Загальнi вiдомостi про Бейсiк

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Реферат на тему:

Загальнi вiдомостi про Бейсiк

Формат програмного рядка БЕЙСIКА

Програма, яка написана на мові Бейсік, являє собою сукупність програмних рядків. В Turbo-Basic нумерація рядків необов «язкова.

Рядок програми може містити декілька операторів Бейсіка, які відокремлюються один від одного символом «: «. Загальна довжина програмного рядка не повинна перевищувати 255 знаків.

Константи БЕЙСIКА

В Бейсік-програмi можуть використовуватися константи SYMBOL 151 f «Arial Cyr «числа або ланцюжки знаків, написані безпосередньо в тексті програми.

Константи поділяються на числові та символьні (рядкові).

Символьна константа SYMBOL 151 f «Arial Cyr «це послідовність знаків, довжиною не більше ніж 255, яка береться в лапки («).

Числові константи поділяються на цілі та дійсні.

Цілі константи можуть бути представлені в десятковій, восьмирічній та шістнадцятирічній формах; дійсні константи SYMBOL 151 f «Arial Cyr «в десятковій та експоненціальній формах.

Цілі константи в десятковій формі лежать в межах від SYMBOL 150 f «Arial Cyr «32 768 до +32 767.

Цiла константа в восьмирічній формі SYMBOL 151 f «Arial Cyr «це послідовність восьмирічних цифр (0,1,…, 7), перед якою стоїть префікс &O або просто &.

Цiла константа в шістнадцятирічній формі SYMBOL 151 f «Arial Cyr «це послідовність шістнадцятирічних цифр (0,1,…, 9, A, B, C, D, E, F), якій передує префікс &H.

Дійсні константи можуть бути представлені в двох форматах: із звичайною та подвійною точністю.

Змінні БЕЙСIКА

Змінні, як i константи, поділяються на числові та символьні (рядкові). Числовiй змінній можна присвоїти значення будь-якого числа, символьній SYMBOL 151 f «Arial Cyr «значення рядка знаків довжиною від 0 до 255 символів.

Iмена змінних можуть бути будь-якої довжини, але Бейсік відрізняє імена за першими 40 символами. В іменах змінних можуть використовуватися літери, цифри та крапка. Резервовані слова Бейсіка не можуть використовуватися як імена змінних.

Iмена змінних визначають їх тип (числові або символьні), а також точність числової змінної.

Iм «я символьної змінної повинно закінчуватися знаком $.

В імені числової змінної останній символ визначає:

% ціла змінна

! змінна звичайної точності

# змінна подвійної точності

Масиви БЕЙСIКА

6

:

F

x0152

x017E

c

O

Oe

O

a

i

0

2

«

x0161

6

O

9

x34FFx06D6x0100×030AlxF661x6E03×6604×0134

x34FFx06D6x0100×030AlxF661x6E03×6604×0134

x0900вуватися масиви. Перед використанням масиву в програмі оголошується ім «я, тип та кількість елементів масиву. Для цього використовується оператор розмірності масиву DIM.

Якщо в програмі звертатися до елементу одновимірного масиву раніше, ніж цей масив буде визначено, то розуміється, що такий масив створений в пам «яті i включає 11 елементів (від нульового до десятого). Звеpнення до елементів двовимірного масиву перед його визначенням неможливо!

Арифметичні операції

Для виконання арифметичних операцій в Бейсік-програмi використовуються наступні оператори:

+ додавання

SYMBOL 45 f «Symbol «віднімання, зміна знаку

SYMBOL 42 f «Symbol «множення

/ ділення з плаваючою крапкою

цiлочисельне ділення

^ піднесення до степеню

MOD залишок від ділення

Операцiї відношення

В операціях відношення порівнюються два значення, які можуть бути обидва числовими або обидва символьними. В результаті отримуємо одне із значень: «так «(SYMBOL 45 f «Symbol «1) або «ні «(0), які можуть використовуватися для управління ходом виконання програми (дивись оператор IF).

Викоpистовуються наступні операції відношення:

= дорівнює

< > або > < не дорівнює

< менше

> більше

<= або =< не більше

>= або => не менше

Логічні операції

В логічних операціях виконуються побiтовi дії над операндами, попередньо перетворені в цілі (якщо це необхідно). Значення операндiв завжди знаходяться в межах від SYMBOL 45 f «Symbol «32 678 до +32 767. Кожний операнд розглядається як послідовність шістнадцяти біт, над якими виконуються дії з допомогою наступних операторів:

NOT заперечення (логічне доповнення)

AND i (кон «юнкція)

OR або (диз «юнкція)

XOR виключаюче або

EQV еквівалентність

IMP iмплiкацiя

Символьні вирази

Поняття «символьний вираз «означає окремі символьні константи та змінні, а також їх комбінації з використанням оператора зчеплення. Для оператора зчеплення використовується символ +. В результаті операції зчеплення виконується об «єднання (зчеплення) символьних значень двох змінних або змінної та символьної константи.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою