Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році (15.01. 2002)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0031 Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році (15. 01. 2002)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н, А К, А З

N 9 від 10. 01. 2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

15. 01. 2002 р.

за N 31/6319

Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензій на товари,

експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18. 12. 2001 N 1703 (1703−2001-п) «Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році «Н, А К, А З У Ю:

1. Затвердити Порядок погодження видачі ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році (додається).

2. Покласти на Державний департамент інтелектуальної власності здійснення функції погодження видачі ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності:

зареєструвати зазначений Порядок у Міністерстві юстиції України;

довести до відома Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України зазначений Порядок після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр В. Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки України

10 січня 2002 р. N 9

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15. 01. 2002 р.

за N 31/6319

Порядок

погодження видачі ліцензій на товари, експорт та

імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році

1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18. 12. 2001 N 1703 (1703−2001-п) «Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році «. Порядок визначає умови видачі погоджень для одержання ліцензій на експорт та імпорт товарів таких найменувань:

а) диски для лазерних систем зчитування;

б) майстер-диски, які містять інформацію та призначені для виготовлення дисків для лазерних систем зчитування;

в) полікарбонат для виготовлення оптичних носіїв інформації.

2. Погодження, яке видає Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент) для видачі ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році (далі - погодження),

— це документ, який є однією з підстав для прийняття рішення про видачу Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України ліцензій на експорт та імпорт товарів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18. 12. 2001 N 1703 (1703−2001-п) «Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році «.

3. Для одержання погодження заявник — фізична або юридична особа незалежно від форми власності (далі - суб «єкт господарювання), який має намір отримати ліцензію у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України на експорт, імпорт товарів зазначених, у пункті 1 Порядку, повинен подати до Держдепартаменту такі документи:

— заяву про надання погодження для видачі ліцензії на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році (додаток 1);

— копії документів, завірені підписом та печаткою керівника суб «єкта господарювання;

— контракт (договір) та специфікації до нього. Якщо текст контракту або специфікації викладений іноземною мовою, то суб «єкт господарювання додає переклад українською мовою, завірений нотаріально;

— документ про дотримання авторських та/або суміжних прав під час експорту, імпорту товару та про дозволені способи використання товару (стосується товарів, зазначених у підпунктах «а », «б «пункту 1 цього Порядку);

— відомості про коди товарів (підтверджені Торгово-промисловою палатою України або регіональними відділами з визначенням коду товару за УКТ ЗЕД).

Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у документах, поданих для отримання погодження, несе керівник суб «єкта господарювання відповідно до чинного законодавства.

4. Після реєстрації заяви про погодження Держдепартаментом приймається рішення про видачу або відмову у видачі погодження суб «єкту господарювання протягом 15 робочих днів (додаток 2).

5. Рішення про відмову у видачі погодження приймається, якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект документів, виявлено недостовірність даних у документах, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

У рішенні про відмову у видачі погодження зазначаються підстави такої відмови. У разі відмови у видачі погодження робиться позначка у заяві, ставиться підпис суб «єкта господарювання про ознайомлення з обгрунтованою причиною відмови у видачі погодження.

6. Держдепартамент веде реєстр погоджень, виданих суб «єктам господарювання (додаток 3).

7. Документи, прийняті згідно з пунктом 3 цього Порядку, суб «єкту господарювання не повертаються.

8. Дія цього Порядку не поширюється на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, які здійснюються суб «єктом господарювання для власного використання (не з комерційною метою), а також диски для лазерних систем зчитування, які пересилаються суб «єктами господарювання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Начальник управління

авторських і суміжних прав Т.М. Давиденко

Додаток 1

>

B*

&

x0152

x017D

x3700 $x2438×4800 $x6467x7C94nx1C00 до пункту 3 Порядку погодження видачі

ліцензій на товари, експорт та імпорт

яких підлягає ліцензуванню у 2002 році

Заява

про надання погодження для видачі ліцензії на товари,

експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році

Заявник (суб «єкт господарювання) ________________________________

(найменування юридичної особи,

_________________________________________________________________

прізвище, ім «я та по батькові керівника юридичної особи;

_________________________________________________________________

для фізичних осіб суб «єктів підприємницької діяльності -

прізвище, ім «я та по батькові,

_________________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання)

Місцезнаходження ________________________________________________

_________________________________________________________________

Контракт (договір) ______________________________________________

(номер, дата, загальна сума контракту,

_________________________________________________________________

фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник)

_________________________________________________________________

Предмет контракту (договору) ____________________________________

(код товару за УКТ ЗЕД, його повна назва,

_________________________________________________________________

кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру товару,

_________________________________________________________________

літерами)

Підпис заявника (суб «єкта господарювання)

_________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ім «я та по батькові, підпис)

М.П.

----------------------

Погодження

видане _______________________________________________________

(дата, номер погодження,

____________________________________________ ________________

ким видане, посада, ім «я та по батькові, підпис)

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Відмовлено у видачі погодження у зв «язку

з ____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений

_____________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ім «я та по батькові, підпис, дата

------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до пункту 4 Порядку погодження

видачі ліцензій на товари,

експорт та імпорт яких підлягає

ліцензуванню у 2002 році

Погодження N_______

для видачі ліцензії на товари, експорт та імпорт яких

підлягає ліцензуванню у 2002 році

від «___ «_________200__ р.

Видане

________________________________________________________________

(найменування юридичної особи,

________________________________________________________________

прізвище, ім «я та по батькові керівника

юридичної особи;

________________________________________________________________

для фізичних осіб суб «єктів підприємницької діяльності -

прізвище, ім «я та по батькові,

________________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання)

Місцезнаходження _______________________________________________

________________________________________________________________

Контракт (договір) _____________________________________________

(номер, дата, загальна сума контракту,

________________________________________________________________

фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник)

________________________________________________________________

Предмет контракту (договору) ___________________________________

(код товару за УКТ ЗЕД, його повна назва

________________________________________________________________

кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру товару,

________________________________________________________________

літерами)

___________________________________________

(посада,

___________________________________________ ______________

прізвище, ім «я та по батькові) (підпис)

М.П.

Додаток 3

до пункту 6 Порядку погодження видачі

ліцензій на товари, експорт та імпорт

яких підлягає ліцензуванню у 2002 році

Реєстр

погоджень, виданих суб «єктам господарювання

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Номер |Найменування |Місцезнаходження,|Відмітки про видачу або |Посада, прізвище, з/п|погодження,|юридичної |телефон, факс |про відмову у видачі |ім «я, по батькові

|дата видачі|особи, | |погодження |та підпис особи,

| |прізвище, | | |яка отримує погодження

| |ім «я та по | | |

| |батькові - для| | |

| |фізичної особи| | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління

авторських і суміжних прав Т.М. Давиденко

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою