Система трудового права

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Курсова робота на тему:

«Система трудового права»

Курсова на 43 сторінки

Ціна курсової: 50 грн. Можна замовити окремий розділ: ціна 3 грн. за сторінку

Телефон 8 (050) 731-58-17

План:

Вступ (1)

І. Загальна характеристика трудового права України. (1)

1.1. Поняття та предмет трудового права України як галузі права. (2)

1.2. Методи та функції трудового права України. (8)

1.3. Принципи трудового права України. (3)

1.4. Система трудового права України. (6)

II. Джерела трудового права України, як зовнішній вираз права. (2)

2.1. Конституція України. (3)

2.2. Кодекс законів про працю України. (2)

2.3. Підзаконні акти та локально-правові норми, що регулюють трудові відносини. (5)

2.4. Міжнародні договори. (5)

ІІІ. Шляхи вдосконалення трудового законодавства. (5)

Висновок (1)

Література

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 року.

2. Кодекс України про працю

3. МІЖНАРОДНЕ БЮРО ПРАЦІ: Проект технічного співробітництва «Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці»: матеріали засідання консультативного комітету проекту: Київ, 23 січня 2004 р.

4. Нерсесянс В. С. Общая теория права й государства. Учеб. для юридических вузов й факультетов. — М.: Изд. группа «ИНФРА-М — НОРМА », 1999. — С. 437

5. Алексеев С. С. Структура советского права. — М.: Юрид. лит., 1975. — С. 176

6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум », 1998. — С. 20

7. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права України // Право України. — 1999. — № 3. — С. 34

x02C6

x0160

x017D

'

8

:

8

x0160

B

|

ae

th

:

B

D

z

|

~

'

ae

ae

" Киселев Й. Я. Цит. раб. — С. 215−216

9. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. — М.: Юрист-ь, 1999. — С. 252

10. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. — 1996. — № 9. — С. 63

11. Урядовий кур «єр. — 2000. — 23 лютого

12. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Учеб. для вузов. — М.: Юрайт, 1999. — С. 186

13. О. В. Смирнов Трудовое право: Учебник. — М.: «Статус ЛТД+ », 1996. — С. 23

14. Лившиц Р. З. Теория права: Учебник. — М.: БЕК, 1994. — С. 196

15. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. П. д. Пилипенка. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 536 с.

16. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. — К., 1994. — С. 94−95

17. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. — М.: Юристъ, 1999. — С. 406

18. Трудовое право: Учебник. — М.: «Статус ЛТД+ », 1996. — С. 46

19. Трудове право України: Підручник. — Х.: Фірма «Консум», 1998. — 480 с.

20. Юридична енциклопедія в 6-ти томах. — Т. 2. — К.: Українська енциклопедія, 1998.

21. Трудове право України / За ред. П. Д. Пилипенка. — Львів: «Вільна Україна», 1996.

22. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю та вітчизняне трудове право // Право України. — 2001. — № 3. — С. 69−71.

23. Трудове право України / За ред. Н.Б. Болотіної і Г.І. Чанишевої. — К.: Товариство «Знання», 2000.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою