Про Державний бюджет України на 1996 рік (22.03. 96)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0096 Про Державний бюджет України на 1996 рік (22. 03. 96)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про Державний бюджет України на 1996 рік

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 16, ст. 71)

(Вводиться в дію Постановою ВР

N 97/96-ВР від 22. 03. 96, ВВР, 1996, N 16, ст. 72)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР

N 541/96-ВР від 22. 11. 96, ВВР, 1997, N 5, ст. 37)

(Додатково див. Закон

N 580/96-ВР від 11. 12. 96, ВВР, 1997, N 6, ст. 44)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 280/97-ВР від 21. 05. 97, ВВР, 1997, N 24, ст. 170)

N 2181-III (2181−14) від 21. 12. 2000 — набирає чинності

з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст. 44)

(Положення Закону є чинними до прийняття Закону України

" Про Державний бюджет України на 1997 рік «у частині,

що не суперечить чинному законодавству згідно із

Законом N 580/96-ВР від 11. 12. 96)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1996 рік по доходах у сумі 2 390 864,7 млрд. карбованців, по видатках — 2 852 610,1 млрд. крб., граничний розмір дефіциту — 461 745,4 млрд. карбованців.

Джерелами фінансування дефіциту Державного бюджету України визначити внутрішні державні позики — 150 000 млрд. крб., кредити Національного банку України — 107 195,4 млрд. крб., зовнішні джерела фінансування — 204 550 млрд. крб., у тому числі за рахунок позики Світового банку — 112 500 млрд. крб., позики Європейського співтовариства — 58 500 млрд. крб., кредиту Ексімбанку Японії - 33 550 млрд. карбованців.

Стаття 2. Затвердити у Державному бюджеті України розмір оборотної касової готівки на кінець року в сумі 50 000 млрд. карбованців. Установити, що додаткові доходи Державного бюджету України, одержувані понад суми, затверджені статтею 1 цього Закону, спрямовуються на формування оборотної касової готівки до визначеного розміру.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 1996 рік по основних видах надходжень у таких сумах:

млрд. крб.

Податок на добавлену вартість 303 862,6

Податок на прибуток підприємств 172 121,9

Акцизний збір 57 233,9

Прибутковий податок з громадян 114 787,2

30 відсотків надходжень коштів плати за землю 29 298,4

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 698

Плата за спеціальне використання прісних

водних ресурсів 7 178,2

Плата за спеціальне використання надр при

видобуванні корисних копалин 2 459,3

Рентна плата за нафту і природний газ, що

видобуваються в Україні, та різниця в цінах на

природний газ 264 218,9

Державне мито 6 296,5

Надходження від зовнішньоекономічної діяльності

(імпортне мито на товари, що ввозяться суб «єктами

підприємницької діяльності) 36 480

Відрахування на геологорозвідувальні роботи 35 900

Надходження коштів від Державного комітету

України по матеріальних резервах 144 700

Внески підприємств та господарських організацій

до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального

захисту населення 179 455,9

Надходження відрахувань від перевищення поточних

доходів над видатками Національного банку України 12 900

Надходження від реалізації дорогоцінних металів з

Державного фонду дорогоцінних металів і

дорогоцінного каміння 700

Збори та інші неподаткові доходи 66 975,1

Надходження до:

Пенсійного фонду України 730 090

Державного інноваційного фонду 20 800

Державного фонду сприяння зайнятості населення 38 775,6

Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 108 000

Інші надходження 9 598,2

Кошти, що підлягають передачі з бюджетів Автономної

Республіки Крим, областей та міста Києва до

Державного бюджету України 47 335

Стаття 4. Установити у Державному бюджеті України на 1996 рік асигнування на здійснення таких заходів:

млрд. крб.

Соціальний захист населення — разом 133 654,7

у тому числі:

утримання регіональних пунктів тимчасового

розміщення біженців 445

виплата компенсацій відповідно до Закону України

" Про реабілітацію жертв політичних репресій в

Україні «(962−12) 200

відшкодування банкам різниці процентних ставок

по пільгових кредитах на індивідуальне будівництво

на селі 0,6

компенсація додаткових витрат на

будівництво житла за рахунок коштів населення 1 030

соціальне забезпечення 129 549,5

з них:

— пенсії військовослужбовцям та особам

начальницького і рядового складу органів внутрішніх

справ 72 981

— перерахування до Пенсійного фонду України на

виплати пенсій військовослужбовцям рядового,

сержантського і старшинського складу строкової

служби та їх сім «ям 31 000

— кошти бюджету, що передаються до Фонду

соціального захисту інвалідів 19 000

— кошти на утримання будинків-інтернатів та інших

установ соціального забезпечення 6 568,5

фінансування заходів, пов «язаних із здійсненням

державного регулювання цін 2 429,6

у тому числі на:

— тверде паливо 70,4

— здешевлення вартості будівництва житла

молодіжними житловими комплексами 1 650

— житлово-комунальне господарство

(централізовані видатки) 709,2

Фінансування соціально-культурних закладів, установ

та заходів — разом 251 618,3

у тому числі:

— освіти 131 826,1

— культури 29 740

— охорони здоров «я 56 207,2

з них:

заходів щодо імунопрофілактики та боротьби з

епідеміями та централізованих заходів щодо

профілактики та лікування туберкульозу 2 000

— фізичної культури та молодіжних заходів 6 495

— витрат на забезпечення підготовки та участі

спортсменів України в XXVI Олімпійських іграх і

III Параолімпійських іграх 1996 року 2 350

— видатків на утримання об «єктів соціально-культурної

сфери, які передаються підприємствами

загальнодержавної власності до комунальної

власності 25 000

Фінансування науки — разом 72 240,8

з них:

— Національна академія наук України 15 578,1

— Українська академія аграрних наук 6 366,6

— Академія медичних наук України 972,5

— видатки Державного інноваційного

фонду 20 800

з них:

на фінансування національних, міжгалузевих,

галузевих, регіональних програм 10 000

у тому числі:

Національна академія наук України 8 100

Українська академія аграрних наук 1 000

Академія медичних наук України 400

Академія педагогічних наук України 400

Академія правових наук України 100

Державні капітальні вкладення 90 892

з них:

агропромисловий комплекс 42 000

бюджетні позички 10 000

Кошти на придбання рухомого складу

залізничного транспорту для пасажирських

перевезень 1 500

Видатки на реструктуризацію вугільної

промисловості 27 000

Фінансування будівництва житла для

військовослужбовців та осіб рядового

і начальницького складу органів

внутрішніх справ 15 000

з них:

— на будівництво житла військовослужбовцям,

звільненим у запас або у відставку,

які перебувають на квартирному обліку

місцевих державних адміністрацій 2 000

Народне господарство — разом 355 041,4

у тому числі на фінансування:

— бюджетних позичок:

на створення зимових експлуатаційних

запасів палива для підприємств системи

Міністерства енергетики та електрифікації

України 8 000

на підтримку державних підприємств 10 000

— геологорозвідувальних робіт з пошуку твердих

корисних копалин та глибокого розвідувального

буріння на нафту і газ 35 900

— геологорозвідувальних робіт з пошуку золота 2 790

— заходів з конверсії підприємств оборонного

комплексу і створення нових видів цивільної

продукції 16 900

з них:

для сільськогосподарського машинобудування 5 200

— Національної космічної програми 6 500

— Національної програми досліджень і використання

ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших

районів Світового океану 2 500

— заходів з переробки брухту і відходів дорогоцінних

металів 1 732,2

— протиепізоотичних заходів, бюджетних установ

агропромислового комплексу та інших його витрат 7 587,9

— заходів з водного господарства 8 226

— охорони, селекції та відтворення рибних запасів 1 900

— земельної реформи та землевпорядкування 700

— державної програми створення золотодобувної

промисловості 2 841

— державної програми підтримки селекції у

рослинництві 8 184

— державної програми підтримки селекції у

тваринництві 9 356,6

— докорінного поліпшення земель 1 053,1

— лісового господарства, охорони і захисту лісів 10 842

— витрат на закладення і догляд за молодими садами,

виноградниками 3 500

— витрат, пов «язаних із поданням допомоги

і частковою сплатою процентів по виданих кредитах:

підприємцям 500

селянським (фермерським) господарствам 950

колективним сільськогосподарським підприємствам 250,3

— заготівлі сільськогосподарської продукції за

державним контрактом (бюджетна позичка) 30 000

— витрат на забезпечення державних матеріальних

резервів 148 425

з них на закупівлю зерна 50 000

— інших видатків на народне господарство 36 403,3

Видатки на технічне переозброєння підприємств

паливно-енергетичного комплексу (фонд розвитку

паливно-енергетичного комплексу) 108 000

з них:

вугільної промисловості 100 000

Фінансування житлово-комунального та

шляхового господарства — разом 7 000,2

у тому числі:

— капітальний ремонт житлового фонду 972

— благоустрій міст і селищ міського типу 28,2

— ремонт та утримання доріг загального

користування державного значення 6 000

Реставрація пам «яток архітектури 628

Охорона навколишнього природного середовища 9 566

Фінансування заходів, пов «язаних з поверненням

кримськотатарського народу та осіб інших

національностей, які були незаконно депортовані

з України 100

Національна оборона — разом 137 962

у тому числі:

— утримання Збройних Сил України 116 962

— закупівля озброєнь і військової техніки 18 000

— науково-дослідні і дослідно-конструкторські

роботи 3 000

Штаби і війська цивільної оборони 1 800

Фінансування заходів щодо ліквідації

стратегічних озброєнь 1 500

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки

держави — разом 138 250

у тому числі:

— Служба безпеки України 17 800

— органи внутрішніх справ та війська

внутрішньої і конвойної охорони 71 400

— кримінально-виправна система 22 000

— Прикордонні війська України 15 000

— Національна гвардія України 4 200

— Головне управління урядового зв «язку 6 950

— Управління державної охорони України 900

Місцеві державні податкові інспекції 12 300

Додаткові асигнування на фінансування

матеріально-технічного забезпечення

спеціальних підрозділів по боротьбі з

організованою злочинністю 1 100

Утримання органів законодавчої, виконавчої

та судової влади — разом 41 630

у тому числі:

— законодавчої влади 6 100

— виконавчої влади 27 000

з них:

Кабінет Міністрів України 1 737

фінансове забезпечення функцій

Президента України — глави держави 1 881

— судової влади 8 530

з них:

Верховний Суд України 800

Прокуратура України 8 000

Фінансування заходів, визначених Національною

програмою поліпшення безпеки гігієни праці

та виробничого середовища 70

Зовнішньополітична діяльність — разом 46 985

у тому числі:

— внески до міжнародних організацій,

членом яких є Україна, — разом 30 525

з них до:

— бюджету ООН та органів і спеціальних

установ системи ООН 25 632

— міжнародних фінансових організацій 4 368

— міждержавних установ СНД 525

— утримання дипломатичних представництв

України за кордоном 10 653,7

— придбання за кордоном у власність України

приміщень для розміщення дипломатичних

представництв 4 546,3

— видатки на короткотермінові відрядження за

кордон відповідальних працівників органів

державної виконавчої влади 1 226,3

— інші неторговельні витрати 33,7

Інші видатки бюджету 9 420,4

Резервний фонд Кабінету Міністрів України 25 000

Заходи, пов «язані з ліквідацією наслідків

Чорнобильської катастрофи та соціальним

захистом населення, — разом 179 455,9

у тому числі:

— витрати на соціальний захист громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи 115 077,5

— державні капітальні вкладення 32 470,7

— самостійне переселення громадян з

радіоактивно забруднених територій і

будівництво житла для громадян,

віднесених до категорії 1 8 562,1

— витрати на забезпечення робіт у зоні

відчуження 9 526,8

— інші цільові Чорнобильські програми 13 818,8

Видатки Пенсійного фонду України 730 090

— з них видатки для запровадження доплат

окремим групам пенсіонерів до межі

малозабезпеченості 120 000

Видатки Державного фонду сприяння зайнятості

населення 28 775,6

Видатки по обслуговуванню державного зовнішнього

боргу 275 872,5

Видатки по обслуговуванню державного внутрішнього

боргу 36 049,8

Компенсація вартості будівництва об «єктів

соціально-культурного призначення на селі 25 000

Кошти, що підлягають передачі до бюджетів

областей та міста Севастополя з Державного

бюджету України 81 107,5

Стаття 5. Установити розподіл видатків Державного бюджету України в розрізі міністерств і відомств, а також граничні асигнування на оплату праці згідно з додатком N 1.

Стаття 6. Затвердити на 1996 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

Акцизний збір Податок на Прибутковий

добавлену податок з

вартість громадян

Автономна Республіка Крим 100 100 100

Області:

Вінницька 20 100 50

Волинська 20 100 50

Дніпропетровська 20 24,2 50

Донецька 20 23,4 50

Житомирська 20 100 50

Закарпатська 20 100 50

Запорізька 20 20 50

Івано-Франківська 20 89 50

Київська 20 91,6 50

Кіровоградська 20 100 50

Луганська 20 72,8 50

Львівська 20 59,6 50

Миколаївська 20 100 50

Одеська 20 45,3 50

Полтавська 20 20 50

Рівненська 20 100 50

Сумська 20 53,1 50

Тернопільська 20 100 50

Харківська 20 44,7 50

Херсонська 20 100 50

Хмельницька 20 100 50

Черкаська 20 78,8 50

Чернівецька 20 100 50

Чернігівська 20 86,3 50

м. Київ 20 20 50

м. Севастополь 100 100 100

Установити, що зарахування податку на прибуток підприємств до відповідних бюджетів здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про бюджетну систему України «(512−12).

При зміні протягом 1996 року форм власності та підпорядкування платників податку на прибуток порядок його зарахування до відповідних бюджетів залишається незмінним до кінця року.

Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України дотації бюджетам окремих областей та міста Севастополя у сумі 81 107,5 млрд. карбованців на фінансування видатків місцевих бюджетів, що не покриваються доходами, у тому числі:

млрд. крб.

Вінницька 8 195,5

Волинська 7 473,8

Житомирська 12 318,4

Закарпатська 12 623

Кіровоградська 7 143,6

Миколаївська 1 311,2

Рівненська 2 014,8

Тернопільська 6 504

Херсонська 9 264,5

Хмельницька 7 082,8

Чернівецька 5 625,1

м. Севастополь 1 550,8

Стаття 8. Затвердити суму коштів у розмірі 47 335 млрд. карбованців, які передаються з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва до Державного бюджету України, в тому числі:

млрд. крб.

Автономна Республіка Крим 13 086,0

Області:

Запорізька 1 553,5

Полтавська 1 445,8

м. Київ 31 249,7

Перерахування зазначених коштів до Державного бюджету України здійснюється у розмірах, визначених розписом доходів і видатків Державного бюджету України на 1996 рік.

У разі несвоєчасного надходження цих коштів до Державного бюджету України надати право Міністерству фінансів України встановлювати стовідсоткове зарахування до Державного бюджету України сум загальнодержавних податків і зборів, що сплачуються на відповідній території, до повного погашення заборгованості.

Стаття 9. Установити, що акцизний збір із ввезених на територію України підакцизних товарів зараховується до Державного бюджету України.

Стаття 10. Повернуті в 1996 році бюджетні позички, що були надані Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним організаціям та товаровиробникам через фінансові органи, обліковуються в окремому розділі доходів Державного бюджету України та використовуються в міру надходження для фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції за державними контрактами 1995−1996 років на зворотній основі. Надати право органам системи Міністерства фінансів України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість по наданих їм у 1994−1996 роках позичках, у тому числі і у вигляді товарного кредиту (на умовах поточного року, оренди, лізингу) під державний контракт сільськогосподарської продукції, та інших позичках, а також нецільового їх використання з нарахуванням пені в розмірі 0,5 відсотка непогашеної заборгованості (сум нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

Стаття 11. Установити, що у 1996 році до складу доходів Державного бюджету України зараховуються:

а) виручка від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих митними, правоохоронними та іншими уповноваженими на це органами, а також суми, одержані від реалізації товарів та інших предметів, що зберігалися під митним контролем, власник яких не знайшовся у встановлений нормативними актами термін, за винятком витрат, пов «язаних із зберіганням, пересиланням, перевезенням і реалізацією зазначених товарів, а також конфіскована іноземна валюта та сума відшкодованих державі збитків, заподіяних державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, внаслідок корупційних діянь та протиправного використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, з наступним спрямуванням 20 відсотків одержаних коштів на розвиток матеріально-технічної бази митних, правоохоронних та інших уповноважених на це органів понад асигнування, передбачені на утримання зазначених органів у Державному бюджеті України;

б) доходи, одержані Міністерством зовнішніх економічних зв «язків і торгівлі України від аукціонного продажу квот на експорт товарів, після покриття витрат, пов «язаних з проведенням аукціону;

в) кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб «єктів господарської діяльності та у валюті України за видачу експортних та імпортних ліцензій;

г) консульські збори, що справляються на території України в іноземній валюті, з наступним спрямуванням їх на розвиток дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне оснащення пунктів оформлення віз у межах сум, передбачених у Державному бюджеті України на ці видатки.

Дозволити Міністерству закордонних справ України використовувати до 15 відсотків консульських зборів, фактично отриманих за межами України, на витрати, пов «язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у разі смерті українських громадян, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт у консульських відділах посольств України за кордоном;

д) кошти, в тому числі в іноземній валюті, від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна, передачі в оренду основних фондів Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги спрямовуються цільовим призначенням на фінансування матеріально-технічного та наукового забезпечення, будівництва житла та вирішення інших соціальних питань військовослужбовців та членів їх сімей понад асигнування, передбачені на утримання зазначених органів у Державному бюджеті України;

е) збори за виконання робіт по наданню послуг при здійсненні екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, розмір і порядок використання яких встановлюються Кабінетом Міністрів України. Дозволити 20 відсотків зазначених коштів за пропозицією Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України спрямовувати для цільового використання на розвиток матеріально-технічної бази таких пунктів пропуску через державний кордон;

є) різниця в цінах на імпортований газ між ціною реалізації газу споживачам України і ціною закупівлі газу по імпорту з урахуванням витрат на транспортування його через територію України та націнки за послуги по його закупівлі та реалізації, погоджених з Міністерством економіки України.

Стаття 12. Установити, що позабюджетні фонди місцевих Рад, за винятком тих, відрахування до яких не є обов «язковими згідно з законодавством України, у 1996 році включаються до відповідних місцевих бюджетів без зміни їх цільового призначення.

Стаття 13. Таємно.

Стаття 14. Таємно.

Стаття 15. Збільшити у 1,45 раза ставки земельного податку, встановлені Законом України «Про плату за землю «(2535−12), з урахуванням їх підвищення у 1994−1995 роках.

Стаття 16. Звільнити у 1996 році від сплати земельного податку військові частини, установи, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи, підприємства та організації (що утримуються за рахунок бюджету) Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, прикордонних військ, військ цивільної оборони за умови цільового використання цих земель.

Вітчизняні підприємства авіаційної, ракетно-космічної, суднобудівної промисловості, а також підприємства, які виробляють військову техніку та боєприпаси, звільняються від сплати земельного податку по земельних ділянках, на яких знаходяться аеродроми, полігони, дослідно-випробувальні станції, добудовчі набережні, цехи небезпечних виробництв, а також гірничо-металургійні підприємства — по земельних ділянках, на яких знаходяться відвали і хвостосховища, та земельні ділянки, на яких розміщені склади державного та мобілізаційного резервів.

Перелік зазначених підприємств та розміри земельних ділянок, що підлягають звільненню від сплати земельного податку, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних міністерств та відомств, погодженим з органами Державного комітету України по земельних ресурсах.

Стаття 17. Включити до складу Державного бюджету України на 1996 рік бюджет Пенсійного фонду України по доходах і видатках у сумі 730 090 млрд. крб. та бюджет Фонду сприяння зайнятості населення по доходах у сумі 38 775,6 млрд. крб. і видатках — 28 775,6 млрд. карбованців. Спрямувати надходження до Фонду сприяння зайнятості населення в сумі 10 000 млрд. крб. на фінансування заходів по соціальному захисту населення.

Стаття 18. Включити до складу доходів і видатків Державного бюджету України на 1996 рік кошти Державного інноваційного фонду і його регіональних відділень по внесках підприємств і господарських організацій з одночасним збереженням їх цільового призначення.

Стаття 19. Установити загальний обсяг внутрішніх державних позик на 1996 рік у сумі 332,9 трлн. крб., у тому числі із спрямуванням на погашення позик 1995−1996 років і виплату доходу по них суми у розмірі 128,4 трлн. карбованців.

Випуск внутрішніх державних позик у 1996 році здійснювати на безвідсотковій (дисконтній) основі.

Стаття 20. Витрати Державного бюджету України з обслуговування іноземних кредитів, наданих юридичним особам України на умовах валютної самоокупності під гарантії Кабінету Міністрів України, підлягають відшкодуванню цими особами в місячний термін.

Головній державній податковій інспекції України, державним податковим інспекціям по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах у разі невідшкодування у місячний термін позичальником іноземного кредиту, одержаного під гарантії Уряду України, витрат Державного бюджету України, що виникли у зв «язку з покриттям гарантом заборгованості за цей кредит, забезпечити за поданням фінансових органів за місцезнаходженням позичальника стягнення з нього у безспірному порядку повної суми не здійснених у строк платежів з урахуванням пені.

Стаття 21. Внески підприємств і господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення провадяться у порядку і розмірах, установлених на 1995 рік.

Стаття 22. Установити, що в 1996 році податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується у розмірах, передбачених Декретом Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993 року N 34−93 «Про ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів «з урахуванням статті 18 Закону України «Про Державний бюджет України на 1995 рік «(126/95-ВР), збільшених у 1,5 раза.

Стаття 23. Установити, що перерахунки посадових окладів і розмірів заробітної плати педагогічним, медичним, науково-технічним працівникам, працівникам культури та викладачам вищої школи здійснюються в межах затвердженого фонду оплати праці, розрахованого відповідно до статті 52 Закону Української РСР «Про освіту «(1060−12), статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров «я (2801−12), статті 18 Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності «(1977−12), статті 28 Основ законодавства України про культуру (2117−12), а навчально-допоміжному та обслуговуючому персоналу і спеціалістам — відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України.

Перегляд рівня посадових окладів (ставок заробітної плати) зазначеної категорії працівників провадиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Установити, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7−93 «Про державне мито », поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами.

Стаття 25. Установити, що кошти, які надходять від обов «язкових відрахувань до Фонду сприяння зайнятості населення, можуть спрямовуватися на фінансування підготовки спеціалістів, яку забезпечує Міністерство освіти України та інші міністерства і відомства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади.

Стаття 26. Установити, що до Державного бюджету України зараховуються дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств загальнодержавної власності.

Дозволити спрямовувати зазначені кошти на покриття витрат, пов «язаних із здійсненням уповноваженими особами функцій з управління акціями, паями, частками майна господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності згідно з нормами витрат, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Установити, що акціонерне товариство «Укргазпром «вносить до Державного бюджету України відрахування від плати за транзит природного газу трубопровідним транспортом через територію України в розмірі, еквівалентному 0,37 долара США за 1000 куб. метрів природного газу на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади виходячи з обсягу газу, транспортованого через територію України.

Стаття 28. Надати підприємствам промисловості, транспорту, агропромислового та будівельного комплексів відстрочку до 1 грудня 1996 року по сплаті податків і платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів, що не сплачені платниками за станом на 1 січня 1996 року, та сум пені, штрафних та фінансових санкцій, що були нараховані підприємствам і організаціям за станом на 1 січня 1996 року. Рішення про відстрочку платежів приймається по сумах заборгованості, яка не сплачена на дату винесення рішення, без нарахування пені і відсотків за користування податковим кредитом, починаючи з 1 січня 1996 року.

Зупинити до 1 січня 1997 року дію пункту 3 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8−93 «Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів «та пункту 5 статті 11 Закону України «Про систему оподаткування «(1251−12) в частині строків сплати донарахованих у 1996 році сум пені, штрафних та фінансових санкцій. (Частина друга статті 28 втратила чинність в частині, що стосується Декрету N 8−93 (8−93) на підставі Закону N 2181-III (2181−14) від 21. 12. 2000 — набирає чинності з 1 квітня 2001 року)

Установити, що суми пені, фінансові та штрафні санкції, нараховані за наслідками перевірок контролюючих органів у поточному році, сплачуються підприємствами та організаціями до бюджетів і фондів протягом 1996 року щомісячно рівними частинами.

Міністерству фінансів України затвердити порядок оформлення відстрочок по платежах до бюджету, державних позабюджетних фондів та термін сплати відстрочених сум платежів, пені, фінансових і штрафних санкцій з урахуванням фінансового стану підприємств.

Зупинити дію статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 1995 рік «(126/95-ВР) та статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8−93 «Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів «щодо надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів по недоїмці, яка створилась після 1 січня 1996 року. (Частина п «ята статті 28 втратила чинність в частині, що стосується Декрету N 8−93 (8−93) на підставі Закону N 2181-III (2181−14) від 21. 12. 2000 — набирає чинності з 1 квітня 2001 року) (Дію статті 28 продовжено до набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 1997 рік », у тому числі в частині надання підприємствам промисловості, транспорту, агропромислового та будівельного комплексів відстрочки по сплаті податків і платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів, що не сплачені платниками за станом на 1 січня 1996 року, і сум пені, штрафних та фінансових санкцій, що були нараховані підприємствам і організаціям за станом на 1 січня 1996 року згідно з Постановою В Р N 541/96-ВР від 22. 11. 96)

Стаття 29. Установити на 1996 рік видатки на утримання митних органів у сумі 6 300 млрд. крб., у тому числі на заробітну плату 3 175 млрд. карбованців. Зазначені видатки провадяться Державним митним комітетом України згідно з поквартальним їх розподілом, погодженим з Міністерством фінансів України за рахунок надходжень на рахунки митних органів від штрафів або вартості предметів, вилучених для забезпечення стягнення штрафу при порушенні митних правил, сум пені та інших санкцій, передбачених митним законодавством, мита.

Сума перевищення надходжень по зазначених доходах над фактичними витратами на утримання митних органів згідно з поквартальним розподілом цих видатків щоквартально до 15 числа першого місяця наступного за звітним кварталу перераховується Державним митним комітетом України в доход Державного бюджету України.

Установити, що кошти, які надходять від справляння мита на товари, що ввозяться (вивозяться) громадянами через митний кордон, зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 30. Надати право Державному комітету України по матеріальних резервах стягувати у безспірному порядку з юридичних осіб, на відповідальному зберіганні яких знаходяться матеріальні цінності державного резерву, за самовільне відчуження (використання, реалізацію) матеріальних ресурсів штраф у розмірі 100 відсотків вартості матеріальних ресурсів у цінах на час виявлення факту відчуження, а також пені у розмірі 0,5 відсотка вартості відсутнього обсягу за кожний день до повного їх повернення. Зазначені кошти зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування державного резерву.

Стаття 31. Установити, що у 1996 році справляння, контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати податку на добавлену вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, здійснюються Державним митним комітетом України за діючими ставками при митному оформленні таких товарів одночасно зі справлянням мита та митних зборів. Об «єктом обкладення податком на добавлену вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) на територію України, є їх митна вартість з урахуванням мита та митних зборів (а по підакцизних товарах і сум акцизного збору), а об «єктом обкладення акцизним збором є кількісні показники або митна вартість таких товарів з урахуванням мита та митних зборів згідно з чинним законодавством.

Стаття 32. Продовжити на 1996 рік термін дії статей 12, 16, 24, 25, 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 1995 рік «(126/95-ВР).

(Стаття 33 втратила чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21. 05. 97)

Стаття 34. Частину восьму статті 33 Закону України «Про державну службу «(3723−12) викласти у такій редакції:

" Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет України та інші джерела, визначені для цієї мети положеннями про органи державної виконавчої влади, затвердженими указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України ".

Стаття 35. Зупинити дію статті 48 Закону Української РСР «Про освіту «(1060−12) в частині оплати в повному обсязі виконаної роботи учнями професійно-технічних училищ під час виробничого навчання і практики. Установити, що порядок оплати за виконану роботу визначається Кабінетом Міністрів України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 22 березня 1996 року

N 96/96-ВР

Додаток N 1

до Закону України

" Про Державний бюджет

України на 1996 рік «

Видатки Державного бюджету України по міністерствах і

відомствах та граничні асигнування на оплату праці

(млрд. крб.)

---------------------

Видатки | Всього | в т. ч.

| витрат | заробітна

| | плата

-----------------------------------------------------------------

Соціальний захист населення — разом 133 654,7 75,4

з них:

— утримання регіональних пунктів тимча-

сового розміщення біженців 445 23

у тому числі:

Міністерство України у справах

національностей, міграції та культів 445 23

— виплата компенсацій відповідно до

Закону України «Про реабілітацію жертв

політичних репресій в Україні «200

у тому числі:

Міністерство фінансів України 200

— відшкодування банкам різниці процент-

них ставок по пільгових кредитах на

індивідуальне будівництво на селі 0,6

у тому числі:

Міністерство фінансів Автономної

Республіки Крим, облфінуправління,

Київське та Севастопольське міськфін-

управління 0,6

— компенсація додаткових витрат на

будівництво житла за рахунок коштів

населення 1030

у тому числі:

Міністерство фінансів Автономної

Республіки Крим, облфінуправління,

Київське та Севастопольське міськфін-

управління 1030

соціальне забезпечення 129 549,5 52,4

з них:

— пенсії військовослужбовцям та особам

начальницького і рядового складу

органів внутрішніх справ 72 981

у тому числі:

Державний спеціалізований комерційний

ощадний банк України 72 981

— перерахування до Пенсійного фонду на

виплати пенсій військовослужбовцям

рядового, сержантського і старшинсько-

го складу строкової служби та їх

сім «ям 31 000

у тому числі:

Пенсійний фонд України 31 000

— кошти бюджету, що передаються до

Фонду соціального захисту інвалідів 19 000

з них Національна програма

" Діти України «80

у тому числі:

Міністерство соціального захисту

населення України 19 000

— кошти на утримання будинків-інтер-

натів та інших установ соціального

забезпечення 6568,5 52,4

у тому числі:

Міністерство соціального захисту

населення України 2168,9 32,4

Міністерство сільського господарства

та продовольства України 235 20

інші громадські організації інвалідів

і ветеранів війни і праці 4164,6

— фінансування заходів, пов «язаних із

здійсненням державного регулювання

цін 2429,6

з них:

— тверде паливо 70,4

у тому числі:

Український концерн торф «яної

промисловості «Укрторф «70,4

— здешевлення вартості будівництва

житла молодіжними житловими

комплексами 1650

у тому числі:

Фонд сприяння молодіжному житловому

будівництву 1650

— житлово-комунальне господарство

(централізовані видатки) 709,2

у тому числі:

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 115

Національна академія наук України 31,2

Українська академія аграрних наук 25

Відомчий житловий фонд 538

Фінансування соціально-культурних

закладів, установ та заходів — разом 251 618,3 73 285,9

у тому числі:

освіти 131 826,1 48 749,0

у тому числі:

Міністерство освіти України 87 972,1 31 052

з них на Національну програму

" Діти України «7927,8

Міністерство сільського господарства

та продовольства України 11 876 5338

Міністерство охорони здоров «я України 6786 4053

Міністерство економіки України 43 17

Міністерство енергетики і електрифі-

кації України 355 163

Міністерство зв «язку України 437 239

Міністерство культури і мистецтв

України 2220 1081

Міністерство лісового господарства

України 421 143

Міністерство України у справах

молоді і спорту 1770 365

Міністерство охорони навколишнього

природного середовища та ядерної

безпеки України 17 7

Міністерство рибного господарства

України 223 40

Міністерство промисловості України 2445 899

Міністерство соціального захисту

населення України 267 48

Міністерство статистики України 11

Міністерство транспорту України 822 368

Міністерство фінансів України 600 161

Міністерство юстиції України 20 10

Міністерство зовнішніх економічних

зв «язків і торгівлі України 50 15

Міністерство закордонних справ України 70 21

Українська академія аграрних наук 246 89

Національний аграрний університет 1042 340

Адміністрація Президента України 100

Українське об «єднання цивільної авіації

" Аеропорти України «56 22

Національна Академія наук України 285 55

Українська академія державного управління

при Президенті України 414 100

Вища атестаційна комісія України 12 6

Верховний Суд України 10

Генеральна прокуратура України 25 10

Господарське управління Кабінету

Міністрів України 100 15

Головне управління геодезії, картографії

та кадастру при Кабінеті Міністрів

України 50 15

Головне управління державної служби при

Кабінеті Міністрів України 68

Головна державна податкова інспекція

України 69

Лікарсько-санітарна служба Південно-

Західної залізниці Міністерства

транспорту України 93 39

Державний комітет України по водному

господарству 37 16

Державний комітет України по житлово-

комунальному господарству 211 95

Державний комітет України по геології

і використанню надр 120 39

Державний комітет України по земельних

ресурсах 10

Державний комітет України у справах

містобудування і архітектури 11 3

Державний комітет України з питань

державних секретів 3

Державний митний комітет України 78 42

Державний комітет України по нагляду

за охороною праці 37 9

Державна служба України з питань

технічного захисту інформації 1

Державний комітет України по

стандартизації, метрології та

сертифікації 94 32

Державний комітет телебачення і

радіомовлення України 22 7

Державний комітет України по харчовій

P

a

o

<

R

|

'

,

B*

R

T

x00D0

x02DC

x1C00 промисловості 1462 506

Державний комітет України з питань

науки, техніки та промислової політики 8 2

Державний комітет України по

матеріальних резервах 19 6

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та вино-

робної промисловості 531 175

Відділ навчальних закладів

" Укрзалізниці «Міністерства тран-

спорту України 3662 1368

Київський університет

ім. Тараса Шевченка 2113 606

Національний університет

" Києво-Могилянська академія «605 76

Головне контрольно-ревізійне

управління України 15

Лікувально-оздоровче об «єднання при

Кабінеті Міністрів України 23 6

Національне агентство з питань

інформатизації 2

Видавництво «Преса України «25 9

Координаційна Рада Спілки піонерських

організацій України 300 55

Українська державна будівельна

корпорація (Укрбуд) 436 181

Український союз об «єднань,

підприємств і організацій побутового

обслуговування населення «Укрсоюзсервіс «168 66

Український державний концерн місцевої

промисловості (Укрмісцевпром) 190 58

Українське об «єднання «Укрнафтопродукт «17 7

Товариство сприяння обороні України 2038 388

Управління справами Верховної Ради

України 26 8

Центральна спілка споживчих товариств

" Укоопспілка «587 278

із загальних видатків на фінансування

освіти:

на книговидання 9288

культури 29 740 8071,2

у тому числі:

Міністерство культури і мистецтв України 10 519,1 2437,6

Міністерство охорони здоров «я України 126,7 26,5

Державний комітет України по харчовій

промисловості 53,2 33,5

Міністерство сільського господарства

і продовольства України 133 84

Міністерство фінансів України 216,4 7

Міністерство промисловості України 27 7

Державний комітет України у справах

містобудування і архітектури 187,5 26,7

Державний комітет телебачення і

радіомовлення України 15 304,3 4870

Міністерство економіки України 7 2,9

Міністерство України у справах молоді

і спорту 2,5 0,9

Академія педагогічних наук України 6 3,3

Управління справами Верховної Ради України 32 6,8

Спілка дизайнерів України 6,5 2,5

Спілка художників України 63,9 19,1

Спілка театральних діячів України 47,6 5,3

Спілка фотохудожників України 22,4 9,3

Всеукраїнська музична спілка 79,3 17,5

Спілка композиторів України 76,8 5,4

Спілка майстрів народного мистецтва

України 40 10,8

Спілка кінематографістів України 44,9 10,6

Спілка письменників України 65 22

Спілка журналістів України 8,7 5,8

Спілка архітекторів України 6 2,8

Національна комісія з питань повернення в

Україну культурних цінностей при Кабінеті

Міністрів України 19,7 2,8

Центр «Український дім «при Кабінеті

Міністрів України 107 11,1

Український центр творчості дітей

та юнацтва 7,3

Державний комітет України по туризму 140

Товариство зв «язків з українцями за

межами України 78,8

Національна кінематика України 60 18

Міністерство України у справах

національностей та міграції 65

Всеукраїнське товариство «Просвіта «

ім. Тараса Шевченка 23

Міністерство України у справах преси

та інформації 770 90

Головна Рада Українського товариства

охорони пам «яток історії та культури 54,1 35,6

Українське національне інформаційне

агентство 374 86,2

Державне агентство з авторських

і суміжних прав 2

Редакція газети «Робітнича газета «50

Редакція газети «Урядовий кур «єр «140 30

Рада професійної спілки залізничників

і транспортних будівельників України 22 13,9

Головне архівне управління при Кабінеті

Міністрів України 190 73,4

Комітет по Державних преміях

ім. Т. Г. Шевченка при Кабінеті

Міністрів України 6

Редакція газети «Голос України «500 53,8

ЦК професійної спілки авіапрацівників

України 7,2 4,5

Міністерство рибного господарства України 1,1 0,6

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та виноробної

промисловості 47 34

із загальних видатків на фінансування

культури:

на книговидання і пресу 1042,6

на придбання літератури 1000

на фінансування Програми збереження і

розвитку малочисельних корінних народів

України — кримських караїмів і кримчаків 40

охорони здоров «я 56 207,2 15 072,8

у тому числі:

Міністерство охорони здоров «я України 23 563,2 5836,5

з них:

заходів по імунопрофілактиці та боротьбі з

епідеміями та централізованих заходів по

профілактиці та лікуванню туберкульозу 2000

Національна програма «Діти України «100

Національна програма «Планування сім «ї «170

Українське об «єднання цивільної авіації

" Аеропорти України «220,6 106,6

Лікувально-оздоровче об «єднання при

Кабінеті Міністрів України 4977,9 945,1

Міністерство освіти України 85,4 43,7

Міністерство сільського господарства

і продовольства України 937 381

Акціонерна судноплавна компанія

" Укррічфлот «502,3 53,4

Міністерство соціального захисту

населення України 1635 242,1

Національна академія наук України 709,5 133,2

Академія медичних наук України 8024,8 1591,9

Державний комітет України з питань

науки, техніки та промислової політики 3,7 1,4

Управління справами Верховної Ради України 1000 111,6

Лікарсько-санітарна служба Південно-

Західної залізниці Міністерства

транспорту України 11 941,3 5234,3

Національний комітет Товариства Червоного

Хреста України 596,2 385,3

Орендне підприємство — фірма «Укргазбуд «7,5 4,8

Національний комітет по боротьбі із

захворюванням на СНІД при Президенті

України 2000

Міністерство рибного господарства України 2,8 1,9

фізичної культури та молодіжних заходів 6495 1392,9

у тому числі:

Міністерство України у справах молоді

і спорту 4470 778,1

Фізкультурно-спортивне товариство «Колос «740 322,7

Контрольно-рятувальні служби туристсько-

спортивної спілки України 57 26,2

Центральний спортивний клуб «Гарт «675 187,3

Українське молодіжне аерокосмічне об «єднання

" Сузір «я «20

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо «230

Спортивне товариство профспілок «Україна «83 13,2

Товариство сприяння обороні України 220 65,4

витрат на забезпечення підготовки та участі

спортсменів України в XXVI Олімпійських

іграх і III Параолімпійських іграх 1996

року 2350

у тому числі:

Міністерство України у справах молоді

і спорту 2350,0

видатків на утримання об «єктів соціально-

культурної сфери, які передаються

підприємствами загальнодержавної

власності до комунальної власності 25 000,0

Фінансування науки 72 240,8 37 313,4

у тому числі:

Національна академія наук України 15 578,1 10 079

Українська академія аграрних наук 6366,6 3183,3

Академія медичних наук України 972,5 641,9

з них: Національна програма

" Діти України «30

Академія педагогічних наук України 618,9 383,7

Академія правових наук України 76,7 47,8

Національний університет

" Києво-Могилянська академія «24,4 15,8

Київський університет ім. Тараса Шевченка 424,1 274,8

Національний аграрний університет 64,3 38,1

Міністерство освіти України 5446,6 3638,3

Міністерство охорони здоров «я України 3933,4 2462,3

Міністерство соціального захисту

населення України 88,4 49,6

Міністерство юстиції України 113,2 62,8

Міністерство економіки України 1249,9 886,2

Міністерство праці України 102,2 59,9

Міністерство зв «язку України 65 33

Міністерство вугільної промисловості

України 568 327,1

Міністерство статистики України 172,3 82,7

Міністерство України у справах молоді

і спорту 56,5 28,8

Міністерство лісового господарства України 129,2 63,7

Міністерство машинобудування, військово-

промислового комплексу та конверсії України 1394,3 693

Міністерство промисловості України 638,7 307,7

Міністерство культури і мистецтв України 88,3 43

Міністерство охорони навколишнього природ-

ного середовища та ядерної безпеки України 443,8 241

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 913,9 457

Міністерство транспорту України 224,8 125,9

Міністерство зовнішніх економічних зв «язків

і торгівлі України 24 12,2

Міністерство фінансів України 131,8 75,3

Міністерство України у справах преси

та інформації 52,7 29,4

Міністерство енергетики і електрифікації

України 36,5 19,4

Штаб цивільної оборони України 18 9

Державний комітет України з питань науки,

техніки та промислової політики 6261,9 4013,9

Державний комітет України у справах

містобудування і архітектури 215,2 109,3

Державна служба України з питань

спеціальної інформації та критичних

технологій 20,8 12,6

Державний комітет України по

гідрометеорології 138,1 87

Державний комітет України по стандарти-

зації, метрології та сертифікації 624 361,9

Державний комітет України по використанню

ядерної енергії 76 30

Державний комітет України по харчовій

промисловості 139,9 63,2

Державний комітет України по водному

господарству 45 20,8

Міністерство рибного господарства України 256,2 115,3

Державний комітет України по житлово-

комунальному господарству 189,3 75,7

Державна акціонерна компанія «Укрресурси «43,7 27,4

Державний комітет України по нагляду за

охороною праці 67,1 31,5

Державний комітет України з питань

державних секретів 3,2 1,4

Державний комітет України з медичної та

мікробіологічної промисловості 388,6 152,7

Державний комітет нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості України 20 10

Державна служба України з питань

технічного захисту інформації 69 34

Державний митний комітет України 120 64,8

Державний комітет України з

енергозбереження 260 149,5

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та виноробної

промисловості 11 5,5

Київська міська державна адміністрація 6 3

Національний інститут стратегічних

досліджень 70 43,5

Науково-виробничий центр страхової

документації України 365,8 182,9

Консорціум «Укрфітотерапія «10 4

Український державний концерн по

виробництву цементу і азбоцементних

виробів (Укрцемент) 7,3 3,7

Українська державна корпорація по

виконанню монтажних і спеціальних

будівельних робіт (Укрмонтажспецбуд) 22,2 11,3

Український державний концерн місцевої

промисловості (Укрмісцевпром) 1 0,5

Центр розвитку і реконструкції економіки

при Кабінеті Міністрів України 31,1 19,4

Українська державна корпорація

промисловості будівельних матеріалів

(Укрбудматеріали) 81,3 35,6

Українська державна корпорація по

будівництву, ремонту та утриманню

автомобільних доріг «Укравтодор «6 3,4

Українська науково-виробнича асоціація по

виробництву медичної техніки та інструменту

(Укрмедприлад) 197,5 100,5

Українське товариство сліпих 16 8

Українське товариство глухих 17 10,5

Комітет по використанню повітряного

простору України «Украеронавігація «10 6,1

Головне архівне управління при

Кабінеті Міністрів України 21 12,8

Науково-дослідний інститут проблем

механіки «Ритм «20,1 11,1

Національний науковий центр «Харківський

фізико-технічний інститут «611 305,5

Комітет по Державних преміях України в

галузі науки та техніки при Кабінеті

Міністрів України 60,1 59,3

Національне космічне агентство України 10,1 5,2

Промінвестбанк України 10 5

Державний комітет України по матеріальних

резервах 40 23,8

Національне агентство інформатизації 509,5 285,3

Українська академія державного управління

при Президенті України 49 30,4

Спільне з Міжнародним науковим фондом

фінансування проектів українських вчених 302,7

Державний інноваційний фонд України 20 800 6404,4

з них:

— на фінансування національних,

міжгалузевих, галузевих, регіональних

програм 10 000 6314,4

у тому числі:

Національна академія наук України 8100 5240,1

Українська академія аграрних наук 1000 500

Академія медичних наук України 400 264

Академія педагогічних наук України 400 248

Академія правових наук України 100 62,3

— утримання штатних працівників фонду 105 90

— видатки на капітальний ремонт 95

із загальних видатків на фінансування науки:

на книговидання 47,7

на передплату і закупівлю науково-

технічної літератури 1025,9

Державні капітальні вкладення 90 892

з них:

агропромисловий комплекс 42 000

бюджетні позички 10 000

Кошти на придбання рухомого складу

залізничного транспорту для

пасажирських перевезень 1500

у тому числі:

Міністерство транспорту України 1500

Видатки на реструктуризацію вугільної

промисловості 27 000

у тому числі:

Міністерство вугільної

промисловості України 27 000

Фінансування будівництва житла для

військовослужбовців та осіб рядового

і начальницького складу органів

внутрішніх справ 15 000

у тому числі:

Міністерство оборони України 10 500

з них:

на будівництво житла для військово-

службовців, звільнених у запас або у

відставку, які перебувають на

квартирному обліку місцевих державних

адміністрацій 2000

Міністерство внутрішніх справ України 2990

Служба безпеки України 250

Головне управління урядового зв «язку

Служби Безпеки України 100

Головне управління Командуючого

Національною гвардією України 200

Державний комітет у справах охорони

державного кордону України 600

Штаб Цивільної оборони України 60

Управління Державної охорони України 300

Народне господарство — разом 355 041,4 13 404,3

у тому числі на фінансування:

— бюджетних позичок: 18 000

на створення зимових експлуатаційних

запасів палива для підприємств системи

Міністерства енергетики та електрифі-

кації України 8000

на підтримку державних підприємств 10 000

— геологорозвідувальних робіт з пошуку

твердих корисних копалин та глибокого

розвідувального буріння на нафту і газ 35 900

у тому числі:

Державний комітет України по геології

та використанню надр 28 100

Міністерство промисловості України 340

Державний комітет нафтової, газової

та нафтопереробної промисловості

України 5700

Українська державна корпорація

промисловості будівельних матеріалів

(Укрбудматеріали) 130

Національна академія наук України 70

Міністерство транспорту України 15

Акціонерне товариство лікувально-

оздоровчих установ профспілок України

" Укрпрофоздоровниця «25

Державний комітет України по викорис-

танню ядерної енергії (Держкоматом) 130

Міністерство вугільної промисловості

України 1390

— геологорозвідувальних робіт з пошуку

золота 2790

у тому числі:

Державний комітет України по геології

та використанню надр 2790

— заходів з конверсії підприємств

оборонного комплексу і створення нових

видів цивільної продукції 16 900

у тому числі:

Міністерство машинобудування, військово-

промислового комплексу і конверсії

України 14 900

з них:

для сільськогосподарського

машинобудування 5200

Державний міжнародний аеропорт

" Бориспіль «2000

— Національної космічної програми 6500

у тому числі:

Національне космічне агентство України 6500

— Національної програми досліджень і

використання ресурсів Азово-

Чорноморського басейну, інших районів

Світового океану 2500

у тому числі:

Національне агентство морських

досліджень і технологій при

Кабінеті Міністрів України 2500

— заходів з переробки брухту і відходів

дорогоцінних металів 1732,2

у тому числі:

Міністерство машинобудування, військово-

промислового комплексу та конверсії

України 365

Міністерство промисловості України 306

Державний комітет по використанню

ядерної енергії (Держкоматом) 430

Державне підприємство «Укрбурштин «574,4

Державний гемологічний центр України 26,8

Українська державна корпорація

промисловості будівельних

матеріалів 20

Інститут надтвердих матеріалів

Національної академії наук України 10

— протиепізоотичних заходів, бюджетних

установ агропромислового комплексу

та інших його витрат 7587,9 1060,1

у тому числі:

Українська академія аграрних наук 10,1 6,7

Державний комітет по харчовій

промисловості України 8,8 4,2

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 7561,7 1045

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та

виноробної промисловості 7,3 4,2

— заходів з водного господарства 8226 1825

у тому числі:

Державний комітет України по водному

господарству 8226 1825

— охорони, селекції та відтворення

рибних запасів 1900 231,1

у тому числі:

Міністерство рибного господарства

України 1900 231,1

— земельної реформи та землевпорядку-

вання 700

у тому числі:

Державний комітет України по земельних

ресурсах 700

— державної програми створення золото-

добувної промисловості 2841

у тому числі:

Міністерство промисловості України 2841

— державної програми підтримки селекції у

тваринництві 9356,6

у тому числі:

Українська академія аграрних наук 414

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 8942,6

— державної програми підтримки селекції

у рослинництві 8184

у тому числі:

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 7566,3

Українська академія аграрних наук 432,7

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та вино-

робної промисловості 185

— докорінного поліпшення земель 1053,1

у тому числі:

Міністерство сільського господарства

та продовольства України 864,2

Українська академія аграрних наук 2,5

Державний комітет України по харчовій

промисловості 9,5

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та вино-

робної промисловості 176,9

— лісового господарства, охорони

і захисту лісів 10 842 4255,1

у тому числі:

Міністерство лісового господарства

України 10 081,5 4255,1

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 751,5

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та вино-

робної промисловості 9

— витрат на закладення і догляд за

молодими садами, виноградниками 3500

у тому числі:

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та вино-

робної промисловості 3500

— витрат, пов «язаних із наданням допомоги

і часткових сплат відсотків по

виданих кредитах:

підприємцям 500

у тому числі:

Український фонд підтримки

підприємництва 500

селянським (фермерським) господарствам 950

у тому числі:

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 950

— колективним сільськогосподарським

підприємствам 250,3

у тому числі:

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 250,3

— заготівлі сільськогосподарської

продукції за державним контрактом

(бюджетна позичка) 30 000

у тому числі:

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 30 000

— витрат на забезпечення державних

матеріальних резервів 148 425

у тому числі:

Державний комітет України по

матеріальних резервах 148 425

— інших видатків на народне

господарство 36 403,3 6033

у тому числі:

— топографо-геодезичних робіт 1030

у тому числі:

Головне управління геодезії,

картографії та кадастру при

Кабінеті Міністрів України 1030

— типового проектування 221

у тому числі:

Державний комітет України у справах

містобудування і архітектури 157,5

Міністерство сільського господарства та

продовольства України 24,5

Українська державна будівельна

корпорація (Укрбуд) 6

Державний комітет України по житлово-

комунальному господарству 5

Державний комітет України по водному

господарству 1,3

Міністерство економіки України 26,7

— операційних видатків — паспортизації

пам «яток архітектури, премій

архітекторам, оглядів і конкурсів 25,7

у тому числі:

Державний комітет України у справах

містобудування і архітектури 25,7

— спеціальних видатків Міністерства

машинобудування, військово-промислового

комплексу і конверсії України 4100

у тому числі:

Міністерство машинобудування, військово-

промислового комплексу і конверсії

України 4100

— утримання блоку 2 ЧАЕС 1610 590

у тому числі:

Державний комітет України по використанню

ядерної енергії (Держкоматом) 1610 590

— утримання органів Державного нагляду за

дотриманням вимог стандартизації і

метрології 220 90

у тому числі:

Державний комітет України по стандарти-

зації, метрології та сертифікації 220 90

— Головної воєнізованої протифонтанної

частини 105,6 70,6

— невідкладних заходів по розв «язанню

соціально-економічних та екологічних

наслідків діяльності Яворівського ДГХП

" Сірка «та Стебницького ДГХП

" Полімінерал «800

у тому числі:

Міністерство промисловості України 800

— операційних видатків Державного комітету

України по житлово-комунальному

господарству 24,6

у тому числі:

Державний комітет України по житлово-

комунальному господарству 24,6

— утримання фельдзв «язку та спеціалі-

зованих об «єктів 612 140,5

у тому числі

Міністерство зв «язку України 612 140,5

— утримання виробничого об «єднання

" Укрводшлях «823,4

у тому числі:

Міністерство транспорту України 823,4

— утримання місцевих органів Державного

комітету України по нагляду за

охороною праці 1065 696

у тому числі:

Державний комітет України по нагляду

за охороною праці 1065 696

— дотації на часткову компенсацію витрат

по збиткових спортивних спорудах 48,7

у тому числі:

Міністерство України у справах молоді

і спорту 48,7

— програми по виробництву аналогів і

субстанцій 1780

у тому числі:

Державний комітет України з медичної

та мікробіологічної промисловості 1780

— консервації потужностей з виробництва

важкої води (Дніпродзержинське ВО

" Азот ") та налагодження виробництва

вуглю-вуглецю 232

у тому числі:

Міністерство промисловості України 232

— приросту нормативу оборотних коштів

по легкій та харчовій галузях

промисловості 300

у тому числі:

Міністерство промисловості України 150

Державний комітет України по харчовій

промисловості 150

— створення зразку лінії переробки

радіоактивних відходів АЕС 200

у тому числі:

Державний комітет України по викорис-

танню ядерної енергії (Держкоматом) 200

— покриття планових збитків, формування

фондів заохочення і розвитку виробництва

(Українське державне об «єднання

" Радон ") 287

у тому числі:

Міністерство України у справах захисту

населення від наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС 287

— Національного виставочного центру

при Кабінеті Міністрів України 40 28,3

— обласних центрів по гідрометеорології,

морських гідрологічних, метеорологічних

станцій і постів, лабораторій по контролю

за забрудненням навколишнього природного

середовища 1600 700

у тому числі:

Державний комітет України по

гідрометеорології 1600 700

— робіт з хіміко-токсикологічного та

фізико-хімічного контролю 302,6

у тому числі:

Державний комітет України у справах

захисту прав споживачів 302,6

— Державного фонду дорогоцінних металів

і дорогоцінного каміння 2474,2

у тому числі:

Міністерство фінансів України 2474,2

— спеціальних видатків, створення системи

розвитку та захисту критичних технологій 2100

у тому числі:

Державна служба України з питань

спеціальної інформації і критичних

технологій 2100

— пошуку, видобутку та використання

метану вугільних родовищ 540

у тому числі:

Державний комітет України по геології

та використанню надр 540

— утримання Державної воєнізованої

гірничо-рятувальної служби 4183,7 2704,1

у тому числі:

Міністерство вугільної промисловості

України 4183,7 2704,1

— покриття витрат авіакомпаній (утримання

спеціалізованого загону) 780

у тому числі:

Державна авіакомпанія «Авіалінії

України «780

— утворення Державної служби єдиного часу

та придбання для Національного автомати-

зованого інформаційного фонду стандартів

нормативної інформації 450

у тому числі:

Державний комітет України по стандарти-

зації, метрології та сертифікації 450

— робіт по стандартизації та сертифікації

в галузі технічного захисту інформації 55

у тому числі:

Державна служба України з питань

технічного захисту інформації 55

— придбання обладнання для інспекції по

захисту інформації 500

у тому числі:

Державна служба України з питань

технічного захисту інформації 500

— антарктичної станції «Академік

Вернадський «108 0,5

у тому числі:

Національне агентство морських дослід-

жень і технологій 108 0,5

— Державної програми «Гідрографія «1833,1

у тому числі:

Національне агентство морських дослід-

жень і технологій 1833,1

— утримання засобів навігаційного

забезпечення 3378 1013

у тому числі:

Національне агентство морських дослід-

жень і технологій

— видатків Українського науково-техноло-

гічного центру згідно зобов «язань Уряду

по Угоді 26

— витрат на виготовлення марок акцизного

збору на алкогольні напої та тютюнові

вироби 4301,7

у тому числі:

Головна державна податкова інспекція

України 4301,7

— розробки та виготовлення відзнак та

нагород України 246

у тому числі:

Міністерство фінансів України 246

Видатки на технічне переозброєння

підприємств паливно-енергетичного

комплексу (Фонд розвитку паливно-

енергетичного комплексу) 108 000

з них:

Міністерство вугільної промисловості

України 100 000

Фінансування житлово-комунального та

шляхового господарства — разом 7000,2

у тому числі:

— капітальний ремонт житлового фонду 972

у тому числі:

Верховна Рада України 163

Кабінет Міністрів України 379,2

Міністерство економіки України 105

Державний комітет України по житлово-

комунальному господарству 324,8

— благоустрій міст і селищ міського типу 28,2

у тому числі:

Державний комітет України по житлово-

комунальному господарству 28,2

— ремонт та утримання доріг загального

користування державного значення 6000

у тому числі:

Українська державна корпорація по

будівництву, ремонту та утриманню авто-

мобільних доріг (Укравтодор)

Міністерства транспорту України 6000

Реставрація пам «яток архітектури 628

у тому числі:

Державний комітет України у справах

містобудування і архітектури 628

Охорона навколишнього природного

середовища 9566 2608

у тому числі:

Державний комітет України по геології

і використанню надр 900 319

Міністерство лісового господарства

України 1647 157,5

Міністерство охорони навколишнього

природного середовища і ядерної безпеки

України 1350 524,1

Державний комітет України по земельних

ресурсах 1180

Державний комітет України по гідроме-

теорології 270 5

Українська академія аграрних наук 76 36,4

Державний комітет України по житлово-

комунальному господарству 3 1

Державний комітет України по водному

господарству 4140 1565

Фінансування заходів, пов «язаних з повер-

ненням кримськотатарського народу та осіб

інших національностей, які були незаконно

депортовані з України 100

у тому числі:

Міністерство України у справах

національностей та міграції 100

Національна оборона — разом 137 962

у тому числі:

Міністерство оборони України 137 962

Штаби і війська Цивільної оборони

України 1800

Фінансування заходів щодо ліквідації

стратегічних озброєнь 1500

у тому числі:

Міністерство оборони України 1500

Правоохоронна діяльність і забезпечення

безпеки держави — разом 138 250

у тому числі:

— Служба безпеки України 17 800

— органи внутрішніх справ та війська

внутрішньої і конвойної охорони 71 400

у тому числі:

Міністерство внутрішніх справ України 71 400

— кримінально-виправна система 22 000

у тому числі:

Головне управління по виконанню

покарань Міністерства внутрішніх

справ України 22 000

— Прикордонні війська України 15 000

у тому числі:

Державний комітет у справах охорони

державного кордону України 15 000

— Національна гвардія України 4200

у тому числі:

Головне управління Командуючого

Національною гвардією України 4200

— Головне управління урядового зв «язку

Служби Безпеки України 6950

— Управління державної охорони України 900

Місцеві державні податкові інспекції 12 300 9000

у тому числі:

Головна Державна податкова інспекція

України 12 300 9000

Додаткові асигнування на фінансування

матеріально-технічного забезпечення

спеціальних підрозділів боротьби з

організованою злочинністю 1100

у тому числі:

— Міністерство внутрішніх справ України 1000

— Служба безпеки України 100

Утримання органів законодавчої,

виконавчої та судової влади — разом 41 630 19 757,6

у тому числі:

— законодавчої влади 6100 881,4

у тому числі:

Управління справами Верховної

Ради України 6100 881,4

— виконавчої влади 27 000 14 282,2

у тому числі:

Адміністрація Президента України 1881 212,0

Кабінет Міністрів України 1737 286,8

Міністерство економіки України 726,3 428,5

Міністерство закордонних справ України 226,6 113,0

Міністерство зв «язку України 53,6 28,3

Міністерство культури і мистецтв України 74,8 44,3

Міністерство лісового господарства України 70,4 41,6

Міністерство охорони здоров «я України 83,9 45,0

Міністерство охорони навколишнього

природного середовища та ядерної безпеки

України 92,3 56,9

Міністерство праці України 72,1 36,6

Міністерство сільського господарства і

продовольства України 240,5 123,5

Міністерство соціального захисту

населення України 71,6 41,3

Міністерство України у справах захисту

населення від наслідків аварії на ЧАЕС 66,3 35,3

Міністерство України у справах молоді

і спорту 48,4 25,6

Міністерство фінансів України 4283,3 2683,6

Міністерство зовнішніх економічних

зв «язків і торгівлі України 313,6 145,1

Міністерство юстиції України 1093,7 719,1

Міністерство машинобудування,

військово-промислового комплексу і

конверсії України 165,6 94,9

Міністерство освіти України 84,3 54,5

Міністерство України у справах націо-

нальностей та міграції 58,6 31,8

Міністерство промисловості України 193,4 119,7

Міністерство статистики України 3488 2245,9

Міністерство України у справах

преси та інформації 48,2 27,0

Міністерство транспорту України 78,8 43,3

Міністерство вугільної промисловості

України 87,9 56,2

Міністерство рибного господарства

України 49,1 22,9

Державний комітет України у справах

містобудування і архітектури 69,2 33,9

Державний комітет України по водному

господарству 57,7 33,9

Державний комітет України по геології і

використанню надр 44,7 26,3

Державний комітет України по

гідрометеорології 19,9 11,7

Державний комітет України по

житлово-комунальному господарству 45,3 23,9

Державний комітет України по земельних

ресурсах 2227,9 1470,1

Державний комітет України по матеріаль-

них резервах 52,8 34,4

Державний митний комітет України 80,8 42,3

Державний комітет України по

харчовій промисловості 69 40,6

Державний комітет України по

нагляду за охороною праці 64,4 37,8

Державний комітет України з питань

науки, техніки та промислової політики 57,1 33,5

Державний комітет України у справах

релігій 28,6 12,3

Державний комітет України з питань

державних секретів 52,1 30,5

Комітет з питань соціального захисту

військовослужбовців при Кабінеті

Міністрів України 46,6 32,6

Державна служба України з питань

спеціальної інформації та критичних

технологій 40,3 19,9

Державний комітет України з

енергозбереження 38,3 20,1

Державний комітет телебачення і радіо-

мовлення України 39,8 20,9

Державний комітет України по стандарти-

зації, метрології та сертифікації 60 34,7

Національний комітет боротьби із

захворюванням на СНІД при Президенті

України 22,3 7,0

Державний комітет нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості України 54,8 29,4

Державна служба України з питань

технічного захисту інформації 46,7 28,4

Державний департамент авіаційного

транспорту Міністерства

транспорту України 54,3 31,5

Державний департамент автомобільного

транспорту Міністерства

транспорту України 33,4 12,6

Державний департамент морського і

річкового транспорту Міністер-

ства транспорту України 47,5 20,2

Державний комітет України з медичної

та мікробіологічної промисловості 67,3 16,3

Комітет по використанню повітряного

простору України 30,2 16,5

Експертно-технічний комітет при Кабінеті

Міністрів України 16,7 9,5

Головне управління геодезії, карто-

графії та кадастру при Кабінеті

Міністрів України 23,9 13,3

Представництво Президента України в

Автономній Республіці Крим 30,1 15,6

Комітет ветеранів війни в Афганістані та

воєнних конфліктів в інших зарубіжних

країнах при Президенті України 7,9 2,2

Національна комісія радіаційного захисту

населення України 9 2,2

Державний комітет України у справах

захисту прав споживачів 202,1 122,4

Державний комітет України з питань

садівництва, виноградарства та вино-

робної промисловості 36,1 20,1

Головне управління Державного

казначейства України 2077,6 872,5

Головна державна податкова інспекція

України 279,4 156,2

Державний комітет України по туризму 29,9 16,3

Фонд державного майна України 1182,6 742,8

Комітет у справах неповнолітніх

Кабінету Міністрів України 26,8 11,2

Антимонопольний комітет 317,3 172,7

Національна рада соціального партнерства 3,4 2,0

Головне управління державної служби при

Кабінеті Міністрів України 41,5 23,4

Державна міжвідомча комісія у справах

випробувань і реєстрації засобів захисту

та регуляторів росту рослин і добрив 7,4 3,5

Агентство координації Міжнародної

технічної допомоги 178,9 37,6

Комітет по державних преміях України

в галузі науки і техніки при

Кабінеті Міністрів України 4,4 1,8

Комітет по державних преміях України

імені Т. Г. Шевченка при Кабінеті

Міністрів України 2 0,9

Національне космічне агентство України 29,2 15,1

Національне агентство морських

досліджень і технологій 23 13,4

Головне контрольно-ревізійне управління

України 3040,7 2008,0

Комітет у справах нагляду за страховою

діяльністю 43,7 23,9

Головне управління з питань радіочастот

при Кабінеті Міністрів України 11,4 5,8

Вища атестаційна комісія 21,9 11,4

Національна Рада з питань телебачення і

радіомовлення 51,6 21,0

Національне агентство з питань інформа-

тизації при Президенті України 58,5 28,0

Ліцензійна палата при Міністерстві

економіки України 17,6 7,8

Державна комісія з цінних паперів і

фондового ринку 129,8 37,6

Централізовані видатки на придбання

обладнання, капітальний ремонт

приміщення та інші непередбачені витрати 255,3

— судової влади 8530 4594

у тому числі:

Верховний суд України 800 120

Вищий Арбітражний Суд України 134 69

Арбітражні суди Автономної Республіки

Крим, областей, м. Києва та

Севастополя 575 303

Обласні суди 1175 598

Районні (міські) суди 5846 3504

Прокуратура 8000 3768

у тому числі:

Генеральна прокуратура України 8000 3768

Фінансування заходів, визначених Націо-

нальною програмою поліпшення безпеки

гігієни праці та виробничого середовища 70

у тому числі:

Державний комітет України по нагляду

за охороною праці 70

Зовнішньополітична діяльність — разом 46 985

у тому числі:

— внески до міжнародних організацій,

членом яких є Україна 30 525

— утримання дипломатичних представництв

України за кордоном 10 653,7

— придбання за кордоном у власність

України приміщень для розміщення

дипломатичних представництв 4546,3

— видатки на короткотермінові відрядження

за кордон відповідальних працівників

органів державної виконавчої влади 1226,3

— інші неторговельні витрати 33,7

Інші видатки бюджету 9420,4 9,9

Резервний фонд Кабінету Міністрів

України 25 000

у тому числі:

Кабінет Міністрів України 25 000

Заходи, пов «язані з ліквідацією наслід-

ків Чорнобильської катастрофи та

соціальним захистом населення, — разом 179 455,9

у тому числі:

Міністерство України у справах

захисту населення від наслідків аварії

на Чорнобильській АЕС 179 455,9

Видатки Пенсійного фонду України 730 090 1909

з них:

утримання органів 3977 1909

Видатки Державного фонду сприяння

зайнятості населення 28 775,6 2426

у тому числі:

утримання органів 4485 2426

Видатки по обслуговуванню державного

зовнішнього боргу 275 872,5

у тому числі:

Міністерство фінансів України 275 872,5

Видатки по обслуговуванню державного

внутрішнього боргу 36 049,8

Компенсація вартості будівництва

об «єктів соціально-культурного

призначення на селі 25 000

Кошти, що підлягають передачі до бюд-

жетів областей та м. Севастополя

з Державного бюджету України 81 107,5

Р, а з о м: 2 852 610,1 163 557,5

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою