, була водночас, зрушенням царату убік лавірування між поміщиками і буржуазією. Державний переворот, створення 3-июньской політичною системою стали спробою царату запобігти свій крах. Здійснити свою нову курс, повний протиріч, захопив царату вкрай важким. І тому вимагалося як рішуче придушення робітничого руху, а й збереження спокою. Столипін заявив, що з виконання її програми йому потрібні «20 років спокою внутрішнього й зовнішнього «. Доказом слабкості столыпинского «умиротворення «служить стислість періоду занепаду революційного руху (в 1910 р. почалося нове революційний підйом, який до 1912 г. вылился у відчинені масові виступи селянства). Не стали законами законопроекти щодо місцевому і волосному суді, залишився неосуществлённым план реформування адміністративного управління. На народне освіту Дума відпускала жалюгідний мізер. Однак звані робочі закони, які Дума прийняла в 1912 р., страховавшие робочих від нещасних випадків і випадок хвороби — швидше антинародными законами. Народ дедалі більше ставився до Думи байдуже, а буржуазних колах стало висловлюватися невдоволення відсутністю «реформ «. Престиж Столипіна пішов вниз. Його обвинуватили у спробах отримати ряд прерогатив верховної влади. Сталося поразка царату у головному питанні економічної та соціальній життя в країні - у сфері аграрної політики. Виявилося невиконаним центральна завдання нового курсу — руйнація селянської громади. Політика Столипіна, спрямовану створення селі шару «міцних господарств », наштовхнувся. Замість бажаного спокою царизм отримав загострення протиріч. Основна причина провалу столипінської аграрної політики заключалась

в тому, що було дозволено головна суперечність між капіталізмом і кріпацтвом, більшість землі залишилася в поміщиків. Якщо кадети, ліві октябристи вважали, уникнути нової революції можна шляхом реформ, то уряд дедалі більше відходило від рівня цього курсу. Восени 1912 р. відбулися вибори у IV Державну Думу. Особливістю виборів стало поразка октябристів, посилення чорносотенців, прогресистів і кадетів. У IV Думі за посередництва прогресистів (лідер фракції текстильний фабрикант А.И. Коновалов) ліберальне більшість позначалося частіше, ніж у III Думі. Воно виявило себе у «опозиційних «голосуваннях, у неправомірних спробах проявити «самостійну «законодавчу ініціативу. Ліву опозицію на Думі займали трудовики, есери і соціал-демократи. Декларація соціал-демократичної фракції, оглашённая з думській трибуни 7 грудня 1912 р., включала демократичні вимоги. Радикалізм IV Думи означав, що соціальні протиріччя знову загострилися, насувалися нові революції. Російський парламентаризм бере своє почав із 1906 р. (парламентські традиції багатьох країн Європи складалися століттями). Двічі Думу розганяло уряд, вона мала чотири скликання і проіснувала 12 років, до падіння самодержавства. За така коротка термін Дума не могла реалізуватися як традиційна парламентська структура. Дума була далекою від досконалості. Вона сковывалась антидемократичними нормами, регулюючими порядок її роботи, антидемократичним законом про вибори. Однак у Думі склалася своя традиція. Тут утвердився відкритий і гласний порядок обговорення й прийняття законів, контроль, хоч і усечённый, над державними фінансами і реальними діями властей.

Дума побувала в центрі легальної політичних змагань. У результаті думській тактики кожна партія робила помилки, просчёты, допускала помилки. Але викриття і критика верховної влади розвивала традиції демократичного вирішення справжніх державних питань. Російський парламентаризм зіграв свою позитивну роль демократизації російського суспільства, але з зупинив назревавшего революційного вибуху. До 1914 р. країни знову почала складатися революційна ситуация.

Таким чином, революція 1905 — 1907 рр., наступні з ним реформи не дозволили які були глибинних протиріч. Росія осередком таких найгостріших протиріч, як протиріччя між феодалізмом і капіталізмом як джерелом буржуазної революції; протиріччям між буржуазією і робітничий клас, генератором для пролетарської революції; протиріччям між імперським центром і національними окраїнами як джерелом національно-визвольних революцій. Три типу революцій з'єдналося у країні водночас. І усе це наклалися протистояння між провідними імперіалістськими державами, разразившиеся I світової войной.

Лекция IX. РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ У РОССИИ

1. вибухнула Перша світова война

До XX віці було завершено територіальний розділ світу. У «гонитві за максимальними прибутками, у пошуках ринку збуту, джерел сировини, дешевою робочої сили в великі держави готували війну за переділ колоній. Гонитва озброєнь давала величезні прибутку монополіям, загострювала протиріччя між країнами, штовхала їх до війни. Перехід капіталізму до стадії імперіалізму, об'єднання підприємств у великі й гігантські, створення картелів, синдикатов, трестов, концернів призвели до утворення міжнародних спілок монополістів, посилення нерівномірності економічного розвитку країн, загострення протиріч з-поміж них, воєнних конфліктів. За 15 передвоєнних років сталося 50 локальних війн. Останній третини ХІХ століття індустрія Німеччини розвивалася в 3−4 разу швидше Англії та Франції, а Японії- удесятеро швидше Росії. За 50 передвоєнних років змінився питому вагу военно-индустриальной мощі країнах, би їхнє місце поставляють на світовий арені. США відсунулися з 2 на 1-е місце, Германияс 4-го на 2-ге, Англія — з 1-го на третє, Франція- з 3-го на 4-те, Японія- із шостого на 5-те, Росія — з 5-го на 6-те місце. Але це співвідношення сил не відповідало їх колоніальним владениям. Площа колоній перевищувала площа метрополій: Германии-в 5 раз, Франции-в 25, Бельгии-в 80, Англии-в 100 раз. У розстановці політичних сил є у Європі визначальну роль играли

англо-германские, російсько-турецькі і російсько-австрійські протиріччя, різні поєднання військово-політичних союзів. Молодий сильна німецький імперіалізм шукав колонії, сфери докладання капіталу. Під виглядом оренди захопив порт Циндао у Китаї, частина островів в Тихому океані, проникав у Африку, на Близькій Схід, до Перській затоці, в слов’янські країни. Англія захопила Кувейт. Йшла посилена мілітаризація, гонка озброєнь. Міжнародне становище Росії складним, заплутаним. Ослаблена війни із Японією і революцією 1905−1907 років, її було впроваджено економічної залежності, була боржником європейських банків. У той самий час Росія мала великі інтереси на Балканах, оскільки Чорноморські протоки були до рук Туреччини, проявлявшей до Росії ворожі наміри. Причиною. першої Першої світової 1914−1918 рр. стала ворожнеча двох військових блоків: Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія, приєдналися до ним Туреччини і Болгарії) і Антанти (Англія, Франція, Росія, Сербія, Чорногорія та). До війни підштовхували глибокі політичні кризи і буржуазно- демократичні революції, сотрясавшие світ: анексія Австро-Угорщиною Боснії й Герцеговини в 1908—1909 рр., революції 1905 — 1907 рр. в Росії, 1905−1911 рр. в Персії, младотурецкая 1908−1909 рр., що позбавила влади султана Туреччини, Синьхайская 1911−1913 рр. у Китаї, яка скине імператора і яка б буржуазно-помещичью республіку в Манчжурии, мексиканська 1910−1917 рр., яка прийняла демократичну буржуазну конституцію, балканські війни проти турецького ярма і поза переділ своїх територій. На середину 1914 р. обстановка загострилася вкрай. Приводом до початку. першої Першої світової послужило вбивство сербським націоналістом у Києві Боснії р. Сараєво спадкоємця австро-угорського престолу Франца Фердинанда. Підбурювана Німеччиною, Австро-Угорщина 28 липня 1914 р. натрапила на Сербію. Союзна Сербії Росія, підштовхувана Антантою, початку мобілізацію до армії. Німеччина використовувала цей прийменник і одну серпня оголосила війну Росії, 4 серпня — Франції, а 5 серпня Англія оголосила війну Німеччини. Розпочата як зіткнення між 8 європейськими країнами з населенням 400 млн. чол., війна утягнула 38 держав із 1.5 млрд. чел.

В армії було мобилизировано 74 млн. солдатів. З понад 10 млн. чол. вбито, більш 20 млн. чол. покалічено. Німеччина, та її союзники втратили 12 млн. чол., Англія й Франція — 6 млн. чол.; великих втрат на фронті за 2.5 року зазнала Росія — більш 5.5 млн. чел. убитих і пораненими, понад 2.5 млн. зниклих безвісти, беручи до уваги померлих з голоду й хвороб в тилу, які загинули у роки інтервенції та громадянської війни. Великі втрати Росії пояснюються тим, що у неї випала основна тяжкість боїв з Німеччиною й її союзниками і її фронт був у 3.5 разу протяжённее західного. У війні знищили 1/3 національних багатств які були країн, а прямі військових витрат завдовжки тридцять п’ять разів перевищували Витрати все війни за попередні 150 років. Різні класи й великі партії Росії по-своєму висловили своє ставлення до війні. Радикальні соціал-демократи, більшовики, відразу засудили війну. У Думі вони голосували проти військових кредитів і залишили зал засідань. Серед меншовиків, есерів, трудовиків були течії як противників війни, і оборонців, закликали воювати до перемоги, відкласти остаточно війни боротьбу соціалістичну революцію. Буржуазні партії - кадети і октябристи — підтримували царський уряд, закликали за єднання царя з народом, пропонували відкласти суперечки та дискусії у Думі остаточно війни. Соціалістичні робочі партії Європи, II Інтернаціонал (1889−1914 рр.) активно виступали проти підготовки війни. Деякі партії стали масовими і впливовими. Наприклад, соціал-демократична партія Німеччини, заснована 1863 р., отримало 1912 р. 4.2 млн. виборчих симпатій і 110 мандатів в рейхстазі. У її лавах було понад 1 млн. членів, вона видавала 90 газет. На Копенгагенском і Базельському конгресах II-го Інтернаціоналу (1910 і 1912 рр.) європейські соціалістичні партії прийняли антивоєнні рішення, закликали депутатів, уряду соціалістів недопущення війну, виступали за загальні страйки протесту. Але щойно почалася війна, лідери соціалістичних партій воюючих країн Європи проголосувало кредити війну своїм буржуазним урядам, звинувачували винуватцями війни інші народи, стали соціал-шовіністами. II Інтернаціонал зазнав крах. Тільки депутати РСДРП в IV Держ. Думі рішуче виступили проти війни" та військових кредитів, випустили маніфест «Війна і Российская

социал-демократия «. У ньому вони закликали народи перетворити війну імперіалістичну на війну громадянську проти буржуазних урядів всіх країн, виступали за соціалістичну революцію. Чимало їх ми були віддані суду і відправлені на каторгу. Війна була популярна у народі. Характер першої світової імперіалістичної війни визначали її мети: захоплення чужих земель і підкорення чужих націй, руйнування конкуруючих націй, грабіж їх багатств, відволікання трудящих від внутрішніх політичні й економічні криз, роз'єднання народів, ослаблення революційного руху. У війні були зацікавлені ті, хто хотів зміцнити своєю владою, хто наживався на військових поставках. Під час бойових дій в Першу світову війну ділять втричі періоду: 1914- 1915 рр.- маневрений, 1916−1917 рр. — позиційний, 1918 р. — заключний. Обидві боку планували коротку війну. Німеччина розраховувала на розгром своїх противників поочереди за 3 місяці. Торішнього серпня 1914 р. вона через Бельгію і Люксембург вторглася північ Франції, рушила на Париж, але застрягла під фортецею Верден чотири роки. Францію, Антанту врятувало потужне російське наступ у Східній Прусії і успішне наступ на Галичині проти Австро-Угорщини. Росія зазнала великих втрат, але німецький план блискавичної війни провалився, хоч і Антанта окремо не змогла швидко розгромити Німеччину. У 1915 р. Німеччина перенесла основні військові зусилля на землі Російської імперії (ніяких звань повної свободи дій майже велось), чтобы вивести Росію з війни, та був розгромити Антанту. Вона захопила в Росії Галичину, Польщу, Литву, часть Білорусії та Латвії, допомагала Туреччини Кавказькому фронті, блокувала Чорноморські порти Росії. У 1916 р. російська армія відкинула турецькі війська на 200−300 км і провела на південно-західному фронті блискучий «брусиловський прорив «: австрійська армія втратила 1.5 млн. чол. і було край розгрому. Але Німеччина врятувала її, перекинувши свої війська Схід і перейшовши до оборони усім фронтах. Ініціатива поступово переходила до Антанти, але йшла зі змінним успіхом. У 1917 р. під час війни вступили Сполучені Штати, посадивши у Європі свої війська. Германо-австрийская армия,

становой хребет якої було надламаний російською фронті, початку відступ і побачили 8-го листопада 1918 р. капітулювала. Світова війна закінчилася. Повоєнне пристрій було закріплено Версальско-Вашингтонскими договорами 1919−1922 гг., но й без участі Росії. Розподіл країн на найкращих і побеждённых не виправила колишніх протиріч. Колоніальні імперії зберегли чи примножили свої володіння, але політична карта світу кардинально змінилася: впала Німецька імперія, феодально- буржуазні імперії Росії, Австро-Угорщини, Туреччини, Китая.

2. Лютнева революція в России

Під час війни стала очевидною повного провалу антинародної зовнішньої політики царизма, что вело до їх зниження ролі й значення російської імперії як світової держави, розхитував її внутрішній стан. Досягнення військових успіхів керівники воюючих держав не шанували людськими втратами. Але вихід боїв вирішувалося як на фронті, а й у тилу. А перші місяці війни показали погане обладнання і постачання російської армії. Росія була найбільш відсталою з які були європейських держав, а щодня війни поглинав 50 мільйонів карбованців. Під час війни ширилася господарська розруха. До армії мобілізували 16 млн. чоловіків. Через порушень зарубіжних поставок закрилася ¼ частина заводів, на 30% знизився збір зерна, на 25% - продукція промисловості. З 1915 р. країни почався голод. Мілітаризація життя посилювала страждання народів, викликала невдоволення самодержавством, підвищувала революційну активність трудящих. Разом про те, підвищувалася політична активність буржуазии. Её партії, у у відповідь підтримку політики царату розраховували на певні привілеї, домагалися перетворення Росії у конституційну буржуазну монархію. На початку війни були призвані створено Всеросійський земський союз допомоги пораненим на чолі з кн. Львовим, той самий комітет Державної Думи (октябрист Родзянко), Всеросійський союз міст. Тим самим було буржуазія створювала організації під своїм впливом. Влітку 1915 р. почався загальнополітичний криза. Його причины:

нерешённость у Росії завдань буржуазно-демократичної революції, відставання політичного устрою Росії від країн Європи, військові невдачі, голод, зростання дорожнечу, спекуляції, зниження купівельної здібності рубля до 27 копійок. Державний борг виріс за війну з 8.5 до 35 млрд. крб. У 1916 р. іноземні капіталовкладення досягли 50% основний капітал у російській промисловості. Один з проявів кризи — конфлікт царату з лібералами. З ініціативи кадетської фракції Державної Думи влітку 1915 р. утворився опозиційний «прогресивний блок «- 236 з 422 депутатів Державної Думи «без лівих і правих ». Це була нова політична організація буржуазії, за метою формування уряду не царем, а Думою. «Прогресивний блок «прагнув проводити самостійну політику, віддаляючись від царського уряду. Економічна розруха та політичний криза країни відчувалися все сильніше. Посилювалися протистояння між трьома які борються таборами: монархічним, либерально-буржуазным і революционно-демократическим. У 1916 р. страйковий рух посилилося, набуло політичного характеру. Хвилювання охопили село, армію і флот, 1.5 млн. солдатів дезертировали.

У Середню Азію почалися національні повстання. Для виходу з кризи царизм намагався застосувати стандартні методи. Загострилася боротьби з революційним рухом і партіями, особливо з соціал-демократами, есерами, энесами та його пресою. Кілька разів призупинялась діяльність Державної Думи. Часто змінювався склад уряду, відбувалася міністерська чехарда. Протягом часу війни цар змінив 4 голови Ради Міністрів (Горемыкин, Штюрмер, Трепов, Голіцин), 6 міністрів внутрішніх справ, 4 військових міністрів, 3 іноземних дел, 4 — землеробства, 3 — юстиції, 4 оберпрокурора синоду. Усе це не зміцнювало, а послаблювало царську влада, показувало її нездатність вирішувати справи країни, дискредитувало династію. Від царату відверталося навіть поміщицьке дворянство. Попередженням царю стало вбивство в грудні 1916 р. царського фаворита Г. Распутина. Крім легальної буржуазної опозиції, у Державній думі істотне впливом геть політичного життя країни оказывали

созданные в 1906—1910 рр. масонські організації, членами яких були багато визначні політичних діячів. Масони готували плани переворотів «згори », усунення монархії без народної революції. Вони мали свої організації у 16 найбільших центрах країни. Особливо впливової була думська ложа масонів. У разі углубляющегося паралічу влади думські опозиційні ліберально- буржуазні кола, Прогресивний блок висунули ряд пропозицій перетвореннях у Росії на європейський манер попередження нової народної революції. Першої мірою більшість блоку вважала створення «міністерства громадського довіри «- без радикального політичного перевороту країні. Більше радикально налаштовані прогресисти (Коновалов, Єфремов) наполягали на реалізації гасла «відповідального думського міністерства », що означає розвиток парламентаризму в России. Группа «прогресистів «на чолі із Гучковим пропонувала на прямий розрив із владою, підготовка двірського перевороту. Навколо цих пропозицій йшли нескінченні дискусії думців, готувалися нові списки міністрів, були спроби посилки депутацій до царя, щоб залякати його революцією, домогтися поступок. Вже у лютому 1917 року спалахнула буржуазно-демократичес кая революція. Вона стала несподіваною перед урядом політичних партій. Революція перемогла швидко і безболісно призвела до повалення 300-річної феодальної династії Романових. Почалася революція з повстання на Петрограді. 5(*) 0 23 лютого (8 березня) проводилися мітинги на вшанування міжнародного жіночого дня. Вони переросли в страйки і насторожуючі демонстрації, у яких брало участь 128 тисяч (32%) робочих Петрограда. Вони вимагали «Хліба! », «Геть війну! «. У другий та третій день страйкувало вже 300 тис. чол. (80%). Страйк став загальним. Спроба розстрілу демонстрації, пролита кров викликали перелом у настроях солдатів та козаків. З 26 лютого вони почали переходити набік робочих, роззброювати поліцейських, офіцерів. 27 лютого 170-тысячный гарнізон столиці перейшов набік повсталих. Солдати розгромили арсенал, озброїли робочі загони, звільнили політичних ув’язнених. 28 лютого бік революції перейшли гарнізон Петропавлівської фортеці, екіпажі кораблів. Були зайняті пошта, телеграф, телефон.

24 і 25 лютого ряді заводів за досвідом революції 1905 р. робочі стали обирати своїх представників ув міську Раду робочих депутатов. 27 лютого в Таврійському палаці, де засідала Державна Дума, був створено Виконком Петроградського Ради робочих депутатів. Очолили Виконком лідери соціал-демократичної фракції Державної Думи меншовики М. Чхеїдзе і М. Скобелєв, есер А. Керенський, більшовик А. Капелюшників. Більшість у Раді було в меншовиків і есерів, бо проходили за партійному, а, по персонального принципу, а робочі краще знали легально працювали меньшевиков, чем що діяли підпіллі, піддавалися ре----------------------------------------------------------- Із початком війни Петербург було перейменовано на Петроград. 0 прессиям більшовиків. Загалом у країні виникло близько 600 Рад. Чисельність партії більшовиків через репресій і криз скоротилася з 150 тис. в 1907 р. до 24 тис. у лютому 1917 р. Микола II, котрий у Ставці під Могилёвом, для придушення повстання подав у столицю армійський корпус, але був зупинено перед Петроградом і роззброєний. Цар вирішив сам переїхати до столиці, але доїхати не зміг і повернувся Псков. 27 лютого царським указом було розпущено IV Державна Дума, але депутати вирішили не розходитися і утворили перехідний адміністративний орган — Тимчасовий комітет Державної Думи (голова- октябрист Родзянко). Він провів переговори з Виконкомом Петроради і двоє його члена О. Керенський і Н. Чхеидзе — увійшли до складу Тимчасового комітету Думи. Так було в країні з’явилося двоє органу виконавчої влади. 28 лютого Тимчасовий комітет сповістив народу, що бере він управління країною. 27 лютого з’явився Маніфест ЦК РСДРП «До всіх громадянам Росії «. Він оголосив революцію перемігшої і закликав робочих продовжувати революційну боротьбу проти царату аж до створення революційного уряду, за проголошення демократичної республіки, 8-годинний робочого дня, конфіскацію поміщицьких земель, негайне припинення війни. 1 березня 1917 р. утворився Рада солдатських депутатів, який об'єднався під робочою Радою столиці. Цього дня було видано який відіграв наступному значної ролі наказ N1 Петроградського Совета

рабочих і солдатських депутатів, який оголосив, що у політичних виступах військові частини підпорядковуються не офіцерам, а Радам, до армій скасовуються станові титули офіцерів, вводиться виборність командирів, солдатам надаються цивільні політичні права, в ротах, полицях створюються солдатські комітети. Накази про пересуванні військ, видачі і застосуванні зброї виконуються після їх схвалення солдатським комітетом. Цей наказ поширився всій країні, за всі фронтах. Тим самим було армія була з підпорядкування старої влади, підпорядкована Радам. Це вплинув подальший хід революції. 28 лютого тимчасовий комітет і командувачі фронтами спробували схилити царя до створення уряду, «відповідального перед Думою », але цар відмовився. Тимчасовий комітет зажадав його зречення престолу з передачею влади 13-річному наступникові при регентстве брата князя Михайла. 2 березня, у Псков (ст. Дно) прибула делегація Тимчасового комітету Думи. Микола II отрёкся престолу за себе і поза спадкоємця на користь свого брата Михаила, который своєю чергою відмовився від корони. Так зруйнувалося 300- літнє самодержавство Романових. Більшовики, мали в Петросовете близько 20% депутатів, пропонували створити революційне уряд, оголосити перехід всієї влади у країні руки Рад, але эсеро-меньшевистское більшість передало її Тимчасовому комітету Думи, тобто у руки либерально-буржуазных партій. 2 березня 1917 р. було створено Тимчасовий уряд із 12 міністрів: 7 кадетів, октябристи, трудовики. У своїй Декларації воно обіцяло політичну амнистию, свободы слова, друку, спілок, зборів і стачек, отмену станових і вероограничений, выборы в до Установчих зборів. Вимоги демократичної республіки, 8-часового робочого дня, про яке припинення війни, про конфіскації поміщицьких земель поставлені були. Так було в країні виникло двовладдя ., яке 4 місяці (до запланованих 4 липня): Ради робітників і солдатських депутатів, мали значний вплив в трудовому народі й армії, і буржуазне Тимчасовий уряд, що спиралося ось на підтримку буржуазних партій, але лишённое збройної опори. Характерна риса двоевластия

состояла у цьому, що це були тимчасове рівновагу двох суспільно- політичних сил є. Кожна їх вони мали можливості прийняти всю влада, зробити рішучі кроки щодо типу європейської демократії. Інша риса двовладдя — це розвиток революції за висхідною лінії, без масового насильства з народу. Без згоди Ради уряд не могло провести великі перетворення на країні. Але й контроль Ради над Тимчасовим урядом був половинчастим, нерішучої. Лютнева революція змінила розстановку класових і суспільно — політичних сил є країни, размежевала їх у консервативний, ліберально- демократичний і радикальний табори, які відстоювали свої варіанти розвитку. Після березневої революції, катастрофи самодержавства припинили діяльність черносотенно-монархические партії- Союз російського народу, Союз Михайла Архангела. Знизилася активність прибічників конституційної монархії - октябристів. Склалися нові угруповання політичних сил є. Консервативний табір. після лютого представляли кадети, перетворившись із опозиційної в правлячу партію. Вони протистояли всім соціалістичним партіям, залучаючи чорносотенні і октябристские элементы, фабрикантов і поміщиків, і навіть офіцерів, службовців, студентів — прибічників буржуазних реформ. Головна мета табору — збереження влади у країні руках буржуазії. VII з'їзд партії кадетів у березні 1917 р. замість колишнього вимоги конституційної монархії проголосив, що Росія має бути демократичної парламентської республікою. Рішення основних соціально-політичних питань революції- робочого, аграрного, військового, національного — відкладалося до скликання Установчих зборів від. Вони допускали альтернативу консервативного розвитку збереження буржуазного Тимчасового уряду за відновленні монархії і навіть встановлення військової диктатури. Ліберально-демократичний табір. становили меншовики (200 тис.) і соціалісти-революціонери (есери) — найчисельніша партія у 1917 г. -до 700тыс. чел., завоевавшие більшість у радах робітників і солдатських депутатів. Есери раніше заперечували можливість буржуазної революції" у Росії. Після лютого вони прийняли линию

меньшевиков буржуазного характері революції, про передачу державної влади буржуазії, спільно підтримували її, входили у Тимчасовий уряд. Есерівська програма соціалізацію землі з зрівняльним розподілом в соціалістичному суспільстві рівних трудівників без експлуататорів й експлуатованих була популярною, особливо селянам. Однако, поддерживая блок з буржуазией, они відмовилися від ліквідації поміщицького землеволодіння. Обидві партії цього блоку так усвідомлювали шлях її подальшого розвитку России: постепенное проведення буржуазно- демократичних реформ коаліційним уряд із участю крупной, средней і дрібної буржуазії та його політичних партій. У разі тяжкого становища народу зростало вплив та чисельність партії більшовиків ., тобто радикального лагу. ря., з 240 тыс. в серпні до 350 тыс. в октябре, 400 тис. до кінця 1917 р. Стратегічний і тактичний план більшовиків після квітневій конференції 1917 р. включав переростання буржуазно — демократичної революції" у соціалістичну, предачу влади у руки пролетаріату і найбіднішої селянства, відмову у довірі Тимчасового уряду, встановлення влади у формі не парламентської республіки, а республіки Рад, закінчення війни світом без анексій і контрибуций, конфискацию поміщицьких земель і безоплатну передачу селянам, злиття всіх банків єдиний, запровадження робочого контролю. У результаті великій організаторській і агітаційно-пропагандистською роботи з заводах, в казармах, в окопах, в селах їх гасла знаходили широкий відгук у народній гущі, що дозволило більшовикам приймати значно більшу кількість своїх вибори до радах з десятьма до 50%. Консервативний і ліберально-демократичний табори- кадеты, меньшевики, есери — протягом 1917 р. постійно співпрацювали, і з травня місяці поділяли міністерські пости і стали виступати єдиним табором в боротьбі проти радикальної частини російського суспільства, очолюваної більшовиками. Отже, основні політичні сили російського суспільства на послефевральский період поступово розділилося на два табору: консервативно-либерально-демократический — кадеты, эсеры, меншовики і радикальний — більшовики. Політична карта Росії була дуже многообразной.

Интересы різних класів та соціальних, релігійних шарів і груп висловлювали політичні партії. У часи Росія була багатопартійної країною. Загалом у ньому було понад 70 відсотків партій та кілька анархістських груп. До 1917 року нараховувалося 38 буржуазних партій, їх 24 революційних буржуазних (8 загальноросійських і 16 національних) і 14 либерально-буржуазных (5 загальноросійських і 9-те національних). Стільки само і дрібнобуржуазних партій (11 загальноросійських і 27 національних). Політичні партії по різного усвідомлювали майбутній політичний устрій Росії. Партії великої буржуазії виступали за конституційну монархію, партії ліберальної буржуазії (головна їх кадети) за буржуазне парламентське держава. З 11 загальноросійських мелкобуржуазых партій 3 були анархістськими, 5 народницькими (у тому числі 3 есерівських), 3 соціал-демократичними (меншовики, інтернаціоналісти, «Єдність »). Дрібнобуржуазні партії висловлювали інтереси міській і сільській дрібної буржуазії, інтелігенції, службовців. Крім того Росії у 1917 р. було 12 національних соціал-демократичних партій (вірменська, білоруська, єврейська, грузинская, латвийская, литовская, украинская, эстонская). Їх програми проголошували боротьбу социализм, но після лютого частина з цих партій перейшла на позиції буржуазний націоналізм, підтримувала свої буржуазні уряду. Таким був спектр російської багатопартійності. Та політична активність, політичний вес, научная обгрунтованість тактики багатьох партий, их вплив на політичного життя країни були часом незначними, не надавали впливу широкий загал, в розвитку революции.

2. Перемога Жовтневої соціалістичної революции

Після березневої революції робочі отримали надбавку до зарплати, але інфляція до літа з'їла її. Нестача зарплати, житла, продуктів, предметів першої необхідності викликали в народу розчарування результати лютневої революції. Уряд продовжувало непопулярну війну, тисячі людей гинули в окопах. Зростало недовіру до Тимчасового уряду, яке виливалося в масові вуличні виступи. З по липень 1917 р. Тимчасовий уряд пережило три мощных

политических кризи, грозивших його поваленням. Перший криза. — 20−21 квітня- потужна антивоєнна, антиурядова демонстрація робітників і солдатів столиці, викликана нотою міністри закордонних справ Мілюкова від 18 квітня (1 травня), який запевняв Антанту з готовністю Росії продовжувати війну до кінця. Солдати підтримали гасла робочих «Геть війну! », «Геть Гучкова і Мілюкова! », «Усю владу Радам! «. У ситуації Ради, які у країні більше 600, могли мирно взяти владу у своїх рук, проте есери і меншовики, лідери Ради, цього не зважилися. Буржуазия, чтобы вийти з кризи, врятувати Тимчасовий правительство, пошла на поступки. Вона погодилася на відставку військового міністра Гучкова і Милюкова, пошла вмикання до уряду соціалістів, лідерів Ради. Якщо 1-ом складі Тимчасового уряду (з 2 березня 6 травня) було 11 міністрів- 2 октябриста, 8 кадетів, 1 трудовик (есер), (голова князь Львів), то у 2-ом коаліційному складі (з 6-ї травня по 24 липня) було 16 міністрів: 1 октябрист, 8 кадетів, 7 соціалістів: 3 есера, 2 меншовика, 2 народних соціаліста. Військового міністра, октябриста Гучкова, змінив есер Керенський, Мілюкова — безпартійний Терещенко. Меншовик Церетелі став міністром пошти і телеграфу. Голова хоча б князь Львів до 8.7. 1917 р. Так соціалісти допомогли вийти Тимчасового уряду з кризи. Другий політичну кризу. Тимчасового уряду виявився у дні роботи першого Всеросійського з'їзду Рад робітничих і солдатських депутатів. З 800 делегатів з'їзду 285 були есери, 200 — меншовики, 105 — більшовики. Такий склад визначив його рішення. З'їзд Рад висловив довіру Тимчасового уряду, але народ бурхливо висловлював своє незгоду з цим. Щоб зняти соціальне напруження у суспільстві, з'їзд, і Петрораду на 18 липня призначили міську демонстрацію із підтримки уряду. Але півмільйонна демонстрація пройшов у основному під гаслами: «Геть війну! », «Геть десять министров-капиталистов! », «Уся владу Радам! «. Демонстрація показала, що більше немає опори в Петрограді. Щоб зміцнити свій авторитет, 18 червня уряд початок наступ армій південно-західного фронту. На кілька днів було відвернуто увагу мас від невирішених социально-политических

проблем, що дозволило пом’якшити криза, розпочати підготовку військового путчу і встановленню військової диктатури. Було проведено третя нова перестановка кабінету. Третій склад Тимчасового уряду (24.7. 1917 15.9. 1917 р.) включав 7 кадетів, 5 есерів і энесов, 3 меншовика. Головою її і військовим міністром ще 8 липня став есер А. Ф. Керенский. Третій криза Тимчасового уряду. був спровокований і прискорений кадетами. Провал наступу на фронті і є загроза розформування революційного столичного гарнізону розпалювала обстановку. Спалахували випадкові виступи робочих, солдатів, матросів. Щоб уникнути відповідальності за розвал країни, 2 липня министры-кадеты подали в відставку, розраховуючи всю провину тяжке становище у столиці, на фронті, країни звинуватити більшовиків, на нерішучість министровсоциалистов боротьби з ними. 3 липня робочу групу Петроради вирішила провести організовану демонстрацію. 4 липня півмільйонна демонстрація у Петрограді зажадала від Рад узяти владу до рук. Тимчасовий уряд пустило у хід фальшивку про більшовиках та його вождя Леніна як німецьких шпигунах. Демонстрацію уряд розстріляло. Було вбито і поранено близько 700 людина, розгромлені більшовицькі друкарні. Було видано наказ про арешт Леніна і суді з нього. Більшовики перейшли на напівлегальне становище. Після 4 липня двовладдя закінчилося користь буржуазії, яка зайняла в політичній системі країни чільне місце. Але це не означало розгрому радикальних сил, стабілізації обстановки в стране, но дозволило створити третє коаліційний Тимчасовий уряд із соціалістами, які з буржуазними партіями розділили влада. Наприкінці липня — початку серпня 1917 р. більшовики провели VI з'їзд своєї партії без Леніна, що у підпіллі. У його делегатів був единства, но за доповідями Свердлова і Сталіна з'їзд вирішив, що мирне розвиток революції закінчилося і взяв курс — на вооружённое повстання для завоювання влади Рад. З'їзд зустрів у ряди більшовиків групу «межрайонцев «і Троцького, який був обраний головою Петроградського Ради. Становище у країні було катастрофічним. Економіка панувала грани

развала, армія деморалізована невдачами на фронті, скрутне становище трудового народу досягло краю. Наростав криза верхів. Тимчасовий уряд з метою згуртування сил 12−15 серпня провело у Москві державне нараду представників імущих класів, депутатів Державної Думи, верхівки військових, духівництва, партій есерів і меншовиків. Більшовики відмовилися брати участь у нараді. Оратори закликали домагатися винищення більшовиків, скасування Рад і солдатських комітетів, встановлення країні військової диктатури, яка розправиться з революцією. Цю роль висували верховного головнокомандувача генерала Л. Корнилова. Цими днями німецьких військ було взято Рига, виникла загроза Петрограду. Генерал Корнілов для порятунку країни зажадав надзвичайних повноважень і 25 серпня послав із фронту на Петроград кінний корпус. Тимчасовий уряд не приймало ніяких заходів проти заколоту. Петрораду, більшовики, заводські комітети надіслали війська агітаторів, понесли загони Червоної гвардії, самі розпочали зброю. Корниловские частини було зупинені і похід на столицю провалився. Генерал Корнілов був заарештований, командир кінного корпусу генерал Кримов застрелився. Розгром корніловського заколоту сприяв переходу багатьох Рад на бік більшовиків. Почалася смуга більшовизації Советов:1 вересня Петроградська і п’яти вересня Московський Ради прийняли більшовицькі резолюції про владу. У тому президіях переважали більшовики. Був відновлено гасло «Усю владу Радам! ». Почалася підготовка до II Усеросійському з'їзду Рад, призначеному на 25 жовтня. Після розгрому корніловщини авторитет Тимчасового уряду різко упав, країни став наростати криза влади, зливаючись з загальнонаціональним кризою. Ознаки його виявлялися у різноманітних галузях. Передусім це тяжке економічний і політичний становище Росії, розруха країни, інфляція, корупція. Загальнонаціональне криза дуже очевидно виявився у зниженні авторитету і сфери впливу буржуазних (кадетів та інших) і дрібнобуржуазних партій (есерів і меншовиків), у кар'єрному зростанні авторитету і впливу большевиков, что унаочнили підсумки виборів у районні думи другий столиці - Москви у липні й вересні 1917 р. Кількість депутатов-

эсеров і меншовиків знизилося з 70 до 18%, кадети зберегли 26%, більшовики збільшили своє представництво з 11 до 51. 5%. До них перейшли робочі, солдати, раніше підтримували меншовиків. У вересні-жовтні 1917 р. робоче рух піднялося нові щабель, набуло характеру революційних виступів проти буржуазії безпосередньо в підприємствах, були випадки арешту адміністрації. Фабрично-заводські комітети знімали адміністрацію і брали управління заводами до рук, вводили 8-годинний робочого дня. Робочий контроль був введений на 500 підприємствах. Все завзятіше і рішучіше ставала боротьба селянських мас, не отримали землю. Якщо серпні було 470 захоплень поміщицьких земель і разгромов маєтків, то вересні - 953. Посилювався визвольний рух пригноблених народів національних околиць — України, Білорусі, Прибалтики, Закавказзя, Середню Азію. Очевидним проявом загальнонаціонального кризи став дедалі більше наростаючий революційний підйом у війську і на флоті, особливо — по корніловського заколоту. Ротні полкові і солдатські комітети брали до своєї руки керівництво політичної життям частин, знімали реакційних командирів, вимагали демократизації. У армії й на флоті зростало кількість більшовицьких організацій. Балтфлот у вересні прийняв рішення про непідкорення Тимчасового уряду. Прояви загальнонаціонального кризи у країні свідчили у тому, що головні передумови для перевороту середині вересня були вже створено. На той час сформувалася політична армія соціалістичної революції. Тимчасовий правительство, лидеры буржуазних партій, меншовики і есери розуміли небезпека нового революційного перевороту країні. Вони намагалися відвернути різними поступками народ від революції, перевести країну в шлях буржуазного парламентаризму. Для цього він 14−22 вересня у Петрограді було створено Демократичне нараду спеціально підібраних делегатів, представників партій. Нарада створило передпарламент. як до представницького органу всіх російських партій, до скликання Установчих зборів від. Офіційне назва його «Тимчасовий Рада Російської республіки «. Але не зіграв великий ролі, оскільки обладал

лишь дорадчими функціями. Це було ще одним ознакою паралічу влади, наростання загальнонаціонального кризи. Росія панувала порозі нової революції. У вересні 1917 р. Ленін послала з Фінляндії два листа на ЦК РСДРП (б): «Марксизм і повстання «і «Ради стороннього », у яких вказував, у країні склалися умови для збройного повстання. В наявності був політичну кризу. Проте з членів ЦК підтримали курс — на мирне розвиток революції, використовуючи більшовицькі Ради і вибори у до Установчих зборів. З приїздом Леніна на Петроград на початку співвідношення наснаги в реалізації партії змінилося. 7 жовтня більшовики пішли зі передпарламенту. На засіданнях ЦК РСДРП (б) 10 і 16 жовтня більшістю голосів був прийнято план збройного восстания, созданы органи з підготовці: Військово-революційний центр при ЦК РСДРП (б) і Військово-революційний комітет при Петроградській Раді (ВРК).В склад ВРК ввійшли представники ЦК РСДРП (б), Петроради, фабзавкомов, профспілок, гарнізону, Балтфлоту. У столицях і 30 містах пройшли губернські партконференції більшовиків, йшло формування Червоної гвардії. У вона налічувала 200 тис. збройних робочих. То справді був рішучий поворот тактики більшовиків на вооружённое повстання. Ленінський план стало те, щоб змістити уряд напередодні II з'їзду Рад і ньому сформувати нові органи радянської влади. Ленін доводив, що з'їзд зможе зробити це ще сили контрреволюції не розбиті у прямому столкновении. Поэтому він наполягав на проведенні збройного восстания, иначе країни буде встановлено військова диктатура. Тимчасовий уряд із середини жовтня засідало майже беспрерывно, чтобы зірвати революцію. Воно почало стягати до столиці добірні частини з Петергофа, Гатчини, Павловска. Щоб інших міст не прийшли допоможе Пітерської революції, воно планувало завдати удари по губернським містам: готувалася перекидання військ із фронту на Саратов, Харків, Казань, Орёл, Пермь, Екатеринбург. Керенский робив ставку придушення революції військової силою, ніж прямо провокував повстання. Повстання почалося 24 жовтня, власне — напередодні відкриття 2-го з'їзду Рад. Вранці юнкера зайняли більшовицьку друкарню, але робочі отбили

её. Отряды ВРК Петроради почали знимать стратегічні пункти міста. До ранку 25 жовтня захопила вокзали, мости, телеграф, електростанція. Наприкінці дня 24 жовтня більшість столиці була під медичним наглядом повсталих. Вранці 2 жовтня з’явилося відозву «До громадянам Росії! «. У ньому говорилося: «Тимчасовий уряд низложено. Державна влада перейшла до рук органу Петроградського Ради робітників і солдатських депутатів — Військово-революційного Комітету, стоїть на чолі петроградського пролетаріату і гарнізону. Річ, протягом якого боровся народ: негайне пропозицію демократичного світу, скасування поміщицької власності на землю, рабочий контроль над виробництвом, створення Радянського уряду — цю складну справу забезпечене! «. 25 жовтня (7 листопада) ввечері зібрався II з'їзд Рад — 600 делегатів від 400 Рад країни. З 650 обраних депутатів 390 були більшовики. Він прийняв відозви до робітників, солдатам і селянам- з'їзд бере владу у своїх рук. З'їзд ухвалив, що все влада на місцях переходить до Радам. 26 жовтня (8 листопада) з'їзд прийняв декрети про мир, про землю, куди був увімкнули селянський наказ, створив Раду Народних Комісарів — Радянський уряд на чолі з Леніним. Законодавча влада зосередилася у з'їзду Рад, який обирав постійно діючий ВЦВК (Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет Рад робітничих, солдатських і дочок селян депутатів). Серед 101 члена ВЦВК ., обраного II з'їздом Рад, були: 62 — більшовики, 29 — ліві есери, 6 — соціал-демократи (меншовики, інтернаціоналісти), 3 — українські соціалісти, 1 — эсер-максималист. Так виник перший радянський парламент. Рада Народных Комиссаров (уряд) був весь більшовицький, хоча меншовики і есери отримали пропозиції посади Народных Комиссаров, але відмовилися входити до складу РНК. Праві есери, меншовики, бундівці, не згодні з озброєним поваленням Тимчасового уряду, залишили II з'їзд Рад. У грудні 1917 г. правительство (РНК) стало многопартийным: воно складався з 11 більшовиків і аналогічних сім лівих есерів. Та й після заколоту лівих есерів у липні 1918 р., які спробували влади, есери были

выведены зі складу уряду, РНК став однопартийным.

* * *

Отже, 25 жовтня (7 листопада) 1917 року внаслідок збройного повстання на країні було встановлено влада Рад, які мають влада трудового народу: робочих, крестьян, трудового козацтва і одягнених у шинелі солдатів та матросів- тієї ж представників трудящих. Ради формувалися по територіально — виробничому принципу з трудящих. Представники буржуазних класів позбавили виборчих прав. Гасла радикальних соціал-демократів (більшовиків): вихід із війни, безплатна роздача поміщицької землі селянам, робочий контроль над предприятиями, а потім і більше передача їх робочим, — виявилися найбільш привабливими більшості трудящих мас, і партія більшовиків стала правлячої партією. Жовтнева революція означала створення нової типу держави — соціалістичного. Цілі більшовицької партії створити безкласове комуністичне суспільство з урахуванням загального праці та зрівняльного розподілу матеріальних благ — було визначено головними цілями Радянського держави. Так завершилося початок ХХ століття для Росії, яка відчула три революції" і світову войну.

ЛЕКЦІЯ X. РАДЯНСЬКЕ ДЕРЖАВА У 1917 — 1920 гг.

Через війну перемоги Жовтневої революції докорінно змінилося становище всіх класів та верств населення, їх партій. Більшовики стали правлячої партією, возглавившей працювати над створенням нового державного та громадського ладу. Які ж вирішувалася ця історична задача?

1. Формирование Радянського государства.

25 жовтня 1917 року II Всеросійський з'їзд Рад 5 (*) прийняв Декрети світ і землі, постанови встановити влади Рад, створення нової уряду — Ради Народних Комісарів та інших. Написаний В. И. Лениным Декрет про мир оголошував продовження імперіалістичної війни найбільшим злочином проти людства. Радянське уряд запропонувало всім воюющим

народам та його урядам розпочати негайно переговори щодо справедливому, світі світі без анексій і контрибуцій. 28 жовтня Декрет про мир опублікований «Правді «і «Звістках «як офіційної документа Радянського уряду. Проте, уряду воюючих держав проігнорували сам документ і що містилися у ньому пропозиції. Декрет про землю, основу становили 242 узагальнених есерами селянських наказу, проголошував скасування приватної власності на грішну землю і передачу усіх зацікавлених державних, поміщицьких і церковних земель волосним земельним комітетам і повітовим з'їздів селянських депутатів для зрівняльного ------------------------------------------------------- З'їзд відкрився ввечері 25 октября. Среди делегатов-390 0 большевиков, 160 есерів (включаючи лівих, підтримали більшовиків), 472 меншовика. З 670 делегатів перехід влади до 0 4Советам під 4держали 505 человек. Меньшевики та праві есери 0 4покинули з'їзд. Див.: Історія Батьківщини: люди, ідеї, решения. -М, 1991, С. 39. розділу по трудовий чи споживчої нормі з періодичними межами. По Декрету про землю селяни отримали безплатно понад 150 млн. десятин землі. Отже було вирішено земельне питання, колишній основним питанням російських революцій і численних селянських повстань. Прийнявши перші декрети радянської влади, з'їзд сформував і перше рабоче- селянське уряд- Рада Народних Комісарів (РНК). До нього вошли: В. И. Ленин (голова), народний Комісар з внутрішніх справ — А. И. Рыков, землеробства — В. П. Милютин, праці - А. Г. Шляпников, по військовою і морським справам комітет у складі: В. А. Антонов (Овсеенко), Н. В. Крыленко, П. Е. Дибенко, у торгівлі і промисловості В. П. Ногин, народного освіти — А. В. Луначарский, фінансів — І.І. Скворцов (Степанов), закордонних справ — Л. Д. Бронштейн (Троцький), юстиції - Г. Т. Ломів (Оппоков), продовольства І.А. Теодорович, почт і телеграфу — Н.П. Авілов (Глєбов), у справі національностей — І.В. Джугашвілі (Сталін). Оскільки ліві есери відмовилися пропозиції ввійти у уряд, воно спочатку було суто більшовицьким. У листопаді склад РНК було розширено, а у грудні до неї ввійшли як Народных Комиссаров представники партії лівих эсеров.

Высший орган радянської влади — Всеросійський Центральний Виконавчий комітет (ВЦВК) — було сформовано з'їзд як багатопартійний. У його складу ввійшло 62 більшовика, 29 лівих есерів, 6 меншовиків- інтернаціоналістів, 3 українських соціаліста і одну максималіст. Головою ВЦВК був обраний Л. Б. Каменев, якого невдовзі замінив Я. М. Свердлов. У перші пожовтневі місяці були упразнены Державний Рада, канцелярія Державної Думи і Тимчасового уряду, Сенат та інші урядових установ. Водночас створювалися нові органи влади. 14 листопада 1917 р. Радянське уряд затвердив «Положення про робочому контролі «, яке встановлювало робочий контроль переважають у всіх промислових, торгових, банківських, сільськогосподарських та інших підприємствах над виробництвом, торгів лей і фінансами. В.І. Ленін прямо пов’язував запровадження робочого контролю з початком соціалістичних перетворень. Робочий контроль могли здійснювати різні організації робочих: контрольно-хозяйственные комісії, фабзавкомы (фабрично-заводські комітети), спеціальні органи контролю, які з вибраних представників робітників і технічного персоналу цього підприємства тощо. Представники буржуазії в контрольні органи не допускалися. Органи робочого контролю повсюдно встановлювали контроль над виробництвом і які розподілом продуктів, над витрачанням грошових коштів підприємств, активно втручалися на питання наймання та звільнення робочих, до сфери управління виробництвом. Запровадження робочого контролю за виробництвом, торгівлею і фінансами стало однією з перших заходів у ланцюга широких перетворень по будівництва соціалістичного суспільства. Партія комуністів, яка прийшла до повалення влади, основними принципами проголосила розподіл матеріальних благ за працею і зрівняльний розподіл деяких життєво необхідних благ. Було проголошено безплатне розподіл житла, було запроваджено безплатне освіту, охорону здоров’я. Здійснення цих програмних положень передбачалося під час встановлення загальної обов’язки трудитися. Було проголошено принцип: «Хто не працює, не їсть! «Основних напрямів економічних пріоритетів і соціально- політичних змін нової влади з’явилися, таким образом,

следующие: націоналізація основних засобів виробництва, банковско- фінансових структур, тобто одержавлення в промисловості й фінансів, що було головною умовою реалізації програмних цілей. Для керівництва соціалістичними перетвореннями економіки 2 грудня 1917 р. створили Вищої ради народного господарства (ВРНГ), на який покладалася завдання підготувати перехід від робітника контролю до безпосередньому управлінню господарством з урахуванням націоналізації промисловості, транспорту, банків. ВРНГ очолив Н. Осинский (В.В. Оболевский). 14 грудня 1917 р. уряд підписало перший декрет про націоналізації кількох великих казенних і капіталістичних підприємств. За стислі терміни з грудня 1917 р. до березня 1918 р. в 31 губернії до рук держави перейшло більш 800 підприємств. Управління націоналізованими підприємствами було покладено ВРНГ. На початку грудня 1917 р. було проведено націоналізація всіх приватних банків країни, яка супроводжувалася обобществлением акціонерних капіталів і великих вкладів буржуазії. Було створено Державний банк республіки з його конторами на місцях. Одночасно Радянський уряд запровадило монополію на зовнішню торгівлю; іноземні позики, ув’язнені царським і буржуазним Тимчасовим урядом, анулювали. 3 листопада 1917 р. опубліковано «Декларація прав народів Росії «, в якої РНК проголосив рівність і суверенність народів Росії, їх право на вільне самовизначення до відділення й спеціальної освіти самостійних держав, скасування всіх національних героїв і національно- релігійних привілеїв та, вільний розвиток національних меншин і етнографічних груп, які населяють територію Росії. У «Декларації прав трудящого і експлуатованого народу », написаної В. И. Лениным і прийнятої 3 січня 1918 р. ВЦВК, було сформульовано конституційні принципи і завдання соціалістичного держави. У «Декларації «говорилося, що «Росія оголошується республікою Рад робочих, солдатських і дочок селян депутатів. Усю владу у центрі й на місцях належить цим Радам «. У «Декларації «підтверджувалися основні декреты

Советской влади, формулювалися основні засади зовнішньої політики України Радянського держави, вказувалося, що «Радянська Російська республіка стверджується з урахуванням вільного союзу вільних націй як федерація Радянських республік «. Ряд перетворень провели соціальної сфери: введений 8-годинний робочого дня, вжиті заходи з охорони праці, соціальному забезпечення, страхуванню та інших. Скасовувалися стану і чини, жінки зрівнювалися в правах дитини з чоловіками. Почалася перебудова управління культурою, держава приступила до рішенню завдань культурного будівництва. Докорінно змінилися відносини держави і релігійними організаціями. Декретом РНК від 23 січня 1918 року «Про відділення церкви від держави і школи від церкви «релігія було оголошено приватним справою граждан. Школа ставала суто світської. Процес державного будівництва розвертався у складній соціально- політичної обстановке. Противники більшовицького уряду, колись всього кадети, есери і меншовики, котрі стояли при владі, від початку надали йому запеклий сопротивление, объединившись 26 жовтня 1917 року навколо з так званого Комітету порятунку та революції. Його організаторами були меншовики і эсеры-члены Петроградській державної думи. До нього входили представники міської думы, президиума Предпарламента, бывшего меньшевистско-эсеровского ВЦВК робітників і солдатських депутатів і Виконавчої комітету Всеросійського Ради селянських депутатов, члены фракцій меншовиків і эсеров, покинувших II з'їзд Рад, представники профспілок залізничників і почтово-телеграфного союзу Центрофлота. Комітет закликав населення та урядовців утриматися від визнання Ради Народних Комісарів і виконання його наказів, заявивши про своє право знову сформувати Тимчасовий уряд. 25 жовтня 1917 року командир 3-го кінного корпусу генерал Краснов підняв заколот проти радянської влади і вирушив на Петроград. 27 жовтня їм була захоплена Гатчина, 28 жовтня — Царське село. У ніч на 29 жовтня Комітет порятунку, спираючись на юнкеров, начал у Петрограді відкриті військові дії проти більшовиків. Юнкерами узяли телефонний вузол, готель «Асторія «і Держбанк, почалося підготування до штурму Смольного. Більшовики, зумівши швидко зібрати силы,

превосходящие противника, легко відбили об'єкти, захоплені юнкерами. Заколотники було розбито, наступ Краснова зупинено. Нову влада зустріли масовим саботажем державні службовці, що також ускладнювала становище у країні. У міністерстві закордонних справ чиновники відмовилися переводити в іноземні мови Декрет про мир, в міністерстві освіти вони взагалі вийшли працювати. Банківські службовці і працівники казначейства припинили видачу зарплати робітникам і платні солдатам. Представники почтово-телеграфного союзу зажадали негайного відкликання зі своїх установ радянських комісарів, погрожуючи страйком. У виниклих умов було ухвалено рішення не виплачувати платню не він з’явився на службу чиновникам. 7 грудня 1917 року Раднарком створив Всероссийскую надзвичайну комісію (ВЧК) боротьби з контрреволюцією і саботажем, яку очолив Ф. Э. Дзержинский. Важко подавивши саботаж чиновників, більшовики змушені були можливість перейти до масовому залученню їх до управління державою. 10 червня 1918 року на засіданні РНК спеціально обговорювалося питання «Про роботу фахівців «. На пропозицію В.І. Леніна РНК вирішив опублікувати «спеціальні основи політики у справі запрошення інженерів, як роботи у комісіях фахівців, і на адміністративних посадах, умови гласності, критики із боку робочих громадських організацій і т.д. «5(*) З квітня 1918 року було запроваджено підвищена оплата праці фахівців. Восени 1918 року питому вагу «старослужащих «серед начальницького складу апарату сягав в Наркоматі шляхів — 88,1%, в Наркоматі фінансів — 97,5%, в Наркоматі держконтролю — 80% 5 (**) Процес державного будівництва значно ускладнювався і кризою у самому більшовицькому керівництві в ----------------------------------- ------------------------ 5* 0 4Дробижев В. З. Головний штаб соціалістичної промышленнос 4ти. -М.: 1966. С. 221. 0 5** 4 См.: Проблеми державного будівництва у перші 0 4го 4ды Радянської влади. — Л. :1973. — С. 54. зв’язки й з ультиматумом Викжеля 5(*) 0. Погрожуючи загальний страйк залізничників, Викжель зажадав створення однорідної соціалістичного з представників всіх інших партій, меншовиків і эсеров.

Решительно виступивши проти притягнення до влади меншовиків і есерів, більшовики вступив у блок з левоэсеровской партією. 9 грудня 1917 року із нею укладено офіційне угоду, за яким сім представників лівих есерів увійшли до складу РНК, очоливши наркомати землеробства, юстиції, почт і телеграфу, місцевого самоврядування, державного имущества. Вскоре після створення коаліційного уряду більшовиків і лівих есерів опозиція перестала відкрито протиставляти себе більшовицькому керівництву. Завдяки блоку більшовиків з лівими есерами у грудні 1918 року не пощастило об'єднати II Всеросійський з'їзд селянських депутатів на загальної платформі радянської влади. До літа я 1918 року блок з лівими есерами розпався після збройний заколот лівих есерів 6 липня 1918 року. У дивовижній країні склалася однопартійна система. Однією з центральних питань, який належало розв’язати большевикам, был питання Установчих зборах. Після ліквідації царського самодержавства стала необхідність скликання представницького зібрання (установчого), які мали сформувати постійне уряд і прийняти конституцию. Выборы в до Установчих зборів відбувалися за партійним списками у жовтні-листопаді 1917 року в країни, зокрема від кадетів, меншовиків і эсеров, тех партій, які були в влади до листопада і було повалені Жовтневої революцією. Спочатку до Установчих зборів мало відкритися о Петрограді 28 листопада 1917 року. 26 листопада Раднарком прийняв рішення відкрити до Установчих зборів за наявності більш як 400 депутатів. У другій половині грудня ------- ---------------------------------------------------- 5* 4 Викжель — Всеросійський 0 4исполнительный комітет железнодо 4рожников, виник у липні 1917 року. кворум було зібрано. 20 грудня Раднарком ухвалив відкрити до Установчих зборів 5 січня 1918 року. У до Установчих зборів обрали 715 депутатів: більшовиків 175, есерів- 370, лівих есерів- 40, кадетів- 17, меншовиків- 15, більш 80- різні. Більшовики отримали 22,5% голосів, дрібнобуржуазні партії 60,5% (їх понад 55%- соціалісти-революціонери), буржуазні 17%. 5(*) 0 Головою Установчих зборів від був обраний есер В. М. Чернов. Голова ВЦВК Я. М. Свердлов, відкривши роботу зборів, оголосив «Декларацію прав трудящого и

эксплуатируемого народу «. Запропонував він зборам прийняти Декларацію, визнати з себе радянську владу й утвердити її декрети. Більшість депутатів відкинули цих пропозицій, виступивши проти радянської влади. Більшовицька фракція залишила збори. Після ній пішли ліві есери. 6 січня 1918 року декретом ВЦВК до Установчих зборів було розпущено. Збереження Установчих зборів від означала б існування органу буржуазного парламентаризму за умов, коли з території країни встановилася Радянська влада, як влада трудящих. Тим самим було контрреволюційні сили змогли б отримати політичний орган боротьби з новою владою. Більшовицька партія воліла так і ліві есери схвалили розпуск Установчих зборів. Реакція на те що від партій виявилася вкрай негативною, зросла їх опір більшовикам. Розпуск Установчих зборів від викликав також відхід революції частини демократично налаштованої інтелігенції. III Всеросійський з'їзд Рад (січень 1918 року) схвалив політику 4 0Советского уряду та прийняв «Декларацію прав трудящого і эсплуатируемого 4 0народа «. Програма побудови соціалістичного суспільства схвалено верховного органу Радянської власти.

----------------------------------------------------------- 5* 4 Див. Історія Батьківщини: люди, ідеї, рішення.- М. :1991. -C. 45 2. Брестский мир.

Серед невідкладних, найважливіших завдань нової влади було забезпечення виходу країни з війни. Раднарком і НКЗС 5(*) 0 неодноразово зверталися до урядам країн Антанти, Четверного Союзу і США з пропозицією розпочати негайному обговоренню можливості укладання загального перемир’я. Антанта та відмовили пропозицій більшовиків. Німеччина та її союзники, навпаки, заявила про свою згоду розпочати переговори із колишнім Радянським урядом. Переговори почалися Брест-Литовську 3 грудня 1917 року. 15 грудня підписаний договір перемир’я між Росією, з одного боку, Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією — з іншого. Перемир’я встановлювалося з 17 грудня 1917 року у 14 січня 1918 року (на 28 днів). 22 грудня, у Брест-Литовську відкрилася мирна конференція. 28 грудня голова німецької делегації фон Кюльман вручил

советской боці австро-німецькі умови світу, за якими від Росії відторгалися польських земель, Литва, Курляндія, частина Естонії та Лифляндии і переходили під заступництво Німеччини. 18 січня німецька сторона висунула вимога відокремлення Росії не лише вищезгаданих земель, а й значній своїй частині Білорусі. Від Росії при такі умови відходила територія понад 150 тыс. кв. км. Перед радянським керівництвом із усією гостротою постало питання: укласти світ на аннексионных й економічно важких для Росії умов чи ні? У січні-лютому 1918 року довкола цієї проблеми серед більшовиків і лівих есерів розгорнулася гостра внутрішньопартійна боротьба. 21 січня 1918 р. нараді членів ЦК РКП (б) Ленін виступив із тезами в питанні про укладанні сепаратного світу з Німеччиною, у яких виклав свою думку. Підписання ------------------------------------ ----------------------- НКЗС — Народний комісаріат РРФСР по закордонних справ (1917 — 1922). Освічений декретом II Всеросійського з'їзду 4Советов від 26 жовтня 1917 р. мирний договір за принципами, проголошених Декретом про мир, неможливо. Попри тяжкість умов Німецького блоку, Ленін вважав за необхідне їх прийняти Європу і укласти світ. Він обгрунтував своє ¦позицію двома важливими причинами: ¦у- перших, розкладанням российс 0кой армії; по-друге, можливістю швидкої німецької революції. Більшість присутніх не прийняло думку Леніна. П’ять раз Ленін ставив за ЦК питання про негайне укладення мирний договір і щоразу залишався це меншість. Саме тоді у Комуністичній партії утворилася група «лівих комуністів «на чолі з Н. И. Бухариным, вважала, що негайної західно-європейської революції соціалістична революція у Росії загине. «Ліві «вимагали оголошення революційної війни міжнародному імперіалізму, зокрема і німецькому. Ще одного думку відстоював нарком закордонних справ РРФСР Л. Д. Троцкий, який пропонував оголосити війну припиненої, армію демобілізувати, але світу підписувати. Усвідомлюючи неможливість продовження війни, Троцький вважав неприпустимим підписання аннексионистского світу з Німеччиною та її союзниками, аби дати підстав щодо обвинувачення більшовиків у «зраді принципам загального світу. Звідси народилася формула: «війну припиняємо, армію демобилизуем, але світу не

подписываем «. Позицію Троцького підтримувало більшість членів ЦК. 30 січня 1918 р. переговори Бресті відновилися. При від'їзді до Бреста глави делегації Троцького останнім і Леніним існувала особиста домовленість: затягувати переговори до пред’явлення Німеччиною ультиматуму, та був негайно підписати світ. Обстановка на переговорах було дуже складним. 9 — 10 лютого німецька сторона вела переговори ультимативному тоні. Проте офіційний ультиматум пред’явлено ні. Ввечері 10 лютого Троцький від імені радянської делегації оголосив декларацію про вихід із війни» та відмови від підписання аннексионного договору. Затишшя на фронті було недовгим. 16 лютого Німеччина заявили про початок військових дій. 19 лютого німці зайняли Двинск і Полоцьк і рушили у напрямі Петрограда. Нечисленні загони молодий Червоної Армії героїчно боролися, але відступали під тиском 500-тысячной німецької армії. Були залишені Псков і Нарва. Ворог впритул до Петрограду, наступивши Мінськ і місто Київ. 23 лютого до Петрограда був доставлений новий німецький ультиматум, у якому ще більше жорсткі територіальні, економічні та військово-політичні условия, на яких німці погоджувалися підписати договору про світі. Від Росії відторгалися як Польща, Литва, Курляндія і частина Білорусі, а й Эстляндия і Лифляндия. Росія має негайно вивести свої війська з України і Фінляндії. Усього країна Рад втрачала близько 1 млн. кв. км (включаючи Украину). На прийняття ультиматуму давалося 48 годин. 23 лютого відбулося судове засідання ЦК РСДРП (б). Ленін вимагав негайного підписання німецьких умов світу, заявивши, що інакше піде у відставку. Через війну пропозицію Леніна було винесено (за-7, проти- 4, воздержалось — 4). 24 лютого німецькі умови світу було прийнято ВЦВК 5 (*) 0 і Раднаркомом. 3 березня 1918 р. мирний договір було підписано. Негайно скликаний VII з'їзд РКП (б) (6 — 8 березня 1918 р.) після спекотних дискусій відкинув пропозиції противників ратифікації Брестського договору («лівих комуністів ») і від більшістю голосів ленінську резолюцію про війну та світі. 15 березня IV Надзвичайний з'їзд Рад ратифікував мирний договір. Минуло 8 місяців, і у листопаді 1918 г. буржуазная революція в Німеччини змела кайзерівську монархію. 13 листопада Радянське правительство

аннулировало Брестський договір. Яке ж значення Брестського миру в нашої історії? Попри то, что той інший світ був здирницьких для в Радянській Росії, дав їй нехай неміцну і кратковременную, но перепочинок. Це позволи------------------------------------------------------ ----- 5* 4 Меньшевики-интернационалисты, есери, максималісти 5 4и анар 4хисты висловилися проти. У результаті 116 голосами проти 85 при 426 утрималися німецькі умови світу було прийнято. 0 ло рабоче- селянському уряду вивільнити сили задля зміцнення Радянської влади, створення Червоною Армією, проведення перших економічних перетворень. У той самий час окупація Німеччиною України, Білорусії та Кавказу створила умови, у яких від Центру відрізані хлібні райони, різко погіршилася продовольча ситуація, загострилися внутрішні суперечності, посилилася громадянської війни. Протестуючи проти Брестського миру, ліві есери підняли заколот і з уряду. Усі це сприяло розгортання громадянської війни стране.

3. Громадянська война.

Громадянська війна у Росії сьогодні привертає увагу істориків. На такі питання, як. наприклад, коли розпочалася, і коли би скінчився цей найбільша драма двадцятого століття, немає однозначних відповідей. За визначенням В.І. Леніна, громадянської війни як, ніж формою класової боротьби повинна була з жовтня 1917 р. до жовтня 1922 року. Час ж із літа 1918 р. остаточно 1920 р., коли інтервенція і Громадянська війна злилися у єдине ціле, коли військовий питання стало головним, а збройна боротьба основним політичним засобом, більшість істориків визначають як період громадянської війни історія Радянського держави. Ця періодизація переважає у навчальній і з наукового літературі. Лютий 1917 р. сутнісно став прологом Громадянської войны. После Лютого країни наростає напруженість, посилюється противостояние. Октябрь 1917 г. вызвал новий розкол общества, дальнейшую ескалацію насильства, класового протистояння. Помещики, лишившиеся землі; капіталісти, котрі позбулися фабрик і заводів; банкиры, лишившиеся капіталів; привілейована частину майна товариства, лишившаяся привілеїв; партії кадетів, правих есерів, котрі позбулися влади — усі вони виступили проти Радянської власти.

Попытки єднання соціалістичних сил Росії чого не привели. Блок з меншовиками і есерами внаслідок повного неприйняття більшовицької позиції виявився неможливим. Блок більшовиків з лівими есерами протримався недовго, вилившись в збройне зіткнення (заколот лівих есерів, липень 1918 р.). Після розпуску Установчих зборів від терористична діяльність контрреволюції посилюється. Весною-літом 1918 р. коштом Антанти внутрішньої контрреволюції було створено підпільні военно-заговорщические організації - «Національний центр », «Союз відродження Росії «і есерівський «Союз захисту Батьківщини і свободи », виступили організаторами збройних антирадянських заколотів у всій Росії. Їх підтримала частина офіцерського корпусу, колишніх чиновників, козацтва, духівництва, частина інтелігенції, не яка прийняла для пролетарської революції. Надвигающийся голод викликав надзвичайні продовольчі заходи уряду, що викликало невдоволення заможних селян, кулацкие заколоти. Навесні 1918 року Англія, Франция, США, Японія перейшли від «прихованої «форми інтервенції (як надання допомоги внутрішньої контрреволюції) до відкритої військової интервенции, вторжению завезеними на територію в Радянській Росії. Англійці висадилися в Мурманську (березень 1918 року), японці і самі американці у Владивостоці (квітень 1918 року), Румунія захопила Бессарабию (январь 1918 року). У лютому-березні до меж Росії вторглася Німеччина, було найсправжнісінькому інтервенцією. Підписавши Брестський мир, Германия продовжувала інтервенцію на Украину, в Білорусі, Прибалтиці. На середину квітня німецькі війська оволоділи Кримом, а квітні висадилися в Фінляндії. В Україні у квітні 1918 року німці замінили буржуазно- демократичну Центральну Раду своїм ставлеником — гетьманом П. Скоропадским. В травні 1918 року розпочався заколот Чехословацького корпусу, сформованого з військовополонених чехів і славаков, який передбачалося переправити до Європи для війни з Німеччиною й ешелони якого розтягнулися у всій Сибіру до Владивостока. Франція оголосила корпус частиною своїх зусиль і своїм ударним загоном. На початку червня 1918 року, спираючись допоможе чехословаків, в Самарі захопив влада така званий Комітет Установчих зборів від («Комуч ») — контрреволюційну організацію меншовиків и

правых есерів, котра своєю владою біля Поволжя. Потім утворилися «тимчасові уряду «в Україні й у Сибіру, була встановлено зв’язок чехословаків з десантом Антанти в Мурманську, з контрреволюційними повстаннями за іншими районах країни. На Дону, Кубані, околицях козацьких військ діяли великі збройні формування «білих », як називали себе противники більшовиків — «червоних «. До літа я 1918 року відбувся одночасне виступ сил внутрішньої і зовнішньої контрреволюції, їх злиття у єдиний антирадянський фронт. Почалася Громадянська війна в усьому страшному значенні цього терміну. Основні етапи громадянської війни і інтервенції: 5 (*) перший. — початок 5 0Гражданской 5 0войны 5 0как 5 0периода історія СРСР. Розгортання військової інтервенції Антанти (літо 1918 жовтень 1918 року); другий. — посилення інтервенції Антанти катастрофа її спроб розгрому 5 0 Радянської 5 0республики самотужки (5 0ноябрь 1918 — березень 1919 року); третій. — вирішальні 5 0победы над 5 0силами 5 0внутренней і до зовнішньої контрреволюції (березень 1919 — березень 1920 року); четвертий. — советско-польская війна і розгром білогвардійських військ Врангеля (1920). У 1920 — 1921 рр., коли радянська країна перейшла до світу, ліквідуються останні локальні осередки контрреволюції. Громадянська війна радянської Росії була за своїми масштабами із усіх внутрішніх війн. Білогвардійські війська досягали чисельності 1,5 — 2 млн. людина, війська інтервентів — до 1 млн. людина. Проти радянської влади виступали також численні бунтівливі формування. У результаті громадянську війну із нечисленних загонів Червоної Гвардії --------------------------------------------------------- --* 4 Періодизація дається по енциклопедії «Громадянська війна і 4военная інтервенція у СРСР «. — М.: 1987. 0 було створено могутня Червона Армія, що досягла на кінцю 1920 року 5 млн. людина. У його формування входили 22 армії, зокрема 2 кінні, 174 дивізії, їх 35 кавалерійських. Великі бою розгорнулися вже влітку 1918 року. Радянська республіка опинилася у вогненному кільці фронтів, ¾ її території був у руках контрреволюції. 30 серпня 1918 року внаслідок терористичного акта був поранений голова РНК В. И. Ленин.

2 вересня ВЦВК оголосив Радянську республіку військовим табором. Війська Червоною Армією перейшли у наступ на Східному фронті і до листопада місяцю відкинули білогвардійські війська за Волгу. Восени 1918 року міжнародне становище в Радянській Росії різко змінилося. 11 листопада 1918 року Німеччина та її союзники капітулювали перед Антантою. У Німеччині та Австро-Угорщини сталися революції. 13 листопада Радянське уряд анулювали грабіжницький Брестський договір. Але Антанта значно посилила інтервенцію. Наприкінці листопада 1918 року англійські і французькі кораблі висадили військ у Новоросійську, Одесі, Севастополі. Їх чисельність досягла 130 тис. людина. Були окуповані Батум, Тифліс, Баку, кораблі інтервентів з’явилися торік у портах Прибалтики. У Мурманську, Архангельську, Владивостоці висадилися нові війська англійських, американських і японських інтервентів. У Омську було встановлено військова диктатура адмірала Колчака, котрий оголосив себе «верховним правителем Росії «. На Півдні розгорнули білогвардійська армія генерала А. Денікіна. Проте Радянський уряд на той час зуміло зміцнити свої позиції. Іноземна інтервенція викликала пат-ріотичний підйом російського народу. Червона Армія досягла 1 млн. бійців і зробила рішуче наступ, у результаті якого було розгромлено війська інтервентів Півночі, навесні 1919 року звільнені важливі хлібні і паливні райони України, Поволжя, і навіть Білорусь і Прибалтику, територія загальною площею 850 тис. кв. км і з населенням понад 40 млн. человек.

Навесні 1919 року внутрішній стан Радянської Республіки продовжувало залишатися важким. Загострився паливний і продовольчий криза. Збройні сили противника налічували більше однієї млн. людина, на морях панував флот інтервентів. На початку березня наступ початку 300-тисячне армія Колчака, оволоділа Уфою і рухалася до Волзі. У травні севере-западный білогвардійський корпус генерала Юденича розгорнув наступ на Петроград, куди підійшла англійська ескадра. На Півдні наступав генерал Денікін, який до липня захопив Царицын, Харків, Донбас, почав наступ на Москву. Жорстокі бої тривали кілька місяців. У жовтні 1919 року настав перелом. Війська Колчака, Денікіна і Юденича были

отброшены. Вагомий внесок у успіх радянських військ внесла Перша Кінна армія С. Буденного. Навесні 1920 року війська Колчака і Денікіна було розгромлено. Залишки білих армій ховалися Криму. Країни Антанты, потерпев поразка своєї відкритої интервенции, предприняли нову спробу ліквідувати Радянське держава збройним шляхом. З їхньою допомогою була озброєна 740 тис. польська армія, що у квітні 1920 року почала наступ в Україну, посіла Житомир і місто Київ. 100-тисячна біла армія генерала Врангеля наступала Півдні Украины. Ожесточённые бойові дії польською фронті закінчилися підписаним 12 жовтня 1920 року мирний договір. У листопаді місяці були розгромлені війська Врангеля в Крыму. Основные воєнних дій громадянської війни завершилися. Наприкінці 1922 року з Далекого Сходу були вигнані війська японських інтервентів. Перемогу радянської влади в Громадянської війні Ленін назвав «історичним дивом «. Чому ж вона стало можливим? Більшовики виявилися послідовними у досягненні своєї мети, ніж їх противники. Позиція основної маси населення — селянства, від рішення такого кардинального питання, як аграрний. Декрет про землю, оголосивши землю загальнонародної власністю з практично безплатною передачею її селянам, залучив подавши ляющее більшість селян на бік радянської влади. Це дозволило б створити військово-політичний союз робітників і селян, побудувати нову масову армію, забезпечити місто та армію продуктами харчування. Попри те що, що хліб нерідко вилучався примусовим шляхом, продрозверсткою, більшість селян вірило радянської влади. У той самий час білогвардійці вирішували земельне питання у сфері не селянства, а поміщицького класу. На території, підконтрольній Денікіну, був видано наказ про «третє снопі, відповідно до яким третину зібраного зерна надходила возвратившемуся поміщику. У селі реставрировались старі порядки. Майнові права селян ущемлялися. Вони оподатковувалися непомірними податками, і навіть контрибуціями на підтримку радянської влади. Земельна поли тику Денікіна було одним із головних причин поразки його ре жиму й зміцнення позицій більшовиків. Колчак і Врангель також нрешились серйозно торкнутися поміщицьке землеволодіння. Уряд Колчака

откладывало рішення аграрного питання невизначений час — до скликання Національного зборів, а самовільні захоплення земель заборонялися. Тим самим було Колчак послабляв свій режим й допомагав зміцнитися уряду більшовиків. Національні програми. вождів Білого руху, вихованих великодержавних традиціях, будувалися в одній лише ідеї збереження єдіной і нєдєлімой Росії, будь-які суттєві поступки пригнобленим народам відкидалися. Це являло собою контраст з політикою радянської влади і його офіційно проголошеним принципом «на самовизначення аж до освіти самостійних держав «. Більшовики змогли зробити населення околиць, де йшли вирішальні бої громадянської війни, своїм союзником проти тих, що прагнули «єдіной і нєдєлімой «Росії. Лідери антирадянського руху зробили ставку захід ную допомогу, котра внаслідок не принесла очікуваних ре зультатов. Політика союзників визначалася не інтересами Росії, а виключно наміром захистити передусім свої величезні капітали, спрямовані на російську економіку. Як «компенсації «за надану білогвардійцям допомогу, союзники з’явилася можливість грабувати національні багатства Росії. З метою «освоєння «Далекого Сходу інтервенти відкрили у багатьох містах краю представництва, контори, філії банків, акціонерні торговельно-промислові підприємства. У було створено спеціальна комісія з експлуатації багатств Далекого Сходу. Об'єктом наживи американців стали вугільні копальні, копальні, рибні промисли, залізничний, водний транспорт та інших. Лише у місяці 1919 року інтервенти вивезли більше трьох млн. шкурок цінної хутра, а 1919 року — 14 млн. пуд. оселедця; починаючи з 1918 року вивозилося дуже багато лісу 5(*) 0. Колчак говорив у 1919 року: «Моя думка — де вони за-цікавлені створити сильної Росії… Вона не потрібна «5(**) 0. Антисоветское рух зазнала поразка, оскільки його лідери не зуміли досягти єдності і узгодженості. між собою. Інтереси спільної справи вимагали концентрації зусиль і влади, а натомість відбувалося їх роздробити. Навпаки, ідеї Комуністичної партії, звернені до життєвим інтересам більшості трудящих, об'єднували народ Росії. Борис Савинков, керівник «Союзу защиты

Родины «із жалем визнавав: «Армії Колчака і Денікіна не дали результатів оскільки «доблесні «генерали не зрозуміли те, що ідею неможливо перемогти багнетами, що ідеї потрібно протиставити теж ідею, не вичитану з книжок і вирощену на традиціях Карамзіна, а живу, життєву, зрозумілу кожному безграмотному солдатові і близьку ним серцю «5(***) 0. ----------------------------------------- ------------------ См. :Гражданская війна та військова інтервенція у СРСР. Енциклопедія. — С. 230. — Цит. по: Трукан Г.І. Шлях до тоталітаризму 1917−1929. — М.: 1994 — З. 106. Денікін А.І. Нариси російської смути. — М. :1991 — С. 19.

Партія більшовиків перетворила країну на єдиний військовий табір, домоглася єдності фронту й тилу. Перемога над антирадянськими силами унеможливилася б без Червоною Армією. З літа 1918 року Радянське уряд перейшло від добровольческого принципу комплектування до обов’язкової військового обов’язку трудящих. Організаційними принципами будівництва кадрової регулярного війська стали такі: централізм і єдиноначальність, військова дисципліна, підтримку постійній бойовій готовності. Було створено центральний військовий апарат із формування і управлінню регулярної армією на чолі з Революційним Військовим Радою Республіки (голова Л.Д. Троцкий). Через війну мобілізацій чисельність особового складу Збройних Сил до кінця 1920 року перевищила 5 млн. людина. Почалося розвиток технічних пологів військ. У 19-му році діяли близько 60 авіа- і 45 бронеотрядов. У лавах Червоною Армією боролося щонайменше 19 тисяч бійців- інтернаціоналістів. На службу до Червоної Армії було залучено офіцери і генерали зі старої армії, що було однією з найбільших успіхів радянської влади: А. Брусилов, Д. Карбышев, С. Каменев, А. Егоров, А. Корк, І. Вацетіс та інших. Чималої була роль партизанського і підпільного руху на білому тилу 1. 0 Воно охопило величезні простору, особливо у Україні, північному Кавказі, у Сибіру і Далекому Сході. Активно діяла серед солдатів країн Антанти комуністична Іноземна колегія в Одесі, до якої належали французька, польська, румунська, сербська, грецька і англійська групи. Перемозі радянської влади сприяла й підтримка тру дящихся

зарубежных країн ., які під гаслом «Руки проти від Радянської Росії! «. У грудні 1919 р. портовики Бордо відмовилися вантажити військові снаряди для інтервентів і білогвардійців. У 1920 р. мови у Франції відбулася низка страйків проти відправки військових матеріалів білогвардійцям. У Великобританії восени 1918 р. учасники робочих мітингів погрожували загальної страйком, якщо англійське уряд не відмовитися від спроб придушити російську революцію військової силою тощо. Виступи трудящих багатьох країн світу у підтримку в Радянській Росії багато в чому сприяли з того що союзники змушені були відкликати свої війська із Росії, та був припинити збройну интервенцию.

4. Ідеологія і практика «військового комунізму ».

У 1918 р. курс — на поступовість соціалістичних перетворень 5 (*) 0 змінився другим, заранее не запланованим курсом, получившим пізніше (в 1921 г.)название «військового комунізму ». Поворот був конкретними історичними умовами, створеними Громадянської войной, империалистической интервенцией, глубочайшей господарської разрухой, голодом. Тоді терміном «військовий комунізм «Ленін ретроспективно охарактеризував економічну політику Радянського государства, проводившуюся з кінця 1918 г. по березень 1921 р. за умов громадянської війни і інтервенції. Термін «військовий комунізм «відбивав головні риси цієї політики: у- перших, це був політика комуністичного строительства; во-вторых, она була підпорядкована інтересам перемоги у Громадянської войне, что позначилося на методы, формы, темпы комуністичного будівництва. Політика «військового комунізму «конкретизувалася у наступному: 1) націоналізація як великих, але середніх, а також дрібніших підприємств; 2) щонайсуворіша централізація управління виробництвом і які розподілом; --- -------------------------------------------------------- 5* 4 Проводився на основі ленінського плану будівництва социа 4листической экономики, изложенного у роботі Леніна «Чергові 4задачи Радянської Власті «(квітень 1918 р.) і др. работах. Ленин 4ский план передбачав припинення «червоногвардійської «0 4ата 4ки із капіталу і вирішення завдання організації обліку й контролю, 4повышения трудовий дисципліни і продуктивність праці, організації змагання, боротьби против

мелкобуржуазной стихії. 3) продрозкладка для селянства; 4) державну монополію на більшість промислових виробів і сільгосппродуктів; 5) заміна вільної торгівлі державним розподілом продовольчих продуктів й управління промислових товарів по класовому принципу; 6) згортання товарно — грошових 5 відносин, натуралізація господарських зв’язків заробітної плати на зрівняльних засадах; 7) встановлення загальної трудовий повинності, запровадження трудових мобілізацій; 8) запровадження безпосередньо комуністичних форм розподілу: скасування і щодо оплати багато комунальних послуг, безплатна видача населенню продовольчих пайків, промислові товари, безплатний транспорт тощо. Такі заходи пояснювалися крайнім виснаженням промисловості упродовж свого світової війни, загрозою тотального голоду, глибоким паливно-енергетичним кризою, повним розладом грошово-фінансової системи, жахливої інфляцією, широкомасштабної громадянської війною, і економічної блокадою. З переходом до політики «військового комунізму «різко прискорився процес націоналізації промисловості. За підсумками декрету РНК від 28 червня 1918 р. протягом другої половини 1918 — першого кварталу 1919 р. була націоналізована, переважно, вся велика промисловість. На початку 1920 р. до рук Радянського уряду перейшла і весь середня промисловість. У листопаді 1920 р. ВРНГ ухвалив націоналізувати всі приватні промислові підприємства із кількістю робочих понад п’ять за наявності двигуна і більше 10 за відсутності двигуна. Прискорена націоналізація зробила необхідним управління промисловістю через державні органи (ВРНГ, його главки і центри). Промислові підприємства були цілком позбавлені господарської самостійності. Послідовне проведення жорсткої централізації управління дозволило краще розпоряджатися обмеженими ресурсами сировини, палива, рабо чий сили. Разом про те, крайня централізація сковувало ініціативу підприємств, народжувала тяганину, бюрократизм. Натуралізація господарських взаємин у роки громадянської війни зробила непотрібної кредитно-банковскую систему. У 1920 р. постановою РНК було скасовано Народний банк РРФСР. Виконання тих банківських операцій, що ще сохраняли

силу, возложили на Наркомфин. Курс ліквідацію товарно-грошових відносин призвів до переходу на систему натуральної оплати праці, коли вести видавалася робітникам і службовцям продовольством та предметами першої необхідності. Наприкінці 1920 — початку 1921 рр. держава переходить для реалізації безплатного і розподілу і надання громадських послуг. Наприкінці 1920 р. виходить цілу серію декретів уряду: «Про безкоштовному відпустці населенню продовольчих продуктів «(4 грудня), «Про безкоштовному відпустці населенню предметів широкого споживання «(17 грудня), «Про скасування грошових розрахунків користування поштою, телеграфом, телефоном і радіотелеграфом «(23 грудня), «Про скасування і щодо оплати ліки, які відпускаються з аптек «(16 грудня) та інших. Вже у лютому 1921 року Президія ВЦВК скасував грошові податки тощо. «Військовий комунізм «передбачав використання обов’язкових форм залучення населення до праці з урахуванням трудовий повинності. «Кодекс законів про працю «(грудень 1918 р.) декретував запровадження трудовий повинності всім працездатних громадян РРФСР віком від 16 до 50 років. 29 січня 1920 року РНК прийняв декрет «Про порядок загальної трудовий повинності «, що передбачав залучення населення незалежно від постійної роботи до одночасного чи періодичному виконання різних трудових повинностей (паливної, сільськогосподарської, дорожньої та інших.); використання кронштейна як робочої сили в частин Червоній Армії та флоту, залучення необхідних кваліфікованих робітників із армії: перерозподіл готівкової робочої сили в. На початку 1920 року РНК прийняв рішення про використання окремих армій на трудовому фронті. Усього було сформовано 8 трудових армій. Їх використовували на вирішення найважливіших завдань: відновлення залізниць, мостів; заготівлі та доставки палива й продовольства на міста Київ і ін. З упровадженням непу необхідність використання трудармий відпала. Постановою Ради Праці і Оборони від 30 грудня 1921 р. вони було розформовано. Навесні 1918 р. Центральна Росія була відрізана найважливіших сільськогосподарських районів країни, що різко погіршило її продовольче становище. Запаси хліба переводились. Погроми, голодні бунти вражали не лише одну губернію. Ворожі большевикам

политические сили відверто намагалися використовувати невдоволення населення у своїх інтересах. У разі гострого продовольчого кризи декретами ВЦВК і РНК від 13 і 27 травня 1918 р. країни вводилася продовольча диктатура (система надзвичайних заходів Радянської влади). 5(*) Нею було передбачено: неухильне виконання хлібної монополії, боротьбу з мешочничеством і спекуляцією, придушення опору куркульства. Усі керівництво продовольчим справою передали Наркомпроду, ж надавалися надзвичайні повноваження до застосування до куркулям збройної сили надання ними опору. Радянська влада здійснювала продовольчу диктатуру через місцевих органів Наркомпрода — продовольчі комітети. У тому розпорядженні перебували продотряды із робітників. У селі декретом ВЦВК від 11 червня 1918 р. було створено комітети бід-------------------------- --------------------------------- Надзвичайні заходи були винаходом більшовиків, тільки запозичали їх своїх попередників. Для боротьби з економічним розвалом царському уряду у роки I Світовий війни (1916) вдалося до державного примусовому регулювання господарських відносин, запровадивши обов’язкове постачання хліба на скарбницю відповідно до погубернской, поуездной і волосної розверсткою. Тимчасовий уряд 25 березня 1917 р. 4постановило про державній монополії собі на хліб, запровадило поли 4тику твердих цін, нормування постачання міст. ноти на допомогу робочим продзагонів у вилученні хлібних надлишків у куркулів і переправкою в губернські склади. Разом про те, цього заходу не дали бодай якихось помітних результатів. Заготівлі хліба не росли. Понад те, продовольча диктатура, неправоправные нерідко дії продзагонів з проведення у життя викликали невдоволення середніх верств селянства. Декретом РНК від 11 січня 1919 р. вводилася продовольча розверстка (продрозкладка). Ленін вважав її найважливішим елементом і залишається основою всієї політики військового комунізму. Діяльність «Про продовольчому податок «він писав: «Своєрідний «військовий комунізм «стало те, що ми брали від селян все надлишки і навіть іноді не надлишки, а частина який буде необхідний селянина продовольства, брали на покриття витрат на армію і зміст робочих. Брали здебільшого у борг, за паперові гроші. Інакше перемогти поміщиків і капіталістів в

разоренной дрібнобуржуазній країні ми могли «. Продрозкладка стала продовженням та розвитком попередньої продовольчої політики і оцінювалася як соціалістична міра. Запровадження продрозкладки означало відхід принципу товарообміну. Продрозкладка вилучала хліб по суті без компенсації його промисловими товарами. «Надлишком «вважалося кількість продуктів, що необхідно державі, що у своє чергу зумовлювало вилученню і завадило частині який буде необхідний селянського господарства продукту. Зі збільшенням заготовок по продразверстке звужувалася сфера товарно-грошових відносин (відбувалося згортання торгівлі, знецінення грошей, натуралізація заробітної плати робітників). Боротьбу за хліб вдалося виграти. У 1918 — 1919 рр. було зібрано 107,9 млн. пудів хліба і низки зернофуражу, в 1919 — 1920 рр.- 212,5 млн. пудів, а 1920−1921 — 367 млн. пудів 5(**) 0. ------------------------------------- ---------------------- 5* 0 4- Ленін В. Полн. собр. соч. — Т. 43, — З. 219−220. 5** 4 Громадянська війна і інтервенція у СРСР. Енциклопедія. 4С. 483. Але якою ціною? Продрозкладка призвела до втрати у селян зацікавленості у виробництві продуктів більше, ніж їм того довелося б задоволення потреб. Це перешкоджало підйому продуктивних сил, дуже важко позначилося по всьому народному господарстві. «Військовий комунізм «не зміг забезпечити міцного Економічного Союзу між робітничий клас і селянством, між соціалістичної промисловістю і одноосібним селянським господарством. Навесні 1921 р. Ленін визнав, що на посаді плану і методу прискореного початку комуністичному провадження й розподілу політика «військового комунізму «зазнала невдачі. Насильства і зловживання, часто супроводжували продрозкладку, викликали сильне невдоволення селян. Наприкінці громадянської війни це невдоволення перетворилася на широке повстанський движение (крестьянские повстання на Західного Сибіру, на Уралі, на Дону, до Поволжя і центральної губерніях). Внутрішній криза виявив невдоволення, і значній своїй частині робочих: в Москве, Петербурге, Туле, Иваново-Вознесенске й інших містах пройшли страйки на підприємствах. У тому 1921 г. восстал гарнізон морської фортеці Кронштадт. Недовольство політикою «військового комунізму «загрожувало захопити всю армию. X з'їзд РКП (б) (березень 1921

г.) прийняв рішення про перехід від політики «військового комунізму «до нової економічну політику (непу), і навіть про заміну продрозверстки продналогом.

Отже, ставши правлячої партією, більшовики розпочали будівництва нового суспільства. Замість буржуазних органів влади було створено радянський державний апарат. радянської влади вдалося забезпечити вихід країни з війни, укласти Брестський світ, розпочати поступові політичні, соціальні й економічні перетворення, хто був перервані Громадянської війною, і іноземної інтервенцією. У дивовижній країні склалася система «військового комунізму », жорстко цент рализованная систему управління економікою й участі країною. Перемога в Громадянської війні дісталася дорогою ціною, втрати народного господарства були величезні. Збитки, завданий війною, становить близько 50 млрд. рублів золотом. Від голоду й хвороб, терору, фінансовий боєць і і боях загинуло 8 млн. людина, зокрема близько 1 млн. бійців та командирів Червоної Армії. Відновлення зруйнованого війною народного господарства, яке у умовах економічної блокади, нараставшего світового економічної кризи і підготовки до новій світовій війні, змушувало найчастіше використовувати самі надзвичайні заходи, що застосовувалися у роки Громадянської війни. Наслідки війн 1914 — 1922 роки ще довго позначалися на життя Радянського государства.

ЛЕКЦІЯ XI. НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛИТИКА

1921 — 1929 гг.

Нова економічна політика є одним із проблем, постійно що привертають увагу дослідників та осіб, які вивчають історію Росії. Після 7-літнього періоду воєн та революцій нове більшовицьке уряд, ще що мало досвіду управління країною за умов мирного господарського будівництва, змогло під час політичну кризу весни 1921 р. виробити економічну політику, яка дозволила за короткий термін відновити економіку й розпочати подальше успішне її розвиток 1. Міжнародна обстановка після Громадянської войны.

Восени 1918 р. закінчилася вибухнула Перша світова війна. Період із 1918 по 1923 рр. характеризується у світовій історії послевоенным

революционным підйомом. Далі 1923-го — 1929 рр. пішла тимчасова часткова стабілізація капіталізму, що змінилася кризою і поглибленням межимпериалистических протиріч (1929 — 1939 рр.), що призвели до Другої світової війни. вибухнула Перша світова війна привела як до зростання революційного руху. Впали Німецька, Австро-Угорська, Османська імперії, виникли нові країни. Ситуація у світі цілком інакша. Істотним чинником революційного підйому 1918 1923 рр. була соціалістична революція у Росії. Буржуазно-демократичні революції припадають на Німеччини) і Австро-Угорщини. У Німеччині революція мала соціалістичні тенденції: у низці міст було проголошено Радянська влада. У 1919 р. виникла Радянська республіка в Баварії. Більше 4-х місяців 1919 р. існувала Радянська республіка в Угорщини. Влітку 1919 р. було проголошено Радянську республіка у Словаччині. За інших капіталістичних країнах також відбувалися зіткнення робочих урядам, було реакцією трудящих на погіршення економічного положення у результаті непопулярною важкої війни. До 1923 р. в соціальних битвах робітничий клас зазнав поразки. Капіталізм зберіг своєю владою та міць. Соціалістична революція у Росії справила вплив як до зростання революційних настроїв на західні країни. Під упливом Жовтневої революції" і під керівництвом більшовицької партії з лівих груп у партіях II-го Інтернаціоналу створюються комуністичні і робочі партії. Освіті компартій сприяв також революційний підйом 1918 — 1923 рр. У 19-му р. молоді компартії об'єдналися в III Інтернаціонал (розпущений в 1943 р. у зв’язку з світової війною). Стоячи на позиціях світової соціалістичної революції, більшовицьке уряд вважало необхідним утворення єдиної організації для керівництва світовим робочим рухом. Становище Москви як світового революційного центру на цей період було виключно міцним. Які ж позначилося позиції у світі після Першої Першої світової на перспективи розвитку Радянської России?

Прежде всього слід зазначити, що наприкінці 1920 р. на основний країни закінчилася громадянської війни (воєнних дій тривали лише віддалених районах Далекому сході з’явилися й у Середній Азії) і для країною постало завдання початку мирному господарському будівництва. Складне внутриэкономическое і політичний становище країн, зростання національно-визвольної боротьби таки в Індії, Китаї, Туреччини, Афганістані й інших країнах, зацікавленість у отриманні сировини з Росії та використанні російського ринку збуту товарів диктували західних країн необхідність мирного співіснування із колишнім Радянським державою. Натомість Радянський уряд був зацікавлений у отриманні західних кредитів, машин і устаткування, використання європейських і американських спеціалістів зростання економіки. Проводячи активну зовнішній політиці, Радянська республіка до кінця 1920 року уклала мирні договори з країн, насамперед із прибалтійськими республіками. У тому 1921 року було укладено торгове угоди з Аглией, у травні з Німеччиною, потім із Італією, Норвегією та інших. У той самий час західні держави, і США, продовжували політику економічної блокади в Радянській Росії, підтримували контрреволюційні емігрантські сили та антирадянські збройні формування, размещавшиеся поблизу її кордонів, здійснювали політичні та військові провокації. З найбільшим успіхом розвивалися зовнішньополітичні відносини з країнами Сходу. У нашій країні ліквідувала нерівноправні кабальні договори, ув’язнені царатом; вперше у історії, проявляючи добру волю і дружні почуття, уклала нові рівноправні договори з Іраном, Туреччиною, Афганістаном та інших. Ця політика Радянського держави справила позитивний вплив протягом усього Азію. Отже, зовнішньополітичне становище Росії у міжнародних справах сталим, але залишалося складним. Відмова країн в наданні кредитів, нагромадження упродовж свого громадянської війни й інтервенції ненависть друг до друга, змушували Радянське держава ставку на ресурси. Головною завданням тепер було відновлення зруйнованої економіки, підбиття економічного підгрунтя під Радянську власть.

2. Внутрішнє становище країни.

Внутрішнє становище молодий республіки було вкрай ускладненим. Сильна розруха, результат 7 років безперервних війн, відкинули економіку країни сталася на кілька десятиліть тому. Ось лише кілька цифр, дають уявлення про внутрішній становищі країни: загальний обсяг промислової продукції впав у 7 раз. Виплавка чавуну був у 2 рази менше, ніж у 1862 року. Через відсутність палива більшість підприємств простоювало без роботи. Бавовняних тканин вироблялося удвадцятеро менше, ніж у 1913 року. Розруха панувала й у сільське господарство. Виробництво зерна скоротилося вдвічі. Значно скоротилося поголів'я худоби. У дивовижній країні бракувало хліба, картоплі, м’яса, олії, цукру, інших необхідних продуктів. Величезними були непоправні людських втрат: з 1914 року загинуло 19 млн. людина. Тривала війна, розруха позначилися на соціальному складі країни: вдвічі зменшилася чисельність робітничого класу (у Петрограді - в 4,3 разу). Активна частина робочих виконувала роботу управління, займала пости у органах радянської влади; до 30% робочих пішов у села, рятуючись від голоду. Процес декласування ставив під загрозу соціальної бази Радянської влади. У той самий час у селі яскравіше виявлялося невдоволення політикою військового комунізму. Якщо під час громадянську війну селяни (яких виявилося тоді 80% від усієї маси населення) мирилися з продрозверсткою, як явищем вимушеним — замість вони мали землю, оборону від загарбників, свободу від поміщиків, то в умовах світу система військового комунізму прийшла б у зіткнення з його інтересами селянства. Політикою військового комунізму були незадоволені й у місті: міському населенню не подобалося зрівняльний розподіл продовольства, трудова повинність та інших. Внаслідок чого виникла тріщина у спілці робочого класу тут і селянства — основи радянської влади. Спалахнули заколоти з участю крестьян-середняков, найсильнішим був Кронштадтський заколот матросів — вихідцями з селян. Їм були близькі потреби, ідеологія села. Селянство, не який прагнув більш миритися з продрозверсткою, дедалі гучнішає виражало протест, найгострішою полити ческой формою якого стали

мятежи проти радянської влади в Тамбовської губернії, Сибіру, в Україні. Це стихійне невдоволення радянської політикою Ленін вважав найбільшої небезпекою для створення нового ладу. Воно б свідчило про виникненні такого антагонізму у суспільстві, яке не міг усунути застосуванням військової сили. Із завершенням громадянську війну політика «військового комунізму «зайшла в глухий кут. Необхідність зміни політичного курсу усвідомлювалася більшістю як керівництва, і рядових членів партії. Проте за цьому одні вважали, що з виходу з кризи треба удосконалювати стару політику і з її допомогою будувати соціалізм, інші пропонували нові пути.

3. Новая економічна политика.

У самому керівництві був єдності у сенсі сутності НЕПу. Відкидалися чи бралися під можливості новою економічною політики, як методу як і плану будівництва соціалізму. З огляду на критичну ситуації у країні, багато лідерів партії вважали необхідним зробити поступку селянству, Нова економічна політика розглядалася ними переважно з погляду тактики, а чи не довгострокового із стратегічним курсом, як собі перепочинок між двома безпосередніми штурмами капіталізму — «військовим комунізмом «і початком пролетарських революцій інших країнах. Тривалість нового курсу ставилася залежить від перспективи світову революцію у країнах. Панувало думка, що під час світову революцію відпаде потреба у новій економічну політику, що з радянського ладу з’являться можливості справжнього будівництва соціалізму. Характеризуючи сутність новою економічною політики, Ленін вважав, що нормальні взаємини мають бути такі, щоб пролетаріат тримав у себе велику промисловість з її товарами і задовольняв селянство, як даючи йому кошти життя, а й полегшуючи її становище, роблячи його, аніж за капіталізмі. НЕП припускав як зміцнення союзу з селянством, а й тимчасове припущення капіталістичних елементів, свободу торгівлі, свободу приватного підприємництва. Основних напрямів. новою економічною політики були: 1. Заміна продрозкладки продналогом.

Вместо продрозкладки, яка проводилася роки і означавшей безплатне вилучення частини продуктів у селян по розверсткою, вводився фіксований продовольчий податок значно менших розмірів, що дозволяло мати надлишки продуктів на продаж. 2. Запровадження вільної торгівлі. Вільна торгівля дозволяла мати дохід під час продажу товарів, викликала зацікавленість у виробництві товарів, значно активізувала розвиток товарно-грошових взаємин держави і обмін між містом і селом. 3. Передача у приватну власність малих і середніх перед прийнять, які виробляють товари народного споживання. Це стимулювала виробництво промислові товари задля забезпечення товарообміну між містом і селом, сприяла швидкому відновленню промисловості. 4. Створення комерційних банків. Для розвитку підприємств були потрібні кредити, а комерційних банків надали значну допомогу у налагодженні товарно-грошових взаємин у відбудовний період. 5. Освіта концесій і спільних підприємств із долі їм іноземних фірм. Хоча цей міра не справила суттєвого впливу, оскільки зарубіжні держави, передусім економічно розвинені, з великою підозріливістю ставилися до Радянської країні, проте шлях до залучення іноземного капіталу відкрили. 6. Фінансова реформа.

Це була жизненноважная міра, що дозволяла стабілізувати товарно- грошові відносини, ліквідувати інфляцію, підвищити роль держави як гаранта новою економічною політики. На початку двадцятих років у країні мало ходіння дуже багато грошових знаків, як царських, і випущених урядом Керенського, і навіть совзнаков. Один карбованець 1913 року відповідав по купівельної спроможності 28 млн. карбованців на 1921 року. Багатьма комуністами запровадження новою економічною політики переживалося не менш гострий, ніж підписання Брестського миру. Припущення капіталістичних елементів в народному господарстві, вільного товарообміну розглядалося як забуття революційних ідеалів. Будувати соціалізм, використовуючи товарно-грошові відносини, конкуренцію, приватну ініціативу, іноземний капітал, казалось

совершенно немислимим. Різко негативну позицію щодо нової економічної політики займали Л. Троцький, Л. Каменєв, Г. Зиновьев, Є. Преображенський і ще відомі діячі партії на той час. Проте, враховуючи ситуацію, Ленін підкреслював, що НЕП вводиться серйозно надовго. І це означало непросто зміну тактики, а корінний поворот в ідеології побудови соціалізму. Під припущенням елементів капіталізму у роки порузумівались як дозвіл приватного підприємництва, а й використання товарно- грошових відносин, госпрозрахунок, індивідуальна відрядність тощо. У реальної практиці ці елементи сприяли відродженню економіки та її прискореного розвитку, а насамперед налагодженню міцних економічних перетинів поміж містом і селом, зміцненню союзу робітничого класу і селянства. Соціалізм будувався у країні з переважно селянським населенням. По думці теоретиків II-го Інтернаціоналу, це були практично безнадійним справою. У НЭПе, у споживчій кооперації Ленін бачив єдиний шлях до досягнення соціалістичних цілей. Обгрунтування Леніним ролі кооперації і його вчення про кооперації дозволяло активного включення багатомільйонного селянства у будівництві соціалізму. На думку Леніна, диктатура пролетаріату виступала тільки й й не так як насильство, а першу чергу, як організуюче і сплачивающее суспільство почало, що дозволяє перетворити громадянську війну цивільний світ. Ленін був переконаний, що 10 — 20 років нормальних стосунків з селянством дадуть змогу побудувати основи соціалізму. Важливою частиною відновлення економіки була фінансова реформа. Головними е/ напрямами були такі: по-перше, підвищення розміру товарообігу, передусім через розвиток всіх видів торгівлі; у- других, скорочення і далі повна ліквідація бюджетного дефіциту шляхом різкого зниження витрат і всебічного збільшення доходів держави, розвитку податкової системи, що, своєю чергою, мало звести на немає й ролі емісії. У світлі останніх числах листопада 1922 року перші банкноти нової радянської валюти («червінці «) були випущені звернення. Вони прирівнювалися до царської золотий десятирублевой монеті, причому на 25% своєї суми забезпечувалися золотом, іншими дорогоцінними металами и

иностранной валютою за курсом на золото, але в 75% - легко реалізованими товарами і короткостроковими зобов’язаннями. Червінці, які категорично заборонялося використовуватиме фінансового дефіциту, спочатку призначалися лише заради кредитування в промисловості й комерційних операцій на сфері оптової торгівлі. Випуск «золотих банкнот «ознаменував собою перелом у розвитку фінансового господарства Республіки. Хоча на 1 січня 1923 року частка червінців в грошовій масі становила лише три%, з другого півріччя вони повністю витіснили інші грошові знаки зі сфери великого господарського обороту. У селі інтерес до червонцам був настільки великий, що вони восени частина з селян категорично відмовлялися продавати свій хліб за інші банкноти і тільки через те, щоб отримати «золоту банкноту », були готові віддати врожай навіть дешевше ринкових цін. Цікаво, що, коли влітку 1922 року, виступаючи на міжнародної економічної конференції у Гаазі, Г. Сокольніков символізував розпочатий процес оздоровлення в Радянській Росії і майбутню організацію експорту хліба, його заяви сприймалися з глибоким недовірою. Так, прем'єр-міністр Великобританії Д. Ллойд-Джордж у своїй промові в палаті громад стверджував, що росіяни гроші - це «суцільна жарт «і якщо Європою «щось буде розпочато, до того ж у майбутньому, Росія повернеться до первісним умовам «. Минуло зовсім небагато часу, й Захід із подивом змушений був визнати, що важливих подій року у світовій економіці виявилися, мабуть, випуск радянських червінців і поява російського хліба на зарубіжному ринку. Стійкість радянської банкноти підтримувалася тим, у межах зовнішнього торговельного обороту, завдяки значному поповненню своїх валютних запасів, Держбанк міг безвідмовно обміняти кожен пред’явлений йому червінець на іноземної валюти по твердому курсу. З іншого боку, наприкінці 1922 р. у країні було узаконені валютні операції, створено фондові біржі, де здійснювалися операцій із продажу й купівлю інвалюти і золота, і навіть облігацій державних позик по вільно складывающемуся курсу. На підвищення вільного курсу червінці в разі, коли він опускався нижче від офіційного паритету на іноземну валюту, Держбанк викидав на

рынок певну кількість валютних цінностей, і якщо курс піднімався вище валютного паритету, Держбанк, навпаки, скуповував золото і інвалюту на біржі, випускаючи при цьому додаткову кількість червінців. У результаті протягом 1923 р. відбувався процес підвищення вартості радянської валюти стосовно іноземним, курс яких, навпаки, падав. Усе це справляла воістину приголомшуюче враження і в середині країни, і там. Вже 1925 р. радянський червінець офіційно котирувався на валютних біржах Австрії, Італії, Китаю, Монголоии, Персії, прибалтійських держав і Туреччині, причому широкі напівофіційні операції з тодішньою радянською банкнотой проводилися й у Англії, Німеччини, Польщі, навіть інших країнах. Наприклад, на нью- йоркської біржі, за повідомленням агенства Юнайтед Пресс, червінці котирувалися вище всякою іншою європейської валюти. Вирішальними актами заключного етапу грошової реформи стали випуск навесні 1924 р. казначейських квитків і карбування розмінною срібною і мідної монети. Водночас припинено емісія совзнаков і встановлено їх фіксований курс твердої валюти: 50 тис. рублів зразка 1923 р. прирівнювалися до 1 рубаю золотом. Термін ходіння совзнаков продовжено по травень, а прийом їх касами Наркомфина і Держбанку — до 31 травня. Хоча внаслідок недооцінки попиту казначейські квитки довелося долати серйозний на розмінний криза, до початку червня радянська грошова реформа переважно було завершено. 5 (*) Через війну здійснення новою економічною політики почалося відновлення промисловості. Певні успіхи досягнуто в металургії і машинобудуванні. Переборювалася розруха на залізничному транспорті. Селянство з великим задоволенням зустріло нову політику й енергійно взялося на відновлення сільського господарства. З допомогою держави, що вже в 1921 року надав велике кількість сільськогосподарських знарядь, селяни успішно провели весняний сівши. Але тоді країну спіткало стихійне лихо. Через війну посухи і неврожаю в Україні, північному Кавказі, до Поволжя та інших районів почався голод. Для подолання страшного лиха було створено Центральная

комиссия допомоги голодуючим на чолі з М. И. Калининым (Домгол). Населення жертв посухи губерній повністю звільнялося з податків. До кінця 1921 року туди б----------------------------------------------------- ------ 5* 0 4См: Історичні портрети. Під ред. Г. Н. Севастьянова. 4 М.: 1993. — З. 78 — 83. 0 ло спрямоване 12 мільйонів пудів насіння. Важливою мірою стала евакуація голодавших в врожайні губернії. Усього було евакуйовано приблизно 650 тисяч жителів. Робітники відраховували частину свого заробітку на користь голодавшего населення. Проводилися суботники і недільники, зароблені кошти направлялися трудящим жертв посухи районів. 13 липня 1921 року в усі країни світу передали звернення О. М. Горького «До всіх чесним людям! «із закликом вимагати всіляко надавати продовольчу, медичну і іншу допомогу голодавшему населенню країни. У першій половині серпня 1921 року у Берліні створили «Закордонний комітет в організацію міжнародної фінансової допомоги голодуючим в Радянській Росії «. Невдовзі комітети допомоги виникли у багатьох країн світу. З усіх кінців світу у Радянську Росію йшла продовольча і грошова допомога. 1921-го 1922 років у Радянську Росію надійшло продовольства, товарів хороших і грошових пожертвувань у сумі понад 5 мільйонів. Перші результати новою економічною політики підбито на дев’ятому Всеросійському з'їзді Рад, що відбулося Москві 23 — 28 грудня 1921 року. Поруч із успіхами були й труднощі. Так було в 1923 року у країні виник «криза збуту «промислової продукції. При гострому попиті на промислові товари склади виявилися забитими продукцією, яка знаходила збуту. Причиною такої положення було звані «ножиці «цін — розрив голосів на цінах на промислові і сільськогосподарські товари. У нас саме ціни на всі промислові товари перевищували довоєнні у кілька разів, ціни на всі хліб були нижче існували в 1913 року. Селяни різко скоротили купівлю промислових товарів. Розбіжність у цінах забезпечувалася тим, що сільському господарстві вимагало менших витрат за відновлення, ніж промисловість, і швидко наближалася до довоєнного рівня. У промисловості була і низка

производительность праці та висока собівартість продукції. Держава провело ряд заходів, які сприяли підвищенню закупівель хліба і низки підвищенню заготівельних ціни продукти сільського господарства. Селянам надавалися дешевші кредити. Збільшилася заробітна плата робітників і службовців. Наприкінці 1923 — початку 1924 року відбулося зниження ціни промислові товари масового споживання. Через війну вжитих заходів відбулося суттєве зближення рівнів ціни промислові і сільськогосподарські товари, і було «ножиці «ще було повністю ліквідовані, «криза збуту «у середині 1924 року був у основному подолано; склалися сприятливі умови до швидшого поновлення і її подальшого розвитку народного господарства. До 1925 року відновлення економіки було переважно завершено. Валова продукція великої промисловості, у 1925 року становив 75% до 1913 року, збільшившись упродовж свого відновного періоду в 5,5 разу. Розширювався государственно-кооперативный товарообіг. Успішно проходило відновлення сільського господарства. Посівні площі, врожайність, валовий збір хліба на 1926 року перевершили довоєнний рівень. Валова продукція сільського господарства становила 118% до 1913 року. Особливістю соціального розвитку села у період було «осереднячивание «селянства. Для громадян Радянської республіки рік із 1923 по 1926 були часом надій та очікувань. Це була, попри численні прояви невдоволення різних районів країни, один із найбільш спокійних епох в радянської історії. Країна видужувала, приходила у собі, із жахом згадуючи роки лих, оплакуючи мільйони смертей, шукаючи майбутнє. Підбиваючи результати цього періоду, Радянська Росія: 1) відновлену промисловість з довоєнним 5 0уровнем виробництва; 2) відновлений транспорт, працюючий без перебоїв; 3) тверду валюту; 4) відновлений і організований 5 0рабочий 5 0класс, на 300 тисяч жителів більше, ніж у 1922 року; 5) відновлену посівну площу і кількість сільському господарстві. Економічні успіхи політики, розпочатої березні 1921 року, були безсумнівними. Вона дозволила відновити господарство країни. Розвиток економіки нашої країни у межах непу здійснювалось у період с

1921 по 1929 рр. За цей період були лише відновлено економіка, а й почалося піднесення господарства країни, заснований на планах, розроблених XIY і XY з'їздами ВКП (б). Проте нова економічна політика окремо не змогла вирішити покладених на неї завдань. Вже на середину 20-х проявилися недоліки ринкової економіки, введеній у період НЕПу. Вони листувалися тому, що вільна торгівля утрудняла контролю над доходами торговців і підприємців і кошти, котрі поступали податків у скарбницю, були недостатніми. Держава збільшувала податки зі значних товаровиробників, що зумовлювало зменшенню виробництва. Ринковики всіляко прагнули приховувати доходи. У той самий час насущної завданням ставало прискорене створення власної розвиненою промисловості. Дореволюційна Росія більш 80% машин і європейських механізмів ввозила з-за кордону, продаючи хліб. Становище ускладнювалося тим що обставиною, у результаті економічної кризи світові ціни на всі зерно поступово падали, досягнувши до 1930 року самого низького рівня. У цей самий період значно загострилася міжнародна обстановка. У 1922 року у Італії, 1923 року у Болгарії сталися фашистські перевороти, посилювалися позиції фашистів у Німеччині, мілітаристських кіл у Японії. Ширилася загроза нової Першої світової, а Червона Армія, скорочена до 500 тисяч жителів, мала до кінця 20-х на озброєнні лише кілька десятків танків і бронемашин, кілька сотень літаків. Власна танкова і авіаційна промисловість була відсутня. До 1927 року знову виникла диспропорція між сільське господарство і промисловістю, містом і селом. У дивовижній країні налічувалося 25 млн. селянських господарств, мали у середньому 4−5 га посівних площ. Третина господарств були безлошадными, або не мали інвентарю. Основу господарювання становив, а ручна праця. Великі товаровиробники в селі були кулаки, які становлять близько 900 тисяч господарств. Вони володіли 20% землі і 30% сільськогосподарських машин, давали значну частину товарного хліба. Проте, як і всі приватні господарства, вони намагалися його продати з великою вигодою, ховали і навіть убивали, відмовляючись продавати по державним цінами. Гострий хлібозаготівельний криза 1926 — 1928 років викликав введение

продовольственных карток в 1928 року і прийняття деяких надзвичайних заходів для рішенню продовольчої проблеми. Зменшення товарообігу, відсутність коштів ., вело до їх зниження обсяги виробництва промислові товари. Значно зросла безробіття, що досягла на 1928 року 1,5 млн. людина. Через війну гострих політичних дискусій, зіткнення думок на XIY (1925 р) і XY (1927 р) з'їздах ВКП (б), XYI партконференції (1929 р) і Пленумах Центрального Комітету, перемогло радикальне напрям, що визначило шляху початку швидкої індустріалізації за рахунок внутрішніх резервів, що призвело до згортання НЕПу. Це полягала у наступному: — відмови від вільної ринкової торгівлі, і перехід до державної торгівлі; - націоналізація приватних підприємств і комерційних банків; - створення замість одноособових селянських господарств сільськогосподарських 5 0кооперативных 5 0предприятий, підконтрольних державі; - концентрація всіх коштів у держави і проведення індустріалізації з єдиного державному плану. Розв’язання всіх цих радикальних завдань розвивався складної міжнародної та внутрішньополітичної обстановці, за умов великих социально-классовых зрушень, і гострої політичної борьбы.

4. Образование СССР.

Жовтнева революція ліквідувала нерівноправність і пригнічення неросійських національностей. Радянський уряд створило Народний комісаріат у справі національностей. Законом держави проголошувалися воля і рівність всіх національностей, народностей, етнічних груп Росії. Кожна нація отримала декларація про самовизначення до відділення і утворення самостійної держави. Це йшлося у «Декларації прав народів Росії «.У грудні 1917 року В.І. Ленін підписав декрет про наданні незалежності Фінляндії. Отримали незалежність Україна-2000 і інші держави, раніше входили до складу Російської імперії. Після перемоги Жовтня біля Росії утворилося кілька незалежних радянських республік — РРФСР, УРСР, БРСР, ЗСФРР (Закавказьку Радянська Федеративна Соціалістична Республіка — об'єднання Вірменії, Грузії й Азербайджану). У Середньої Азии

возникли дві народні радянські республіки — Хорезмська і Бухарская. Між республіками встановилися союзницькі відносини. Кожна республіка вносила свій внесок у боротьбі соціалізм. Протягом років громадянську війну склався військово-політичний союз радянських республік. Він висловився у створенні багатонаціональної Червоною Армією, в організації потужного партизанки, розгорнутої околицях тимчасово зайнятих ворогом, взаємодопомоги тилу і фронту всіх республік. Провідною силою військово-політичного союзу народів Росії з’явився російський народ. Наявність русско-язычных анклавів, єдина організація Комуністичної партії, що будувалася по інтернаціональному принципу, сотні років спільного гуртожитки, сприяли подальшому зближенню радянських республік. Формально цей Союз закріплено Декретом ВЦВК від 1 червня 1919 року про об'єднання радянських соціалістичних республік: Росії, України, Латвії, Литви, Білорусі. У декреті ВЦВК передбачалося об'єднання найважливіших галузей народної життя, що означає більше, ніж суто військовому союзі. Нова обстановка, ця по закінченні громадянську війну, грандіозні завдання з відновлення народного господарства, стали перед центром і окраїнами, зажадали нових, більш міцних перетинів поміж народами країни. Важливим етапом об'єднавчого руху стало створення єдиного дипломатичного союзу, який знайшов свій вияв у спільному виступі всіх республік у період роботи Генуезької і Гаазької конференцій 1922 року. Дипломатичне фронт радянських республік з’явився необхідним доповненням військово-політичного союзу народів за умов боротьби з зовнішніх ворогів. 22 лютого 1922 року повноважні представники радянських республік: РРФСР, України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Бухари, Хорезма і Далекосхідній республіки підписали угоду передачі свого представництва РРФСР на Генуезької конференції. Найважливішою причиною, толкавшей незалежні радянські республіки на подальше об'єднання, були потреби господарського розвитку. У той самий час слід зазначити, що пошуку шляхів строительства

многонационального держави проходив обстановці гострих дискусій, зіткнення різних думок. Частина керівників радянської держави та партії, зокрема нарком у справі національностей Й.В. Сталін, вважали створення самостійних радянських республік тимчасовим рішенням, кроком шляху до повного об'єднанню. Прикладом таких об'єднань служили Закавказьку федерація і Туркестан. Що ж до Леніна, він виступав за национально-территориальный принцип формування республік як автономних всередині РРФСР, і майбутніх союзних. Національно-державне будівництво біля колишньої Російської імперії ускладнювалося фактичним нерівністю економічного і соціокультурного розвитку які населяли її народів. Одні національні райони країни, такі як, Білорусь, Грузія, Вірменія, частина Азербайджану випали на тій чи іншій ступеня стадію промислового капіталізму. Проте, попри порівняно високий рівень розвитку капіталізму (України, Баку) загалом ці області аграрними. Інші околиці Росії ще не встигли пройти стадію капіталістичного розвитку та або не мали чи вводити майже або не мали робочого класу. До них ставилися більшість Середню Азію, Азербайджан, Дагестан, частина Кавказу та західні райони, населені переважно тюркськими народностями. Тут переважали скотарські господарства, патріархальний і полуфеодальный побут. Великі і багаті землі Півночі було заселено народами, чимало з яких перебували на стадії первіснообщинного ладу (карели, комі, якути, чукчі, ненці та інші національності). Отже, нова історична обстановка висувала першому плані важливе завдання — ліквідацію фактичного нерівності народів. Дієве засіб на вирішення цієї проблеми полягала насамперед у промисловий розвиток національних околиць, у наближенні фабрик і заводів до сировинним районам, соціальній та наданні матеріальної допомоги відсталим народам із боку центру. Для цього він ще до його освіти Союзу РСР Радянський уряд розробив і провело комплекс заходів, вкладених у надання ефективної допомоги народам інших республік. Ця допомогу, спрямовану відновлення господарства, була різній і нігілізм значної по

размерам. Вона полягала у грошових пільги, дотаціях і субсидії, в доставці збіжжя у безхлібні райони і постачанні промисловим устаткуванням, які доставляють здебільшого безплатно. Так було в кінці 1920 року Радянський уряд видало Білорусі аванс у сумі 1 млрд. карбованців і необхідні матеріали для постачання підприємств. Тоді ж із Смоленська до столиці Білорусі, і навіть Слуцьк, Мозир, Бобруйськ відправили ешелони із хлібом, м’ясом і олією. Ці продукти призначалися передусім на госпіталів, притулків, дитячих будинків. А рік Білорусь додатково отримала 10 млрд. карбованців на грошовому вираженні і таку суму сировину та обладнання. У той самий час селянство Білорусі отримала від РРФСР дуже багато зерна для посівів і додатковий кредит у сумі 3 млрд. рублів. Значна допомогу було надано Закавказьким республікам. Тільки протягом травня — вересня 1920 року Російської Федерації відправила в Азербайджан 280 тонн різного продовольства. Для загальних витрат на відновлення нафтової промисловості вона щомісяця перекладала туди 9,5 млн. рублів. На закупівлю по закордонах устаткування «Азнефти «Рада Праці і Оборони відпустив з особливого фонду 500 тис. рублів золотом. 5 (*) 1921-го — 1922 роках РРФСР виділила потреб народного господарства Азербайджану, Вірменії та Грузії 13 млн. рублів золотом. Потім цим республікам виділили також понад 3 млн. пудів хліба і низки 8 млн. рублів золотом на купівлю по закордонах робочого худоби, сільськогосподарських машин і предметів народного споживання. Згодом масштаби допомоги в Радянській Росії народам республік Закавказзя продовжували збільшуватися. Вона поставляла------------------------- ----------------------------------- 5* 0 4 См.: Бакинський робочий. — 1921. -30 листопада. їм значну кількість хліба, цукру, мануфактури. На Дагестан, наприклад, було перекинуто повністю текстильна і тютюнова фабрики, целулоїдний коли завод і, ще, необхідне обладнання поновлення і пуски на експлуатацію інших підприємств. Населення Бурят-Монголии відчувала тоді гостру потребу у медичній допомоги, і Радянський уряд пішла назустріч; було відкрито 10 амбулаторій і кумысолечебниц, один курорт, організовано кілька загонів боротьби з эпидемическими

заболеваниями. Політичні результати ефективної матеріальної допомоги в Радянській Росії національним районам були величезні. Вони вражали тим паче, що Радянська Росія сама лежить у найтяжких економічних умов. Трудящі національних районів дедалі більше переконувалися у цьому, що надана їм допомогу була «найбільшим доказом кохання, і беззавітного самопожертви російського пролетаріату «. 5 (*) Турбота навколо інтересам різних націй, обережність і послідовність у проведенні національної політики допомогли подолати недовіру й озлоблення відносин між народами. Усувалася підґрунтя конфліктів, налагоджувалося і тісне співробітництво. Питання подальшому зближення республік й освіті нового держави було порушено вже навесні 1922 року, як питання об'єднання РСФРР та УСРР України. Влітку було поставлено запитання про конкретизації відносин Закавказьких республік і ВЦВК РСФРР. Під час обговорення питань було виявлено ряд проблем. Треба було вважатися і з тенденцією до об'єднання, і з прагненням народів зберегти свою самостійність. Тому питання формах об'єднання дискутувалося гостро. Для підготовки рішення на серпні було створено комісію ------------------ ------------------------------------------ 5* 0 4 См.: Щоправда Грузії. — 1921 — 16 лютого. 0 на чолі із Сталіним, у якому ввійшли представники всіх республік. Комісія висунула проект, відомого як «план автономізації «, який аж променився речей, що компетенція органів влади РРФСР поширювалася на відповідні установи всіх республік. План також затверджено Оргбюро Ц К. У вересні выздоравливавший після нападу хвороби Ленін ознайомився на проект і зарахував до неправильним. Їм був інший принцип — створення союзної держави рівноправних республік. 6 жовтня Пленум Ц К прийняв новий проект. Рішення про утворення СРСР приймалося обговорюватимуться його республіками першим Всесоюзним з'їздом Рад 30 грудня 1922 року. На з'їзді було затверджено Декларація і Союзний договір, котрі почали документами про утворення СРСР. Згодом, в 1924 року, Конституцію СССР.

Отже, за умов стабілізації капіталізму у світі СРСР у роки було проведено нова економічна політика, з урахуванням якої, по-перше, подолали політичну кризу; по-друге, відновлено економіка; і він, забезпечений союз народів в багатонаціональній державі. Проте наприкінці 20-х міжнародна обстановка загострилася, почалася Велика економічну кризу 1929 1933 років, прискорилася підготовка до нової світової війни. Сформована внутрішня й зовнішня ситуація підштовхнула Радянський уряд до згортання НЕПу і переходу до форсованому будівництва соціалізму з урахуванням прискореної індустріалізації та суцільний колективізації сільського хозяйства.

ЛЕКЦІЯ XII. СРСР У ПЕРІОД ФОРСОВАНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

На середину 20-х Україна з урахуванням реалізації нової економічної політики досягла значних б у зміцненні господарського й політичного становища. Наближалася до кінця робота з відновленню народного господарства. У доповіді міжнародної обстановці також відбулися зміни. Урядам країн вдалося придушити революційні руху робітничого класу. Одночасно економіка капіталістичних країн стабілізувалася. Склалося тимчасове рівновагу сил між Радянський Союз і капіталістичним світом, що відкривало змога періоду мирного співіснування країн із різним суспільним ладом. На цей період доводиться смуга визнання СРСР із боку держав і встановлення з нею дипломатичних і видача торговельних отношений. Это був тимчасовий, але сприятливий зовнішньополітичний чинник, який сприяв рішенню найважливіших внутрішніх завдань нашої страны.

I. Индустриализация страны.

У умовах особливе значення і практичний сенс придбав питання долях і перспективи будівництва соціалізму у СРСР. Дискусії про вибір шляху, форм та методів розвитку советского

общества почалися ще 1923 року і закінчилися до кінця 20-х. На хід суперечок наклали суттєвий відбиток міжособистісні стосунки і за владу у політичному керівництві країни. Твердження соціалістичного ладу припускало проведення життя принципу розподілу матеріальних благ за працею, ліквідації приватної власності як експлуатації людини людиною, й забезпечення працюючого населення такі кошти існування як житло, охорону здоров’я, освіту на зрівняльної безкоштовних умовах. Ці положення було закріплені у програмі РКП (б), прийнятої на YIII з'їзді партії, у 1919 року. Програма соціалістичних перетворень можна було реалізувати, як передбачалося, з урахуванням політичної влади у руках робочого класу тут і своєї партії, суспільно-державної власності коштом виробництва та звернення, на загальної обов’язки працювати й захищати країну. Для багатонаціональної країни затверджувався як єдино можливий принцип пролетарського соціалістичного інтернаціоналізму. Першорядною завданням у зв’язку з цим визначалася індустріалізація країни, в якості основи до створення високоефективної економіки, здатної забезпечити економічну незалежність, виробництво всього потрібного не для життя покупців, безліч оборони. Позитивну на запитання про можливість побудови у СРСР соціалістичного суспільства дали у квітні 1925 року. Тоді була і усвідомлено необхідність практичного повороту до нового промисловому будівництва. За суттю країна стояла одразу на порозі реконструкції народного хозяйства. Предстояло вирішувати такі: по-перше, подолати технико-экономическую відсталість країни, побудувати велику промисловість; по-друге, створити економічні передумови для побудови власне соціалізму, розвитку соціалістичних виробничих відносин; в-третьих, обеспечить гарантії обороноспроможності держави. А фактично йшлося другу промислової Революції країні, яку тепер потрібно було здійснити радянському народові самотужки без зовнішньої допомоги. У грудні 1925 року курс — на індустріалізацію було закріплено ролі генеральною лінією правлячої партії. Сутність цього курсу полягала в

том, щоб перетворити СРСР зі країни ввозящей машини та устаткування, в країну що виробляє машини та устаткування. Однак це час у політичного керівництва країни не було чітко сформованих планів економічних перетворень, ясного бачення про принципи, методах і темпах індустріалізації, І тож якихось конкретних вказівок щодо джерел накопичення, темпи зростання промисловості, співвідношення галузей, організації нового будівництва, підготовки кадрів тощо. дано. Це був дуже складні питання, але поступово ними знаходили відповіді. Склалася концепція індустріалізації. Воно складалося наступного: у- перших, індустріалізація має здійснюватися планомірно і безкризисно; по-друге, починати індустріалізацію необхідно з розвитку важкої промисловості, а чи не легкої; по-третє, терміни проведення індустріалізації повинні прагнути бути наскільки можна стислі; по-четверте, джерела фінансування необхідно знайти у країні. З 1926 року розпочинається нове промислове будівництво. Було заплановано будівництво 28 найбільших электростанций, в тому однині і Дніпрогес (1927 р.). Серед найбільших строек, начатых в 1926 і 1927 годах, Керченский металургійний завод, ряд великих заводів із виробництва кольорових металів, Маріупольський трубний завод, Московский электрозавод, Ростовский завод сільськогосподарського машинобудування, Кузнецький металургійний завод, Сталінградський тракторний і т.д. Первоначально індустріалізація проводилася у життя за принципами новою економічною політики, на кілька днів яка забезпечувала зростання промислової продукції. У 1928 року валова продукція на всій промисловості досягла 132% до рівня 1913 року, а коштів виробництва — 155%. Здійснення індустріалізації природно, і закономірно підняло роль і значення перспективного планування. У 1926 року Держплан і ВРНГ розпочали розробці першого п’ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР. На початку 1929 року був підготовлено два варіанта плану: відправною і оптимальний (максимальний). Обидва плану не протиставлялися одна одній, відрізнялися незначно і було засновані на НЭПе. У травні 1929 року Y з'їзд Рад СРСР утвердил

оптимальный варіант плану. Завдання першої п’ятирічки, хто був розраховані на період із 1 жовтня 1928 року по 1 жовтня 1933 року, складалися старанно, вирізнялися високою ступенем збалансованості, розвиток різноманітних галузей народного господарства було узгодженим. Високими темпами потрібно було розгорнути будівництво підприємств і аж галузей промисловості, звести сотні великих індустріальних центрів — і сучасних міст, робочих селищ. Намічалося багаторазове збільшити виробництво майже всіх видів продукції, і навіть випуск такий техніки і устаткування, яких країна минулому вони мали. У той самий час треба пам’ятати, що затверджений оптимальний варіант першого п’ятирічного плану був сутнісно максимальним і кожна спроба збільшення завдань міг призвести до перенапруги сил країни. Результати першого року реалізації п’ятирічки були успішні і перевершили очікування. Промисловість впевнена виконувала і перевиконувала плани. 1929 рік дав якісного зрушення, поклавши початок тривалого першочерговому зростанню галузей, які визначали технічний прогрес і економічне незалежність країни. Сталося чисельна збільшення робітничого класу, зайнятого в галузях важкої промисловості. Витрати нове будівництво склали до однієї третини коштів, виділених на капітальні роботи у промисловості. Усуспільнений сектор народного господарства вперше справив більше половини матеріальних благ. Важным чинником, визначив успіхи початку п’ятирічки, стала творча активність робітничого класу, розвиток змагання, що у повною мірою відповідало загальному духу заохочення ініціативи, оперативності, самостійності. Вже у середині 1926 року почали з’являтися у промисловості перші ударні молодіжні бригади. Надалі їх приклад підхопили на інші підприємства і будовах країни. Наприкінці 1929 року у змаганні брало участь дві третини робочих великих підприємств і кількість змагаються постійно збільшувалася. Творча активність робочого класу народжувала розмаїття різноманітних форм змагання, але основний формою змагання першої п’ятирічки було рух ударних бригад.

Однако ситуація у розвитку індустріалізації почала змінюватися з другого року п’ятирічки. Саме відтоді індустріального розвитку країни керівництво додало форсовані темпи. Основою перегляду завдань п’ятирічки стала низка причин внутрішнього й зовнішнього характеру: по-перше, це безсумнівні успіхи першого року п’ятирічки; по-друге, ентузіазм передовий частини робітничого класу; в- третіх, бажання значної частини населення країни швидше подолати протиріччя багатоукладної економіки; по-четверте, прагнення насправді довести переваги нового новонароджуваного суспільства перед капіталізмом; по-п'яте, глибокий економічну кризу (1929 1933 рр.), що охопив капіталістичний світ образу і, який, як здавалося тоді, повинен провести його до катастрофи; по-шосте, зростання міжнародної напруженості. Зростання міжнародної напруженості, мілітаризація капіталістичних держав, пряма підготовка їх до війни вимагали прискорення темпів Радянського розбудови війська. Відповідно до постановою ЦК ВКП (б) «Про стан оборони «від 15 липня 1929 року було затверджені п’ятирічні плани розбудови війська, що передбачають швидке розвиток оборонних галузей, виробництва військову техніку. Якщо 1929 року у Червоною Армією стояло озброєнні 65 танків і 92 бронемашини, то результаті вжитих заходів, створення нових оборонних галузей у 1931 року кількість танків досягло 1154, в 1933 року — 4905, а 1939 — 21 110 5(*) 0. Слід пам’ятати, що танкобудування потребує створення великого комплексу підприємств, зокрема по виробництву якісної стали, моторів, приладів, озброєння, нафтопереробних------------------------------------------------------- ---- 5* 0 4ЦАМО. — ф. 38. — Оп. 11 373. — Д. 65. — Л. 40 заводів тощо. За суттю, підприємства створювалися наново й у стислі терміни. Теоретичним обгрунтуванням форсування індустріалізації, різкого прискорення реконструкції всього народного господарства стала стаття Й. Сталіна «Рік великого перелому «(листопад 1929 р.). На 1930 року було вирішено збільшити темпи зростання промислової продукції. Замість 21,5% за планом намітили 32%, але в 1931 рік — 45,0%. Тоді ж з’являються гасла «Техніка вирішує все! «і «П'ятирічку в четыре

года! «. Проте, різко збільшені темпи зростання промислового будівництва зберегти зірвалася. У аграрної країні швидко стали наростати протистояння між швидко зростаючим промисловим містом і відсталою полупатриархальной селом. Понадшвидкі темпи розвитку промисловості викликали появу деяких випадках до порушень технологічних вимог, падіння якості робіт і продукції, ширилася емісія від грошей і інфляційні процеси, госпрозрахунковий механізм економічного розвитку згортався і замінявся административно-распределительной системою управління народним господарством. Попри труднощі, перша п’ятирічка було виконано, політичне керівництво країни оголосило, у країні побудований економічне підгрунтя соціалізму. Попри всі негативні наслідки під час індустріалізації під час першої пятилетки, её підсумки можна й потрібно оцінити як позитивні. Було побудовано 1500 найбільших предприятий, появились нові галузі народного господарства, які були відсутні за царської Росії, закладено основи оборонної промисловості. Символами першої п’ятирічки стали Дніпрогес, Турксиб, Сталінградський і Харківський тракторні заводи, Московський і Горьковський автозаводи, Урало-Кузбасс і т.д. Динамично розвивалася промисловість у Казахстані та Середню Азію. Упродовж років першої п’ятирічки забезпечене зростання промислової продукції в 2,3 разу проти 1928 роком, що треба розглядати як безспірне досягнення. У виконанні першої п’ятирічки радянський робітничий клас показав зразки героїчного праці. Жодна капіталістична країна демонструвала подібних темпів індустріалізації. Досягнення СРСР виробляли приголомшуюче вразити тлі економічного кризи і великої депресії всім іншим світі. Одне з найважливіших соціальних досягнень першої п’ятирічки стала ліквідація безробіття в 1930 року. З 1933 року почався реалізація другого п’ятирічного плану (1933 — 1937 рр.). Він був великим кроком у індустріальному економічному розвитку країни. Основний його завданням було завершення технічної реконструкції народного господарства. Слід зазначити, що уроки першої п’ятирічки не минули без сліду, и

вторая п’ятирічка відбувалася більш нормальної обстановке. Однако під час її реалізації виявилася нова проблема — проблема освоєння нової техніки. До гаслу першої п’ятирічки «Техніка вирішує все! «додався нове гасло «Кадри вирішують! «У стране, где понад половина дорослого населення було неписьменним, цю проблему стала решающей. Вместе з загальнодержавної програмою загального навчання розгорнули мережу производственно- технічних шкіл, різних курсів, де робочі підвищували свою кваліфікацію і опановували складної технікою. Почалося рух до освоєння нової техніки і перегляд старих технічних норм. У 1935 року вона одержало назву стахановського руху — під назвою шахтаря А. Стаханова, який застосувавши нову техніку й нову організацію праці, перевищив звичайну норму в 14 раз. Нова форма соціалістичного змагання охопила майже всі галузі народного господарства. Ініціаторами стахановського руху на текстильної промисловості стали ткалі Є.і М. Виноградовы. Успіхи лідера в освоєнні нової техніки дозволили вивести на проектну потужність найбільші підприємства, побудованих у роки першої п’ятирічки. Крім цього перейшло лише лад 4500 нових великих підприємств. Продуктивність праці зріс у зменшився удвічі й стала вирішальний чинник зростання виробництва. Валова продукції стало більше в 2,2 разу. На початку третьої п’ятирічки промисловість у цілому стало рентабельною. У 1938 року почалася третя п’ятирічка. На розвиток економіки і життя радянського суспільства, усі відчутніше став впливати чинник загрози войны. Особое увагу роки приділяють розвитку металургії, будівництва заводов-дублеров сході країни, збільшуються вартість оборону держави. Але саме у цей час сформований мобілізаційний тип економіки нашої країни зіштовхнувся з негативними явищами. Це виявилося в відставанні від планових завдань у низці провідних галузей народного господарства, на підприємствах неохоче впроваджували прогресивну техніку, збільшився випуск бракованою продукції, різко зросла плинність кадрів. Негативно на керівництві промисловістю позначалися необгрунтовані репресії стосовно низки господарських руководителей.

Развитие економіки прийшов у в протиріччя з які діяли економічним механізмом, який грунтувався на административно-распределительных методи управління. А, щоб виправити становище, політичним керівництвом були вжито адміністративні заходи, які кілька стабілізували ситуацію, але з усунули причин негараздів економіці. За всіх проблемах і труднощі за 13 передвоєнних років, протягом яких проводилася індустріалізація, перейшло лише лад близько 9000 великих заводів, фабрик, шахт, електростанцій, нафтопромислів. Фактично лад вводилося по 2−3 підприємства у день. Країна припинила ввезення сільськогосподарських машин і тракторів, імпорт бавовни. Витрати на придбання чорних металів були до мінімуму (з 1,4 млрд. крб. до 88 млн руб.). Торговий баланс СРСР став активним. У результаті промислового перетворення країни, яка охопила практично все республіки, виріс робітничий клас. 1939-го року він становив вже третину населения.

Принципово важливими результатами здійснення індустріалізації стало подолання техніко-економічній відсталості країни, придбання економічної, незалежності СРСР, створення гарантій обороноспособности. По обсягу промислової продукції країна вийшла перше місце Європі й інше у світі, поступаючись лише США. Які Виросли у цю складну і суперечливу епоху робочі, інженери й фахівці забезпечили зрештою успіх індустріалізації страны.

2. Колективізація сільського хозяйства.

У 1930-ті роки у СРСР було вирішено одна найбільша проблема — було проведено перетворення сільського господарства. На середину 20-х з урахуванням НЕПу після найсильнішої розрухи був у основному відновлено сільському господарстві. Одночасно, під час реалізації кооперативного плану, країни складалася міцна система сільськогосподарську кооперацію. До 1927 року об'єднувала третю частину селянських господарств (8 млн. селянських господарств з 24 млн.). Разом коїться з іншими видами кооперації вона охоплювала понад дві третини товарообігу між містом і селом, забезпечуючи тем

самым міцну економічну зв’язок між селянськими господарствами і промисловістю. Але у другій половині 20-х виявилося відставання темпів розвитку сільського господарства від темпів розвитку промисловості. Що Виник протиріччя міг стати гальмом розвитку. Тому перетворення сільського господарства ставало одній з безпосередніх завдань аграрної політики правлячої партії. У грудні 1927 року у ролі першочерговою було висунуто завдання подальшого кооперування селянства. Поступовий перехід розпорошених селянських господарств на рейки великого виробництва. Ця ідея було закладено у п’ятирічний плани перетворення сільського господарства. Наприкінці п’ятирічки передбачалося охопити всі форми сільськогосподарську кооперацію 85% селянських господарств, зокрема 18−20% їх залучити до виробничі кооперативи (колгоспи). То справді був напружений, що вимагав великих зусиль, але реальний план. Він підкріплювався матеріальних ресурсів для, виробництвом сільськогосподарської техніки, підготовкою кадрів. У цілому нині завдання на п’ятирічку із сільського господарства розраховувалися з дії новою економічною політики і основних ідей принципів ленінського кооперативного плану. Проте намічені плани поступового перетворення сільського господарства були реалізовані. Із початком широкомасштабної прискореної індустріалізації заглибився дисбаланс між сільське господарство і промисловістю, між селом і містом. Це створювалося поруч обставин: 1. Значно зросла міським населенням. Лише у роки першої п’ятирічки (1928 — 1932 рр.) чисельність робітників і службовців зросла з 11,4 до 24,2 млн. людина 5(*) 0. До 1939 року соціальний склад населення докорінно змінився. У 1924 року робітників і службовців було 14,8%, селянство становила 5 0более 5 0 80%, 5 0а 5 0 В 5 1 939 року 5 0соответственно 5 050,2 і 49,8%%. 5(**) 0 Ці зміни означали, що кількість працівників сільського господарства значно зменшилася, їхнім коштом зросла кількість людей, не які виробляють продукти харчування, але які споживають їх. Продовольча питання загострився. 2. Зростання експорту збіжжя і продовольства. Через те, що Россия

являлась аграрної країною з низьким рівнем промисловості, відновлення матеріальної бази промисловості йшло з допомогою імпорту машин і оборудования. При цьому продавали те, що мали: зерно, продовольство, деякі технічні культури. Невипадково експорту зернових Росія панувала одному з чільних місць у світі. Для оснащення нових заводів у роки індустріалізації довелося купувати по закордонах дуже багато верстатів і механизмов. Резко зріс експорт зерна. Якщо 1928 року було продано 100 тыс. т, то 1931 5200 тыс. т зерна. Причому, валовий збір зерна з 1928 по 1931 рік скоротився з 73,3 до 69,5 млн. т. Відтік продовольства зарубіжних країн як і несприятливо позначався на ситуації у сільському господарстві. 3. Увеличение заготовок зерна, який надійшов в распоря жение держави. У зв’язку з швидким зростанням міського населення торгово-рыночные відносини, які забезпечували рішення продовольчого постачання, виявилися неефективними. Уряд був змушений збільшити заготівлі продовольства. Якщо 1928 року було заготовлено 10,8 млн.т. зерна, то 1931 року — 22,8 млн. т. Це означало, що з селянина менше продуктів залишалося на продаж, у розвиток господарства. Матеріальна зацікавленість у підвищенні продуктивність праці падала. Приводом до не зміниться політика у сфері перетворення сільського господарства став криза хлібозаготівель наприкінці 1927 року. Криза виник як наслідок коливань ринкових цін. Ринкова коньюнктура дозволила селянству сплатити податки, реалізувавши технічні культури та продукти животновдства. Ця обставина на свій чергу дало можливість куркулям, які 20% товарного зерна, і більшості середняків притримати хліб у розрахунку підвищення, як це було в 1925/1926 рр. Скорочення хлібозаготівель призвело до утрудненням у реалізації експортних і імпортних поставок, створило загрозу планам промислового будівництва і ускладнило економічну ситуації у країні. На початку 1928 року проблему з хлібозаготівлями стала ще острее.

Политическое керівництво країни був змушене ухвалити рішення про проведенні адміністративних мер.

Причини кризи хлібозаготівель і вишукування шляхів подолання стали предметом аналізу політичного керівництва, у своїй зіштовхнулися дві погляду. М. Бухарін запропонував вихід з кризи на принципах НЕПу, але перемогла позиція Й. Сталіна застосування адміністративних заходів, котрі напровесні 1929 року почали застосовуватися ширше. Проте слід зазначити, що політична керівництво країни розуміло, що адміністративні заходи можуть дати короткочасний ефект. Виникла ситуація, коли з відпливом сільського населення місто зросла і став головною проблема підвищення продуктивність праці сільському господарстві, тобто менше працівників мало виробляти значно більше продукції. Основний шлях, який практикувався в західні країни, перебував у оснащенні сільського господарства технікою, мінеральною поживою. Нашій країни таку можливість була віддаленій. Тракторні і комбайнові заводи поки лише будувалися. Залишався інший шлях: об'єднання селян-виробників в сільськогосподарські підприємства з урахуванням об'єднання землі, техніки, тяглового і великої рогатої худоби, що дозволяло як придбання сільськогосподарської техніки, так проведення агрономічних заходів великих площах оброблюваної землі. Це було вигідно і державі, що міг контролювати доходи громадян та витрати, надавати цільову допомогу у вигляді машинно-тракторні станції, створити умови для оснащення технікою і з підготовки спеціалістів. Більше кращим виявився шлях розвитку сільськогосподарської артілі, колективних господарств — колгоспів. Державні (радянські) господарства — радгоспи — грали допоміжну роль, оскільки вимагали великих державних капіталовкладень. Основним був обраний варіант перетворення сільського господарства за вигляді прискореної колективізації. Прискорений об'єднання селянських господарств у велике громадське виробництво стало розглядатися як рішення хлібної проблеми, у найстисліший термін. Необхідною умовою об'єднання землі стала ліквідація куркульства, було проголошено важливою завданням. Починаючи з 1928 року зростають масштаби державну соціальну допомогу колгоспам: кредитами, постачанням автомобілями і знаряддями, їм передавалися кращі землі, їм встановлювалися податкові пільги. Розгортається пропаганда колективного землеробства, виявляється практична допомогу з організації колгоспів. За двох років питому вагу селянських господарств, які об'єдналися в колгоспи, зросла з 0,8 до 3,7%. Колгоспи створювалися тоді з урахуванням добровільності й матеріальної зацікавленості, зберігалося розмаїтість їх форм. Найбільше розмаїтість отримують товариства зі спільної обробці землі і сільськогосподарські артілі. Швидке зростання числа колгоспів, і навіть подальша до середини 1929 року тенденція повороту частини середняка до колективних господарствах, привели керівництво країни — до висновку, які можна прискорити колективізацію. Теоретичним обгрунтуванням форсованої колективізації стала стаття Й. Сталіна «Рік великого перелому «(листопад 1929 року), у якій стверджувалося, що у колгоспи пішли основні середняцкие є і що у соціалістичному перетворення сільського господарства досягнуто вирішальна победа. В листопаді 1929 року поставлено завдання проведення суцільний колективізації перед окремими областями. У грудні саме цього року висувається і обгрунтовується теза про ліквідацію куркульства як класу на основі широкої колективізації. 5 січня 1930 року керівництво країни приймають рішення про проведенні суцільний колективізації. Країна було поділено за темпами колективізації втричі групи районів. Основний формою колективного господарства ставала сільськогосподарська артіль. Було окреслено заходи для прискоренню будівництва заводів сільськогосподарських машин. Держава виділяла колгоспам кредит на 500 гривень млн. рублів, приймало він витрати на їх землевпорядкування і забезпечувало їм підготовку кадрів. Почався перший етап. масової колективізації, котрій була характерна підміна роз’яснювальної і організаторської роботи селянам сильним адміністративним тиском. Насамперед порушувався принцип добровільності з організацією колективних господарств. Селян нерідко примушували вступати до колгоспів під страхом розкуркулювання, позбавлення виборчих правий і т.д. У багатьох районів число розкуркулених сягала 15%, а позбавлених виборчих прав — до 15−20%. Порушувалися принципи усуспільнення коштів виробництва. Кількість колективних господарств стрімко зростало. На початку березня 1930 року у колгоспах значилося понад 50 відсотків% селянських господарств. Тиск і натискування під час створення колгоспів викликали невдоволення, і протести селян на кількох місцях. Обстановка у селі загострювалася. Почалося винищування худоби. З огляду на нинішній стан у селі, у другій половині лютого 1930 року керівництво починає приймати меры, чтобы подолати помилки і перегини під час проведення колективізації та нормалізувати обстановку у селі. У результаті почався відплив селян із колгоспів. Зникли штучно створені колективні господарства. До серпня 1930 року, коли цей процес закінчився, як виявилося, що колгоспи об'єднували 21,4% селянських господарств. З другого краю етапі. колективізації, який розпочався з осені 1930 року, у її її проведення були внесено корективи. Стали ширше застосовуватися економічні методи щодо організації колгоспів. Зросли масштаби технічної реконструкції сільського господарства через МТС. Зчинився рівень механізації. Колгоспам було надано суттєві податкові пільги. І осені 1932 року колгоспи об'єднували вже 62,4% селянських господарств. Велике колективне виробництво селі стала однією з основ економіки країни й всього суспільного устрою. Третій етап. колективізації припала на початком другий п’ятирічки. Саме цей час стали найбільш трагічним для села. Через війну вкрай несприятливих погодних умов, неврожаю, взимку 1932−1933 років вибухнув голод, причому у зернопроизводящих районах. Уряд було змушене значно зменшити експорт зерна. У сільське господарство склалася кризова ситуация, преодоление якої зажадало часу й зусиль. Збір зерна падав, поголів'я худоби скоротилося на 50%. Восстановление працездатності колгоспів в зернових районах країни йшло повільно. Зростання сільськогосподарського виробництва розпочалося 1935 1937 рр. Одночасно завершувалася колективізація. До 1937 року у країні налічувалося 243,7 тисячі колгоспів, що об'єднували 93% селянських господарств. Через війну завершення колективізації в аграрному секторі було вирішено завдання забезпечення зростаючих міст і заводів продовольством, сільське господарство перейшло на планову систему, помітно збільшилася оснащення села технікою. Через війну технічного переоснащення сільського господарства продуктивності праці 1940 року проти 1928 роком, зросла на 71%. Валовий збір зерна збільшився і становить за 1938 — 1940 рр. 77,9 млн. т на рік порівнянню з 65,2 млн. т в 1909—1913 рр. У 1937 року був отримано рекордний збір у 97,4 млн. т зерна. Попри об'єктивні труднощі й перегини в колгоспному будівництві, селянство зрештою прийняло колгоспний лад. Якісним чином змінилася все життя селянства; умови праці, соціальні відносини, думки, настрої, звички. Слід зазначити і підкреслити, що колгоспне селянство багато зробив країни, задля зміцнення її економічної й оборонної мощі, що у роки Великої Вітчизняної війни й у наступні периоды.

3. Культурна революция.

Перетворення, які проводилися країни, було неможливо оминути і духовної сфери суспільства. Цей процес відбувається отримав назву культурної революції ., яка стала здійснюватися в роки Радянської влади, але її широко розгорнулася лише період реконструкції народного господарства. Перетворення духовно-культурної сфері розгорталися за такими напрямам: — ліквідація неграмотності та введення загального навчання; - підготовка спеціалістів народного господарства через вище та середнє професійну освіту; - розвиток науки як фундаментальної, і прикладної; - створення творчих спілок та розвитку художньої культури; - становлення багатонаціональної культури; - ідеологічна робота з пропаганді соціалістичного способу життя й мобілізації мас на соціалістичне будівництво. Здійснення змін у культурно-духовній сфері здійснювалося у особливі умови затяжного перехідного періоду, як у великою мірою позначалися: по-перше, поголовна необізнаність населення; по-друге, збереження культури царського часу з великий вплив релігії, великодержавної духовної і національної політики; по-третє, вплив буржуазної культури і його носіїв від імені старої інтелігенції; по-четверте, еміграція значній своїй частині наукової і творчої інтелігенції, і, по-п'яте, необхідність прискореної підготовки технічних кадрів для промышленности.

Найпершим завданням культурного будівництва була ліквідація неграмотності (1920 рік — 32% грамотних). 1923-го виникає добровільне суспільство «Геть неграмотність «. Особливу роль роботі цього товариства зіграли комсомол і профспілки. Наприкінці 1930-х досягнуто значні результати на ліквідацію неграмотності. 1939-го року 81% населення віком від дев’яти до 40 років стало грамотним. Особливо разючі були успіхи у ліквідації неграмотності серед населення національних республік. Сорок народів отримали свою писемність, 70% населення стало грамотним. 5 (*) Багато було приділено розвитку радянської школи. З 1930 року вводиться загальне обов’язкове початкове навчання детей. В роки Другої п’ятирічки вводиться семирічне навчання у місті й частково в селі. Одночасно вирішувалася проблема підвищення якості навчання у школі. Однією з найважливіших завдань культурного будівництва стала підготовка фахівців через вищі й середні спеціальні навчальними закладами. Для в промисловості й сільського господарства упродовж свого двох перших п’ятирічок в наших ВНЗ й технікумах було підготовлено близько двох млн. фахівців. У 1940 року у СРСР налічувалося 817 вузів, де навчалося 812 тис. студентів. (в 1928 року — 148 вузів і 169 тис. студентів). 1925-го року було введено система аспірантури на підготовку науковців і викладачів вищій школі. Особливу увагу керівництво країни приділяло повышению

роли науки. Для її розвиток виділялися значні кошти. У 1930-ті роки значно розширюється діяльність Академії наук СРСР. У ньому був створено цілу низку нових науково-дослідними інститутами. З 1932 року Академія наук СРСР розпочала створення філій в національних респуб----------------------------------------------------------- 5* 4 У 1897 року переписом у Росії освіту вище 4начального мали лише 1,6 млн. людина. У 1913 року тільки 4290 тисяч жителів малу вищу та середнє спеціальне образо 4вание. (Народне господарство СРСР за 70 років. — С. 38.). ликах, котрі були перетворені на республіканські Академії Наук. Вони почали великими центрами наукової праці та зіграли видну роль розвитку науки, економіки та культури у республіках. Наприкінці 1930-х років країні налічувалося близько 1800 наукових установ, у яких працювало більш як 98 тисяч науковців. У багатьох галузей науки вітчизняні вчені досягнуто видатні результати. Показником високого рівня розвитку науку й техніки, і навіть економічних можливостей країни стали створені у роки радянські літаки, у яких було встановлено світові рекорди безпосадочних перелетов. Пристальное увагу керівництво країни приділяло розвитку художньої культури. Чудово розуміючи значення літератури і мистецтва як засобу ідейного на людини, ідеологічні органи Комуністичної партії здійснювали активне впливом геть формування творчої інтелігенції та гуманітарний розвиток радянського суспільства. 1932-го року було реорганізовано літературно-художні організації та визначено завдання радянської багатонаціональної культури, передбачалося створення творчих спілок. У 1933 року створюється Союз радянських композиторів, тоді ж — Союз радянських художників, а 1934 року — Союз радянських письменників. У 1936 року освічений Комітет у справах мистецтв при РНК СРСР. У 1930-ті роки радянські письменники, художники, композитори створили цілий ряд видатних творів художньої культури, котрі почали досягненнями як вітчизняної, а й світової культури. Досягнення культурної революції довоєнного періоду й перетворення на іншій системі безсумнівні. Проте следует

учитывать і те, що з політичного життя радянського суспільства кінця 20-х і 1930-х характерна тенденція до встановлення авторитарного режиму на системі партійно-державного керівництва країною, посилення бюрократизму, стримування демократичного потенціалу радянського ладу, формування культу особи керівника партії И. В. Сталина.

4. Політичні репрессии.

Трагічній сторінкою увійшли до історію Радянського держави політичних репресій 30--40-х років. Породжені вони були як об'єктивними, і суб'єктивними причинами. Серед об'єктивних. причин може бути такі: — процес вилучення та кардинального переділу власності, як необхідна умова революції, відбувався перебігу 20 років і неминуче викликав протидія соціальних сил. Першим етапом була конфіскація поміщицьких земель, націоналізація промисловості, у 1917 — 1920 рр. Цей етап характеризувався громадянської війною, білим і червоним терором. Другим етапом була націоналізація приватної власності і вилучення землі в куркулів наприкінці 20-х — першій половині 1930-х. Опір мало характер непокори і які прориваються епізодів насильства; - що накопичився потенціал жорстокості. упродовж свого світової, громадянську війну, інтервенції і заколотів. Мільйони людей перебувають у збройної боротьби друг проти друга кілька років і було очікувати швидкого примирення і загальної консолідації. У періоди криз і наростання соціальних проблем обстановка загострювалася; - збережена і постійно наростаюча міжнародна нап ряженность,. що підготовкою до війни, провокаціях, диверсіях, збройних конфліктах, економічної блокаді, збереженні збройних зарубіжних антирадянських формувань. 5 (*) 0 У багатьох держав створюються фашистські режими, військові диктатури, не приховують антирадянської направленности;

— форсований характер великих соціально-економічних перетворень. супроводжувався зміною життя багатьох мільйонів людей, посиленням побутових труднощів, переселенням налаштувалася на нові погано обладнані місця, що ні могло б не виявлятися в спалахах невдоволення чи глухому роздратування частини населення. Вплинув на обстановку країни, розгортання политических

репрессий надавали суб'єктивні. причини, зокрема: — гостра політична боротьба всередині компартії. і її посібнику з питанням вибору колій та методів будівництва нового нашого суспільства та за лідируючі позиції з партії і державі. Така боротьба проявилася між Л. Д. Троцким, И. В. Сталиным і Н. И. Бухариным, отражавшими різні лінії розвитку; - сформовані за 20 років підпільної політичної боротьби більшовики якості непримиренності і нещадності до вра гамір,. принциповості до підозрілості, суворої дисциплінованості і суворої підпорядкованості. Ці якості іноді зіграли позитивну мобілізуючу роль, але негативно позначилися під час репресій; - складаний культу особи Й.В. Сталіна,. зростання його виробництва незаперечності й авторитету до поклоніння і натомість вершинних надбань у сфері економічного, соціального, культурного й військової розвитку. У цьому слабше проявлявся принцип колективності керівництва, є заслоном від власних помилок і субьективизма у діях. Треба сказати, що у багатьох країнах у період широко застосовувалися політичних репресій, військово-поліцейські методи, обмеження демократії, зокрема країни з давніми демократичними традиціями. Криза міжнародного співтовариства, що вилився у світовому війні та великих політичних потрясінь, ще довго проявлявся і активна впливав життя всіх країн світу. ---------------------------------------- ------------------- 5* 0 4 В 1922 року тільки у Болгарії і Сербії зберігалося понад 35 4тыс. озброєних і старших офіцерів колишніх денікінської і 4врангелевской армій. (Работническо Річ. — 1975. — 20 июля)

У перші великі політичні процеси випали на 1922 року проти членів есерівській партії, керували боротьбою проти радянської влади за роки громадянської війни. Влітку 1928 року відбулася процес по так званому «шахтинскому справі «, обвинявшему у шкідництві на шахтах инженеров-специалистов. Політичні процеси в широких масштабах розгорнулись у 1937−1938 роках. Поштовхом до них стало вбивство 1 грудня 1934 року С. М. Кирова, секретаря Ленінградського обкому, член партії. Після убивством Кірова Президія Верховної ради СРСР прийняв укази про скороченому судочинстві відношенні контрреволюционеров,

создании особливих нарад і «трійок «у складі секретаря обкому, голови обласної ради та керівника НКВС до виконання судових функцій. Ці заходи сприяли кампанії пошуку «ворогами народу », новим чисткам партії. У 1935 року відбулася суд над учасниками з так званого «Московського центру «на чолі з Г. Е. Зиновьевым і Л. Б. Каменевым. Були засуджені 19 людина. Торішнього серпня 1936 року розглядалося справа про «об'єднаному антирадянському троцкистско-зиновьевском центрі «, у грудні 1937 року — про «паралельному антирадянському троцькістському центрі «, у березні 1938 року — про «антирадянському правотроцкистском блоці «, у яких було засуджено і потім розстріляні такі партійні діячі, як Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин, А. И. Рыков та інші. Репресії проводились як виняток із партії, звільнення від посади, висилки, посилання, позбавлення волі застосування найвищої міри покарання. У 1940 року у таборах НКВС перебувало 1. 344. 408 засуджених, їх 28,7%, тобто 385. 845 людина виборює контрреволюційну деятельность. Подверглись репресіям ще й військові кадри. У червні 1937 року відбулася суд над учасниками «антирадянської троц---------------------- ------------------------------------- 5* Аргументи як факти. — 1989. — N 45. — С.7. кистской військової організації «у Червоній Арміі на чолі з Маршалом М. Н. Тухачевским. Усього за 1937 — 1941 рр. було репресовано, в тому числі звільнено з армії 35 тисяч жителів. До когорти Червоною Армією до 1 травня 1940 року повернули 12 461 людина у складі командирів і політпрацівників. 5 (*) Такі суворі виправдовувалися від керівництва предвоенным станом країни, посиленням ворожих дій розвинених країн. Протягом років Великої Великої Вітчизняної війни осуд за 57-ю статтею «за зраду Вітчизни «також здійснювалося. Загалом із 1921 по 1953 рік було засуджені за контрреволюційну діяльність й за зраду Вітчизни 3. 777. 380 людина, з них засуджені до страти 642. 980 людина. 5 (**) Після смерті Й.В. Сталіна партія засудила практику політичних репресій і більшість засуджених була реабилитирована.

Отже, 1930-ті роки були періодом гігантських успіхів Радянського Союзу у сфері економічної і бізнесменів науково-технічної, крупных

социальных і культурно-духовных зрушень. У сфері промислового виробництва країна вийшла перше місце Європі й інше місце у світі, була вперше у Росії забезпечена економічна самостійність. Докорінно змінився социально-классовый образ країни, стався стрибок в культурно-духовному розвитку, досягнуто майже загальна грамотність. Було створено потужний військово-промисловий потенціал, котрий надав у майбутньому визначальний влив на результат Великої Великої Вітчизняної війни. ----------------------------------------------------- ------ 5* 0 4 См.: Нармин О. Н. Репресії проти командного, политичес 4кого і керівного складу Червоної Армії 1937−1941 гг. :

4причины, масштаби і наслідки: Автореф. дисс. — М. :1993. 4С. 21,25.

5** 0 4Аргументы і факти. — 1990. — N5. — С.8.

У результаті перетворень, проведених у країні 20-ті і особливо у 1930-ті роки, у житті радянського суспільства сталися якісні зміни. По-перше, практично було доведено можливість зміни капіталістичних взаємин держави і заміни їх принципово інших соціальних строєм; по-друге, у роки було закладено основи нашого военно- політичного і індустріального могутності; по-третє, ліквідовано все експлуататорські класи; по-четверте, країни склалася дві основна форма власності - громадська як державної влади і колгоспно-кооперативної; по-п'яте, змінювалися вигляд всіх народів СРСР, укріплювалися їх дружба та співпрацю. Нове якісне стан радянський народ привело політичне керівництво країни, до висновку у тому, що у СРСР основному побудовано соціалістичне суспільство. Зміни у економічному розвитку країни було закріплено у Конституції СРСР (5 грудня 1936 г.).

ЛЕКЦІЯ XIII. ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ (1941 — 1945 гг.)

Наприкінці 1930-х різко загострилася міжнародна обстановка. Суперечності між провідними капіталістичними державами, що призвели до першої світової війни, як збереглися, а й значно посилилися. З виникненням першої соціалістичної держави у Росії ці протиріччя отримали нову, классово-идеологическую забарвлення. Держави, які осуществляли

международную військову інтервенцію в 1918 — 1920 рр., не втратили надії на реванш. 1 вересня 1939 року величезна німецька армія рушила на схід, захоплюючи польських земель і наближаючись до кордонів СРСР. Почалася друга світова война.

1. Напередодні великих испытаний.

Прискорювачем новою глобальною війни став економічну кризу в 1929 — 1933 роках, що охопила провідні країни світу. Починається гонка озброєнь, виникають осередки майбутньої Першої світової. Перший осередок виник у Азії. У 1931 — 1933 роках Японія захоплює Маньчжурію, створивши плацдарм для агресії проти СРСР та Китаю. Вона виходить із Ліги націй. Другий осередок війни кілька днів виникає у Західної Європи. У 1933 року у Гремании до партії влади приходить фашистська партія. Фактично, це означало відкриту підготовку Німеччини до новій світовій війні. Тим паче, що нове керівництво цієї країни не приховувало своїх реваншистських планів і цілей. Гітлерівське керівництво будувало свою роботу на встановлення панування Німеччини на європейському континенті і світової арені. Однією з найважливіших цілей Німеччини був захоплення та руйнація СРСР. Щоб розв’язати собі руки підготовкою до новій світовій війні, Німеччина на жовтні 1933 року виходить із Ліги націй. У тому 1935 року його одностороннім актом цурається Версальського договору, вводить загальну військову службу, починає все швидше озброюватися. У 1936 року Німеччина, Італія й Японія створюють військовому союзі, який одержав назва «антикоминтерновский пакт », який направили проти СРСР. У умовах, на початку 1930-х Радянський Союз перед встановлює дипломатичних відносин з Іспанією, Угорщиною, Румунією, Чехословаччиною, а листопаді 1933 року зі США можуть. У 1934 року на запрошення тридцяти держав СРСР входить у Лігу націй. Це свідчила про зростанні міжнародного авторитету СРСР. Починаючи відтоді керівництво країни послідовно проводить зовнішній політиці, головне завдання якої було створення системи колективної безпеки все, об'єднання спільних зусиль країн Європи, вкладених у предотвращение

агрессии Німеччини. Найсильнішими потенційними союзниками СРСР вирішенні цього завдання могли стати Англія й Франція. У створенні системи колективної безпеки було зроблено перші кроки. У травні 1935 року, Франція та СРСР підписують договору про взаємодопомоги, тоді само було укладено аналогічний договір із Чехо-Словаччиною, але допомогу Радянського Союзу Чехословаччини була поставлено залежність від позиції Франції. Проте, як показали наступні події, уряду Англії та Франції не прагнули до створення системи колективної безпеки все. Понад те, починаючи з другої половини 1930-х, західні держави стали активно здійснювати життя політику поступок Німеччини з допомогою інтересів інших країн. Західні держави мало відреагували на поглинання в 1938 року Австрії Німеччиною. Однак у вересні 1938 року Німеччина, Італія, Англія й Франція, ігноруючи інтереси СРСР, підписали у Мюнхені угоду про передачі частини Чехословаччини (Судети) Німеччини. Реалізація цієї угоди надалі привела у березні 1939 року до окупації Німеччиною Чехословаччини та ліквідації її як незалежного держави й відкрила шлях фашистської агресії сходові. Мюнхенську угоду держав зіграло особливу, лиховісну роль у пришвидшенні розв’язання Другої світової війни. З іншого боку, це угоду фактично зруйнувало сподівання створення колективної безпеки і поставив СРСР до відома міжнародну ізоляцію в умовах наростаючої воєнної загрози з його межах. Зросла військова небезпека сході. У цій ситуації СРСР прагнув знайти точок дотику з Польщею та Румунією, але безуспішно. Тоді керівництво країни розпочало спроби нормалізувати відносини з Німеччиною, не перериваючи переговори з Англією і Францією, які у своє чергу проводили переговори з Німеччиною, розраховуючи направити її агресію проти СРСР. Навесні 1939 р. СРСР доклав нові зусилля, щоб спонукати Англію та Франції із ним проти агресорів. Але що відбулися влітку 1939 р. в Москві переговори не дали належних результатів. Правлячі кола цих країн відмовили конструктивних пропозицій СРСР. Відмова держав спільного з СРСР відсічі гитлеровской

агрессии привело до того, що наприкінці серпня 1939 року остання можливість запобігти Другу світову війну відпала. Торішнього серпня 1939 року між СРСР був у вкрай небезпечному становищі. Виникла реальна загроза війни на два фронту: ніяких звань проти Німеччини, на Далекому Сході - війну з Японією, развязавшей конфлікт біля річки Халхін-Гол, котрий напевно міг перетворитися на ще більше широкі зіткнення. У результаті Москві пристали на пропозицію Німеччини про взяття радянсько-німецького пакту про ненапад. Такий пакт було підписано 25 серпня 1939 р. терміном на 10 років. Одночасно було підписано «секретний протокол », а 28 вересня укладено договору про «дружбу та співробітництво «. Відповідно до секретного протоколу від 28 вересня Німеччина брала ряд односторонніх зобов’язань. Що стосується германо- польського конфлікту німецькі війська нічого не винні були рухатися далі річок Нерв, Вісла, Сан і вторгатися до Фінляндії, Естонію і Латвію. Німеччина визнавала зацікавленість СРСР Бессарабії. Советско- німецький пакт про ненапад, хоч і носив тимчасовість, але за тиждень початку Першої світової вивів Радянський Союз перед з його орбіти. Легко уявити згубні наслідки нашій країні, якби пакт не було підписано. Багатомільйонна армія Німеччини стояла за українсько-словацьким кордоном з Польщею, окупувавши яку, вона була в 30 кілометрів від Мінська, а просуваючись далі за прибалтійським державам, не яке ховало свого доброзичливого ставлення Німеччини, німецькі війська підійшли б до пригородам Ленінграда. Вести ж велику війну Радянський Союз 1939 р. у відсутності можливості, оскільки армія була нечисленної, военно- промислові програми були завершено. У цей час тривав збройний конфлікт із Японією із застосуванням великих танкових і авіаційних сполук. Отже, пакт про про ненапад із Німеччиною дозволив отримати дворічну перепочинок задля зміцнення обороноздатності країни. За умов наростання загрози військового напади проти СРСР, особливо з початком Другої світової війни, уряд провело ряд заходів із посиленню військово-економічній бази, зміцненню армії й забезпечення безпеки кордонів СРСР. 17 вересня 1939 р. коли німецько-фашистські армії окупували частина Польщі, наші війська перейшли радянсько-польський кордон і направлення взяли под

свою захист Західну Білорусь і Україну, які відійшли від СРСР до Польщі відбуваються у 1920 р. Потім вони були воссоединены з Білоруської та «Української РСР. Восени 1939 р. радянські війська вступили завезеними на територію Прибалтики. В 1940 г. в республіках сформувалися народні уряду, взяли влада до рук. У 1940 р. Верховна Рада СРСР зустрів у свій склад прибалтійські республіки. Кордон Фінляндії проходила лише у тридцяти кілометрах від Ленінграда. Спроби уряду мирним шляхом, з урахуванням взаємних територіальних поступок відсунути кордон, не увінчалися. Виник військовий конфлікт, завершений 12 березня 1940 р. У Москві був підписано мирний договір. Фінляндія поступалася СРСР весь Карельський перешийок з Виборгом. Кордон від Ленінграда була відсунута на 150 км. Влітку 1940 р. у складі СРСР було включені Бессарабія і Північна Буковина, відірвані Румунією в 1918 р. Було створено Молдавська РСР. У результаті усіх цих дій кордону СРСР було відсунуті до демократичного заходу на 250 — 300 км, що цілком важливого значення задля зміцнення оборони країни. Плани від німецького командування використовувати населяють в основному в ролі вигідних плацдармів для війни проти СРСР було зірвані. Укріплювалися позиції СРСР на сході. В’язень у квітні 1941 року договір з Японією про нейтралітет, хоча був гарантією ненападения з її боків, але свідчив про успіхи радянської зовнішньої политики.

2. На фронтах Великої Вітчизняної войны.

Раннім вранці у неділю 22 червня 1941 року фашистська Німеччина та її союзники обрушили на Радянську країну військовий удар небаченої сили. 190 дивізій, понад 4 тис. танків, більш 47 тис. знарядь злочину і мінометів, майже п’ять тис. літаків, до 200 кораблів агресора почали бойові дії на величезному території Чорного до Білого морів. Війна фашистської Німеччини проти СРСР носила особливий характер. Класова ненависть до країни соціалізму, загарбницькі устремління і звіряча сутність фашизму злилися воєдино у політиці, стратегії і методи ведення війни. По-солдатськи прямо завдання своїм військам ставив генерал- фельдмаршал фон Рейхенау: «Не вдаючись у политические

рассуждения про майбутнє, солдатів має виконати двояку завдання: 1. Знищення більшовицької єресі, Радянського держави та її збройної сили. 2. Нещадний викорінення ворожої хитрості і жорстокість і цим забезпечення безпеки життя Збройних Сил Німеччини й Росії. Тільки у такий спосіб ми можемо виконати своєї місії по визволенню назавжди німецького народу від азиатско-европейской небезпеки «. 5 (*) Війна почалася вкрай несприятливих для Радянського Союзу умовах. У сфері зовнішньополітичної. переваги на боці агресора. До червня 1941 року Німеччина окупувала 12 країн Європи: Австрію, Чехословаччину, Албанію, Польщу, Данію, Норвегію, Бельгію, Голландію, Люксембург, Францію, Югославію, Грецію. Франція — велика держава — зазнала поразки за 44 дня. Итало-немецкие війська проникли до Африки і розгорнули наступ на Єгипет. Мілітаристська Японія, захопивши значну частину Китаю, готувалася до війни проти СРСР. Фашистська Німеччина, підпорядкувавши більше частина Європи і сподівалися використовуючи її ресурси, мала значні переваги. Радянський Союз перед щодо справи стояв один перед упоенным успіхом ворогом. У сфері економічної. в повному обсязі питання підготовки до війни були вирішені. Тільки розгорталося виробництво сучасної військову техніку, нових танків і літаків. На початку війни для укомплектування нових танкових сполук бракувало 12,5 тис. середніх і тяжких танків, 43 тис. тракторів, 300 тис. автомобілів. 5(**) 0 Через це дуже низькою була боєздатність механізованих корпусів західних військових округів, які прийняли себе головний «упор противника. У сфері підготовки Збройних сил. були серйозні --------------- -------------------------------------------- 5* 4Преступные мети — злочинні кошти: Документи про окку 4пационной політиці фашистської Німеччини біля СРСР 4(1941−1945 рр.) — М.: 1985 — З. 61−62.

5** 0 4 См.: Велика 5 4 Вітчизняна війна 1941−1945: Події. Люди. Документи: Короткий історичний 5 4справочник. — М.: 1990. 4- 0 4С. 10. недоліки. Чисельність Червоної Армії та флоту значно зросла (з 1,9 млн. чоловік у 1939 р. до 5,4 млн. людина до червня 1941 года),

однако швидке зростання нових формувань відбувався не враховуючи реальних можливостей у постачанні їх озброєнням, боєприпасами, засобами зв’язку, автотранспортом. Не було завершено роботи з технічного оснащення, розгортання, організаційному вдосконаленню, навчання Збройних Сил. У той самий час вермахт мав досвід війни" та перевершував Червону Армію по професійну підготовку. У сфері військово-політичного керівництва. мали місце грубі прорахунки щодо термінів початку фашистської агресії та напрями головного удару, в переоцінці боєздатності і рівня бойової підготовки своїх військ та недооцінки противника. Так, 13 січня 1941 року в нараді у Кремлі з участю вищого начальницького складу Збройних сил начальник генерального штабу К. А. Мерецков заявив: «Під час розробки Статуту ми виходили речей, що наш дивізія значно сильніші за дивізії німецько-фашистської армії й що з зустрічному бою вона, безумовно, розіб'є німецьку дивізію. У обороні ж один наш дивізія відіб'є удар двох-трьох дивізій противника. У наступі півтори наші дивізії подолають оборону дивізії противника «. 5 (*) У сфері духовної. усвідомлення військової небезпеки був визначальним, у суспільстві панували пацифістські настрої, обстановка благодушності і безтурботності. Попри зусилля щодо військово-патріотичному вихованню народу, в повному обсязі завдання вдалося розв’язати. Переклад свідомості з мирного на час здійснювався з початком війни у протягом значного періоду, останню крапку цьому процесі поставив, мабуть, знаменитий наказ N 227 від 28 липня 1942 р. «Ні кроку тому «. Негативно позначилися також необгрунтовані репресії ------------------ ----------------------------------------- 5* 4 См.: Велика 5 4 Вітчизняна війна 5 41 941−1945: Події. Лю 4ди. Документи: Короткий історичний 5 4справочник. — М.: 1990. 4- С. 11. проти керівні кадри Збройних сил, народного господарства, що призвели до кадрової плутанини, особливо у вищому ешелоні військового керівництва. Армія відчувала значний некомплект командних і розширення політичних кадрів. Так, некомплект кадрів політскладу досягав у 1938 р. 29,8% штатної чисельності; до середини 1940 р. усе ще становив 5,9%. У цих несприятливі погодні умови німецька військова машина обрушила

удар жахливої сили на Радянську Країну. Через війну несприятливого результату прикордонних боїв німецько-фашистські військ у протягом кількох тижнів пішли в 350 — 600 км, захопили територію Латвії, Литви, частина Естонії, України, майже всю Білорусь і Молдавію, частина території РРФСР, вийшли до Ленінграда, Смоленську пора й Києву. Територія СРСР, зайнята ворогом, невдовзі перевищила 1,5 млн. кв. км. Перед війною у ньому мешкало 74,5 млн. людина. Кількість радянських громадян, які загинули у боях, опинилися, в гітлерівських концентраційних таборах, досягло до осені 1941 року мільйонів. Над країною нависла смертельна загроза. Для організації відсічі і розгрому ворога партійно-державне керівництво здійснювало роботу з наступних напрямах: — формування органів військово-політичного управління; - організація опору ворогу на окупованій території; - налагодження ефективної військово-економічній діяльності; - забезпечення постачання армії й населення; - організація всенародної допомоги фронту; - зміцнення національних відносин; - военно- мобілізаційна діяльність; - керівництво збройної боротьбою. Першорядною завданням стало формування органів у енно-политического управління,. здатних здійснити ефективне керівництво збройної боротьбою й немислимо організувати роботу фронту й тилу. Щоб об'єднати зусилля всіх цих державних і партійних органів, громадських організацій 30 червня 1941 року спільним рішенням ЦК ВКП (б), Президії Верховної ради СРСР і члени Ради Народних Комісарів Союзу РСР створили Державний Комітет Оборони (ДКО). «У руках Державного Комітету Оборони, — йшлося у постанові, — зосереджується всю повноту влади у державі. Усі громадяни і всі партійні, радянські, комсомольські та військові органи зобов’язані беззаперечно виконувати рішення і розпорядження Державного Комітету Оборони «. До складу ДКО ввійшли І.В. Сталін (голова), В. М. Молотов (заступник. голови), К.Є. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берія, Н. А. Булганин, К. А. Вознесенський, Л. Каганович, А.І. Мікоян. Упродовж років Великої Великої Вітчизняної війни ДКО прийняв і у життя близько 20 тис. директив і постанов, насамперед із военному

строительству. Така централізація керівництва дозволяла координувати розподіл ресурсів у інтересах діючої армії й флоту, здійснювати зв’язок між фронтом і тилом, найдоцільніше використати всі можливості держави у збройному протиборстві з агресором. Наступного дня після після війни постановою РНК СРСР і ЦК ВКП (б) керівництво всієї бойової діяльністю Збройних сил СРСР було створено Ставка Головного Командування, до якої ввійшли С. К. Тимошенко (голова), К.Є. Ворошилов (заступник. голови), В. М. Молотов, І.В. Сталін, Г. К. Жуков, С. М. Будьонний, О.Г. Кузнєцов. 10 липня він була перетворять на Ставку Верховного Командування (голова І.В. Сталін), у складі запроваджено Б. М. Шапошников, а 8 серпня о Ставку Верховного Головнокомандування. Секретар Ц К ВКП (б) Й.В. Сталін призначили верховним головнокомандуючим Збройними силами СРСР. На ставку покладалося безпосереднє керівництво діями армії й флоту, і навіть партизанських сил. Її робітниками апаратами були Наркомат оборони і Генеральний штаб Червоною Армією, і навіть Центральний штаб партизанки, створений травні 1942 г. Руководство військовими формуваннями здійснювалося через військові поради напрямів, видів Збройних сил, фронтів, армій, військових округів. Під час війни кількість військових рад постійно зростало у зв’язку з збільшенням кількості фронтів і армій. На початку війни було п’ять фронтів, а під кінець 1944 р. їх налічувалося 17. Замість 14 загальновійськових армій до кінця війни діяли близько 80 загальновійськових і шість танкових армій. Було створено військові поради Военно-Воздушных Сил, Військ ППО, бронетанкових і артилерійських войск. Важным напрямом було керівництво всенародної борь бій у ворога,. яка надавала величезну допомогу Збройним Силам і з’явилася однією з стратегічних чинників перемоги. 7 серпня 1941 року переважають у всіх центральних газетах було опубліковано Указ Президії Верховної ради СРСР про надання звання Героя Радянського Союзу білоруським партизанам Т. М. Бумажкову і Ф. И. Павловському, і навіть про нагородження ще 43 партизанів і підпільників орденами і медалями. У передовий статті «Червона зірка «цього дня писала: «Високої нагородою країни відзначено лише невелика горстка

бойцов партизанської армії, яка билася на теренах фашистів. Героям цієї повсякчасної, виснажливій для ворога, що вимагає найбільшої спритності і мужності війни втрачено лік. Вони втілили у собі кращі риси своїх предків — партизанів 1812 року. У тому лавах б’ються батьки нинішніх бійців Червоною Армією, вже бившие німців в 1918 року в Україні. Весь багатовікової досвід народу, подымавшегося неодноразово на в бій із іноземним навалою, допомагає нашим партизанам успішно розхитувати підвалини немецко- фашистської армії, громити її частки з тилу «. 5 (*) Усього упродовж свого війни у тилу ворога на окупованій території--------------- -------------------------------------------- 5* 0 4Красная зірка. — 1941. — 7 серпня. Російської Федерації, України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії та Молдавії діяло 6200 партизанських загонів і підпільних груп, в яких боролося понад мільйон партизанів. Було організоване небувале в масштабах руху опору. Мільйони радянських громадян брали участь у саботаж, зриві політичні й економічні заходів німецьких влади, сотні тисяч воювали з ворогом в складі партизанських загонів, десятки тисяч боролися у підпіллі. Боротьба совєтського люду у ворога завдала загарбникам великої шкоди і сприяла розгрому німецько-фашистських окупантів. По неповним даним, радянські партизани і підпільники організували більше 20 тис. катастроф поїздів з військами і близький бойовий технікою ворога, вивели зі ладу 1618 паровозів, 170,8 тис. вагонів, підірвали і спалили 12 тис. допомогою залізничних і шосейних мостів, знищили й узяли в полон більш 1,6 млн. гітлерівських солдатів, офіцерів та їх поплічників, доставили багато найцінніших розвідувальних даних командуванню Червоною Армією. 5 (*) Батьківщина високо оцінила народний подвиг. 249 партизанів і підпільників визнані гідними високого звання Героя Радянського Союзу, двох із них — двічі. 300 тис. партизанів і підпільників нагороджені орденами і медалями, 127 тис. — медалями «Партизану Великої Вітчизняної війни «1-ї та ІІ-го ступеня. Частина їх було нагороджено посмертно. Найважливішим напрямом у роки була военно-эконо мическая діяльність, організація тилу. Перед початком Великої Великої Вітчизняної війни гітлерівська Германия

располагала в 1,5 — 2 разу більше значним военно-экономическим потенціалом, ніж Радянський Союз перед. Її військова міць спиралася як на власне виробництво, а й у виробничі потужності, сировинні ресурси багатьох окупованих держав. Тільки в Франції агресор захопив ----------------------------------------------------------- 5* 0 4 См.: Велика Вітчизняна війна 1941−1945: Події. Люди. Документи. — С. 23. 4930 танків і бронетранспортерів, 3 тисячі літаків. Гітлерівське командування оснастило французьким автотранспортом 92 дивізії. 5 (*) 0 У самій Німеччині в промисловості й сільське господарство використовувалися мільйони іноземних робітників. Що ж до радянської економіки, вона опинилася у важкому становищі. Була тимчасово втрачені величезна територія, де до війни мешкало близько половини населення, видобувало більш 60% вугілля, выплавлялось майже 60% сталі та збиралася близько половини зерна. Найбільш важкими були останні місяці 1941 року. Тож якщо в третьому кварталі 1941 року було випущено 6000 літаків, то четвертому — лише 3177. У листопаді обсяг промислового виробництва зменшився в 2,1 разу. 5 (**) Скоротилося надходження фронт найнеобхіднішими військову техніку, озброєння і особливо боєприпасів. Але радянське керівництво зуміло в неймовірно важких умовах перетворити тил країни у потужний арсенал перемоги. Передусім було перебудовано керівництво народним господарством. Були спрямовані на керівні пости у наркомати окремих підприємств кращі організатори. Основні промислові наркомати очолили Б. Л. Ванников, В. В. Вахрушев, С.З. Гінзбург, А.І. Єфремов, П. Ф. Ломако, В. А. Малишев, И. К. Сивин, Д. Ф. Устинов, І.Ф. Тевосян, А.І. Шахурин та інших. Найважливішою складовою військово-економічній програми було масове перебазування продуктивних наснаги в реалізації східні райони країни. 24 червня 1941 року постановою РНК СРСР і ЦК ВКП (б) створено Раду по евакуації при РНК СРСР у складі: М. М. Шверник (голова), О.Н. Косигін, Авт. Первухин, А.І. Мікоян, М. З. Сабуров, М. В. Захаров, К. Д. Памфилов (25 грудня 1941 року Пораду було перетворений на Комітет із розвантаженні транспортних вантажів). Протягом часу его

дея----------------------------------------------------------- 5* 0 4 См.: Велика Вітчизняна війна 1941 — 1945: Події. 4Люди. Документи. — С. 10. 5** 0 4Cм: 0 4Там ж с. 20. тельности в східні райони країни був перебазировано 1523 промислових підприємства. У тилові райони країни було евакуйовано запаси зерна, продовольства, сільськогосподарські машини, близько 2,5 млн. голів худоби. І тому знадобилося 1,5 млн. вагонів, чи 30 тис. залізничних складів. Було евакуйовано понад десять млн. совєтського люду. Власне справи, ціла індустріальна держава за умов війни перемістилася на багато сотень, або навіть тисячі кілометрів. Завдяки небувалому патріотичному підйому совєтського люду на теренах вдалося в небачено стислі терміни відновити той военно- промисловий потенціал, який був перебазирован Схід. Вже березні 1942 року східні райони країни перевершили з випуску військової продукції її загальне виробництво країні до початку війни. Переклад народного господарства на військовий лад зайняв приблизно рік проти чотирьох років, які знадобилися при цьому фашистської Германии.

Наприкінці 1942 року у країні було створено злагоджене військове господарство. Радянські Збройні сили вже у першій половині 1942 року одержали від військової промисловості 11 тис. танків, близько 20 тис. літаків, майже 54 тис. знарядь — значно більше, порівняно з першим півріччі 1941 року. Шанси ворога отримати перевагу у війні були остаточно втрачено. Збільшення випуску військової продукції значною мірою досягалося і поза рахунок капітального будівництва, освоєння нових енергетичних і сировинних ресурсів. Усього за воєнні часи у радянському тилу було побудовано 3500 великих підприємств і відновлено 7500 зруйнованих в часи війни великих промислових об'єктів. Небувалий трудовий подвиг було здійснено трудівниками сільського господарства. Сільське господарство, як і промисловість, виявилося у складному становищі. Вже у перший період війни у руках ворога виявилися області, у яких вироблялося понад половина всієї продукції землеробства і тваринництва. На фронт пішла значної частини чоловіків працездатного віку. Їх питому вагу знизився серед сільського населення з 21% в 1939 року до 8,3% в 1945 року. Основной

производительной силою в селі стали жінки, й старі. У разі різкого зниження матеріально-технічної і ремонтної бази, гострої нестачі робочої сили в, пального, запасними частинами і сільськогосподарського інвентарю колгоспники і створить робочі радгоспів докладали героїчних зусиль задля забезпечення армії й населення продовольством, а промышленностисырьем. Було організовано стала допомогу селу із боку городян. У 1942 року на колгоспних і радгоспних полях працювало понад 4 млн. жителів міст. А загалом за 4 роки городяни відпрацювали з полів понад мільярд трудоднів. Завдяки заходам, здійснених Радянським урядом, і навіть великої самовідданості сільських труженников було вирішено питання постачання діючої армії й населення продуктами сільського господарства, а промисловості - сільськогосподарським сировиною. За 1941 — 1944 рр. вдалося заготовити 4312 млн. пудів збіжжя у 3 рази більше, що було заготовлено в дореволюційної Росії у роки першої Першої світової. Радянські Збройні сили одержали близько 40 млн. тонн продовольства і фуражу, 38 млн. шинелей, 73 млн. гімнастерок, 70 млн. штанів, близько 64 млн. пар шкіряного взуття та іншого майна. Вітчизняна текстильна промисловість витримала випробування. Населення міст забезпечувалося продуктами харчування в нормированном порядку. Норми постачання продуктами харчування озер місяцем, р: 5 (**) ----------- ----T---------T---------T--------T-------T------ ¦ Споживач ¦ Хліб ¦ Цукор ¦ М’ясо, ¦ Крупа ¦ Жири ¦ ¦

¦(щодня) ¦ ¦ риба ¦ ¦ ¦ ±-------------±--------±--------±-- -----±------±-----+ ¦ Робітники ¦ 800 ¦ 800 ¦ 1800 ¦ 1200 ¦ 400 ¦ ¦ Службовці ¦ 500 ¦ 600 ¦ 1800 ¦ 1200 ¦ 400 ¦ ¦ Утриманці ¦ 400 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 600 ¦ 200 ¦ ¦ Діти до 12 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 800 ¦ 300 ¦ ¦ лет

Навіть у 1943 року, коли до величезним труднощам, викликаним війною, додалася сильна посуха, труженники сільського господарства забезпечили Червону Армію і населення продовольством та сировиною. Колхозно-совхозный лад, створений перед війною, витримав тяжкі випробування. Розгорнулася всебічна допомогу фронту. Історія людства не знает

таких шляхетних поривів. Люди віддавали на користь фронту свої заощадження, коштовності. Тамбовські колгоспники внесли 40 млн. рублів для будівництва танкової колони. Тульські колгоспники зібрали 44 млн. рублів для будівництва танкової колони і 2,3 млн. рублів на будівництво ескадрильї літаків імені Олександра Чекалина. Діяльна участь у створенні фонду оборони прийняла радянська інтелігенція. 50 тис. рублів вніс поет В.І. Лебедев-Кумач---------------- ------------------------------------------- Див.: Партія і армія. — М. :1977. — З. 202. Див.: Вісті цк кпрс. — 1991.- N1. — С. 220−221. Народний артист А. А. Остужев зобов’язався остаточно війни щомісяця відраховувати до соціальних фондів оборони 50% свого заробітку. Народна артистка СРСР В. В. Барсова внесла до пайового фонду оборони 15 тис. рублів готівкою, 15 тис. рублів облігаціями державних позик і більше 200 грамів золотих виробів. На добровільні пожертви було побудовано тисячі літаків, танків, артилерійських знарядь. У цілому фонд оборони за чотири роки війни від населення 94,5 млрд. рублів, значну кількість дорогоцінних металів. Загальна сума які надійшли від за роки коштів становила 118 млрд. рублів. Вона перевищила все державні Витрати військові потреби в 1942 року. 5 (*) Для багатонаціональної країни, яким був Радянський Союз перед, важливу роль відігравало зміцнення національних відносин. Починаючи війну проти СССР, гитлеровское керівництво розраховувало на нездатність радянського багатонаціональної держави об'єднатися, розгорнуло націоналістичну пропаганду, пустило у хід наклеп і провокації у тому, щоб посіяти розлад між народами нашої Батьківщини. Але ворог прорахувався. Попри те що, що після стількох нападу фашистської Німеччини Збройні сили СРСР ще більших масштабах стали поповнюватися воїнами неросійських національностей, вони успішно вирішували бойові завдання. Протягом війни сполуки, разгромившие ворога, був у повному розумінні багатонаціональними. Наприклад, в з'єднаннях Воронезького фронту до літа 1943 року служили воїни тридцяти і більше національностей, у своїй кожен четвертий був представником неросійською національності. Серед особового складу 200 стрілецьких дивізій по

состоянию на 1 січня 1943 року було: русских64,6%; українців — 11,8%; білорусів — 1,9%; інших національностей — 21,7%. 5 (**) ---------------- ------------------------------------------- 5* 0 4 См.: Велика Вітчизняна війна: Короткий научно-популяр 4ный нарис. — М. :1970. — С. 392.

5** 0 4 См.: Ідеологічна робота у Збройні сили СРСР: Історико-теоретичний нарис. — М. :1983. — С. 191.

Так само багатонаціональним був і командно-начальствующий склад. Поруч із російськими, які були основну масу офіцерського корпусу Збройних Сил, дуже багато командирів представляли інші національності. Так було в Военно -Повітряних Силах в 1943 року серед офіцерів крім російських було: українців більш 28 тисяч, белоруссов-5305, вірменів 1079, татар-1041, грузин-800, чувашей-405, мордвинов-383,осетин-251 і др. ;в бронетанкових і механізованих військах крім російських было: украинцев-14 136,белоруссов-2490,татар-630, грузинів- 270, мордвинов-269, чувашів- 250, казахів- 136, азербайджанцев-106, башкир- 109, осетин-103, узбеков-75 тощо. 5(*) Визначальне значення мала военно-мобилизационная дея тельность ., решавшая питання створення збройних військових і вневойсковых формувань. У грізний годину, коли всі відомо про віроломному нападі фашистської Німеччини на Радянський Союз перед, радянські люди висловили непохитну рішучість віддати свої сили, і якщо знадобиться, життя й в ім'я порятунку Батьківщини. Найважливішим напрямом військово-мобілізаційної роботи стало формування та розгортання військових частин по при зыву. Згідно з з указом президії Верховної ради СРСР про мобілізації військовозобов'язаних 1905 — 1918 років народження вже безпосередньо до 1 липня 1941 року був мобілізовано 5,3 млн. людина. За півроку війни було сформовано близько 400 нових дивізій, в Діючу армію були спрямовані 291 дивізія і 94 бригади. Її чисельність постійно ширилася. Так було в початку війни чисельність особового складу діючих фронтів становила небагатьом більше трьох млн. людина, а до кінця 1944 року зросла до 6,7 млн. людина. 5(**) 0 Упродовж років війни у Збройні-------------------------------- --------------------------- 5* 0 4 См.: Ідеологічна робота у Збройні сили СРСР: торико-теоретический нарис. — М. :1983.- З. 191−192. Див.: Гриф таємності знято: Втрати Вооруженных

сил СРСР війнах, бойові дії і військових конфліктах: Статистичні дослідження. — М.: 1993. — С. 151. оруженные Сили було б понад 30 млн. людина, в 1945 року армія і флот налічували майже 11 млн. людина. Таких масштабів військово-мобілізаційної роботи знала ні контексті жодна країна у світі. Адже формування дивізій означало їх озброєння, спорядження, військове навчання, бойове слаживание, оснащення всім необхідним. На жаль, бойового досвіду приходив під час кровопролитних боїв з більшими на втратами, особливо на початку війни. Істотну роль грала підготовка військових кадрів. Передумовами її розв’язання з’явилися успіхи культурної революції, формування вітчизняної інтелігенції. Упродовж років війни 220 військових училищ, 31 військова академія, близько 200 військових курсів змогли підготувати 1,6 млн. офіцерів. У бойові дії виявлялися найкращі риси совєтського люду, висувалися талановиті воєначальники. До кінця війни у Збройних силах було 12 Маршалів Радянського Союзу, 14 головних маршалів пологів військ, 5600 генералів і адміралів. 126 офіцерів перейшли шлях від пересічного до командира полку. Ці приклади свідчить про невичерпних джерелах народних талантів. Весь світ знає імена радянських полководців, як-от Г. К. Жуков, А. М. Василевський, Н.Ф. Ватутін, А. А. Гречко, М. В. Захаров, І.С. Конєв, Н.Г. Кузнєцов, Р. Я. Малиновський, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовський, І. Дз. Черняхівський, В.І. Чуйков, Б. М. Шапошников та інші. Важливим елементом військово-мобілізаційної роботи стала підтримка патріотичного руху народа. Многие з тих, хто підлягав заклику в армію, брали народне ополчення. У перші ж дні війни трудящі Москви й Ленінграда виступили з ініціативою створення дивізій народного ополчення. У самій Москві запис в ополчення прийняла масового характеру. До нього записувалися комуністи і безпартійні, ветерани виробництва та молоді робочі, вчені України та студенти. Серед добровольцев-ополченцев було чимало учасників громадянську війну, і багато юнаків, вперше які взяли до рук гвинтівку. Загалом у Москві за 4 дні, у перші дні липня 1941 року, було сформована 12 дивізій народного ополчення, у яких нараховувалося 120 тис. бійців та командирів. Це був: 1-ша дивізія Ленінського району, 2-га дивізія Сталінського району, 4-та дивізія Куйбышевского

района, 5-та дивізія Фрунзенского району, 6-та дивізія Дзержинського району, 7-ма дивізія Бауманского району, 8-а дивізія Краснопресненського району, 9-та дивізія Кіровського району, 13-та дивізія Ростокинского району, 17-та дивізія Москворецкого району, 18-та дивізія Ленінградського району й 21- я дивізія Київського району. Ополченские дивізії, ставши кадровими у великій в битві під Москвою, боролися усім фронтах Великої Великої Вітчизняної війни. Бойові заслуги дивізіям народного ополчення Ленінградського, Куйбишевського і Київського районів згодом присвоєно звання гвардійських. Усього впродовж літа — осені 1941 року був сформована 60 дивізій народного ополчення, 200 окремих полків, чисельністю близько двох млн. людина. Велику роль збройної боротьби з ворогом зіграли іст ребительные батальйони. Вони вступали партійні, радянські, профспілкові і комсомольські активісти, робочі, колгоспники, службовці. Завдяки винищувальним батальйонам і групам сприяння був обезопасен тил Діючої армії. Коли ж фронт наближався, більшість винищувальних загонів вливалася в військові частини. Бійці винищувальних батальйонів, досягли чисельності 328 тис. людина, досвід, набутий ними на боях, — усе це позитивно позначилося на боєздатності полків і дивізій Червоною Армією, до яких вони вливалися. Велику допомога у підготовці бойових резервів справила система Всевобуча (загального військового навчання), розгорнута у вирішенні Державного Комітету Оборони від 17 вересня 1941 року. Упродовж років війни Всевобуч минуло близько 18 млн. людина. Вирішальну роль війні грала збройна боротьби з арміями агресора, бойові дії на фронтах Великої Великої Вітчизняної війни. За своїми масштабам збройна боротьба на радянсько-німецькому фронті перевершує бойові дії всіх часів і народів. Таких розмахів не знала історія війн. На фронтах Білого до Чорного морів, протяжністю кілька тисячі кілометрів на протязі 4 років із обох сторін перебувало до 10 млн. людина, а під рушницею — до 20 мільйонів. Весь хід Великої Великої Вітчизняної війни ділиться ми такі періоди: I. 22 червня 1941 р. — 18 листопада 1942 р. Це період стратегического

обороны Радянських Збройних сил, що завершився переходом у настання Радянських військ під Сталінградом. — II. 19 листопада 1942 р. — кінець 1943 р. Корінний перелом під час Великої Великої Вітчизняної війни. — III. січень 1944 р. — 9 травня 1945 р. Розгром фашистського блоку, вигнання ворожих військ межі СРСР, визволення з окупації країн Європи. Окремим періодом Другої світової війни стоїть розгром мілітаристської Японії (9 серпня — 2 вересня 1945 р.). Події у війні розгорталися драматично. 5-ти мільйонна німецька армія на основних напрямах в 3 — 4 разу перевершувала радянські війська, швидко рухалася уперед і у вересні 1941 року блокувала Ленінград, захопила Київ встановила підступи до Москви. Першим великим боєм, під час якого було розбиті фашистські війська, стала біт ва під Москвою. Вона з 30 вересня 1941 року у 20 квітня 1942 року. У ньому по обидва боки брало участь 3 млн. людина. У результаті радянські війська відкинули противника на 100 — 350 кілометрів від Москви, але стратегічна ініціатива залишалася за Німеччиною. Вирішальне значення зіграла Сталінградська битва. (17 липня 1942 р. — 2 лютого 1943 р.), котра поклала початок корінному перелому у війні. На деяких етапах по обидва боки у ній брало участь понад 2 млн. людина. У результаті була оточена і розгромлена угруповання немецко- румунських військ чисельністю 330 тис. людина, 80 тисяч німецьких солдатів та офіцерів разом із командувачем фельдмаршалом фон Паулюсом потрапив у полон. Втрати армії Німеччини та її союзників під час Сталінградської битви перевищили 800 тис. людина, 2000 танків, 3000 літаків, 10 000 знарядь. Завершила корінний перелом у війні Курська битва ., проходила з п’ятьма липня по 23 серпня 1943 року. У ньому по обидва боки взяли участь понад 4 млн. людина, 13 тис. танків і САУ, більш 12 тис. літаків. Втрати німецьких військ склали 500 тис. людина, 1500 танків. Стратегічна ініціатива повністю перейшла до Червоної Армії. Взимку 1944 року радянські війська розгромили гітлерівців під Ленінградом, на Правобережній Україні й у березні вступили завезеними на територію Румунії. У травні 1944 року було звільнено Крим. У ходе

этих операцій було розгромлено більш 170 дивізій. Найбільшою операцією 1944 року Білоруська наступальна операція «Багратіон », що проводилася із 23-ї червня по 29 серпня 1944 р. Вона проводилася військами радянських 4-х фронтів у складі 168 дивізій та 20 бригад чисельністю 2,3 млн. людина. Через війну операції було розгромлено 80 дивізій противника, причому 17 дивізій та 3 бригади було цілком знищено, а 50 втратили більше половини свого складу. Білоруська операція, відтягнувши із західного фронту понад 50 відсотків німецьких дивізій, сприяла відкриттю другого фронту, керівництвом котрого послужила Нормандська десантна операція, що почалася 6 червня 1944 року. Що Висадилися англо-американські військ у складі 15 дивізій прорвали оборону німців, і почали звільнення Франції. Наприкінці серпня 1944 року було звільнено Париж. Фашистський блок розпався. Фашистські війська було з Бельгії й Північної Італії. З війни вийшли Румунія, Болгарія, Фінляндія і Угорщина. Радянські війська звільнили Польщу й разом із Народно- визвольної армією Югославії вступив у Белград.

У 1945 року радянські війська почали Висло-Одерскую операцію, завершили звільнення Польщі й вийшли підступитися до Берліна. У квітні 1945 року радянські війська розгорнули вирішальне наступ на Берлін. Операція проводилася військами 3-х радянських фронтів, 1-ї та 2-ї арміями Війська Польського, загальною кількістю близько 2 млн. людина. У результаті 23-дневной операції радянські війська розгромили берлінську угруповання військ супротивника й 2 травня штурмом оволоділи р. Берліном. 9 травня радянські війська увійшли до Прагу. Німецьке командування капітулював, Велика Вітчизняна війна переможно закончилась.

3. Результати Великої Вітчизняної войны.

Велика Вітчизняна війна була складовою Другої світової війни. Але Радянський Союз перед та її Збройні сили зіграли на вирішальній ролі в переможному результаті Першої світової. Протягом 4-х років советско- німецький фронт приковував себе основну масу зусиль і коштів фашистської Німеччини. Проти радянських військ одночасно діяло від 190 до 270 найбоєздатніших дивізій фашистського блоку, тоді як англо- американським військам в

Северной Африці 1941-го — 1943 рр. протистояло від 9 до 20 дивізій, в Італії 1943 — 1945 рр. — від 7 до 26, у Європі після червня 1944 рр.- від 56 до 75 дивізій. Результати бойових дій — одна з головних показників ролі Радянських Збройних сил у війні. На радянсько-німецькому фронті було розгромлено і у полоні основних сил фашистського блоку — 607 дивізій, тоді як союзники весь час війни розгромили і полонили 176 дивізій. Радянськими військами знищено і захоплено більш 75% зброї та боєприпасів військову техніку ворога. Перемога стала яскравим свідченням незаперечного переваги вітчизняної військової науку й військового мистецтва, майстерності видатних полководцев.

Головним же джерелом перемоги були великий патріотичний дух, стійкість, мужність, завзятість, найбільше працьовитість радянського народу, якості, що завжди дозволяли долати неймовірні тягарі й поневіряння. Радянський Союз перед вів війну проти міжнародного маршу у главі в фашистської Німеччиною. З нашого боку гітлерівців боролися Румунія, Угорщина, Італія, Фінляндія. У радянському полоні до кінця війни виявилося 2,4 млн. німців, 156 тис. австрійців, 514 тис. угорців, 202 тис. румунів, 49 тис. італійців, 2,4 тис. фінів, близько 500 тис. словаків, чехів, іспанців, бельгійців, французів та інших. 5 (*) 0 Наприкінці 1945 року додалося більш 600 тис. японців. Безповоротні втрати Німеччини на радянському фронті становили близько 7 млн. людина, її союзників — 1,7 млн., зокрема Угорщини — 863 тис., Італії - 94 тис., Румунії - 680 тис., 5 0Финляндии — 5 086 тис. людина. 5 (**) Втрати Радянських Збройних сил в бойові дії разом із внутрішніми і прикордонними військами склали 8,7 млн. людина, 5(***) 0 зокрема 1,1 млн. людина впали, звільняючи інших країнах 5 0 Європи. Радянська Армія під час визвольну місію вигнала фашистів з 13 країн з населенням 147 млн. людина. Другої світової війни стала гігантської кривавої бойнею. Розв’язана фашистської Німеччиною й мілітаристської Японією війна забрала життя 60 млн. людина. Втрати Німеччині перевищили 16 млн. людина, зокрема 13,6 млн. на фронтах і 2,5 млн. гражданского

населения від бомбардувань. 12 млн. людей замучено гітлерівцями в концтаборах, зокрема 6 млн. євреїв. Найбільше постраждав радянський народ----------------------------------------------------------- Див.: Гриф таємності знято: Втрати Збройних сил СРСР 4 В 5 війнах, бойових діях та військових конфліктах: Статисти 4ческие 0 дослідження. — М.: 1993. — С. 391. 5** 0 4 См.: Гриф таємності знято. — С. 392. Див.: Гриф таємності знято. — З. 129., втративши більш 20 млн. людина загиблими на фронтах, замучених у ворожому полоні, в фашистських таборах і гетто, полеглих від бомбардувань і мертвих з голоду. Такою була ціна цієї війни, повністю потрясшей підвалини світової цивілізації. Результати Великої Великої Вітчизняної війни: 1. Советский народ відстояв свою волю і, су веренное держава. боротьби з найбільш могутніми збройних сил іноземних держав. Головний тягар війни виніс великого русского народа, що згуртував багато народів Радянського Союзу в єдиному пориві. 2. Перемога Радянського Союзу внесла вирішальний внесок у порятунок європейської й світової цивілізації. від фашизму. Народи Європи з’явилася можливість самостійно розвиватися на демократичної основі. Країни Східної Європи вибрали шлях соціалістичного будівництва, влившись до країн соціалістичного співдружності; інші розвивалися з урахуванням буржуазної демократії. 3. Значно зміцнився авторитет Радянського держави. Перемога у війні показала здатність країни концентрувати політичні, економічні, духовні, національні та військові сили у інтересах розгрому могутнього агресора. Творчий потенціал народу показав свої невичерпні возможности.

ЛЕКЦІЯ XIV. РАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ПОВОЄННІ ГОДЫ

(1946 — 1964 гг.)

Повоєнне двадцятиріччя — важливий період світовому розвитку. У роки дедалі більше чіткіше стали позначатися глобальні процеси, надовго визначили розвиток світу, такі як: науково-технічна революція, катастрофа старого колоніалізму, ядерне протистояння двох найбільш великих держав — СРСР та. Для радянського суспільства цей час найбільшого напруги духовних і фізичних сил народу, час героїчне і трагічне, час надій та разочарований.

1. Міжнародне ситуацію і зовнішня політика Радянського государства.

Радянський Союз перед вийшов із війни переможцем, він був саму могутню у плані державу. Авторитет держави, який зробив найбільший внесок у розгром німецького фашизму, незмірно зріс. Війна показала життєстійкість нового суспільного устрою, здатність радянського керівництва мобілізувати зусилля всього багатонаціонального народу влади на рішення історичних завдань. Звільнення багатьох європейських держав від німецької окупації, порятунок мільйонів людей створювало образ народу — визволителя, зображеного монументом в Берліні. Війна викликала серйозні геополітичні зміни. а) Змінилося співвідношення сил між провідними державами. США перетворилися в наддержаву, яка претендує на світове панування. Німеччина, Японія та Італія зазнали поразки, з їхньої території було розміщено окупаційні війська. Втратила своє довоєнне могутність Франція. Позиції Англії залишалися сильними, але ці багато в чому грунтувалося на колишню могутність. Принципово новим явищем став злет могутності СРСР, попри розруху і величезних втрат. Радянський Союз перед перетворився на головна дійова особа міжнародних відносин. Це викликало докорінні зміни у сфері світової політики. Вирішальним компонентом у ній тепер ставали взаємовідносини СРСР та. Якщо ж говорити про економічний співвідношенні сил СРСР та, воно було на користь Радянського Союзу. Він був зацікавлений у продовженні радянсько-американського співробітництва, основи якого було закладено ще у роки війни. Починаючи з 1945 року радянське керівництво неодноразово звертався до американського уряду з жаданням кредиті, однак це прохання залишалася без відповіді. Економічне перевага США послужило важливою причиною такої явища повоєнної політики, як «холодна війна «. Під час війни Сполучені Штати значно посилилися. Втрати американців на другий світової війни становили лише 450 тис. людина. Населення США упродовж свого війни виросло, а чи не зменшилося, наблизившись по чисельності щодо радянському (тоді як перед війною різниця становила 60 млн.). У економіці США, хто був великим постачальником техніки і озброєння, стався справжній стрибок. Потенціал потужностей промисловості становило 50%, производство

продукции збільшилася дві з половиною разу. Сільськогосподарське виробництво виросло на 36%. Без обліку СРСР промислового виробництва США було великим, ніж виробництво інші країни разом узятих. Створення й застосування їх створення атомної бомби значно посилило претензії США перевищив на роль світової наддержави. Керівники США розраховували, завдяки своєму науковому і технічного потенціалу їм надовго вдасться зберегти монополію цього смертоносне зброю. Єдиним перешкодою шляху до світової гегемонії США Радянський Союз, показавши у роки війни величезні військові можливості. США — не могли погодитися з присутністю в моделі світового порядку нових революційних рухів і більш прорадянської орієнтації. Це породжувало все зростання ворожнечу навіть СРСР. Ініціатором нового антирадянського походу виступив колишнього прем'єр-міністра Великобританії У. Черчілль. У промові, виголошеної березні 1946 р. в американському місті Фултоні, він сформулював завдання створення союзу Британської імперії та проти радянської загрози. Він представив світ розколотим надвоє: на добро (Англія, США, Західні країни) і зло (СРСР та її комуністичні агенти в усьому світі). Це було оголошення про кінець антигітлерівської коаліції і створення нової схеми міжнародних відносин, де СРСР обіймав вже місце не союзника, а противника. Рік тому було сформульовано доктрина Г. Трумэна, президента США, з підготовки ядерної війни проти СРСР. Почалася «холодна війна «. Радянське керівництво прийняв рішення прискорити робота зі створення створення атомної бомби. Був освічений спеціальний комітет на чолі з наркомом Ванниковим. У розпорядження комітету було передано великі технічні і фінансові ресурси. Політика «холодної громадянської війни «включала у собі такі дії, як военно- політичний тиск, створення військових баз і військових блоків, ідеологічну пропаганду, балансування за межею війни, масовану гонку озброєнь. «Холодна війна «тривала 45 років, перетворивши світ арсенал і полігон зброї масового знищення. б) Новим явищем світової політики і міжнародних відносин став розкол Європи на дві групи країн ., одній із яких (Албанія, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Чехословаччина, Югославия)

ориентировались на СРСР, іншу — на США. Вигнання посібників фашистів разом із приходом Радянських військ підштовхнуло процес радикальних політичних вимог і соціальних змін — у країнах Східної Європи, які вибрали шлях соціалістичної орієнтації. в) Радянське керівництво проводило чітку диференціацію щодо колишніх тих, хто противників Німеччини. Перші, крім Болгарії, мали виплачувати репарації. Радянські війська досить швидко виведені з Чехословаччини, Югославії й Болгарії. У обмеженій кількості вони залишалися біля Румунії, Угорщини, Польщі. Радянське вплив зумовлювалося військовим присутністю Радянського Союзу, його політичної роллю на світових відносинах, і навіть економічної залежністю Східної Європи від СРСР. Воно прискорило ті соціально- політичні перетворення, початок яких неможливо було належить у роки звільнення з фашизму. У країнах Східної Європи було проведено глибокі реформи, що змінили все соціальні й політичних структур. Монархії, зберігалися в Угорщини, Румунії, Болгарії, Югославії, Албанії, було замінено республіками. Реформи проводилися урядами, створеними з урахуванням національних інтересів та народних фронтів, в яких комуністи грали найактивнішу роль. На всіх таких реформах, особливо у початковий період реалізації, лежав сильний відбиток національної специфіки. Тож перші повоєнні останні роки були роками загального національного відродження цих країнах, рівень життя наблизилася довоєнним стандартам, інфляція була переможена. Однак у деяких країнах, насамперед у Югославії, посилилися тенденції у виборі самостійного шляхів розвитку. Через війну, 25 жовтня 1949 року конфлікт із тодішнім керівництвом Югославії призвів до розриву дипломатичних відносин із СРСР. Важливим чинником, який прискорив розкол Європи, був знаменитий план Маршалла (держсекретар США). Суть його — у наданні європейських країн (незалежно від цього, на чиєму боці вони воювали) безоплатної економічної допомоги з метою підтягування рівня до рівня США, зміцнення економічних позицій США перевищив на Європейському континенті через, підготовки економічних умов інтеграції. Політичний сенс плану економічно підірвати всю європейську політику СРСР, якому Сполучені Штати висунули вимоги виплатити борги в

сумме понад десять млрд. доларів за поставлену у роки війни техніку й озброєння за ленд-лізом. Це означало відкрите протиборство з Америкою, відмови від надій отримати в неї прямий позику, припинення німецьких репарацій. Через війну країни Східної Європи змушені були утворити єдиний фронт з СРСР проти США, посилила розкол Европы.

Завдяки американської допомоги у Європі створювався блок країн, ворожих СРСР. Економічний союз, народжений рамках плану Маршалла, швидко перетворився на політичне, і військовий. 4 квітня 1949 року навіть Канада підписали що з десятьма західноєвропейськими країнами (Великобританія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Італія, Норвегія, Данія, Ісландія) Атлантичний пакт (НАТО). У вересні 1949 на території Німеччини, що була окупаційної зоною США, Англії та Франції, було створено сепаратну німецьке держава ФРН, в порушення повоєнних домовленостей про збереження цілісності німецького держави. 7 жовтня 1949 на території Німеччини, що була окупаційної зоною СРСР, було створено держава — Німецька Демократична Республіка. Розкол Європи завершився. р) Війна змінила ситуації та країнах третього світу. У період війни західноєвропейські держави змушені були значною мірою черпати матеріальні і людських ресурсів у колоніях (індійці воювали під англійським прапором, африканці у військах генерала де Голля). Військові потреби воюючих держав певною мірою стимулювали розвиток промисловості, у колоніях, формувався робітничий клас і національна буржуазія, що посилювало національно-визвольний рух. Істотну роль зіграло ослаблення держав — метрополій в роки. Англія, провідна колоніальна держава, втратила половину свого флоту і могла вже ефективно контролювати свої володіння. Важливе значення мала також підтримка Радянського Союзу у звільненні Китаю, Кореї від японського мілітаризму, що у сприяло визволенню багатьох колоніальних країн Азії. Соціалістичні країни надавали допомогу національно-визвольному руху. У 1947 року Індія домоглася незалежності, хоч і ціною розчленовування країни на частини (мусульманський Пакистан і Індія), які увійшли до состав

Британского Співдружності. Країни Індокитаю і Індонезії звільнилися від японських загарбників. Сирія і Ліван відкинули відновлення влади французів. У 50-ті роки визвольний рух розгорнулося в Африці. Почалося катастрофа старого колоніалізму, що дуже змінило карту світу. буд) Новим істотним чинником світової політики стало зростання впливу комуністичних і соціалістичних ідей і партій ., зрушення всієї політичної атмосфери вліво. Це було викликане не лише зростанням авторитету СРСР, а й тим, що в вирішальні моменти сутички фашизмом попереду виявлялися комуністи, возглавлявшие антифашистські сили опору. Кількість комуністів світі поза населення СРСР зросло з 1,5 млн. чел. в передвоєнні годы, до 4,8 млн. в 1945−46 рр. 5(*) Частка голосів, поданих комуністів під час виборів відразу після війни коливалася від 10 до 20% майже у всіх західноєвропейських країнах. У 12-ї капіталістичних країнах комуністи увійшли до коаліційний уряд. Моріс Торез (Франція) і Пальміро Тольятті (Італія) стали віце-прем'єрами. У Великобританії на 1945 року під час виборів перемогли лейбористи, а консерватори на чолі з Черчіллем програли виборчу кампанію, попри авторитет свого лідера. Програма партії лейбористів передбачала націоналізацію важливих секторів економіки. Аналогічні пропозиції висувалися на Європейському континенті через багатьом іншими політичним силам. Встановлення державної власності на кошти виробництва стало розглядатися як цілком розумне вимога, а чи не руйнація основ капіталізму. е) Найважливішим результатом Другої світової війни стало соз дание Організації Об'єднаних Націй (ООН). — міжнародної організації з підтримці світу, безпеки та розвитку співробітництва між державами. Статут ООН був попередньо розроблений в 1944 року на конференції трьох держав учасниць антигітлерівської коаліції - СРСР, навіть Великобританії------------------------------------------------------- ---- Міжнародні відносини після Другої Першої світової. — М.: 41 962. — Т.1. -С. 73.т. Потім він було підписано 50-ту державами на міжнародній конференції у Сан-Франциско у липні 1945 року. Проте лідируюча роль належала США, які виділяли великі суми на зміст ООН, що у багато в чому утрудняло здійснення проголошених в ее

Уставе цілей. Отже, Другої світової війни започаткувала кардинальним змін в усьому світі. Людство перейшло лише нову смугу свого розвитку. Великий успіх очікував країни, що з об'єктивних і суб'єктивні причини змогли найефективніше адаптуватися до нових умовам, швидше «осідлати «науково-технічну революцию.

2. основні напрями внутрішньої політики у віднови- тельный период

Відновлення зруйнованого війною господарства стало першочерговою завданням Радянського держави. Рішення був пов’язане з великими труднощами. Країна втратила третину національної спадщини, 25−27 млн. радянських громадян. Різко скоротилася чисельність чоловіків 1910—1925 рр. народження, багато жінок цієї вікової групи ніхто не звернув чоловіків, що призвело до зниження народжуваності. Близько 25 млн. чол. ніхто не звернув притулку, 32 тис. було зруйновано, 6,5 тис. км залізничних колій виведено з експлуатації, скоротилося поголів'я худоби, 1710 міст і 70 тис. сіл було зруйноване. Важкість становища погіршувалася страшної посухою 1946 року. Крім суто економічні труднощі війна породила низку соціальних проблем, як-от повернення до життя мільйонів, повернулися із фронту, вивезених до Німеччини, подолання збройного опору націоналістичних формувань у західній частині СРСР і Прибалтиці. Становище значно ускладнювала що почалася «холодна війна », яка зажадала величезних витрат створення ядерної зброї та засобів у його доставки, на якісне переозброєння армії, що отримало назву «Революції військовій справі «. Фактично країна опинилася позбавлена мирної повоєнної перепочинку — і відразу включилася в виснажливу гонку озброєнь. Вже за чотири роки, в 1949 року, минуло випробування радянської атомної бомби. З огляду на нове військово-політичне стан, що виник з перетворенням СРСР ядерну державу, керівництво США в 1949 року розробило секретний план «Дропшот », офіційна назва тієї якого — «Американський план Першої світової проти Радянського Союзу в 1957 року «. Він передбачав застосування проти СРСР протягом першого місяця війни 300 атомних бомб і 250 тис. тонн

обычных бомб. У цьому року створили військово-політичний блок НАТО, яка об'єднувала військові зусилля західноєвропейських держав, навіть Канади на боротьбі проти Радянського Союзу, і його союзників. Рік тому, в 1950 року почалася війна" між Північною Кореєю, выбравшей шлях соціалістичної орієнтації, та Південною Кореєю. Перед керівництвом країни постало завдання, подібна до тієї, що стояло після неї: яку обрати стратегію у економічній політиці, де знайти вартість відновлення, як вирішувати соціальні проблеми? На зарубіжну допомогу розраховувати було, репарації СРСР отримав над обсязі, потрібно було також допомагати країнам соціалістичної орієнтації. Вибір економічної стратегії стала об'єктом дискусії у цьому ешелоні влади за розгляді у 1945- 46 рр. проекту четвертого п’ятирічного плану. Була обрана модель розвитку з жорсткої централізацією керівництва та ресурсів, прямим регулюванням економіки з єдиного центру, абсолютним пріоритетом розвитку військово-промислового комплексу. У такій моделі підтвердила свою життєздатність і ефективність в надзвичайних умовах, у яких на той час доводилося існувати Радянському державі. Мінуси її полягали у тому, що жорстка централізована система, орієнтована на переважне розвиток кількох базових галузей важкої в промисловості й наличественные показники, виявилася недостатньо мобільного в щодо спокійних умовах розвитку, мало піддатливою науково- технічному прогресу. Наголос на прискорене розвиток індустрії як головний принцип економічної політики, відсутність необхідного уваги галузям легку промисловість, прогресивним технологіям, не що з військово-промисловим комплексом, консерватизм стосовно передовим напрямам біології, фізики, механіки несли у собі зародок відставання СРСР від світового рівня. У перші повоєнні роки основними напрямами внутрішньої політики. були такі: — перебудова форм і методів государственно-партийного керівництва; - демобілізація Збройних Сил і репатріація радянських громадян, вивезених до Німеччини; - конверсія окремих підприємств; - проведение

денежной реформи; - вживання заходів з поліпшення життя і побуту радянських громадян; - здійснення 4 п’ятирічного плану поновлення і розвитку народного господарства. Радянський уряд розгорнуло активну діяльність із переходу СРСР від «війни до світу. Однією із визначальних напрямів була перебудова форм м методів государственно-партийного керівництва держави. Запроваджене в початку війни надзвичайний стан скасували. Було скасовано Державний Комітет Оборони і всі функцій управління перейшли до Раднаркому СРСР. Також було скасовані інші надзвичайні органи, які діяли воєнні часи. Перебудовувалася робота Рад усіх рівнів. У 1946 року було провести вибори на місцеві Ради, які зміцнили радянську владу на місцях і сприяли ефективному здійсненню заходів центральної влади. Правляча комуністична партія також змінювала форми своєї роботи, здійснивши перерозподіл комуністів з військових організацій виробничі. Сталися зміни у керівництві країни. Після смерті М. Калініна в 1946 року Головою Президії Верховної ради СРСР був обраний Н. М. Шверник. Рада Народних Комісарів — уряд СРСР перетворений на Рада Міністрів СРСР. Його Головою залишили секретар ЦК ВКП (б) Й.В. Сталін, котрий зайняв цю посаду у травні 1941 року. У склад Ради Міністрів входило 48 союзних міністрів. Важливий напрямок внутрішньої політики повоєнного часу стала демобілізація Радянських Збройних сил і репатріація радянських громадян, вивезених до Німеччини. Його важливість зумовлювалася тим, що справа стосувалося доль мільйонів людей. Наприкінці війни Радянська Армія й Флот налічували більш 11 млн. людина. Демобілізації першу чергу із другої половини 1945 року підлягали військовослужбовці 13 вікових груп призову. Після капітуляції Японії почалася демобілізація 10 вікових груп другий черги. З іншого боку звільнялися особи, мали вище та середнє спеціальне освіту, студенти, вчителя, воїни, отримали 5 і більше поранень, жінки — військовослужбовці. У тому 1946 року почався демобілізація третьої черги. Процес демобілізації переважно завершився 1948 року. Було демобилизовано 8,5 млн. людина. Звільнені забезпечувалися одноразовим денежным

вознаграждением, безплатним проїздом, харчуванням їсти дорогою прямування, повним комплектом обмундирування, їм давалася позичка для будівництва будинків, робота за фахом зі сплатою не нижче, як на війни. Одночасно проводилася репатріація радянських громадян, вивезених у Германию, и військовополонених. У травні 1945 року було укладено угоди з союзними державами про взаємної репатріації. До січня 1953 року в батьківщину повернулося 5,5 млн. радянських громадян. Приблизно 500 тис. з різних причин залишилося по закордонах. На початку 50-ых років з Радянського Союзу було репатриировано більше чотирьох млн. іноземних громадян, зокрема 2 млн. німецьких і 600 тис. японських військовополонених. У проведення репатріації здійснювалася перевірка зі з’ясовування причетності до антирадянської діяльності: виявлялися німецькі поліцаї, старости, власовці, учасники каральних акцій, посібники фашистів. По архівним даним протягом 1946 року у проверочно-фильтрационных таборах проходили перевірку 228 тис. репатріантів. У тому числі було відправлено до місця проживання і передана у промисловість 199 тис., а 30 тис. зазнали подальшої перевірці чи були у исправительно- трудові табору. 5 (*) Необхідною напрямом початку мирного життя стала конверсія окремих підприємств. Вона у собі визначення нових пропорцій між галузями, перерозподіл робочої сили й кадрів, на зміну структури фінансування. Перепрофілювалися наркомати військової промисловості. На базі наркоматів танкової в промисловості й боєприпасів було створено наркомати транспортного і сільськогосподарського машинобудування. Наркомат середнього машинобудування був у наркомат автомобільну промисловість, а наркомат мінометного озброєння — в наркомат машинобудування і приладобудування. Конверсія промисловості провів у рекордно стислі терміни — за 1,5 року. Наприкінці 1946 року переклад промисловості на мирну колію був у основному завершено. Розвиток народного господарства гальмувала ситуація у грошово-фінансової сфері. У 1945 року у зверненні перебував у 4 рази більше грошей, як на війни. Інфляція знижувала купівельну здатність рубля. Поэтому